Comisii acordare burse

În cadrul USAMVCN, responsabilități în atribuirea burselor revin Comisiei de burse pe universitate, Comisiei de burse pe facultate şi Serviciului Social.

Comisia de burse pe universitate este alcătuită din Prorectorul cu activități sociale şi studențești (președinte), Prodecanii sociali studențești din cadrul fiecărei facultăți, Reprezentantul Direcției Economice, Reprezentantul Serviciului Social şi Prefectul studenților (membri). Comisia are următoarele responsabilități:

 • aprobă şi monitorizează calendarul de acordare al burselor în cadrul USAMVCN;
 • repartizează fondul de burse pe facultăți, proporțional cu numărul de studenți bugetați;
 • face propuneri privind modificarea cuantumului burselor în funcție de fondurile primite de universitate de la buget;
 • aprobă listele cu studenții bursieri de la fiecare facultate;
 • analizează şi soluționează contestațiile care nu au fost rezolvate de Comisiile de burse pe facultăți.

Comisia de burse pe facultate este alcătuita din Prodecan activități sociale şi studențești (președinte), Secretar, un reprezentant al studenților facultății din Senat, un reprezentant al studenţilor în Consiliul facultății şi un reprezentant al Asociației studenților din facultate (membri). Comisia are următoarele responsabilități:

 • respectarea calendarului de acordare al burselor stabilit de Comisia de burse pe universitate;
 • repartizarea fondului de burse pe ani de studiu şi programe de studii/specializări, proporțional cu numărul de studenți;
 • colectarea documentelor justificative în vederea acordării unor categorii particulare de burse (performanță, sociale, speciale etc.);
 • întocmirea listelor cu studenții bursieri pe facultate;
 • propunerea mediei ponderate minime pentru acordarea bursei de merit II, Consiliului facultății;
 • analizarea şi soluționarea contestațiilor.

Serviciul Social are următoarele responsabilități în acordarea burselor:

 • întocmirea statelor de plată a burselor;
 • transmiterea statelor de plată către Direcția Economică pentru plata burselor;

verificarea lunară a încadrării facultăților în fondurile alocate pentru repartizarea burselor.

Skip to content