Curs posuniversitar, Nivel II

ÎN ATENŢIA ABSOLVENȚILOR

 

CURS POST-UNIVERSITAR

NIVEL II – DPPD

 

            Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) din cadrul USAMV Cluj-Napoca organizează în anul universitar 2022-2023, cursul postuniversitar intitulat „Program de formare psihopedagogică Nivel II”. Acest curs acordă absolvenților de studii universitare dreptul de a ocupa posturi didactice la toate nivelurile învățământului preuniversitar (Conform O.M. nr. 4139/29.06.2022).

Cursul postuniversitar Nivel II va începe în data de 06.04.2023 de la orele 14, iar interviul de admitere va avea loc în datele de 05.04.2023 și 06.04.2023 de la orele 12, la sediul DPPD.

            Înscrierea în regim postuniversitar la programul de formare psihopedagogică,   Nivel II este condiționată de:

 1. absolvirea programului de formare psihopedagogică Nivel I;
 2. absolvirea cu diplomă a uneia dintre următoarele categorii de studii: studii universitare de masterat; studii universitare de lungă durată; programe universitare cu durata de cel puțin un an și jumătate sau care asigură acumularea a cel puțin 90 de credite, program de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări, finalizat după absolvirea studiilor universitare de master sau a studiilor universitare de lungă durată.

 

La acest program înscrierea se va face în două etape:

 • Etapa I – în perioada 09.02- 02.04.2023 – electronic prin trimiterea unui mesaj, la adresa de e-mail: dppd@usamvcluj.ro, în care să fie specificate: specializarea diplomei de licență absolvită și domeniul de absolvire a programului de masterat;
 • Etapa a –II– a – în perioada 27.03. – 04.04.2023 – la sediul DPPD din cadrul USAMV Cluj-Napoca, confirmarea înscrierii prin depunerea dosarului de înscriere care va cuprinde:
 • certificatul de naștere și cel de căsătorie (dacă este cazul) copie și original (pentru certificare);
 • copie după cartea de identitate;
 • diploma de masterat/act de studii corespunzător categoriei de studii (programe universitare cu durata de cel puțin un an și jumătate sau care asigură acumularea a cel puțin 90 de credite, aprobate de M. E.: studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare) însoțite de foaie matricolă/supliment, copie și original (pentru certificare);
 • dovada absolvirii programului de formare psihopedagogică de Nivel I, copie și original (pentru certificare); cursanții care urmează cursul postuniversitar Nivel I, la USAMV Cluj-Napoca în anul universitar 2022/2023, au situația la DPPD;
 • diploma de licență copie și original (pentru certificare);
 • foaie matricolă/supliment la diplomă de licență sau orice alt document de studiu din care să rezulte parcursul universitar, copie și original (pentru certificare);
 • certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase, ori de alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie;
 • dosar plic pe care se trece: numele și prenumele, adresa de e-mail.

 

Taxa de școlarizare este în valoare de 1000 lei.

 

Candidații înscriși vor primi informații despre:

 • perioada și programul de desfășurare a cursului;
 • materialele aferente activităților de curs și seminar.

 

 

Skip to content