Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Ordinul rectorului

1. Solicitantul descarcă cererea-tip de pe pagina web a Universității cerere.

2. Solicitantul completează și semnează cererea-tip. Pe cererea-tip se trec toate cheltuielile estimate necesare deplasării: transport (carburant, taxe de drum, pret bilet avion, tren, autocar si transport local la destinație-taxi, autobuz, etc.), diurnă, cazare, taxă de participare, taxă de viză.

3. Dacă deplasarea se face din fondurile unui proiect de cercetare, solicitantul obține semnătura directorului de proiect si semnătura compartimentului financiar al Departamentului de Cercetare-Inovare. Prin această semnătură se certifică că există fodurile necesare deplasării.

4. Dacă deplasarea se face din fondurile facultății solicitantul obține semnătura decanului facultății.

5. Dacă deplasarea se face din fondurile USAMVCN solicitantul obține semnătura rectorului.

6. Ȋn cazul doctoranzilor, aceștia trebuie să obțină și semnătura conducătorului de doctorat și a directorului CSUD.

7. Indiferent din ce surse se efectuează mobilitatea externă, solicitantul obține semnătura Directorului Economic al USAMVCN pe cererea-tip.

8. Cererea pentru eliberarea Dispoziției Rectorului trebuie depusă cu 10 zile calendaristice înainte de data deplasării în străinătate la Biroul de Relații Internaționale (BRI, Clădirea Rectoratului, camera 21, la mansardă), cu toate semnăturile necesare obținute. În cazul existenței unei invitații de participare, această se depune odată cu cererea-tip.

9. Referentul BRI verifică cererea înaintată de cătresolicitant.

10. În cazul unei deplasări într-un stat care solicită viză, referentul BRI va acorda consultanța necesară ȋn vederea obținerii vizei.

11. Referentul BRI emite Dispoziţia Rectorului USAMVCN de deplasare în interes de serviciu în străinătate.

12. Rectorul USAMVCN și Prorectorul pentru Relații Internaționale semnează dispoziţia de deplasare şi, acolo unde este cazul, scrisoarea către serviciul consular.

13. Referentul BRI înmânează solicitantului dispoziţia de deplasare şi acolo unde este cazul, scrisoarea către servicul consular.

14. Odată cu dispoziţia de deplasare, referentul BRI înmânează și o delegație externă pentru decont. Delegația externă pentru decont va fi ștampilată și/sau semnată de către instituția la care se efectuează deplasarea.

15. La întoarcerea în țară, în termen de maxim 2 zile lucrătoare, solicitantul va depune la Departamentul Financiar Delegația externă pentru decont ștampilată precum și toate documentele justificative pentru cheltuielile efectuate, conform legislației în vigoare și un raport scris de maxim o pagină cu o informare concisă despre activitatea desfășurată în cadrul deplasării efectuate însoțită de eventuale concluzii și propuneri.