Burse

Universitatea de Științe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca (USAMVCN) acordă, în condițiile legii, următoarele categorii de burse din fondurile bugetare: burse pentru stimularea performanței academice (performantă, merit I şi merit II) şi burse sociale (semestriale sau ocazionale), respectiv burse din surse extrabugetare: burse speciale şi burse de ajutor material.

Bursele de performanță se acordă pe o perioadă de 12 luni începând cu anul II de studii. Acestea se vor repartiza prin concurs, pe bază de dosar, organizat de facultăți, studenților care îndeplinesc următoarelor criterii minimale:

  • integralist sau cu număr maxim de credite în sesiunea de examene precedentă anului pentru care solicită bursa;
  • medie ponderată de minim 9,50, obținută în anul de studii precedent (media fiind criteriul de performanta primordial);
  • participarea cu lucrare la simpozionul studențesc organizat de USAMVCN;
  • participarea la activități de voluntariat organizate de USAMVCN;

Bursele de merit I şi merit II se acordă studenţilor integralişti sau cu număr maxim de credite în sesiunea de examene precedentă semestrului/anului pentru care solicită bursă, pe baza rezultatelor profesionale, după cum urmează:

a) pentru semestrul I al anilor 2-6 de studiu, pe baza mediei ponderate obținute în anul universitar precedent;

b) pentru semestrul II, pe baza mediei ponderate de la finalul semestrului I al anului universitar curent.

Bursa de merit I se acordă studenților bugetați integraliști/număr maxim de credite care au obținut o medie ponderată mai mare sau egală cu 9,50 în sesiunea de examene precedentă semestrului/anului pentru care solicită bursă şi nu se încadrează la bursa de performanţă.

Bursa de merit II se acordă studenților bugetați integraliști/număr maxim de credite care nu se încadrează la bursele de performanță şi merit I, dar au o medie ponderată mai mare decât cea minimă stabilită de Consiliul facultăţii.

Bursa socială poate avea caracter permanent (semestrială – pe întreaga durată a unui semestru universitar) sau ocazional (ocazională – o dată pe semestru, respectiv de două ori pe an).

Bursele sociale semestriale se acordă, la cerere, pe durata studiilor, până la împlinirea vârstei de 35 de ani, în limita a 30% din fondul total de burse alocat facultăţii, studenţilor de la forma de finanțare buget, care dovedesc cu documente că se încadrează în următoarele categorii:

a) studenți orfani sau studenți proveniţi din case de copii sau plasament familial, în următoarea ordine de priorităţi:

a.1. orfani de ambii părinţi și studenţi proveniţi din case de copii sau plasament familial care nu au realizat în cele 3 luni înainte de începerea semestrului/anului universitar un venit lunar net mai mare decât salariul de bază minim net pe economie;

a.2. orfani de un părinte a căror familie nu a realizat în cele 3 luni înainte de începerea semestrului/anului universitar un venit lunar net per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie;

b) studenţi care se află în evidențele dispensarului studențesc şi atestă cu certificate medicale vizate de acesta că suferă de una dintre afecțiunile prevăzute de Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3392/2017 privind stabilirea Criteriilor Generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență şi anume TBC, diabet, boli maligne, sindroame de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică, infestare cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, handicap locomotor, spondiloză anchilozantă sau reumatism articular.

c) studenţii a căror familie a realizat în cele 3 luni înainte de începerea semestrului/anului universitar un venit lunar net mediu/membru de familie mai mic decât salariul de bază minim net pe economie, calculat ca medie a veniturilor nete a trei luni Iulie, August, Septembrie pentru semestrul I, respectiv Decembrie, Ianuarie, Februarie pentru semestrul II.

Bursa socială ocazională se acordă în cuantum cel puțin egal cu bursa socială semestrială, stabilită de Senatul Universității, indiferent dacă studentul mai beneficiază de altă categorie de bursă, astfel:

a) bursa socială ocazională pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte, care se poate acorda studenţilor cu unul sau ambii părinţi decedați, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de protecţie plasamentul, studenţilor defavorizaţi din punct de vedere socioeconomic, a căror familie nu a realizat în cele 3 luni dinaintea depunerii cererii pentru acordarea acestui tip de bursă, un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare ca salariul minim net la nivel naţional. Această categorie de bursă se poate acorda aceluiași student de două ori în cursul unui an universitar;

b) bursa de ajutor social ocazional de maternitate constă într-o bursă pentru naștere şi lehuzie şi o bursă pentru procurarea de îmbrăcăminte copilului nou-născut și se poate acorda o singură dată pe parcursul unui an universitar studentei care nu realizează alte venituri in afara unei forme de bursă sau studentului a cărui soţie nu realizează alte venituri in afara unei forme de bursă.

c) bursa de ajutor social ocazional în caz de deces, care se poate acorda studentului/ei pentru decesul unui membru al familiei (soţ, soţie, copil) sau în caz de deces al studentului/ei, unui membru al familiei (rudenie de grad I) care nu realizează venituri.