sigla-cu-fundal-transparent

 

Departamentul

Învăţământ la Distanţă şi Frecvenţă Redusă


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Departamentul IDFR este condus de un Consiliu administrativ format din Directorul Departamentului şi Directorii de studii ai facultăţilor. Studenţii şi cursanţii care urmează formele de Învăţământ la Distanţă îşi delegă un reprezentant în Consiliul administrativ, care va participa la şedinţele Consiliului. Directorul Departamentului este preşedintele Consiliului administrativ.

Atribuţiile Consiliului administrative sunt următoarele:

 • asigură accesul tuturor studenţilor înscrişi în programele de studiu prin IDFR la toate serviciile de suport: asistenţă la înscriere, consiliere profesională, facilităţi financiare, asistenţă educaţională, livrarea resurselor de învăţământ, acces la mijloace de comunicaţie, suport tutorial adecvat, examinare corectă şi asigurarea înregistrărilor privind rezultatele obţinute;
 • asigură un sistem adecvat de rezolvare operativă a sesizărilor şi solicitărilor studenţilor înscrişi la IDFR;
 • asigură informarea adecvată şi corectă a studenţilor privind programele de studiu oferite şi tipul de diplome obţinute la absolvire, cerinţele de înscriere şi serviciile oferite, taxele de studiu şi costurile suplimentare, tehnologiile educaţionale şi de comunicaţii utilizate, procedeele de examinare;
 • asigură infrastructura de comunicaţie între studenţi, cadrele didactice şi tutori prin diferite mijloace: postă, telefon, fax, e-mail, Internet, videoconferinţe, discuţii în grup facilitate de tehnologiile informaţionale etc.
 • dezvoltă şi promovează o politică clară privind: producerea de resurse de învăţământ şi asigurarea dreptului de autor, utilizarea tehnologiilor informaţionale şi accesul la acestea, utilizarea bibliotecilor virtuale proprii, distribuirea materialelor didactice, a tele-cursurilor, producerea şi utilizarea materialelor şi mijloacelor multimedia;
 • asigură pregătirea permanentă în tehnologiile ID a tuturor participanţilor la formele de învăţământ IDFR din universitate (studenţi şi cadre didactice);
 • asigură că bazele de date privind toate activităţile studenţilor sunt confidenţiale, permanent actualizate, stocate în condiţii de siguranţă, garantate şi protejate împotriva actelor de vandalism, furtului sau modificărilor neautorizate (partea securizată din platforma E-learning);
 • asigură derularea în condiţii optime a contractelor de parteneriat privind: desfăşurarea procesului educaţional IDFR, producerea de resurse de învăţământ specifice IDFR, utilizarea resurselor de învăţământ şi tehnologii de comunicaţie bidirecţionale (e-mail, forum etc.)
 • asigură un program de management al calităţii pentru îndeplinirea obiectivelor programelor IDFR la cerinţele criteriilor de acreditare elaborate de CNEAA.
 • întocmirea de state de funcţii adecvate programelor de studii dedicate Învăţământului la Distanţă si cu Frecvenţă Redusă, aprobate de Senatul Universităţii.
 • confirmă activităţile prestate în cadrul programelor IDFR.
Category: Conducerea Departamentului

Departamenul IDFR este subordonat Rectorului şi Prorectorului Academic şi funcţionează în baza unui regulament propriu aprobat de Senatul Universităţii. Legătura permanentă dintre Departamentul ID şi conducerea Universităţii este asigurată de un director desemnat de Rector şi care coordonează întreaga activitate a Învăţământului la Distanţă.

Conducerea Departamentului IDFR:

            

Director Departament

Prof. dr. Anca Rotar
Tel.: 0264 596.384 int. 217
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

            

             
                            

          

                          

        

                                  

                        

Director studii Facultatea de Agricultură

 

Agricultură
Conf. dr. Rodica Vârban
tel:0264 596.384 int. 115
E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

IPM
Prof. dr. Aurel Maxim
tel:0264 596.384 int. 263
E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Director studii Facultatea de Horticultură

 

Prof. dr. Lazăr Vasile
Tel.: 0264 596.384 int. 179
E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Director studii Facultatea de Zootehnie

 

Prof. dr. Stelian Dărăban
Tel.: 0264 596.384 int. 322
E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director studii Facultatea de
Știința și Tehnologia Alimentelor

 

TPPA
Conf. dr. Cristina Semeniuc
tel:0264 596.384 int. 219
E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Category: Conducerea Departamentului

Secretar

Florina Vaida
Tel.: 0264 596.384 (int. 283)
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sarcinile secretariatului sunt:

 • execută toate sarcinile specifice de secretariat în conformitate cu Regulamentul de funcţionare a Departamentuli ID + FR;
 • asigură transmiterea sarcinilor şi hotărârilor luate de Consiliul de conducere al Departamentului ID + FR;
 • efectuează înmatricularea şi ţine evidenţa studenţilor/cursanţilor, evidenţa rezultatelor la verificările/examenele susţinute, eliberează actele necesare curente (adeverinţe, carnete de student etc.) şi unele acte de studii (foi matricole, certificate, atestate);
 • asigură legătura între studenţi/cursanţi şi Departamentul ID + FR, difuzează materialele didactice şi toate informaţiile privind planificarea diverselor activităţi didactice şi a sesiunilor de examene;
 • înscrie şi actualizează unele date din platforma e-learning;
 • întocmeşte toate actele şi documentele necesare pe formulare cu însemnele Departamentului şi utilizează ştampila numai pe semnătura directorului sau a altor persoane din conducerea Universităţii (rector, prorectori, decani);
 • planifică materialele necesare desfăşurării activităţii de secretariat şi semnalează directorului Departamentului toate neregulile constate;
 • participă la şedinţele Departamentului şi consemnează datele în registrul de procese verbale.
Category: Conducerea Departamentului