ANUNȚ DE SELECȚIE PARTENERI PRIVAȚI în cadrul “Programului-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual aprobat prin OME nr. 6254/2022”

 

Prelungire termene:

PROCEDURĂ DE SELECȚIE

 • Depunerea documentației: 16 ianuarie – 01 februarie 2023, ora 12.00 – termen limită
 • Solicitări de clarificări cu privire la procedura de selecție a partenerului: 16 ianuarie-23 ianuarie 2023 ora 12:00 la adresa de e-mail: proiecte@usamvcluj.ro, persoană contact Oana Coldea – Șef Serviciu Proiecte Dezvoltare Instituțională
 • Transmitere răspuns solicitări de clarificări cu privire la procedura de selecție a partenerului: 2 zile lucrătoare de la primirea solicitării
 • Evaluarea documentației: 2 februarie 2023 – ora 14:00
 • Anunțarea rezultatelor intermediare: 2 februarie 2023 – ora 16:00
  -Proces-verbal rezultate selectie parteneri etapa I_CAE


  Pe fondul numărului mare de dosare depuse de partenerii privați interesați să devină membri în cadrul  Consorțiului regional integrat pentru învățământ dual Cluj, data comunicării rezultatelor finale se prelungește până în 07.02.2023, ora 16:00, pentru a putea asigura o evaluare corectă și pertinentă, cu respectarea principiilor nediscriminării și tratamentului egal.
 • Depunere contestații: 3 februarie 2023 – ora 13:00
 • Soluționarea contestațiilor: 3 februarie 2023 
 • Afișarea rezultatelor finale: 3 februarie 2023 – ora 15:00.
  -Rezultate Finale

 


 

ANUNȚ DE SELECȚIE PARTENERI PRIVAȚI

în cadrul “Programului-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual aprobat prin OME nr. 6254/2022”

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA anunță organizarea unei sesiuni de selecție a partenerilor pentru dezvoltarea Consorțiului regional integrat pentru învățământ dual Cluj în vederea încheierii Contractului de parteneriat în conformitate cu Metodologia privind constituirea consorțiilor pentru învățământ dual aprobată prin Ordinul Ministrului Educației nr. 6216/ 09.11.2022.

 

Prelungire termene:

PROCEDURĂ DE SELECȚIE

 • Depunerea documentației: 16 ianuarie – 27 ianuarie 2023, ora 12.00 – termen limită
 • Solicitări de clarificări cu privire la procedura de selecție a partenerului: 16 ianuarie-23 ianuarie 2023 ora 12:00 la adresa de e-mail: proiecte@usamvcluj.ro, persoană contact Oana Coldea – Șef Serviciu Proiecte Dezvoltare Instituțională
 • Transmitere răspuns solicitări de clarificări cu privire la procedura de selecție a partenerului: 2 zile lucrătoare de la primirea solicitării
 • Evaluarea documentației: 29 ianuarie 2023 – ora 16:00
 • Anunțarea rezultatelor intermediare: 30 ianuarie 2023 – ora 15:00
 • Depunere contestații: 31 ianuarie 2023 – ora 14:00
 • Soluționarea contestațiilor: 1 februarie 2023
 • Afișarea rezultatelor finale: 1 februarie 2023 – ora 15:00.

Consorțiul Regional Integrat pentru Învățământ Dual Cluj va fi o structură partenerială fără personalitate juridică, cu denumire proprie, constituită în baza unui contract de parteneriat, cu respectarea criteriilor prevăzute în cadrul metodologiei menționate anterior.

Scopul vizat prin constituirea Consorțiului constă în creșterea calității formării elevilor/studenților din Regiunea Nord-Vest, raportat în special la nevoile pieței muncii, prin creșterea numărului de calificări, domenii și competențe, precum și prin asigurarea unui parcurs educațional dual complet pentru elevi.

 
Inițiativele vizate prin constituirea Consorțiului Regional Integrat pentru Învățământ Dual Cluj vor include (fără a se limita) dezvoltarea unui Campus Profesional Integrat, în care se va desfășura învățământul preuniversitar dual și învățământul universitar dual și care va reprezenta parte a infrastructurii școlare, infrastructurii universitare, pentru procesul de învățământ.

Selecția partenerilor din sectorul privat se realizează cu respectarea regimului incompatibilităților și conflictului de interese și a următoarelor principii: transparențănediscriminaretratament egaleficiența utilizării fondurilor.

 

Baza legală pentru desfășurarea apelului de selecție:

 • Metodologia privind constituirea Consorțiilor pentru învățământ dual, aprobată prin Ordinul nr. 6216/09.11.2022 al Ministerului Educației;
 • Ordinul ministrului educației nr. 5732/29.09.2022 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual;
 • Ordinul ministrului educației nr. 5733/29.09.2022 privind aprobarea Metodologiei de acces și de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 4, conform Cadrului național al calificărilor;
 • Ordinul ministrului educației nr. .5734/29.09.2022 privind aprobarea Metodologiei de acces și de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 5, conform Cadrului național al calificărilor;
 • Ordinul ministrului educației nr. 5735/29.09.2022 privind aprobarea Metodologiei de elaborare și actualizare a calificărilor profesionale școlarizate prin învățământul preuniversitar;
 • Respectarea obiectivelor de bază ale politicii de dezvoltare regională pe teritoriul României, la nivelul celor opt regiuni de dezvoltare stabilite în conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 315/ 2004, cu modificările și completările ulterioare.
 1. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA PROCEDURA DE SELECȚIE

Procedura se derulează în cadrul definit de Metodologia privind constituirea Consorțiilor pentru învățământ dual, aprobată prin Ordinul nr. 6.216/09.11.2022 al Ministerului Educației și are drept scop selecția partenerilor privați în vederea constituirii CONSORȚIULUI REGIONAL INTEGRAT PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL CLUJ.

Toate informațiile cu privire la program și apelul de proiecte, metodologie, eligibilitate, proceduri, documente se regăsesc în PROCEDURA DE SELECȚIE PARTENERI – în cadrul Consorțiului regional integrat pentru învățământ dual Cluj.

 

2.DEPUNEREA DOCUMENTELOR

Dosarul de candidatură va cuprinde:

 • Documentele justificative solicitate,
 • Scrisoare de intenție (Anexa 2),
 • Fișa partenerului (Anexa 3),
 • Declarația de fidelitate (Anexa 4)
 • Declarația de eligibilitate (Anexa 5)
 • Declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 6)

Documentele solicitate vor fi transmise electronic pe adresa de email: proiecte@usamvcluj.ro  sau fizic la registratură prin poștă, sau curier. În cazul în care documentele sunt transmise prin poștă sau curier, data poștei sau data preluării de către curier nu poate depăși termenul limită de depunere.

Organizațiile interesate vor transmite toate documentele solicitate în plic/pachet sigilat care va prezenta mențiunea: În vederea selecției partenerului privat – Consorțiul regional integrat pentru învățământ dual Cluj

Documentele solicitate vor fi transmise până cel târziu la data de 23 ianuarie 2023.

Atenție! Orice candidatură care nu respectă aceste cerințe va fi automat respinsă ca neeligibilă.

 

3.EVALUAREA CANDIDATURILOR

Candidaturile declarate admise după etapa de verificare a documentelor solicitate vor trece în etapa de evaluare. Evaluarea se va face conform grilei de evaluare din cadrul Procedurii de selecție.

Candidaturile vor fi punctate de la 1 la 100 de puncte, conform grilei.

Punctajul minim pentru un operator economic: 50 puncte.

 

 4.REZULTATELE PROCEDURII

Rezultatele vor fi afișate atât la sediul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca , cât și pe pagina web, în termenele prevăzute prin Calendarul procedurii de selecție.

 

5.CONTESTAȚII

Candidații participanți la prezenta selecție de parteneri pot depune contestații până pe data de 20.01.2023.

 

6. CALENDARUL PROCEDURII DE SELECȚIE

 • Depunerea documentației: 16 ianuarie – 23 ianuarie 2023, ora 12.00 – termen limită
 • Solicitări de clarificări cu privire la procedura de selecție a partenerului: 16 ianuarie-18 ianuarie 2023 ora 12:00 la adresa de e-mail: proiecte@usamvcluj.ro, persoană contact Oana Coldea – Șef Serviciu Proiecte Dezvoltare Instituțională
 • Transmitere răspuns solicitări de clarificări cu privire la procedura de selecție a partenerului: 2 zile lucrătoare de la primirea solicitării
 • Evaluarea documentației: 25 ianuarie 2023 – ora 16:00
 • Anunțarea rezultatelor intermediare: 26 ianuarie 2023 – ora 15:00
 • Depunere contestații: 27 ianuarie 2023 – ora 14:00
 • Soluționarea contestațiilor: 28 ianuarie 2023
 • Afișarea rezultatelor finale: 28 ianuarie 2023 – ora 15:00.

RECTOR

Cornel CĂTOI

 

Documente ataşate

 

ERATĂ: Ca urmare a unei erori materiale, Anexa 4_Declarația de fidelitate a prevăzut în mod incorect ”o perioadă de minimum 5 ani” de respectare de către parteneri a obligațiilor contractuale ce rezultă din contractul de parteneriat. Această eroare a fost îndreptată în  Anexa 4_Declarația de fidelitate_revizuită, fiind indicată perioada corectă de ”minimum 15 ani”.