Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Senat

Senatul universitar este principalul for de decizie la nivelul Universităţii şi este compus din personal didactic şi de cercetare în proporţie de 75%, respectiv studenţi în proporţie de 25%. Senatul este format din 35 de senatori – 26 cadre didactice şi cercetători; 9 studenţi.

1.Comisia de învăţământ, resurse umane şi asigurarea calităţii

 • Elaborează şi propune spre aprobare Senatului proiectul de Cartă a Universităţii sau proiectele de modificare a acesteia, din domeniul său de competenţă;
 • Comisia are dreptul de a solicita, prin intermediul Preşedintelui Senatului, conducerii executive şi administrative a universităţii, informaţii şi documente relevante, sprijin logistic în domeniul său de activitate.
 • Propune Senatului raportul pentru aprobarea planului strategic de dezvoltare instituţională şi planurile operaţionale anuale, precum şi celelalte documente de planificare strategică la nivel instituţional, iniţiate de către Consiliul de administraţie;
 • Elaborează studii rapoarte de diagnoză şi prognoză privind evoluţiile pe piaţa calificărilor universitare şi propune, în colaborare cu facultăţile şi departamentele, proiecte de dezvoltare a noi specializări, a noi forme şi niveluri de învăţământ universitar şi postuniversitar;
 • Analizează şi propune spre aprobare Senatului sistemul de criterii, standarde şi indicatori stabilit de Consiliul de administraţie privind întocmirea statelor de funcţii ale personalului didactic şi elaborarea curriculum-ului universitar, în concordanţă cu cerinţele de calitate pedagogică şi de eficienţă economică ale procesului de învăţământ;
 • Analizează şi prezintă rapoarte periodice privind activitatea didactică de predare şi învăţare, poate face propuneri senatului pentru modernizarea acesteia şi înzestrarea cu tehnică informatică şi audiovizuală a spaţiilor de învăţământ la cererea consiliilor profesorale ale facultăţilor sau a departamentelor;
 • La solicitarea Senatului, analizează şi propune raportul către acesta privind structura anului universitar; statele de funcţii; grupele de studiu;regulamente care privesc buna desfăşurare a activităţilor din domeniul său de competenţă etc.;
 • La solicitarea conducerii Senatului, analizează şi întocmeşte raportul către acesta privind taxele aplicate studenţilor: şcolarizare în regim cu taxă, depăşirea duratei de şcolarizare prevăzute de lege, admiteri, înmatriculări, reînmatriculări, repetarea examenelor şi a altor forme de verificare, care depăşesc prevederile planului de învăţământ, taxe pentru activităţi neincluse în planul de învăţământ, etc.;
 • Analizează şi supune spre aprobare Senatului conţinutul certificatelor şi diplomelor de studii, conform legislaţiei în domeniu;
 • Analizează şi supune spre aprobare Senatului regulamentele şi metodologiile privind programele de formare continuă;
 • Analizează planurile de învăţământ propuse de către departamente, avizate de către consiliile facultăţilor şi consiliul de administraţie şi verifică respectarea standardelor specifice fiecărui domeniu pe baza unui dosar care conţine planul de învăţământ şi standardele specifice şi propune senatului aprobarea acestora;
 • Analizează şi propune senatului înfiinţarea noilor programe de studii, propuse de către departamente, avizate de către consiliile facultăţilor şi consiliul de administraţie;
 • Analizează procedurile de evaluare a calităţii (fişa de autoevaluare anuală, recomandările pentru programele de studii evaluate intern, raportul anual al Serviciului de evaluare a calităţii) şi propune senatului aprobarea acestora.

2.Comisia de cercetare, inovare și transfer tehnologic

 • Principiul transparenţei concretizat în asigurarea vizibilităţii totale a deciziei şi a rezultatelor, prin comunicare periodică şi adecvată a acestora.
 • CCS evaluează regulamentele specifice activităţii de cercetare ştiinţifică din USAMVCJ.
 • Comisia are dreptul de a solicita, prin intermediul Preşedintelui Senatului, conducerii executive şi administrative a universităţii, informaţii şi documente relevante, sprijin logistic în domeniul său de activitate (RC 4 art. 3.19 alin. II)
 • CCS poate face recomandări Senatului USAMVCJ referitor la politicile de cercetare, la procedurile şi iniţiativele legate de cercetare şi criteriile ştiinţifice pentru dezvoltarea infrastructurii de cercetare şi a resursei umane.
 • La propunerea preşedintelui Senatului, Comisia pentru cercetare ştiinţifică (CSS) analizează dosarele privind ocuparea prin concurs a funcţiilor didactice şi de cercetare (componenta de cercetare ştiinţifică).
 • Analizează propunerile privind acordarea de premii, titluri şi distincţii ştiinţifice ale USAMVCJ şi le înaintează Senatului spre aprobare.
 • Analizează crearea unor infrastructuri moderne de cercetare ştiinţifică, în acord cu Planul strategic al USAMVCJ şi propune senatului aprobarea lor.
 • Analizează documentele oficiale care reglementează cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea profesional-ştiinţifică a resursei umane, formulează observaţii, amendamente şi solicitări pe care le transmite, cu acordul Senatului USAMVCJ.

3.Comisia administrativă, de patrimoniu și management financiar

 • Stabileşte programul de lucru şi audienţă.
 • Analizează şi/sau elaborează propuneri de regulamente, metodologii, proceduri şi hotărâri primite spre avizare în comisie.
 • Întocmeşte rapoarte şi dă avize asupra documentelor ce urmează a fi aprobate de Senat. Avizele şi rapoartele elaborate trebuie să întrunească acordul majorităţii simple a membrilor (RC4: Art.3.20, p.2), fiind semnate de către preşedinte şi secretar, iar apoi înaintate biroului Senatului (RC4: Art.3.20, p.3). Avizele şi rapoartele elaborate sunt prezentate în plenul Senatului de către preşedinte sau de către un raportor desemnat în cadrul comisiei (RC4: Art.3.20, pA). Rapoartele comisiei constituie baza hotărârilor Senatului.
 • Elaborează rapoarte de monitorizare şi control, pe care le prezintă Senatului, pe domeniul de competenţă: (i) analizează şi avizează proiectul anual de buget propus de către rectorul USAMV-CN şi execuţia bugetară anuală; (ii) avizează propunerile privind salarizarea personalului didactic şi de cercetare ştiinţifică, în condiţiile legii; (iii) avizează plafoanele de cheltuieli ce pot fi dispuse de rector, doar cu aprobarea consiliului de administraţie; (iv) analizează şi avizează înfiinţarea de societăţi comerciale, fundaţii sau asociaţii şi acordarea dreptului de administrare şi folosinţă asupra activelor patrimoniale.
 • Propune Senatului subiecte de interes major ce urmează a fi analizate.
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Senat.

4.Comisia socială şi cu probleme studenţeşti 

 • Membrii comisiei au dreptul de acces la orice informaţii şi documente al USAMV Cluj-Napoca care sunt în competenţa comisiei, pot solicita prin intermediul preşedintelui senatului documente sau informaţii în scris sau direct persoanelor responsabile, iar prin intermediul preşedintelui Senatului comisia are dreptul de a solicita conducerii executive şi/sau administrative a Universităţii informaţii şi documente relevante şi de a beneficia de sprijin logistic (RC 4, Art.3.19)
 • Membrii comisiei au dreptul şi obligaţia de a participa la şedinţele comisiei şi de a lua parte la procesul decizional. Şedinţele comisiei sunt statutare dacă sunt prezenţi cel puţin două treimi, iar deciziile sunt luate cu cel puţin jumătate plus unu din membrii prezenţi. În caz de egalitate la vot, votul Preşedintelui comisiei este decisiv.
 • Comisia analizează şi/sau elaborează propunerile de regulamente, metodologii, proceduri şi hotărâri primite spre avizare de la prorectorul de resort cu care v-a colabora (toate regulamentele ce sunt de competenţa comisiei).
 • Comisia întocmeşte rapoarte privind documentele ce urmează a fi aprobate de Senat pe domeniul de competenţă. Avizele şi rapoartele trebuie să întrunească acordul majorităţii simple a membrilor (RC4, Art.3.20.) fiind semnate de preşedinte şi secretar, iar apoi înainte biroului senatului.
 • Comisia realizează politica elaborată de Senat în scopul îndeplinirii misiuni şi strategiei USAMV Cluj-Napoca.

5.Comisa de relaţii internaţionale şi strategie instituțională

 • Elaborează şi propune spre aprobare Senatului proiectul de Cartă a Universităţii sau proiectele de modificare a acesteia, din domeniul său de competenţă;
 • Comisia are dreptul de a solicita, prin intermediul Preşedintelui Senatului, conducerii executive şi administrative a universităţii, informaţii şi documente relevante, sprijin logistic în domeniul său de activitate pentru rezolvarea unor situaţii de neconcordanţă cu regulamentele Cartei sau a legislaţiei în vigoare;
 • Analizează şi propune spre aprobarea Senatului aspectele referitoare la relaţiile internaţionale şi strategia instituţională din cadrul planului strategic de dezvoltare instituţională şi a planurilor operaţionale anuale, precum şi celelalte documente de planificare strategică la nivel instituţional, iniţiate de către Consiliul de administraţie, în limita domeniului său de competenţă;
 • Elaborează, la solicitarea senatului, studii, rapoarte de diagnoză şi prognoză privind situaţia existentă şi de perspectivă în mediul social, economic şi legislativ şi propune, în colaborare cu facultăţile şi departamentele, proiecte de dezvoltare a noi relaţii de colaborare şi de dezvoltare;
 • Analizează şi propune spre aprobare Senatului strategiile de dezvoltare a parteneriatelor internaţionale, în concordanţă cu situaţia existentă şi de perspectivă pe plan naţional şi internaţional;
 • Analizează şi propune spre aprobare Senatului programele de mobilitate a studenţilor şi a cadrelor didactice aşa cum sunt prevăzute în cadrul programelor asumate de universitate;
 • Analizează şi propune spre aprobare Senatului parteneriatele strategice privind proiectele educative, ştiinţifice, culturale, economice şi administrative cu alte universităţi din ţară şi străinătate;
 • Analizează şi supune spre aprobare Senatului strategiile de creştere a vizibilităţii şi a modului de implicare a universităţii în dezvoltarea socio-economică locală, regională, naţională şi internaţională;
 • Analizează şi supune spre aprobare Senatului strategiile de dezvoltare durabilă a patrimoniului cultural şi material al universităţii, conform legislaţiei în domeniu;
 • Analizează şi supune spre aprobare Senatului oportunităţile de accesare a proiectelor strategice de dezvoltare a universităţii;
 • Analizează şi supune spre aprobare Senatului proiecte de parteneriat strategic cu agenţi economici din sectorul public şi privat în vederea obţinerii de venituri extrabugetare;
 • Analizează şi propune senatului activităţi legate de gestionarea proiectelor şi a programelor de cooperare academică europene şi internaţionale, a acordurilor bi- şi multilaterale şi a parteneriatelor multiple;
 • Analizează regulamente care privesc buna desfăşurare a activităţilor din domeniul său de competenţă etc.

6.Comisa pentru cartă, regulamente, etică și incompatibilități

 • Stabileşte programul de lucru şi audienţă.
 • Asigură consultanţă de specialitate pentru elaborarea Cartei Universităţii, a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului de administraţie al universităţii, a Regulamentului privind Activitatea didactică, a Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare a comisiilor de specialitate ale Senatului şi a celorlalte regulamente, metodologii, proceduri şi hotărâri interne bazate pe autonomia universitară, primite spre avizare în comisie.
 • Asigură consilierea deontologică a celorlalte structuri academice în vederea elaborării propriilor regulamente de organizare şi funcţionare, precum şi respectarea normelor deontologice la toate nivelurile şi în toate compartimentele universităţii
 • Contribuie la elaborarea şi dezvoltarea Codului de etică şi deontologie universitară, a Normelor de aplicare a Codului de etică şi deontologie profesională universitară, care este propus Senatului spre adoptare şi includere în Cartă.
 • Analizează, soluţionează şi propune sancţionarea abaterilor de la etica universitară săvârşite de către membrii comunităţii universitare, conform codului de etică şi deontologie universitară.
 • Analizează situaţiile privind incompatibilitatea unor funcţii sau activităţi din universitate, a unor acţiuni, comportamente sau imagini publice incompatibile cu calitatea de membru al comunităţii universitare sau cu o funcţie de conducere în USAMVCN şi informează Senatul universitar despre acestea.
 • Întocmeşte rapoarte şi dă avize asupra documentelor ce urmează a fi aprobate de Senat. Avizele şi rapoartele elaborate trebuie să întrunească acordul majorităţii simple a membrilor (RC4: Art.3.20, p.2), fiind semnate de către preşedinte şi secretar, iar apoi înaintate biroului Senatului (RC4: Art.3.20, p.3). Avizele şi rapoartele elaborate sunt prezentate în plenul Senatului de către preşedinte sau de către un raportor desemnat în cadrul comisiei (RC4: Art.3.20, pA). Rapoartele comisiei constituie baza hotărârilor Senatului.
 • Elaborează rapoarte de monitorizare şi control, pe care le prezintă Senatului, pe domeniul de competenţă: (i) monitorizarea întregului proces educaţional în sprijinul deontologiei universitare, a Cartei Universităţii şi a regulamentelor elaborate de Senat; (ii) recomandări, rapoarte, puncte de vedere, consultaţii cu privire la problemele de etică profesională şi de disciplină din cadrul Universităţii; (iii) realizează un raport anual referitor la situaţia respectării eticii universitare şi a eticii activităţilor de cercetare.
 • Propune Senatului subiecte de interes major ce urmează a fi analizate.
 • Colaborează cu celelalte comisii de specialitate ale Senatului pentru soluţionarea problemelor curente.
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Senat.