Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Biblioteca

Procedură privind recunoașterea de către USAMV Cluj-Napoca a calității de conducător de doctorat sau a abilitării obținute în străinătate

Prezenta procedură stabileşte modul de recunoaștere de către Universitatea de Ştiințe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca a calității de conducător de doctorat sau a abilitării.
Prevederile prezentei proceduri se aplică cetățenilor români, cetățenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, ale Confederației Elvețiene, precum și cetățenilor din state terțe.
Procesul de recunoaștere a calității de conducător de doctorat sau a abilitării obținute în instituții acreditate de învățământ superior din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, ale Confederației Elvețiene și în universități de prestigiu din alte state prevăzute în Lista universităților de prestigiu din alte state se organizează și se desfășoară în cadrul Școlilor Doctorale a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca.
Universitatea de Ştiințe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca recunoaște automat calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea obținute la:
a) instituții acreditate de învățământ universitar dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană.
b) instituții acreditate de învățământ universitar incluse în Lista universităților de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al Ministrului Educației Naționale și actualizată periodic.
c) instituții acreditate de învățământ universitar care fac obiectul unei convenții internaționale de recunoaștere reciprocă, încheiate la nivel interguvernamental sau interuniversitar.
Recunoașterea calității de conducător de doctorat sau a abilitării de către IOSUD Universitatea de Ştiințe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca se face numai în scopul exercitării drepturilor conferite de calitatea de conducător de doctorat și ocuparea unei funcții didactice în cadrul Universității de Ştiințe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca.
Exercitarea drepturilor conferite de calitatea de conducător de doctorat în sistemul românesc de învățământ superior se realizează conform normelor legale în vigoare.

Căi de atac:

Decizia de recunoaştere sau nerecunoaştere poate fi contestată în termen de 3 (trei) zile de la comunicare, printr-o cerere motivată care se depune la Registratura Universității.
Contestațiile sunt soluționate în termen de 5 zile de către Comisia de soluționare a contestațiilor formată din 5 membri numiți prin decizia Rectorului.
Ulterior decizia definitivă a universității poate fi atacată la instanțele de judecată.

PO-88 Recunoașterea de către USAMV Cluj-Napoca a calității de conducător de doctorat sau a abilitării obținute în străinătate

Procedura privind recunoașterea de către USAMV Cluj-Napoca a calității de conducător de doctorat sau a abilitării obținute în străinătate poate fi consultată şi prin Punctul de Contact Unic Electronic.

 

 

 

Procedură privind recunoașterea de către USAMV Cluj-Napoca a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute într-o instituție de învățământ superior acreditată din străinătate

Prezenta procedură stabileşte modalitatea prin care se efectuează recunoașterea automată de către Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituțiile de învățământ universitar acreditate din străinătate, prevăzute în anexa din OM 5922/15.12.2016.
Prezenta procedură stabilește modul în care persoanele interesate pot beneficia de recunoașterea funcțiilor didactice obținute la alte instituții de învățământ acreditate, în baza unor convenții internaționale de recunoaștere reciprocă încheiată la nivel interguvernamental sau interuniversitar, cetățenii români, cetățenii din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elvețiană și cetățenilor din state terțe.
Recunoașterea de către Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca a funcțiilor didactice, în condițiile prezentei proceduri, se realizează în baza depunerii de către persoanele interesate a unui dosar de recunoaștere.
Ocuparea unui post didactic în sistemul românesc în învățământul superior se realizează conform normelor legale in vigoare. USAMVCN recunoaște funcția didactică obținută in instituții universitare din străinătate a persoanelor angajate in cadrul USAMVCN in calitate de cadre didactice asociate prin contract de muncă pe perioadă determinată la cererea acestora.
USAMVCN oferă recunoaștere automată, dacă solicitantul a obținut funcția didactică în cadrul unei instituții de învățământ superior acreditată de UE, din Spațiul Economic European sau din Elveția, respectiv din instituțiile cuprinse în Lista universităților de prestigiu din alte state aprobată prin OM nr. 5826/2016.
Recunoașterea funcției didactice se efectuează prin decizia rectorului , emisă în termen de 30 de zile în baza rezoluției Comisiei de evaluare/ Consiliului științific.
Exercitarea drepturilor și ocuparea unei funcții didactice în sistemul românesc de învățământ superior se realizează conform normelor legale în vigoare.

 

Căi de atac:

 

Decizia de recunoaştere sau nerecunoaştere poate fi contestată în termen de 3 (trei) zile de la comunicare, printr-o cerere motivată care se depune la Registratura Universității.
Contestațiile sunt soluționate în termen de 5 zile de la înregistrare de către Comisia de soluționare a contestațiilor numită prin decizia Rectorului.
Ulterior decizia definitivă a universității poate fi atacată la instanțele de judecată.

PO-122 Procedura operațională privind recunoașterea funcțiilor didactice din învățământul superior obținute într-o instituție de învățământ superior acreditată în străinătate

Procedura de recunoaștere de către USAMV Cluj-Napoca a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute într-o instituție de învățământ superior acreditată din străinătate poate fi consultată şi prin Punctul de Contact Unic Electronic.

 

 

 

 

Tematica de Concurs 2019

Facultate

Departament

Poziţie în Statul de funcții

Funcţie didactică

Candidaţi

Subiecte pentru sustinerea prelegerii publice

Agricultura

Protecția mediului

III/B/1

Profesor

Odagiu Antonia Cristina Maria

Subiect

Agricultura

Protecția mediului

III/B/3

Conferențiar

Petrescu-Mag Ioan Valentin

Subiect

Horticultură

Horticultură şi Peisagistică

I/B/11

Şef lucrări

Dan Valentin Sebastian

Conceptul de acoperiș înverzit - terminologie, elemente de proiectare și design, elemente componente.

Horticultură

Științe economice

III/B/1

Conferențiar

Chiciudean Gabriela Ofelia

Instrumente de promovare online.

Horticultură  

Științe economice

III/B/3

Conferențiar

Vac Sebastian Călin

Rolul cercetării, dezvoltării și transferului tehnologic.

Zootehnie şi Biotehnologii

Științe tehnologice

II/B/1

Șef de lucrări

Şuteu Mihai

Producția de carne la specia ovină

Medicină Veterinară

Producții animaliere şi siguranța alimentelor

II/B/3

Conferențiar

Tăbăran Alexandra

Subiect

Medicină Veterinară

Științe Clinice şi Paraclinice

III/B/1

Conferențiar

Ober Ciprian Andrei

Anomalii vasculare la câine:persistența ductului arterial și a arcului aortic drept

Medicină Veterinară

Științe Clinice şi Paraclinice

III/B/2

Conferențiar

Tăbăran Alexandru  Flaviu

Subiect

Posturi didactice şi de cercetare scoase la concurs,

perioadă nedeterminată, semestrul II, an universitar 2018-2019

 

Posturi didactice

 

Nr. crt.

Facultate

Departament

Poziţie în Statul de funcții

Funcţie didactică

Candidaţi

CV

Fişa de verificare

1

Agricultura

Științele tehnice şi Științele solului

I/B/2

Conferențiar

Buta Mihai

 CV

 Fișa de Verificare

2

Agricultura

Protecția mediului

III/B/1

Profesor

Odagiu Antonia Cristina Maria

 CV 

 Fișa de Verificare 

3

Agricultura

Protecția mediului

III/B/2

Conferențiar

Suciu Alexandra Loredana

 CV 

 Fișa de Verificare 

4

Agricultura

Protecția mediului

III/B/3

Conferențiar

Petrescu-Mag Ioan Valentin

  CV

 Fișa de Verificare 

5

Horticultură

Horticultură şi Peisagistică

I/B/11

Şef lucrări

Dan Valentin Sebastian

 CV 

 Fișa de Verificare 

6

Horticultură

Științe economice

III/B/1

Conferențiar

Chiciudean Gabriela Ofelia

  CV

 Fișa de Verificare 

7

Horticultură

Științe economice

III/B/2

Conferențiar

-

 -

-

8

 Horticultură 

Științe economice

III/B/3

Conferențiar

Vac Sebastian Călin

  CV

 Fișa de Verificare 

9

Horticultura

Măsurători Terestre şi Științe Exacte

IV/B/11

Asistent

Chiorean Silvia

  CV

 Fișa de Verificare 

10

Zootehnie şi Biotehnologii

Științe tehnologice

II/B/1

Șef de lucrări

Şuteu Mihai

  CV

 Fișa de Verificare 

11

Medicină Veterinară 

Producții animaliere şi siguranța alimentelor

II/B/2

Conferențiar

Cîmpean Adrian

  CV

 Fișa de Verificare 

12

Medicină Veterinară 

Producții animaliere şi siguranța alimentelor

II/B/3

Conferențiar

Tăbăran Alexandra

  CV

 Fișa de Verificare 

13

Medicină Veterinară 

Producții animaliere şi siguranța alimentelor

II/B/13

Asistent

Cătană-Ardelean Raul Alexandru

  CV

 Fișa de Verificare 

14

Medicină Veterinară 

Științe Clinice şi Paraclinice

III/B/1

Conferențiar

Ober Ciprian Andrei

  CV

 Fișa de Verificare 

15

Medicină Veterinară 

Științe Clinice şi Paraclinice

III/B/2

Conferențiar

Tăbăran Alexandru Flaviu

  CV

 Fișa de Verificare