Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Biblioteca

Procedură privind recunoașterea de către USAMV Cluj-Napoca a diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe obţinut în străinătate

Prezenta procedură stabileşte modalitatea prin care se efectuează recunoaşterea de către Universitatea de Științe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca a diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe obţinut în străinătate cu respectarea principiului legalităţii, autonomiei universitare, transparenţei, responsabilităţii, a normelor etice şi deontologice în vigoare.
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca recunoaşte diploma de doctor şi titlul de doctor în ştiinţe, obţinute la:
• Instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană;
• Instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare incluse în Lista universităţilor de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale şi actualizată periodic;
• Instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare care fac obiectul unei convenţii internaţionale de recunoaştere reciprocă, încheiate la nivel interguvernamental sau interuniversitar.
Prevederile prezentei proceduri se aplică cetăţenilor români, cetăţenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, din Confederaţia Elveţiană şi cetăţenilor din state terţe.
În vederea recunoaşterii diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe obţinut în străinătate, solicitantul depune dosarul de recunoaştere la secretariatul IOSUD - USAMV Cluj-Napoca.
Recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe de către IOSUD - USAMV Cluj-Napoca, în conformitate cu prezenta procedură, este valabilă şi produce efecte juridice numai la nivelul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca.
Decizia de recunoaştere sau nerecunoaştere se emite, în urma pronunțării soluției finale, de către Consiliul de Administrație a USAMV Cluj-Napoca.

Căi de atac:

Decizia de recunoaştere sau nerecunoaştere poate fi contestată în termen de 15 zile calendaristice de la comunicare, printr-o cerere motivată care se depune la Registratura Universității.
Răspunsul la contestația depusă legat de nerecunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe de către IOSUD - USAMV Cluj-Napoca, se va comunica, în termen de 5 zile, de către conducerea IOSUD – IOSUD Cluj-Napoca.
Ulterior decizia definitivă a universității poate fi atacată la instanțele de judecată.

PO-123 Procedura operațională pentru recunoașterea de către Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca a diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe obținut în străinătate

Procedura de recunoaștere de către USAMV Cluj-Napoca a diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe obţinut în străinătate poate fi consultată şi prin Punctul de Contact Unic Electronic.

 

 

 

Nr. crt.  Facultate Departament Poziţie Statul de funcții Funcţie didactică Discipline din planul de învățământ Descrierea si Tematica posturilor 
1 Agricultura  Științele tehnice şi Științele solului I/B/4 Şef lucrări Consultanţă agricolă, Resurse umane şi consultanţă, Dezvoltare durabilă, Tehnică experimentală, Agrotehnică şi herbologie, Calitatea mediului şi a vieţii în zonele rurale, Metodologii de elaborare şi implementare proiecte 2   Descriere si Tematica
2 Agricultura  Științele solului  I/B/10 Asistent  Educaţie fizică şi sport 3, Educaţie fizică 2, Educaţie fizică şi sport 2, Educaţie fizică şi sport 4, Educaţie fizică 1, Educaţie fizică 3, Educaţie fizică 4, Practică, Pedagogie I, Practică 2  Descriere si Tematica
3 Agricultura  Cultura plantelor  II/B/15 Şef lucrări  Elemente de biologie şi microbiologie, Microbiologie, Metode şi tehnici microbiologice în protecţia plantelor, Elemente de ecologie microbiană, Managementul proiectelor Descriere si Tematica
4 Horticultura  Horticultură şi Peisagistică  I/B/1 Şef lucrări Botanică horticolă 1, Botanică horticolă 2, Practică 1, Practică 1 (inițiere în desen 60 ore)  Descriere si Tematica
5 Horticultură  Horticultură şi Peisagistică  I/B/11 Şef lucrări Amenajarea şi întreținerea gazonului, Proiectare spații verzi 4, Practică 3, Proiectare spații verzi 3, Tehnologii speciale pentru amenajarea spațiilor verzi  Descriere si Tematica
6 Horticultură Horticultură şi Peisagistică  I/B/13 Şef lucrări Construcții ornamentale şi tehnice, Tehnici CAD și grafică digitală, Modelare 3-D în peisagistică, Proiectare asistată de calculator, Modelare 3D computer 1, Practică 3  Descriere si Tematica
7 Horticultură  Horticultură şi Peisagistică  I/B/16 Şef lucrări Modalități de asociere a speciilor lemnoase în spațiile verzi, Tehnologii speciale pentru amenajarea spațiilor verzi, Tehnologii speciale de întreținere specii floricole și gazon, Practică 3, Amenajarea și întreținerea spațiilor verzi 2  Descriere si Tematica
8 Horticultură  Științe economice III/B/9 Lector  Relaţii economice internaţionale, Ecoturism, Managementul resurselor umane, Tehnici de negociere în afaceri  Descriere si Tematica
9  Horticultură   Științe economice III/B/10 Lector  Economie rurală, Practică, Economie agrară şi politici agricole, Bazele managementului, Politici comparate de dezvoltare rurală  Descriere si Tematica
10 Horticultura  Măsurători Terestre şi Științe Exacte  IV/B/11 Asistent  Cadastru 1, Cadastru 2, Cadastru (proiect), Automatizări, tehnici de măsurare şi prelucrare a datelor geospaţiale 1, Automatizări, tehnici de măsurare şi prelucrare a datelor geospaţiale 2, Practică - topografie II şi geodezie, Practică-topografie 1, Compensarea măsurătorilor și statistica 1  Descriere si Tematica
11 Zootehnie şi Biotehnologii  Științe fundamentale  I/B/2 Conferențiar Ihtiologie 1, Ihtiologie 2, Fiziologia organismelor acvatice, Reproducţia organismelor acvatice  Descriere si Tematica
12 Zootehnie şi Biotehnologii  Științe fundamentale  I/B/3 Conferențiar  Toxicologie; Legislaţie agroalimentară; Siguranţa şi securitatea alimentelor, analiza HACCP  Descriere si Tematica
13 Zootehnie şi Biotehnologii  Științe fundamentale  I/B/9 Asistent  Microbiologie generală, Microbiologie, Biotehnologii pentru obţinerea alimentelor funcţionale şi suplimentelor nutriţionale, Biotehnologii în apicultură şi sericicultură, Bioprocesarea plantelor medicinale, Practică 2  Descriere si Tematica
14 Zootehnie şi Biotehnologii  Științe tehnologice  II/B/7 Asistent  Tehnologia produselor extractive, Aditivi alimentari, Apicultură, Practica 1, Practica  Descriere si Tematica
15 Medicină Veterinară   Științe Preclinice I/B/11 Şef lucrări Fizică, Physique  Descriere si Tematica
16 Medicină Veterinară   Științe Preclinice I/B/21 Asistent  Anatomie 1, Anatomie 4, Anatomie 2  Descriere si Tematica
17 Medicină Veterinară   Producții animaliere şi siguranța alimentelor  II/B/1 Profesor  Bunăstare, etologie și protecție animală, Igienă veterinară şi protecția mediului  Descriere si Tematica
18 Medicină Veterinară   Științe Clinice şi Paraclinice III/B/6 Şef lucrări Propedeutique et technique chirurgicale 2, Creșterea și patologia noilor animale de companie, Clinics and pathology of the new species, Elevage et pathologie des nouveaux animaux de compagnie, Clinique chirurgicale (clinique et leḉons cliniques sur espéces) 1  Descriere si Tematica
19 Medicină Veterinară   Științe Clinice şi Paraclinice III/B/10 Şef lucrări Biologia, creșterea și patologia animalelor de laborator, Fiziopatologie 1, Fiziopatologie 2  Descriere si Tematica
20 Medicină Veterinară   Științe Clinice şi Paraclinice III/B/16 Şef lucrări Microbiologie 1, Microbiologie 2  Descriere si Tematica
21 Medicină Veterinară   Științe Clinice şi Paraclinice III/B/25 Asistent Anatomie patologică 1, Anatomie patologică 2, Diagnostic necropsic şi medicină legală 1, Diagnostic necropsic şi medicină legală 2, Autopsie et médecine légale 1, Autopsie et médecine légale 2, Citologie et hematologie  Descriere si Tematica
22 Medicină Veterinară   Științe Clinice IV/B/7 Şef lucrări Clinical laboratory, Internal medicine (clinics and clinical lectures on animal species) 3, Laborator clinic, Internal medicine (clinics and clinical lectures on animal species) 4  Descriere si Tematica
23 Medicină Veterinară   Științe Clinice IV/B//12 Şef lucrări  Parasitologie et maladies parasitaires (clinique et leḉons cliniques sur espéces) 3, Parazitologie şi boli parazitare 2, Dermatologie veterinară, Companion animals-Clinics-1  Descriere si Tematica
24 Medicină Veterinară   Științe Clinice IV/B/30 Asistent  Maladies infectieuses (clinique et leḉons cliniques sur espéces) 3, Maladies infectieuses (clinique et leḉons cliniques sur espéces) 4, Boli infecțioase (clinică și prelegeri clinice pe specii) 3, Boli infecțioase (clinică și prelegeri clinice pe specii) 4,  Clinique-aviare et des léporidés 1  Descriere si Tematica
25 Știința şi Tehnologia Alimentelor  Ingineria Produselor Alimentare  I/B/1 Profesor  Procesarea în industria morăritului şi panificației 2, Tehnologia morăritului şi panificaţiei 2, Alimente funcționale 2, Principii moderne de procesare a produselor alimentare 2, Gastronomie şi catering  Descriere si Tematica
26 Știința şi Tehnologia Alimentelor  Ingineria Produselor Alimentare  I/B/2 Profesor  TTehnologii generale ale produselor de origine vegetală 2, Tehnologii generale - Tehnologia malţului şi a berii, Tehnologia vinului, oțetului şi a băuturilor distilate, Tehnologia produselor fermentative 1, Tehnologia produselor fermentative 2  Descriere si Tematica
27 Știința şi Tehnologia Alimentelor  Ingineria Produselor Alimentare  I/B/3 Conferențiar Tehnologii generale - Tehnologia uleiului şi a margarinei, Tehnologia zahărului şi a produselor zaharoase 2, Tehnologia amidonului-produse zaharoase, Tehnologii generale - Tehnologia zaharului şi a produselor zaharoase 1, Tehnologia produselor extractive 2 - ulei  Descriere si Tematica
28 Știința şi Tehnologia Alimentelor  Ingineria Produselor Alimentare I/B/12 Asistent  Tehnologii generale ale produselor de origine animală 1, Tehnologia laptelui 1, Procesarea laptelui 1, Procesarea laptelui 2, Valorificarea subproduselor din industria alimentară, Tehnologia laptelui 2  Descriere si Tematica
29 Știința şi Tehnologia Alimentelor  Știința Alimentelor  II/B/1 Profesor   Biotehnologii generale, Biotehnologii alimentare,  Gastronomie moleculară  Descriere si Tematica
30 Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic I/B/3 Lector  Psihologia educației, Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei + Teoria şi metodica curriculumului), Pedagogie II (Teoria şi metodica instruirii + Teoria şi metodica evaluării), Didactica specialității, Instruire asistată de calculator, Managementul clasei de elevi, Psihopedagogia adolescenților, tinerilor şi adulților  Descriere si Tematica

 

 

Nr. crt.  Insitutul Departament Poziţie Statul de funcții Funcţie de cercetare Descrierea posturilor 
1 Institutul de Ştiinţele Vieţii "Regele Mihai I al României" CDS8 Microbiologie animală şi alimentară aplicată 1 Cercetător ştiinţific II  Descriere si Tematica
2 Institutul de Ştiinţele Vieţii "Regele Mihai I al României" CDS10 Biotehnologii apicole şi sericicole 2 Cercetător ştiinţific I  Descriere si Tematica
3 Institutul de Ştiinţele Vieţii "Regele Mihai I al României" CDS2 Biotehnologii agricole 3 Cercetător ştiinţific II  Descriere si Tematica
4 Institutul de Cercetări Horticole Avansate al Transilvaniei Laboratorul de microînmulţire pomicolă al Departamentului de Pomicultură 1 Cercetător ştiinţific I  Descriere si Tematica
5 Institutul de Cercetări Horticole Avansate al Transilvaniei Laboratorul de Cromatografie al Departamentului de Microbiologie şi Biotehnologii 2 Cercetător ştiinţific II  Descriere si Tematica
6 Institutul de Cercetări Horticole Avansate al Transilvaniei Laboratorul de Spectrometrie şi a Laboratorului de Analize Celulare ale Departamentului de Microbiologie şi Biotehnologii 3 Cercetător ştiinţific III  Descriere si Tematica
7 Institutul de Cercetări Horticole Avansate al Transilvaniei Laboratorul de Biotehnologii al Departamentului de Microbiologie şi Biotehnologii 4 Cercetător ştiinţific   Descriere si Tematica

 

 

Burse de studiu universitare oferite de Elveția pentru studenții străini, în anul academic 2019-2020

Burse de studiu universitare oferite de Elveția pentru studenții străini, în anul academic 2019-2020

 

Comisia Federală a burselor pentru studenții străini din Elveția oferă diferite tipuri de burse pentru studenții înscriși în cele trei cicluri de studii (licență, masterat, doctorat), indiferent de specializare.

 

Studenții interesați de pregătirea unui dosar de candidatură sunt rugați să ceară informații suplimentare secretariatului, utilizând următoarele adrese de mail :

secretariatboursesuisse@outlook.fr ou  secretariatboursseetude@gmail.com.


Prof. Cristina Bianca POCOL, PhD
Rural Economy
Department of Animal Production and Food Safety
Faculty of Veterinary Medicine
Responsible of Francophone Office 
University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine 
Cluj-Napoca, 400372, Romania
mobile: +40 740176785