COMPAC

 

Construire centru de transfer tehnologic în nutriție si patologie comparată “COMPAC”


Știri

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca în calitate de titular anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu: PUZ construire centru de transfer tehnologic în nutriție și patologie comparată ”COMPAC”, comuna Jucu, satul Jucu Herghelie, nr. 52, județul Cluj. Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul USAMV Cluj-Napoca – Calea Mănăștur, nr. 3-5, Cluj-Napoca, jud. Cluj -, precum și la sediul proiectantului SC Arhideck Construct SRL – str. Corbului, nr. 2, com. Baciu, jud. Cluj -, în zilele de luni-vineri, între orele 9⁰⁰-14⁰⁰, din data de 09.02.2021. Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, până la data de 27.02.2021, la APM Cluj, Calea Dorobanților nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax 0264-412914, e-mail reglementari@apmcj.anpm.ro.”

 


 

Despre proiect

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA, în calitate de BENEFICIAR, a încheiat Contractul de Finanţare cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, prin Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 pentru proiectul cu titlul Construire centru de transfer tehnologic în nutriție si patologie comparată “COMPAC”, COD MySMIS 128795.

Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 1 – Promovarea transferului tehnologic, Prioritatatea de investiții 1.1, Operațiunea A- Sprijinirea entităților de inovare și transfer tehnologic (ITT).

Perioada de implementare a proiectului  este de 44 luni, începând cu data de 01.10.2018 până la data de 31.05.2022, iar contractul de finanțare a fost semnat în data de 20.12.2019.

Obiectivul general al proiectului constă în crearea unui spațiu adecvat unui centru de transfer tehnologic care să creeze și să asigure o relație directă cu mediul economic și cel al cercetării. Infrastructura creată va beneficia atât de tehnologia și dotarile necesare cât și de resursa umană specializată, astfel încât va furniza servicii de transfer tehnologic care sunt necesare întreprinderilor de profil contribuind la dezvoltarea economică durabilă în sectorul vizat.

Obiectivele specifice ale proiectului:

O.S.1: Crearea unei infrastructuri corect dimensionate, pe amplasamentul existent, prin reconversia clădirii existente și extinderea funcțională cu 3 noi clădiri.

O.S.2: Dotarea corespunzătoare a infrastructurii cu 84 de echipamente tehnice necesare pentru ca Centrul de Transfer Tehnologic să fie funcțional.

O.S.3: Asigurarea unui management performant prin asigurarea resursei umane de specialitate și aplicarea unei strategii de marketing eficiente în vederea asigurării contractării serviciilor de transfer tehnologic.

Rezultate așteptate:
1. Infrastructură corect dimensionată și adaptată prin reconversia clădirii existente și extinderea funcțională cu 3 clădiri.
2. Dotarea infrastructurii rezultate cu 84 obiecte de inventar reprezentând dotări și echipamente tehnologice.
3. Servicii de transfer tehnologic care vor fi implementate în anul aferent exercițiului financiar ulterior anului în care se finalizează implementarea proiectului- minim 5.

Valoarea totală a proiectului este de 23.148.781,49 lei, reprezentând valoarea totală eligibilă (22.878.651,49 lei) + valoarea neeligibilă inclusiv TVA (270.130,00 lei), din care:

Valoarea totală eligibilă a proiectului (22.878.651,49 lei) se compune din:

  • valoare totală contribuție publică (50,87%): 11.639.096,54 lei, din care:
    • valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR: 9.893.232,06 lei;
    • valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 1.745.864,48 lei;
  • valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului (49,13%): 11.239.554,95 lei.

Investiția propusă va avea impact atât la nivel local cât și regional prin creșterea semnificativă a competitivității agriculturii și industriei românești, și implicit la creșterea bunăstării populației.

Locația proiectului: proiectul propus se va implementa în comuna Jucu, sat Jucu-Herghelie, jud. Cluj, pe o suprafață de 27.458 mp.

Date de contact beneficiar: Cluj-Napoca, Strada Calea Mănăștur, nr. 3-5, jud. Cluj, cod poștal 400372, România, tel. 0264596384 / 0264593792, e-mail: rector@usamv.ro,  persoană de contact și manager de proiect: Prof. Dr. Cornel Cătoi, tel. 0264596384, int. 119, fax 0264593792, e-mail: cornel.catoi@usamvcluj.ro.

 

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Skip to content