Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Lista documentelor din dosarul de concurs

 • Cererea de înscriere la concurs, pe formular standardizat, semnată de candidat, care include şi o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar.
 • Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărții de identitate ori paşaportului.
 • În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii de pe documente care atestă schimbarea numelui - certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui.
 • Copii legalizate ale diplomelor de bacalaureat, licenţă, de master (dacă este cazul) şi a diplomei de doctor, sau, în cazul în care diplomele originale nu sunt recunoscute în România, atestatele de recunoaştere sau echivalare a acestora.
 • Copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului.
 • Curriculum vitae al candidatului în format tipărit şi în format electronic.
 • Lista de lucrări ale candidatului în format tipărit şi în format electronic.
 • O listă cu maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii.
 • Documente care să ateste calitatea de membru sau director/responsabil în granturi de cercetare obţinute prin competiţie.
 • Documente care să ateste calitatea de membru în societăţi ştiinţifice.
 • Rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a tezei de doctorat sau, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă
 • Fişa tip de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs. Fişa de verificare este completată şi semnată de către candidat.
 • O propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului, atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a candidaţilor.
 • Scrisori de caracterizare/recomandare din partea conducătorului de departament/instituţiei în care candidatul fost ori este angajat sau a fost înmatriculat ca student.
 • Certificat de competenţă lingvistică pentru minimum o limba de circulaţie europeană şi internaţională (engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană) pentru toţi candidaţii, indiferent de postul pe care candidează. Prevederea se aplica la toate funcțiile didactice si de cercetare si face referire la nivelul de competenta de minim B2. Pentru cadrele didactice care au în structura postului ore care se predau la specializările care se derulează în limbi străine, certificatul lingvistic va fi obligatoriu pentru limba în care se desfăşoară programul de studii.
 • Certificatul de absolvire al Departamentului de pregătire a personalului didactic in invăţământ, nivelul II (pentru posturi de asistent şi şef lucrări). Absolvenţilor care au finalizat cu diplomă de licenţă/absolvire studii universitare de lungă sau scurtă durată până în anul 2005 li se consideră îndeplinită condiţia de formare psihopedagogică de nivel 1 şi II, dacă prin foaia matricolă fac dovada parcurgerii disciplinelor: psihologie şcolară, pedagogie, metodica predării specialităţii şi practică pedagogică la specialitatea înscrisă în diploma de licenţă/absolvire (Legea nr. 1/2011, Art. 238).
 • Declaraţie pe proprie răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr.1/2011, în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate;
 • Declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de HG 457/2011 privind persoanele implicate în procedura de concurs. 
 • CD anexat la dosar care să cuprindă:

- Fişa de verificare (în format excel)
- Lista lucrărilor şi lucrările (în format word)
- Curriculum vitae al candidatului
- O listă cu maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii

 

 

Cererea de înscriere la concurs

Cererea de înscriere la concurs pentru profesor, conferențiar, lector/șef lucrări, asistenți perioadă nedeterminată

Fișe de verificare

 

Fişa tip de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs pentru conferențiar

Fişa tip de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs pentru profesor