Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Biblioteca

Porți deschise la USAMV

Calendarul activitatilor SAPTAMANA ALTFEL LA USAMVCN
Elevi și studenți la SESIUNE ȘTIINȚIFICĂ USAMVCN
Secretar admitere universitate:
șef lucr. dr. GEORGE NADĂȘ- FACULTATEA MEDICINĂ VETERINARĂ
email: 
gnadas@usamvcluj.ro.

Studenți din țări terțe

For the Bachelor level the candidate needs to prepare 2 sets of documents: one for the M.E.N. (Ministry of the National Education) and one for our University.

All files (both for the MEN and university) must to be send at the university, at the following address:

University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Cluj-Napoca
In the attention of the Veterinary Medicine Secretariat:

Calea Manastur, no. 3-5

Cluj-Napoca, 400372,

Cluj, Romania

The files should be sent to the university by regular mail (please be aware not by e-mail), starting April 16th, 2018 till July 20th, 2018 .

All the files which are lacking documents specified in the list below and if the application form is not fully filled in, will be rejected.

For the Ministry of the National Education

-Application form for the issuance of the Acceptance Letter filled in ALL the fields, downloadable here ;

-The High school graduation diploma – legalized copy and legalized translation into Romanian language, certified by the resort authorities in the issuing country;

-Legalized Copy and legalized translation of the certificate which proves that the graduates of the current year have passed the baccalaureate exam;


-Academic records (transcript of records for all the high school years) – legalized copy and legalized translations;


-Birth certificate – legalized copy and legalized translation into Romanian language;


-Copy of the passport;


-A simple copy of the identity card which proves the foreigner citizenship;


-Certificate of the language competence (English/French/Romanian- according to the course) minimum B2 level;

-Medical certificate (in an international language) to prove that the person registered for studies does not suffer from spreading diseases or other illnesses that are incompatible with the future profession.

For the University

-Application form for the issuance of the Acceptance Letter, filled in ALL the fields, downloadable here ;

-The High school graduation diploma – legalized copy and legalized translation into Romanian language, certified by the resort authorities in the issuing country;

-Legalized Copy and legalized translation of the certificate which proves that the graduates of the current year have passed the baccalaureate exam;

-Academic records (transcript of records for all the high school years)– legalized copy and legalized translations;

-Birth certificate – legalized copy and legalized translation into Romanian language;

-Copy of the passport – valid at least 6 months after the date of the issuance of the acceptance letter for studies;

-A simple copy of the identity card which proves the foreigner citizenship;

-Certificate of the language competence (English/French/Romanian- according to the course) minimum B2 level;

-Medical certificate (in an international language) to prove that the person registered for studies does not suffer from spreading diseases or other illnesses that are incompatible with the future profession;

-Four passport-size photographs;

-The proof of payment in the University's bank account of 150 euro fee.
University's bank account (150 euro)

Bank: BCR CLUJ-NAPOCA

Bank address: G. BARITIU NR. 10-12

Cluj - Napoca, Romania

Beneficiary: Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca

Calea Manastur nr. 3-5, CLUJ

Bank account: IBAN: RO90RNCB0106026604840005

EURO
SWIFT: RNCBROBU

Fiscal code: 4288381

Note - The selection of USAMVCN candidates for bachelor studies (by field of study and specialization) - academic year 2018-2019 - is carried out by means of an admission exam – that will take in consideration the average mark obtained at the high school examination, except for the Faculty of Veterinary Medicine which will apply specific requirements.

Veterinary Medicine – English and French line:

High school average mark or equivalent – 90%;
Volunteering in animal welfare (certificates and recommendations) – 10%.

For more information, please contact us:

Secretary Diana Pop

Secretary Antonia Cucu

University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Cluj-Napoca,

Calea Mănăstur nr.3-5, 400372,Cluj-Napoca, România

Tel: + 40 264 596384 / 192

Fax: + 40 264 593 792

E-mail:  decanatmv@usamvcluj.ro

antonia.cucu@usamvcluj.ro

Studenți din țări UE

 

Depunere dosar

Dosarele candidaţilor care solicită înscrierea se depun, în 2 exemplare, la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, pe adresa: Calea Mănăştur nr.3-5, 400372, Cluj-Napoca, în atenţia Decanatului Facultăţii de Medicină Veterinară.

Dosarele se trimit prin poştă sau se depun la sediul universităţii (dosarele nu se trimit prin intermediul e-mail-ului) în perioada 16.04.2018 – 20.07.2018.

Nu se soluţionează dosarele care nu conţin toate documentele specificate în lista publicată si dacă formularul tipizat nu e completat la toate rubricile.

 

ACTE NECESARE PENTRU CNRED

1. Cerere:

2. Diploma/Certificatul de studii liceale;

 • copie, dacă actul de studii este în limba română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană
 • copie şi traducere legalizată în limba română pentru celelalte limbi străine

În cazul în care nu s-a eliberat diploma de bacalaureat, se solicită Liceului la care s-a susţinut examenul de Bacalaureat o adeverinţă din care să reiasă faptul că elevul a susţinut şi promovat examenul şi nota/media obţinută !

(Diplomele originale din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Conveţiei de la Haga.)

 

3. Foile matricole pentru toţi anii de liceu;

 • copie, dacă actul de studii este în limba română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană
 • copie şi traducere legalizată în limba română pentru celelalte limbi străine

4. Alte documente

Exemplu: Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto din Spania; Panellinies Exetaseis – adeverința pentru examenele naționale pentru

liceu general din Grecia; Scholastic Aptitude Test (SAT) sau ACT din S.U.A., etc. - copie şi traducere legalizată, cu excepția actelor de studii în limbile engleză,

franceză, spaniolă şi italiană

5. Documente personale de identificare, în copie:

 • paşaport
 • actul de identitate
 • dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie (limba română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană) și traducere autorizată (pentru celelalte limbi)

6. Taxa de evaluare de 50 de lei - copie.

Taxele se pot achita în lei prin Ordin de plată / Mandat Poştal / Virament bancar în care să fie menţionat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale
Cod de identificare fiscală: 13729380
Banca: Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti - ATCPMB
Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX
Cod SWIFT: TREZROBU
Cod BIC: TREZ

Taxele se pot achita şi în Euro, prin Ordin de plată / Virament bancar, în care să fie menţionat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale
Cod de identificare fiscală: 13729380
Banca: Banca Comercială Română - BCR, sucursala Sala Palatului
Cod IBAN: RO35RNCB0080005630300077
Cod SWIFT: RNCBROBU
Cod BIC: RNCB

Taxele în euro se calculează la cursul de schimb leu - euro afişat de Banca Naţională a României din ziua în care se face viramentul bancar.

Important: Pe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie scris codul IBAN, numele titularului actului de studii și numele universităţii care solicită

recunoașterea (dacă este cazul)!

Autentificare acte de studii supuse recunoaşterii/echivalării

1. pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care

nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, în original;

2. pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii supuse echivalării/ recunoașterii trebuie vizate cu Apostila de la Haga de

către autorităţile competente din ţările emitente; actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga, celelalte state

membre UE fiind exceptate;

3. pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de

către autorităţile competente din ţara de provenienţă; 

 • supralegalizarea se aplică de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă sau de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România; pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și ale Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă;
 • scutirea de supralegalizare este permisa în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

Statele pentru care se solicită apostilarea sau supralegalizarea

Evaluare documente

Evaluarea documentelor şi eliberarea deciziei CNRED se realizează în termen de maxim 30 de zile de la data depunerii dosarului complet.

Acest termen se poate prelungi în mod corespunzător în cazul efectuării unor verificări suplimentare sau consultarea unor experţi externi.

Procedura pentru Recunoaşterea studiilor cetăţenilor europeni în vederea admiterii la studii universitare de licenţă în România poate fi consultată şi prin Punctul de Contact

Unic Electronic.

 

 

ACTE NECESARE PENTRU UNIVERSITATE

1. Cerere:

2. Diploma/Certificatul de studii liceale;

 • copie, dacă actul de studii este în limba română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană
 • copie şi traducere legalizată în limba română pentru celelalte limbi străine

În cazul în care nu s-a eliberat diploma de bacalaureat, se solicită Liceului la care s-a susţinut examenul de Bacalaureat o adeverinţă din care să reiasă faptul că elevul a susţinut şi promovat examenul şi nota/media obţinută !

3. Foile matricole pentru toţi anii de liceu;

 • copie, dacă actul de studii este în limba română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană
 • copie şi traducere legalizată în limba română pentru celelalte limbi străine

4. Alte documente

Exemplu: Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto din Spania; Panellinies Exetaseis – adeverința pentru examenele naționale pentru liceu

general din Grecia; Scholastic Aptitude Test (SAT) sau ACT din S.U.A., etc. - copie şi traducere legalizată, cu excepția actelor de studii în limbile engleză, franceză, spaniolă

şi italiană

Pentru Facultatea de Medicină Veterinară - Voluntariat în creşterea şi protecţia animalelor (atestate şi recomandari).

Candidaţii pentru programele de studii organizate într-o limbă străină vor prezenta un certificat de competență lingvistică eliberat de instituţii abilitate internaţional. Candidaţii a căror limbă maternă coincide cu limba de predare a programului de studiu NU trebuie să facă dovadă de atestat competenţa lingvistică.

5. Documente personale de identificare, în copie:

 • certificat de naştere - în copie (limba română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană) și traducere autorizată (pentru celelalte limbi)
 • paşaport
 • actul de identitate
 • dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie (limba română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană) și traducere autorizată (pentru celelalte limbi)
 • 3 fotografii (mărimea 2/3 cm)

 

6. Certificat medical – original

Certificat medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că persoanele care doresc să se înscrie la studiile organizate de USAMV nu suferă de boli contagioase sau orice fel de afecţiuni care sunt incompatibile cu viitoarea profesie.

7. Taxa de înscriere/procesare dosar - 150 Euro

Taxa se poate achita în Euro, prin Ordin de plată / Virament bancar, în care să fie menţionat contul de mai jos:

Bank: BCR CLUJ-NAPOCA

Bank address:  G. BARITIU NR. 10-12
Cluj - Napoca, Romania
Beneficiary: Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara  Cluj-Napoca
Calea Manastur nr. 3-5, CLUJ
Bank account:  IBAN:  RO90RNCB0106026604840005
EURO
SWIFT: RNCBROBU
Fiscal code :  4288381

 

 

Important: Pe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie scris codul IBAN, numele candidatului la admitere și numele universităţii/facultăţii!

Autentificare acte de studii supuse recunoaşterii/echivalării

1. pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care

nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, în original;

2. pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii supuse echivalării/ recunoașterii trebuie vizate cu Apostila de la Haga de

către autorităţile competente din ţările emitente; actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga, celelalte state

membre UE fiind exceptate;

3. pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de

către autorităţile competente din ţara de provenienţă; 

 • supralegalizarea se aplică de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă sau de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România; pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și ale Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă;
 • scutirea de supralegalizare este permisa în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

State pentru care se solicită apostilarea sau supralegalizarea

 

Nota - Selecţia candidaţilor USAMVCN, la studiile universitare de licenţă (pe domenii şi programe de studii ) pentru anul universitar 2018-2019 se face prin concurs de admitere, după media obţinută la examenul de bacalaureat, cu excepţia Facultăţii de Medicină Veterinară care are  probe specifice de concurs.

Facultatea de Medicină Veterinară are probele specifice de concurs după cum urmează:

Medicină Veterinară – linia de studiu română   

 • Media de bacalaureat – 60%
 • Probă teoretică (Biologie clasa XI, test grilă) – 20%
 • Probă teoretică (Chimie clasa X, test grilă) – 20%

 

 Medicină Veterinară – linia de studiu engleză și linia de studiu franceză

 • Media de bacalaureat sau echivalent 90%
 • Voluntariat în creşterea şi protecţiei animalelor (atestate şi recomandari) 10%

 

Înscrierea şi concursul vor fi organizate separat pentru linia de studiu în limba română şi liniile de studiu în limbile engleză şi franceză.

 

Pentru mai multe informaţii va rugam sa contactaţi:

Secretar Diana Pop

Secretar Antonia Cucu
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, 400372,

Calea Mănăştur 1-3, Cluj-Napoca, România 

Tel: + 40 264 596384 / 192
Fax: + 40 264 593 792
e-mail: 
decanatmv@usamvcluj.ro , antonia.cucu@usamvcluj.ro