Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Plan strategic 2012-2016

1

 Plan  strategic
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
2012-2016

1. Preambul

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca este o instituţie de învăţământ superior de cercetare avansată şi educaţie care se bucură de o tradiţie veche de peste 140 ani, timp în care a reuşit permanent să răspundă cu succes cerinţelor educaţiei, cercetării şi inovării din agricultura regională şi naţională.

În viitor USAMV Cluj-Napoca urmează să existe şi să se dezvolte în noul context al Ariei Europene a Învăţământului Superior (EHEA) şi a Ariei Europene a Cercetării (ERA). Noul cadru constituie o piaţă globalizată, în care perspectivele şi programele se remodelează permanent, unde barierele geografice se estompează, tehnicile informaţionale permit deservirea studenţilor dincolo de graniţele convenţionale iar cercetarea în parteneriat internaţional utilizează majoritatea resurselor financiare comunitare. În spaţiul nou creat, misiunea universităţii noastre de cercetare avansată şi învăţământ, trebuie susţinută printr-un plan strategic realist, esenţial în adaptarea instituţiei la noile provocări ale societăţii şi lumii academice actuale; o lume caracterizată prin dinamism, inventivitate şi spirit de competiţie, la care societatea românească trebuie să răspundă pe măsura noilor aspiraţii ale unei civilizaţii bazate pe cunoaştere.  

Pentru a face faţă noilor provocări, în care criteriul excelenţei deţine rolul central, universitatea noastră, asemeni instituţiilor europene, va trebui să promoveze o strategie în acord cu etapa actuală marcată din păcate de o profundă criză economică globală. Abordarea unei strategii pragmatice devine astfel esenţială pentru a putea aspira la obiectivul de menţinere a universităţii în topul celor mai bune universităţi din România, ca un model de succes privind sinergia educaţiei cu cercetarea agricolă şi inovarea de impact, la nivel regional naţional şi internaţional.

Actualul Plan Strategic expune misiunea, valorile şi obiectivele esenţiale ale USAMV Cluj-Napoca în domeniile principale de activitate: învăţământ, cercetare, servicii către societate şi propune politicile de suport pentru susţinerea obiectivelor expuse. Strategiile sectoriale urmează a fi definite în cadrul Planurilor operaţionale anuale care cuprind acţiunile şi măsurile detaliate la nivel de universitate, facultăţi şi departamente.

Planul strategic a fost iniţiat de Rectorul universităţii ca urmare a Planului Managerial şi a contractului semnat cu Senatul Universităţii şi are în vedere perioada de patru ani a mandatului. El a fost elaborat după o largă consultare a membrilor din Consiliul de Administraţie şi a Consiliului pentru strategii universitare pentru a putea răspunde celor patru întrebări care definesc obiectivele propuse şi modul de evaluare a realizării lor: Cine suntem ca instituţie? Unde dorim să ajungem? Cum ajungem unde ne-am propus? şi Cum ştim că am ajuns unde ne-am propus?

2. Valori şi viziune

Planul strategic actual este deosebit de cele anterioare deoarece a avut în vedere schimbările profunde ale epocii actuale, marcate de efectele crizei economice mondiale şi a scăderilor substanţială a alocaţiilor bugetare pentru nevoile societăţii. Ne propunem ca să nu ignoram această situaţie şi să aşteptăm schimbările în sistem, ci să încercăm ne confruntăm cu aceste probleme şi să le căutăm soluţii, cu încrederea în remarca lui Albert Einstein că: “în mijlocul dificultăţilor stau marile oportunităţi”. Credem că dacă vom reuşi să ne focusăm pe o viziune strategică realistă vom putea promova universitatea la un nivel de eficienţă şi calitate superioare momentului actual şi că vom putea educa şi învăţa studenţii, cercetătorii şi specialiştii noştri pentru a deveni cetăţeni cu viziune exhaustivă privind realităţile economice, culturale şi sociale actuale şi de perspectivă.

Pentru acesta, ca instituţie de învăţământ superior, dorim să ne axăm pe formarea de deprinderi solide, bazate pe rezolvarea de probleme globale şi în spiritual responsabilităţii sociale. Ca universitate de cercetare avansată vom promova un învăţământ inovativ, în care cercetarea va aduce un aport major în formarea intelectuală, orientată spre problemele complexe a agriculturii româneşti, dar şi spre noile orientări din domeniul ştiinţelor vieţii din Europa.

Conştienţi de aceste provocări, ne-am propus o viziune strategică care să facă faţă cu succes acestor tendinţe şi care să permită universităţii să devină tot mai atractivă prin calitate şi servicii academice la nivelul standardelor europene. Ne propunem de asemenea să satisfacem într-o mai mare măsură şi cerinţele profesionale, materiale şi sociale ale comunităţii noastre academice, pe care o reprezentăm şi pe care trebuie să o deservim.

In viziunea dezvoltării viitoare a universităţii se va acorda o importanţă deosebită sustenabilităţii financiare a noului plan strategic prin creşterea bugetului din resurse financiare obţinute din educaţie, cercetare şi servicii. Se are în vedere şi o largă mobilizare a resurselor umane şi materiale existente şi o mai mare responsabilizare a personalului privind realizarea obiectivelor strategice propuse.

Întreaga comunitate academică va trebui conştientizată de obligativitatea realizării colective acestor obiective. Aceasta va constitui un parametru de evaluare a fiecărui membru în funcţie de contribuţia adusă la îndeplinirea lor, alături de modul de respectare a valorilor de bază a USAMV Cluj-Napoca:

 1. Excelenţa – promovată în toate domeniile
 2. Tradiţie – pentru valorile profesionale, ştiinţifice şi culturale ale universităţii
 3. Inovare – în cercetare şi educaţie, pentru o societate bazată pe cunoaştere
 4. Responsabilitate – pentru acţiunile individuale şi cele în serviciul societăţii
 5. Respect – faţă de natură şi diversitatea intelectuală şi culturală a comunităţii academice

3. Misiune

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca are ca misiune, conform Cartei, formarea profesională de nivel universitar şi producerea de cunoaştere prin cercetare ştiinţifică şi inovare. Misiunea asumată este realizată prin educaţie şi cercetare ştiinţifică avansată.

Universitatea îşi va îndeplini misiunea prin promovarea excelenţei în învăţământ, cercetare şi inovare, prin formare academică iniţială şi postuniversitară, prin educaţie pe tot parcursul vieţii şi integrare în circuitul de valori universale în acord cu exigenţele unei societăţi bazate pe cunoaştere.

Universitatea va asigura formarea academică a specialiştilor de înaltă calificare în domeniile fundamentale ale ştiinţelor vieţii, respectiv ştiinţelor agricole şi silvice, a ştiinţelor inginereşti, de medicină veterinară şi de ştiinţe ale naturii, prin promovarea studiilor de licenţă, masterat, doctorat şi studii postuniversitare, bazate pe dezvoltarea cunoaşterii, a cercetării şi inovării.

Prin calitatea actului educaţional, prin dialogul cu societatea şi adaptarea la nevoile concrete ale acesteia, universitatea îşi propune să contribuie la dezvoltarea locală, regională, naţională şi europeană din punct de vedere social, economic şi cultural.

Activitatea educativă şi de cercetare îşi propune să promoveze concepţia potrivit căreia valorile cunoaşterii sunt universale, iar procesul cunoaşterii presupune evaluare şi autoevaluare corectă, dialog constructiv şi respect reciproc în exprimarea opiniilor, precum şi recunoaşterea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, respectul şi toleranţa faţă de opinii, ideologii şi religii, respectul faţă de tot ce este viu şi faţă de mediu.

USAMV Cluj-Napoca, conform specificului său, trebuie să răspundă cerinţelor economiei de piaţă, întreaga sa activitate fiind orientată în funcţie de criterii de eficienţă şi performanţă.

Prin studiile de master, doctorat, postdoctorat, specializare prin studii de formare continuă, prin perfecţionarea personalului didactic preuniversitar şi a personalului academic propriu, universitatea se defineşte ca un participant activ la educaţia pe tot parcursul vieţii şi la reconversia profesională a forţei de muncă. Prin politicile de recrutare, promovare şi perfecţionare a cadrelor didactice şi de cercetare proprii, universitatea oferă resursele umane necesare formării profesionale universitare şi post-universitare, precum şi modele de conduită profesională şi civică.

Universitatea îşi propune să aibă un rol activ în elaborarea şi implementarea politicilor şi programelor educaţionale, de cercetare, de transfer tehnologic şi de ocupare a forţei de muncă la nivel naţional şi internaţional. Printr-o dezvoltare susţinută, USAMV Cluj-Napoca doreşte să-şi afirme rolul de pol de excelenţă al educaţiei şi cercetării academice, al culturii şi transferului tehnologic pentru domeniile specifice ştiinţelor vieţii, în spaţiul sud-estic şi central european.

4. Obiective

Obiectivele instituţionale ale universităţilor europene au fost clar definite în documentele comunitare de la Bergen (2005), Londra (2007) şi Berlin (2011) iar cele naţionale în Legea educaţiei naţionale (L 1/2011) ele fiind asumate de USAMV Cluj-Napoca şi de restul universităţilor din România în calitate de membre ai EHEA. Recenta clasificarea a universităţilor ne-a poziţionat pe locul 5 în topul celor mai bune universităţi din ţară, iar principalul obiectiv este de a ne menţine în această categorie A şi de a ne afirma prestigiul academic şi la nivel internaţional. în acest sens s-au stabilit următoarele obiectivele instituţionale care trebuie promovate pentru realizarea acestor performanţe:

 • realizarea unui învăţământ ce promovează parteneriatul educator-student, un învăţământ centrat pe student şi pe programe curriculare bazate pe cunoaştere;
 • menţinerea actualului număr de studenţi la cele trei cicluri de formare şi orientarea spre studiile de masterat şi doctorat pentru a asigurarea unui minim de 40% din totalul studenţilor;
 • iniţierea de noi cursuri şi specializări în limba franceză şi engleză, la toate cele trei cicluri de învăţământ superior agricol şi veterinar;
 • internaţionalizarea învăţământului şi orientarea spre noile tendinţe din domeniul ştiinţelor vieţii şi spre promovarea de programe în cooperare, finalizate cu diplomă dublă sau în cotutelă;
 • crearea unui sistem amplu şi funcţional de învăţare pe tot parcursul vieţii;
 • adaptarea la noile standarde instituţionale şi de calitate impuse de MECTS, ANCS şi ARACIS;
 • încurajarea mobilităţii studenţilor, a cadrelor didactice şi a staff-ului administrativ;
 • recunoaşterea integrală a studiilor efectuate de studenţi în programele de cooperare internaţională;
 • creşterea competitivităţii şi responsabilităţii personalului universităţii şi promovarea şansei egale pentru toţi membrii comunităţii;
 • conştientizarea faptului că cercetarea devine indisolubil legată de misiunea cadrului didactic;
 • înfiinţarea pentru fiecare facultate a unui institut de cercetare propriu;
 • asigurarea dezvoltării sustenabile a universităţii prin finanţare bugetară şi extrabugetară;
 • creşterea finanţărilor din programele de parteneriat cu mediul economic privat;
 • creşterea ofertei de servicii, consultanţă şi transfer tehnologic pentru beneficiari;
 • creşterea numărului de publicaţii în reviste ISI cu factor de impact şi scor de influenţă şi precum şi a numărului de citaţii a publicaţiilor membrilor universităţii noastre;
 • integrarea cercetării ştiinţifice în spaţiul european comun (ERA) şi definirea priorităţilor domeniilor de cercetare în care universitatea poate performa;
 • promovarea excelenţei în toate domeniile de activitate a universităţii;
 • asigurarea competitivităţii la nivel european prin poziţionarea învăţământului şi a cercetării pe axa cercetare-educare-inovare, ca motor al dezvoltării economico-sociale;
 • implicarea în soluţionarea nevoilor sociale şi culturale a comunităţii locale şi regionale.

5. Plan de acţiune

Pentru realizarea obiectivelor menţionate propunem un plan de acţiune cu principalele politici de suport pentru domeniul cercetării, educaţiei, serviciilor.

Dintre principalele acţiuni pentru realizarea obiectivelor strategice privind cercetarea amintim următoarele:

 • valorificarea potenţialului de cercetare, inovare şi producţie ştiinţifică datorat resursei umane şi dotărilor moderne existente la Institutul de Ştiinţele Vieţii şi la restul centrelor şi laboratoarelor de cercetare recunoscute de Senatul universităţii;
 • elaborarea de noi proiecte de cercetare facilitate de înfiinţarea de noile institute pentru fiecare facultate;
 • evaluarea centrelor de cercetare de către ANCS;
 • finalizarea procedurilor de acreditare la laboratoarele existente, precum şi iniţierea unor noi acreditări de laboratoare pentru cercetare şi furnizare de servicii pentru cercetare şi agenţi economici;
 • creşterea eficienţei Departamentului de Cercetare prin dotarea şi suplimentarea personalului de specialitate pentru reducerea birocraţiei şi creşterea serviciilor destinate cercetării;
 • promovarea fermelor didactice de la Cojocna şi Jucu ca ferme pilot de excelenţă şi integrarea lor în procesul de cercetare, studiu şi practică a studenţilor;
 • integrarea Staţiunii de Cercetări Horticole în structura universităţii;
 • colaborarea cu alte staţiuni de cercetare din regiune, în special cu Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda.

În afara acestor măsuri ce susţin cercetarea prin mobilizarea unor resurse financiare importante, amintim şi alte obiective, curente, ce urmăresc dezvoltarea domeniului:

 • menţinerea unui ritm crescut de ofertare de proiecte cu şanse reale de validare în competiţiile naţionale;
 • iniţierea de noi proiecte de cercetare – interdisciplinare şi în parteneriat – pentru valorificarea expertizei şi dotărilor existente pe plan naţional şi european;
 • utilizarea experţilor universităţii în efectuarea unor evaluări interne ale proiectelor de cercetare (înainte de predare), în vederea creşterii competitivităţii şi calităţii proiectelor depuse;
 • implicarea masteranzilor şi doctoranzilor în activitatea de cercetare şi în cea publicistică, şi susţinerea lor, în vederea aplicării pentru proiecte şi burse individuale;
 • extinderea facilităţilor din cercetare la nivelul serviciilor către comunitate şi agenţi economici şi contractarea de tematici de cercetare la cererea beneficiarilor;
 • obligativitatea valorificării rezultatelor cercetării prin publicaţii în reviste bine cotate, indexate în baze de date internaţionale prestigioase (în special ISI, Scopus etc.), sau în reviste evaluate şi recunoscute naţional;
 • finalizarea cercetărilor aplicative prin depunerea de dosare pentru invenţii, inovaţii sau transfer tehnologic;
 • implicarea unui număr cât mai mare de cadre didactice, cercetători şi doctoranzi în activitatea de evaluare a proiectelor şi înscrierea lor în registrul naţional al evaluatorilor;
 • creşterea numărului de doctoranzi, a numărului de masteranzi şi de studenţi care desfăşoară activităţi de cercetare în cadrul programelor contractate de cadrele didactice;
 • susţinerea financiară a unor posturi de cercetare pe o perioadă determinată sau nedeterminată;
 • susţinerea financiară a unor proiecte de cercetare prioritare sau în cofinanţare;
 • creşterea numărului de participări a membrilor universităţii la activitatea asociaţiilor profesionale din ţară, inclusiv ca membrii ai ASAS şi/sau Academiei Române;
 • susţinerea de conferinţe publice în beneficiul comunităţii;
 • creşterea impactului cercetării asupra procesului de învăţământ prin integrarea rezultatelor în cursuri şi aplicaţii de laborator;
 • implicarea cadrelor didactice în structurile europene de experţi evaluatori şi borduri ştiinţifice;
 • creşterea vizibilităţii cadrelor didactice şi cercetătorilor prin participarea la activităţile şi în structura unor asociaţii, academii, organizaţii internaţionale cu prestigiu ştiinţific recunoscut.

Pentru creşterea permanentă a producţiei ştiinţifice de calitate, obiectivele universităţii vor trebui orientate spre:

 • creşterea permanentă a numărului publicaţiilor ISI cu factor de impact şi scor de influenţă şi a numărului de citaţii a lucrărilor ştiinţifice cu autori din universitate;
 • susţinerea financiară a cadrelor didactice în vederea publicării de articole ISI cu factor de impact şi influenţă, pentru realizarea condiţiilor de eligibilitate la programele de Idei şi Parteneriate;
 • participarea la manifestările ştiinţifice din ţară şi străinătate, cu lucrări originale, publicate în reviste prestigioase, sau în calitate de moderator, lector invitat sau membru al bordului ştiinţific;
 • organizarea anuală a Simpozionului internaţional Perspective ale agriculturii mileniului trei şi creşterea vizibilităţii internaţionale a celor patru Buletine;
 • creşterea vizibilităţii şi a factorului de impact la peste 0,5 la principala revistă publicată de universitate, „Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca”;
 • creşterea fondului de carte străină a Bibliotecii şi înfiinţarea unei biblioteci electronice;
 • încurajarea cadrelor didactice care au publicaţii valoroase pentru depunerea candidaturii în vederea obţinerii de premii şi distincţii (CNCSIS, ASAS, Academia Română, etc.).

Pentru realizarea acestor acţiuni din planul de măsuri va fi responsabil prorectorul cu cercetarea şi prorectorul cu asigurarea calităţii şi a resursei umane.

Dintre principalele acţiuni pentru realizarea obiectivelor strategice privind educaţia amintim următoarele:

 • includerea, în activitatea didactică, a unor noi metode de predare-învăţare şi promovarea iniţiativelor ce urmăresc o mai bună comunicare dintre cadrele didactice şi studenţi;
 • continua modernizare şi sincronizare a planurilor de învăţământ şi a curriculei universitare cu noile tendinţe din învăţământul european;
 • focalizarea întregului învăţământ academic asupra formării de competenţe;
 • sprijinirea şi recompensarea financiară a membrilor comunităţii academice care contribuie, prin iniţiative personale sau de grup, la îmbunătăţirea procesului de învăţământ;
 • susţinerea proiectelor educaţionale considerate, de membrii departamentelor, prioritare şi de perspectivă, şi care nu reclamă costuri nesustenabile;
 • recrutarea, pe bază de performanţă, de noi cadre didactice tinere, şi stimularea implicării doctoranzilor în activităţile didactice şi în stagiile de practică;
 • promovarea spiritului de cooperare la nivelul instituţiei şi în afara ei prin întreţinerea unor relaţii academice constructive în interiorul instituţiei şi în dialogul cu partenerii;
 • implicarea studenţilor în evaluarea periodică a activităţii educative la toate ciclurile de studiu, inclusiv masterat, doctorat şi postdoctorat;
 • extinderea procesului de formare a studenţilor prin promovarea valorilor moralei şi a dragostei pentru natură, artă şi sport;
 • implementarea noului sistem european de auto-analiză academică (self-study) prin prezentarea, o dată la doi ani, în cadrul colectivului departamentului, a CV-ului şi a activităţilor desfăşurate de fiecare cadru didactic;
 • recompensarea materială, cu gradaţie de merit sau creşterea coeficientului de încadrare a personalului implicat în activităţile didactice de succes.

Aceste acţiuni de îmbunătăţire a activităţii didactice vor fi completate cu un plan de masuri de construcţie academică pe termen lung, care vizează:

 • orientarea specializărilor de licenţă spre cerinţele existente pe piaţa muncii, sau spre cele în curs de formare, cu real potenţial de dezvoltare;
 • valorificarea superioară a potenţialului educativ al universităţii prin susţinerea activităţii de formare pe segmentul calificat, la nivel de master şi doctorat;
 • organizarea masteratului de cercetare şi a doctoratului la nivelul unor şcoli doctorale cu atribuţii precise, ce vor fi specificate în conformitate cu normele europene şi cu reglementările legale în vigoare;
 • susţinerea instituţională şi financiară a cadrelor didactice pentru realizarea indicatorilor de abilitare şi creşterea potenţialului şcolilor doctorale;
 • reorganizarea departamentului de învăţământ la distanţă cu scopul de a spori atractivitatea acestei forme de studiu şi de a creşte semnificativ numărul de studenţi;
 • organizarea unui învăţământ specializat pentru educaţia continuă, stabilirea clară a misiunii şi a modului de funcţionare;
 • înfiinţarea de module, specializări şi masterate noi în limbile franceză şi engleză pentru echilibrarea schimbului de studenţi şi profesori şi asumarea, de către cadrele didactice, a responsabilităţii de a participa la internaţionalizarea activităţii didactice.

Pentru realizarea acestor acţiuni din planul de măsuri va fi responsabil prorectorul didactic şi prorectorul cu asigurarea calităţii şi a resursei umane.

Unul dintre elementele care definesc evoluţia universităţilor româneşti în ultimii ani este şi noul parteneriat cu studenţii în construcţia academică, fapt precizat de noua Lege a educaţiei, care consideră studentul ca fiind un membru egal al comunităţii academice, atât în raport cu educatorii lui, cât şi în raport cu ceilalţi studenţi.

Recunoaşterea în strategia universităţii a respectării principiilor stipulate în Carta universitară, de promovare a învăţământului centrat pe student, deschide calea unui parteneriat profesor-student ca element definitoriu pentru obţinerea performanţelor propuse. Această viziune, înţeleasă corect de ambii parteneri, poate duce la un dialog substanţial şi productiv pentru realizarea inclusiv a acţiunilor ce vizează strategia educativă şi de cercetare.

Dintre principalele acţiuni pentru realizarea obiectivelor strategice privind parteneriatul cu studenţii amintim următoarele:

 • definirea ca student a tuturor categoriilor de tineri care studiază în universitate, indiferent dacă sunt la ciclul de licenţă, master, doctorat sau postdoctorat;
 • grijă pentru nediscriminarea studenţilor, indiferent de categoriile menţionate, sau dacă fac parte sau nu din structurile unor organizaţii studenţeşti;
 • promovarea în continuare a unor raporturi de dialog deschis şi constructiv atât cu reprezentanţii studenţilor din Senatul universitar şi Consiliile facultăţilor, precum şi cu organizaţiile studenţeşti din universitate;
 • creşterea standardelor de calitate în domeniul educaţional prin participarea activă a studenţilor în evaluarea cadrelor didactice, la toate ciclurile de studiu şi utilizarea efectivă a evaluării la corectarea deficienţelor semnalate;
 • implementarea sistemului de tutoriat şi mentoring pentru identificarea şi soluţionarea problemelor reale ale studenţilor;
 • identificarea şi soluţionarea problemelor profesionale şi financiare care duc la creşterea abandonului şcolar pe parcursul anilor de studiu;
 • îmbunătăţirea condiţiilor de cazare şi masă şi susţinerea fermă a disciplinei în administrarea şi funcţionarea căminelor;
 • implementarea viitorului Cod al drepturilor şi obligaţiilor studenţeşti şi monitorizarea respectării prevederilor sale;
 • instituirea unei sesiuni anuale speciale ale Consiliului de administraţie dedicată problemelor studenţeşti;
 • susţinerea activităţilor organizate de studenţi în baza unor programe comune pentru promovarea valorilor educaţionale, ştiinţifice, culturale, sociale, sportive sau umanitare;
 • reconstrucţia relaţiei de încredere reciprocă între cadre didactice şi studenţi, promovarea respectului reciproc, a cultului pentru valori, a dialogului şi a parteneriatului real.

Pentru realizarea acestor acţiuni din planul de măsuri va fi responsabil prorectorul cu probleme sociale şi studenţeşti, prorectorul didactic şi cel cu cercetarea, precum şi prorectorul cu asigurarea calităţii şi a resursei umane.

Universitatea noastră are datoria de a-şi asigura pe viitor o infrastructură modernă şi diversificată care să deservească misiunea şi strategia asumată şi care să permită o mai bună valorificare a competenţelor cadrelor didactice şi cercetătorilor, precum şi o mai bună instruire a studenţilor. Se are în vedere şi creşterea confortului comunităţii academice prin asigurarea de noi servicii în campusul universitar, inclusiv pentru membrii familiilor personalului instituţiei.

Dintre principalele acţiuni pentru realizarea obiectivelor strategice privind dezvoltarea infrastructurii amintim următoarele:

 • finalizarea şi darea în funcţiune a noului Institut pentru Cercetări Horticole Avansate al Transilvaniei (ICHAT);
 • finalizarea proiectării noului Institut de Nutriţie şi Patologie pentru animale mari (INP) şi lansarea proiectului de infrastructură;
 • finalizarea darea în funcţiune a Biobazei didactice şi de cercetare pentru zootehnie;
 • înfiinţarea Institutului de Cercetări Agricole în cooperare cu SCDA Turda;
 • continuarea investiţiilor la Centrul didactic şi de cercetare TPPA şi înfiinţarea Facultăţii de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor;
 • integrarea bazei materiale a Staţiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Cluj în infrastructura universităţii şi reabilitarea ei ca centru de excelenţă didactică şi experimentală;
 • lansarea proiectului de infrastructură privind Incubatorul de afaceri agricole în asociere cu Universitatea Maryland, în locaţia Staţiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Cluj;
 • iniţierea proiectului Centrul didactic Someşul Cald, destinat activităţilor didactice şi de cercetare în domeniul silviculturii, cinegeticii şi montanologiei, situat în Someşul Cald;
 • darea în funcţiune a căminului Agronomia II;
 • finalizarea construcţiei Bibliotecii centrale universitare;
 • reorganizarea Centrului de învăţământ la distanţă şi educaţie continuă;
 • darea în funcţiune a Clubului cadrelor didactice;
 • darea în funcţiune a restaurantului de incintă a universităţii;
 • darea în funcţiune a grădiniţei Agronomia;
 • iniţierea proiectării parcului expoziţional Dealul Craiului;
 • organizarea Muzeului universitar;
 • optimizarea surselor de energie electrică din campusului USAMV.

Realizarea acestor obiective ambiţioase va depinde desigur de nivelul finanţării obţinute dar ele sunt astfel structurate pentru a permite universităţii să deţină pe termen lung unul dintre cele mai bine dotate şi complexe campusuri din ţară şi să aibă asigurate toate facilităţile necesare obţinerii de performanţe ştiinţifice şi educaţionale la nivelul excelenţei europene. Se are în vedere ca toate aceste obiective să fie realizate cu resurse financiare bugetare, din veniturile atrase de universitate, din proiecte dedicate, astfel ca bugetele necesare retribuirii personalului universităţii să nu fie afectate

Pentru realizarea acestor acţiuni din planul de măsuri va fi responsabil prorectorul cu dezvoltarea instituţională şi directorul general administrativ.

Creşterea vizibilităţii internaţionale constituie un obiectiv strategic permanent, iar poziţia noastră actuală va facilita acest demers, întrucât relaţiile instituţionale actuale, sau cele la nivelul structurilor organizaţionale, ne asigură deja o largă accesibilitate în peste 40 universităţi cu care am semnat contracte bilaterale. De asemenea, suntem membri activi, sau în conducerea a numeroase organisme internaţionale în care activitatea noastră şi prestigiul dobândit sunt larg cunoscute. Este un fapt incontestabil că deţinem în prezent un avantaj care ne poate asigura consolidarea relaţiilor existente şi dezvoltarea de noi relaţii avantajoase.

Dintre principalele acţiuni pentru realizarea obiectivelor strategice privind relaţiile internaţionale amintim următoarele:

 • creşterea prestigiului universităţii prin participarea activă în cadrul consorţiilor, asociaţiilor şi afilierilor universitare europene şi internaţionale
 • Implicarea cadrelor didactice (în lucru)

Creşterea vizibilităţii internaţionale va fi orientată şi în direcţia unei mai active implicări în domeniul învăţământului european, prin creşterea atractivităţii studiilor în extensia noastră din Viterbo, Italia, dar şi prin creşterea numărului de studenţi străini la studiu. Considerăm că studenţii străini, alături de profesorii noştri şi cei invitaţi din străinătate, pot deveni în viitor cei mai buni ambasadori ai performanţei şi vizibilităţii internaţionale şi, de aceea, aceste activităţi vor fi susţinute prin programe speciale.

Pentru realizarea acestor acţiuni din planul de măsuri va fi responsabil prorectorul cu relaţiile internaţionale.

La ora actuală, universitatea noastră este considerată lider naţional în unele din domeniile educaţiei şi învăţământului, performanţele fiind confirmate de poziţiile ocupate în clasamentele MECTS sau în ierarhizarea programelor de studiu, a cercetării ştiinţifice sau a managementul instituţional. Prezenta strategie şi-a propus să continue realizările de până acum, să le extindă şi să formuleze obiective şi un plan de acţiune în conformitate cu noile cerinţe ale învăţământului superior european. Menţionăm că toate resursele necesare îndeplinirii obiectivelor stabilite în această strategie pentru perioada 2012-2016, au fost estimate pe baza realizării unor bugete sustenabile, conforme necesităţilor de dezvoltare a universităţii. Au fost evaluate şi riscurile inerente unei perioade de profundă criză economică şi instabilitate financiară şi se are în vedere întocmirea unor Planuri de urgenţă pentru situaţiile neaşteptate.

Strategia propusă este deosebit de ambiţioasă dorind să facă faţă unei mari provocări de a asigura o dezvoltare sustenabilă şi o afirmare a prestigiului la nivel naţional şi intenţional, în condiţiile menţinerii unui număr mare de studenţi într-o piaţă concurenţială unde excelenţa, pe care şi-o doreşte fiecare universitate, poate face diferenţa.

Ca această strategie ca să producă efectele scontate va trebuie să fie implementată în toate cele cinci direcţii menţionate în planul de acţiune. Planurile anuale operaţionale urmează să detaileze şi resursele şi măsurile financiare de susţinere a acestor obiective strategice.

Va fi această strategie una de succes? Va fi universitatea în aceiaşi situaţie favorabilă ca cea de azi? Vom putea afirma ca excelenţa a fost promovată mai mult ca la alte universităţi? Vom fi o universitate atractivă pentru studenţi? Ne vom păstra numărul mare de studenţi de azi? Vor reuşi ei să se angajeze după absolvire? Vom avea recunoaştere internaţională în domeniul cercetării şi educaţiei? Sunt doar câteva întrebări la care dacă răspunsul este „da” el va putea fi atribuit dedicaţiei şi colaborării comunităţii noastre academice. Crearea unui plan strategic este doar primul pas spre implementarea planului de acţiune. Mobilizarea eforturilor şi consensul în ce priveşte obiectivele propuse este al doilea pas spre reuşită. Acest plan strategic trebuie considerat ca un document viu, adaptabil şi schimbabil în decursul procesului de implementare în funcţie de multitudinea de variabile care modelează lumea de azi. Împărtăşim o viziune optimistă despre viitor. Suntem conştienţi că obiectivele sunt foarte ambiţioase. Dar dacă vom şti să aplicăm un management eficient şi daca vom diversifica sursele de venit, vom reuşi cu siguranţă să investim strategic cu folos într-un viitor care „sună bine” pentru USAMV Cluj-Napoca.

 

RECTOR,
Prof.dr. Doru Pamfil