REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL CENTRULUI DE INFORMATIZARE

Misiune şi Obiective

Centrul de Informatizare are ca obiective:

 • Implementarea strategiei de dezvoltare permanentă, coerentă şi unitară a infrastructurii pentru tehnologiile informaţionale şi de comunicaţii (ICT) din Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, care să susţină performanţa şi excelenţa În activitatea academică şi de cercetare din universitate;

 • Implementarea unui sistem informatic integrat de gestionare a procesului educaţional, vizând automatizarea proceselor de prelucrare a informaţiilor specifice din facultăţile şi departamentele USAMV;

 • Asigurarea unor comunicaţii performante printr-un acces fiabil la serviciile Internet pentru toate cadrele didactice, studenţii şi personalul USAMVCN şi o continuă modernizare a facilităţilor Internet şi Intranet oferite de reţeaua de comunicaţii digitale a USAMVNet;

 • Oferirea de facilităţi ICT (tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor) performante pentru studenţii, cadrele didactice şi angajaţii USAMVCN referitoare la accesul, prelucrarea şi comunicarea informaţiilor relevante pentru fiecare categorie de utilizatori din USAMVCN;

 • Oferirea de servicii electronice accesibile şi eficiente de informare a comunităţii publice, asupra programelor academice şi a facilităţilor educaţionale ale USAMVCN;

 • Asigură design-ul, proiectarea, implementarea şi update-ul site-ului Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca.

TITLUL 1- DISPOZIŢIIGENERALE

Art.1. Centrul de Informatizare implementează strategiile USAMV de introducere a tehnologiilor moderne de comunicaţie În Învăţământ, cercetare şi administraţie.

Art.2. Centrul de Informatizare deserveşte toate facultăţile, departamentele şi campusul USAMV în vederea implementării facilităţilor de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor – ICT necesare pentru desfăşurarea unei activităţi eficiente.

Art.3. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca asigură instruirea personalului şi a studenţilor la un nivel care să permită fructificarea oportunităţilor electronice de informare şi comunicare.

Art.4. Centrul de Informatizare este subordonat Prorectorului cu activităţi administrative, informatizare şi imagine.

TITLUL 2 – ORGANIZAREA, MANAGEMENTUL ŞI ACTIVITATEA CENTRULUI

Art.5. Centrul de Informatizare urmăreşte aplicarea unei politici unitare şi coerente privind gestionarea eficientă a infrastructurii pentru tehnologiile informaţionale şi de comunicaţii (infrastructura ICT) din Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca.

Art.6. Centrul de Informatizare asigură implementarea strategiilor ICT din USAMVCN în toate facultăţile/departamentele şi campusul USAMVCN.

Art.7. Centrul de Informatizare colaborează cu departamentul de Informatică din USAMVCN, cu departamente similare din alte instituţii academice, cu mediul de business ICT în vederea perfecţionării facilităţilor ICT oferite în cadrul USAMVCN şi de către USAMVCN pentru comunitatea publică.

Art.8. Centrul de Informatizare este condus de directorul Centrului de Informatizare care este cadru didactic al

Disciplinei de Informatică. Obiectivele centrului sunt transpuse în practică de specialiştii în domeniu care sunt angajaţii universităţii sau colaboratori prin contracte de prestări servicii.

Art.9. Centrul de Informatizare asigură:

 • administrarea şi securitatea nodurilor centrale de comunicaţii şi coordonează administrarea serverelor de comunicaţii din facultăţi le/departamentele şi campusul USAMV;

 • administrarea conexiunilor din nivelul superior al reţelei de comunicaţii digitale USAMVNet şi integrarea acesteia în Internet (în principal, prin reţeaua educaţională naţională RoEduNet);

 • accesul fiabil la serviciile Internet şi aplicaţiile bazate pe acestea pentru toate cadrele didactice, studenţii şi personalul USAMVCN;

 • accesul studenţilor, cadrelor didactice şi personalului USAMVCN la diverse aplicaţii informatice dedicate, cu acces distribuit, bazat pe accesul în reţea;

 • dezvoltarea, modernizarea şi securitatea reţelei de comunicaţii digitale USAMVNet în conformitate cu Politica de securitate a reţelei de comunicaţii digitale USAMVNet şi Politica de securitate a reţelei de comunicaţii digitale din Campusul USAMVCN;

 • dezvoltarea de facilităţi electronice de promovare a programelor academice ale USAMV în comunitatea publică prin: site-ul principal www.usamvcluj.ro;

 • funcţionalitatea (administrare servere şi aplicaţii) pentru programele informatice utilizate curent în administraţie şi pentru Sistemul Informatic Integrat care se va implementa;

 • elaborarea de propuneri către Conducerea USAMVCN, pentru respectarea standardelor, a bunelor practici şi gestionare eficientă a echipamentelor de comunicaţii şi ICT din punct de vedere al utilizării, întreţinerii, dezvoltării;

 • accesul la serviciile de comunicare telefonică pentru personalul USAMVCN pe telefonia fixă şi mobilă, conform cu bugetele aprobate în acest scop de Conducerea Universităţii.

Art.l0. Centrul de Informatizare asigură administrarea serverelor pentru sistemele informatice destinate procesului educaţional şi proiecte academice de cercetare/colaborare încheiate în numele Universităţii şi realizate în comun de mai multe facultăţi.

Art.11. Centrul de Informatizare asigură administrarea serverelor WEB şi a sistemelor de supraveghere video din USAMV şi din campusul studenţesc.

Art.12. Centrul de Informatizare asigură administrarea tehnologiilor de tip eLearning (platforme software, sisteme de videoconferinţă) implementate pe infrastructura ICT de la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca.

Art.13. Centrul de Informatizare colaborează în vederea realizării specificaţiilor pentru configuraţiile hard şi soft necesare accesului performant al utilizatorilor la facilităţile acordate prin sistemele informatice distribuite ale USAMVCN.

Art.14. Centrul de Informatizare urmăreşte derularea contractelor de service cu terţi pentru echipamentele de calcul şi infrastructura ICT.

Art.15. Coordonarea profesională IT a personalului IT angajat să deservească facultăţile şi departamentele USAMV este realizată prin intermediul Centrului de Informatizare. Personalul IT care deserveşte facultăţile şi departamentele USAMVCN sau persoanele desemnate din facultăţi/departamente să îndeplinească aceste atribuţii trebuie să respecte deontologia profesională IT, prevederile prezentului regulament, referitoare la responsabilităţile angajaţilor şi prevederile legale din domeniu.

Art.16. Analiştii/inginerii de sistem asigură, pentru toate cadrele didactice, studenţii şi personalul facultăţilor/departamentelor, accesul la resurse informaţionale şi programe în reţelele locale şi accesul la serviciile Internet prin intermediul serverelor de comunicaţii din USAMVCN.

Art.17. Atribuţiile personalului IT din USAMVCN:

 • răspunde de funcţionarea eficientă a reţelelor locale şi de buna integrare a acestora în reţeaua USAMVNet;

 • asigură instalarea, configurarea, întreţinerea şi modernizarea fizică a calculatoarelor şi echipamentelor de conectare din reţeaua locală administrată;

 • asigură implementarea unui soft adecvat, respectând contractele de licenţiere ale USAMVCN şi facultăţilor/departamentelor, prin care să se ofere, în condiţii de eficienţă şi securitate, accesul tuturor utilizatorilor la resursele fizice şi logice ale reţelei;

 • asigură, pentru toate cadrele didactice, studenţii şi personalul universităţii, accesul la resurse informaţionale şi programe în reţelele locale şi accesul la serviciile Internet prin intermediul serverelor de comunicaţii din facultăţi;

 • asigură configurarea necesară în sistemele de operare din reţelele locale pentru o funcţionare optimă a sistemelor informatice ale USAMVCN.

Art.18. Reţeaua USAMVNet este integrată în reţeaua naţională educaţională RoEduNet. Ca membru al comunităţii RoEduNet, USAMVCN respectă în cadrul reţelei de comunicaţii digitale USAMVNet statutul şi regulamentul de funcţionare al RoEduNet, aprobat prin OMEN 3704 / 26.04.2000 (hup://www.roedu.net/regrom.html)

Art.19. Informaţiile publicate electronic de către USAMVCN pe site-ul propriu www.usamvcluj.ro şi în subdomeniile acestuia sunt proprietate a USAMVCN. Caracterul public al acestora reflectă faptul că ele sunt puse la dispoziţie de către USAMVCN în beneficiul comunităţii publice, în scop de informare asupra programelor academice şi a activităţii USAMVCN.

Informaţiile depuse pe site-urile publice ale facultăţilor/departamentelor USAMVCN aparţin facultăţilor/departamentelor respective ca şi subunităţi organizatorice ale USAMVCN, iar informaţiile din conturile atribuite utilizatorilor reţelei de comunicaţii digitale USAMVNet aparţin acestora, cu implicaţiile legale aferente.

Orice utilizare a informaţiilor de pe site-urile publice ale USAMVCN în domeniul usamvcluj.ro de către persoane particulare sau organizaţii în alte scopuri decât cele în care au fost oferite, se face pe propria răspundere a acestora. Într-o asemenea eventualitate, USAMVCN îşi rezervă dreptul de a solicita aplicarea prevederilor legale în vigoare.

Art.20. Domeniul electronic usamvcluj.ro şi subdomeniile acestuia sunt gestionate de USAMVCN ca domenii proprii, în conformitate cu înregistrarea corespunzătoare a USAMVCN ca proprietar al acestui domeniu la autoritatea românească în materie de nume de domenii (ROTLD). Drepturile de utilizare ale domeniului usamvcluj.ro sunt rezervate pentru USAMVCN.

Art.21. Informaţiile electronice gestionate în sistemele informatice interne ale USAMVCN sunt proprietatea USAMVCN şi au caracter privat, intern USAMVCN. Anumite informaţii pot fi puse la dispoziţia diverselor categorii de utilizatori din USAMVCN (studenţi, cadre didactice, management academic, management administrativ), spre beneficiul acestora, prin mecanisme electronice adecvate, în acord cu necesităţile şi drepturile electronice ale categoriilor de utilizatori. Orice tentativă de violare a sistemelor de drepturi acordate utilizatorilor sistemelor informatice din cadrul USAMVCN sau a securităţii sistemelor informatice respective va fi considerată tentativă de violare a securităţii reţelei de comunicaţii digitale USAMVNet şi va fi tratată conform Art. 40 din prezentul regulament.

Art.22. Facilităţile hard şi soft ale reţelei de comunicaţii digitale USAMVNet sunt puse la dispoziţia utilizatorilor din cadrul USAMVCN (studenţi, cadre didactice, angajaţi), spre beneficiul acestora, în scopuri academice, de cercetare sau în vedea realizării atribuţiilor de serviciu, în conformitate cu angajamentul utilizatorului reţelei de comunicaţii digitale USAMVNet, odată cu semnarea unui angajament.

Art.23. Orice utilizare neconformă cu statutul de utilizator al reţelei USAMVNet sau orice tentativă de violare a securităţii reţelei de comunicaţii digitale USAMVNet, a unor sisteme informatice din USAMVCN sau din afara USAMVCN, va atrage măsuri de blocare parţială sau totală a accesului acelui utilizator la facilităţile electronice oferite în cadrul reţelei de comunicaţii digitale USAMVNet. Eventuale acţiuni ale unor utilizatori care, pe proprie răspundere, atentează grav la securitatea reţelei Internet vor fi tratate în acord cu legislaţia în vigoare.

Art.24. Utilizatorii reţelei de comunicaţii digitale USAMVNet au dreptul de a beneficia de:

 • facilităţile şi serviciile ICT oferite lor de către Centrul de Informatizare în acord cu statutul academic al reţelei de comunicaţii digitale USAMVNet,

 • serviciile Internet de informare şi comunicare electronică oferite în cadrul reţelei de comunicaţii digitale USAMVNet,

 • acces la informaţii şi servicii IT oferite prin intermediul sistemelor informatice implementate în cadrul USAMV, în acord cu drepturile fiecărei categorii de utilizatori,

 • contractele de licenţiere software ale USAMV în derulare, în acord cu prevederile acestora.

Art.25. Utilizatorii reţelei de comunicaţii digitale USAMVNet au următoarele obligaţii:

 • a utiliza, în cadrul reţelei de comunicaţii digitale USAMVNet, serviciile Internet de informare şi comunicare electronică în acord cu statutul academic al reţelei (a se vedea Anexa 2 angajamentul utilizatorului reţelei de comunicaţii digitale USAMVNet) şi în condiţii de legalitate privitoare la accesul la informaţii şi produse soft

 • luarea la cunoştinţă şi semnarea angajamentului utilizatorului reţelei de comunicaţii digitale USAMVNet

 • a accesa / gestiona, în cadrul reţelei de comunicaţii digitale USAMVNet, informaţii publice pe Internet sau informaţii din cadrul reţelei de comunicaţii digitale USAMVNet în acord cu şi cu drepturile de acces asupra acestor informaţii. Eventuale tentative de accesare a unor informaţii pentru care utilizatorii care nu au drept de acces vor fi tratate conform Art. 40 din prezentul regulament

 • a folosi în cadrul reţelei de comunicaţii digitale USAMVNet soft-uri asupra cărora au drept de utilizare, în acord cu clauzele contractelor de licenţiere software ale USAMV, ale facultăţilor sau departamentelor care contractează soft-uri specifice

 • a respecta drepturile fiecărei categorii de utilizatori în folosirea facilităţilor IT puse la dispoziţia utilizatorilor prin intermediul sistemelor informatice implementate în USAMV; eventuale tentative de utilizare frauduloasă a acestor facilităţi electronice vor fi tratate conform Art. 40 din prezentul regulament.

Art.26. Centrul de Informatizare gestionează:

 • site-ul principal al USAMVCN www.usamvcluj.ro. site-urile principale de email pentru cadre didactice, personal administrativ şi studenţi

 • sistemele informatice implementate în cadrul USAMVCN şi/sau destinate tuturor facultăţilor/departamentelor şi campusului USAMVCN.

Art.27. Organizarea fluxului de informaţii necesar pentru actualizarea site-ului principal al USAMVCN www.usamvcluj.ro este coordonată, pe domeniile de competenţă.

Art.28. Facultăţile pot gestiona, prin intermediul responsabililor numiţi în fiecare facultate, site-ul propriu sau, în cazul în care nu dispun de personal de specialitate, transmit informaţiile pentru actualizare Centrului de Informatizare în baza unui acord scris şi semnat de decanul facultăţii şi de directorul CI.

Art.29. Centrul de Informatizare asigură administrarea nivelului superior al reţelei de comunicaţii digitale USAMVNet şi a serverelor de comunicaţii ale USAMVCN, incluzând serverele de comunicaţii ale facultăţilor/departamentelor care nu au personal de specialitate, şi serverele pentru sistemele de supraveghere video şi control al accesului.

Art.30. Inginerii de sistem/administratorii de reţea din Centrul de Informatizare vor realiza administrarea reţelelor locale, care presupune:

 • instalarea, configurarea, întreţinerea şi modernizarea fizică a calculatoarelor şi echipamentelor de conectare,

 • instalarea unui soft de bază adecvat, prin care să se ofere, în condiţii de eficienţă şi securitate, accesul tuturor utilizatorilor la resursele fizice şi logice ale reţelei. Se vor utiliza softuri pentru care există drepturi de utilizare prin contractele de licenţiere ale USAMVCN sau contracte de licenţiere specifice în cazul unor soft-uri dedicate, necesare în anumite facultăţi / departamente.

Art.31. Responsabilitatea asigurării securităţii în subreţelele (căminele) din campusul universitar al USAMVCN aparţine Centrului de Informatizare. În cazul apariţiei unor fraude grave pe Internet produse din subreţelele respective, USAMVCN îşi rezervă dreptul de a sista serviciile de comunicaţii oferite căminului până la clarificarea incidentului, având în vedere că în Internet subreţelele din cămine sunt catalogate ca aparţinând reţelei USAMVCN.

Art.32. Lista cu programele achiziţionate de universitate care pot fi instalate pe calculatoarele universităţii se va găsi încărcată în Intranet.

Art. 33. Reprezentanţii CI vor asigura consultanţă de specialitate Biroului de Achiziţii, Vânzări şi Închirieri la achiziţionarea soft-urilor cu licenţă. De asemenea reprezentanţii CI vor asigura consultanţă de specialitate tuturor cadrelor didactice care doresc instalarea alternativelor gratuite pentru diverse soft-uri comerciale. O listă cu astfel de soft-uri se găseşte pe site-ul www.usamvcluj.ro/CIC în meniul Software.

Art. 34. Pe site-ul www.usamvcluj.ro/CIC se găsesc proceduri şi formulare necesare unei bune funcţionări a CI.

Art.35. Prezentul regulament a fost aprobat în Senatul USAMVCN la data de 27.10.2016, data de la care a intrat în vigoare.

Rector, Vizat Oficiul Juridic,
Prof. dr. Cornel Cătoi Jr. Silvia Mihali