Abilitare

 Regulament privind susținerea tezelor de abilitare  și cooptarea conducătorilor de doctorat
Cerere depunere dosar de abilitare
Fişa de verificare a standardelor minimale Ştiinţe Agricole Inginereşti
Standarde minimale SAIA
Fişa de verificare a standardelor minimale Medicină Veterinară
Standarde minimale MV
Declaraţie proprie răspundere referitaore la originalitatea lucrării
Opis dosar de abilitare
Referat comisie internă – SAI
Referat comisie internă -MV
Raport comisie de abilitare
Cerere conducere doctorat

 

Dosarul de abilitare depus la Şcoala Doctorală va conține:

 1. Cererea-tip pentru susținerea abilitǎrii, avizatǎ de cǎtre rector, redactatǎ conform Anexei 1;
 2. Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale şi obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare ȋn domeniul vizat, redactatǎ conform format word

Anexa 2a – Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale IRVA;

Anexa 2b – Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale MV şi

Fișa de ȋndeplinire a standardelor ȋn format excel (IRVA, MV)

tipǎrite şi ȋn format pdf, electronic pe suport extern.

Observaţii:

Fișa de ȋndeplinire a standardelor minimale şi obligatorii format excel conține referințe complete (eg. ISBN, DOI, WOS, factor de impact al revistei, hyperlink-uri) privind lucrările raportate şi pentru citări. Pentru cǎrți/manuale se anexeazǎ copii ale copertei, subcopertei cu caseta CIP a şi a cuprinsului. Pentru articolele BDI documente justificative privind bazele de date internaționale (BDI) în care este citată revista ȋn care sunt publicate articolele. Pentru proiectele de cercetare se anexează copii ale granturilor/proiectelor de cercetare certificate de instituţie “conform cu originalul” din care sǎ reiasǎ calitatea de director/responsabil partener proiect a candidatului, modalitatea de atribuire a proiectului (competiție naționalǎ, proces de selecție), valoarea acestora şi un document certificat de direcţia economică/serviciul contabilitate din care să rezulte că suma a fost încasatǎ de instituţie. 

Pentru conferințele invitate se ataşeazǎ copii ale invitațiilor personalizate din partea comitetului de organizare pentru a prezenta lucrări invitate în plenul manifestării științifice.

Comisia internǎ de analizǎ şi consiliile şcolilor doctorale sau CSUD pot solicita candidatului completarea dosarului cu documente justificative suplimentare, după caz.

Pentru fişa excel utilizaţi opţiunea “wrap text” pentru celulele în care se introduc titlurile cărţilor/lucrărilor ştiinţifice.

 1. Portofoliu de lucrări ştiinţifice considerate relevante de către candidat, elaborate în domeniul de doctorat vizat dupǎ susținerea tezei de doctorat. Lucrările ştiinţifice relevante (minimum 5 şi maximum 10), vor fi predate in extenso, ȋn format electronic pe suport extern şi vor fi ȋncarcate în platformă;
 2. CV-ul candidatului semnat de către candidat şi în format electronic – pe suport extern;
 3. Lista de lucrări (cu hyperlink-uri), imprimatǎ şi semnatǎ de cǎtre candidat şi ȋn format electronic pdf, pe suport extern; 
 4. Diploma de doctor sau atestatul de recunoaştere sau echivalare a diplomei de doctor obţinute în străinătate, în copie conformă cu originalul;
 5. Documente personale de identificare, în copie simplă: certificatul de naștere, actul de identitate, dovada schimbării numelui în cazul în care numele înscris pe diplomă nu mai coincide cu cel din actul de identitate;
 6. Teza de abilitare, tipǎritǎ şi ȋn format electronic pdf, pe suport extern (formatul tezei de abilitare este unitar şi este identic cu cel utilizat pentru tezele de doctorat)
 7. Rezumatul tezei de abilitare, tipǎrit şi ȋn format electronic pdf, pe suport extern;
 8. În urma avizului favorabil primit (referitor la îndeplinirea standardelor) – din partea comisiei de analiza interna – candidatul va depune o propunere  în ceea ce privește componenţa comisiei de evaluare a tezei de abilitare, denumită în continuare comisia de abilitare, ȋn format tipǎrit şi ȋn format electronic pe suport extern (Anexa 4)

Ulterior aprobării comisiei de abilitare candidatul va completa dosarul cu  declarațiile de incompatibilitate ale membrilor comisiei. – model declarație

 1. Declaraţie pe proprie răspundere că nu a comis abateri cu privire la normele de etică şi deontologie pe parcursul carierei didatice sau de cercetare, conform Cartei USAMVCN (Anexa 5) – format tipărit şi semnat
 2. Declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea standardelor minimale şi obligatorii stabilite de CNATDCU şi aprobate prin ordin al ministrului de resort, respectiv privind originalitatea lucrărilor ştiinţifice publicate din lista de lucrări (Anexa 6) – format tipărit şi semnat.
 3. Dovada achitării taxei de abilitare (unde este cazul – conform RU 44 si RU 48 art. 31)
 4. CD – dosar electronic candidat – opis

 

Skip to content