Curs posuniversitar, Nivel II

 

ÎN ATENŢIA ABSOLVENȚILOR

 

CURS POST-UNIVERSITAR

NIVEL II – DPPD

 

            DPPD din cadrul USAMV Cluj-Napoca, organizează în anul universitar 2020-2021, cursul postuniversitar  intitulat „Program de formare psihopedagogică Nivel II”, care acordă asolvenților de studii universitare dreptul de a ocupa posturi didactice la toate nivelurile învățământului preuniversitar (Conform O.M. nr. 4129/16.07.2018).

Cursul postuniversitar Nivel II va începe din data de 12.03.2021.

            Înscrierea în regim postuniversitar la programul de formare psihopedagogică,   Nivel II este condiționată de:

– absolvirea programului de formare psihopedagogică de Nivel I;

– absolvirea cu diplomă a uneia dintre următoarele categorii de studii: studii universitare de master; studii universitare de lungă durată; programe universitare cu durata de cel puțin un an și jumatate sau care  asigură acumularea a cel puțin 90 de credite, aprobate de M.E.N. (studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare).

La acest program înscrierea se va face în doua etape:

 • Etapa I – în perioada 13.01.2021 – 07.03.2021 – electronic prin trimterea unui mesaj in care sa fie specificat: domeniul de absolvire a programului de master precum și specializarea diplomei de lincenta absolvite, la adresa de e-mail: dppd@usamvcluj.ro;
 • Etapa a –II– a – în perioada 08.03. – 11.03.2021 – la sediul DPPD din cadrul USAMV Cluj-Napoca, confirmarea înscrierii prin depunerea dosarului de înscriere care va cuprinde:
 • certificatul de naștere și cel de căsătorie (dacă este cazul), copie și original (pentru certificare);
 • copie după cartea de identitate;
 • diploma de master/act de studii corespunzător categoriei de studii (programe universitare cu durata de cel puțin un an și jumatate sau care asigură acumularea a cel puțin 90 de credite, aprobate de M.E.N.: studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare) însoțite de foaie matricolă/supliment, copie și original (pentru certificare);
 • dovada absolvirii programului de formare psihopedagogică de Nivel I, copie și original (pentru certificare)Cursanții care urmează cursul postuniversitar Nivel I, la USAMV Cluj-Napoca în anul universitar 2020/2021, au situatia la DPPD;
 • diploma de licență copie și original (pentru certificare);
 • foaie matricolă/supliment la diplomă de licență sau orice alt document de studiu din care să rezulte parcursul universitar, copie și original (pentru certificare);
 • certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie;
 • dosar plic pe care se trece: numele și prenumele, adresa de mail.

 

Taxa de școlarizare este în valoare de 1000 lei.

 

Candidații înscriși vor primi informații despre:

 • data susținerii interviului de admitere;
 • perioada și programul de desfașurare a cursului;
 • materialele aferente activităților de curs și seminar.