Centrul de Practică

USAMV Cluj-Napoca

Documente necesare

Acte necesare pentru efectuarea stagiului de practica:

1. Scrisoare de intentie (accept practica)
- se completeaza, semneaza si stampileaza de catre unitatea (director, manager) in care studentul efectueaza stagiul de practica
- acest act completat se va depune la Centrul de organizare a practicii studentesti inainte de inceperea stagiului de practica.

2. Conventia - cadru (download)
- studentul se va prezenta cu acest act atunci cand incepe stagiul de practica la unitatea de profil
- Conventia cadru se va completa de catre reprezentantul centrului de practica
- Conventia cadru se va semna de catre reprezentantul centrului de practica si student
- Conventia - cadru se va prezenta la sustinerea colocviului de practica

3. Portofoliul de practica (Anexa la conventia-cadru) (download)
- studentul se va prezenta cu acest act atunci cand incepe stagiul de practica la unitatea de profil
- Portofoliul de practica se va completa de catre reprezentantul centrului de practica
- Portofoliul de practica se va semna de catre reprezentantul centrului de practica si student
- Portofoliul de practica se va prezenta la sustinerea colocviului de practica

LA FINALUL STAGIULUI DE PRACTICA STUDENTII VOR SUSTINE COLOCVIUL DE PRACTICA PENTRU SUSTINEREA COLOCVIULUI DE PRACTICA STUDENTII SE VOR PREZENTA LA COLOCVIU CU URMATOARELE DOCUMENTE:
1. caiet de practica (completat conform tematicii)
2. conventie-cadru (completata, semnata , stampilata)
3. portofoliul de practica (completat, semnat , stampilat)

Regulamentul Centrului pentru organizarea practicii

CAPITOLUL I – Dispoziţii generale

Art.1
(1) În baza Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, Legii 258/2007 şi a ordinului M.E.C.T. 3955/2008 se aprobă cadrul general de organizare a stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare.
(2) În cadrul aceluiaşi temei s-a decis înfiinţarea Centrului pentru organizarea practicii studenţilor USAMV (COP) cu organizare proprie şi responsabilităţi reieşite din prezentul regulament şi fişa postului individuală.
(3) Centrul pentru organizarea practicii este subordonat Consiliului de administraţie al USAMV şi este coordonat direct de către prorectoratul cu probleme sociale si studenţeşti, conform organigramei. La nivel de facultate prodecanul coordonează activitatea de practică în strânsă colaborare cu Directorul Centrului şi cu reprezentantul facultăţii.
(4) Conform art.205 (16) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 universităţile asigură, în limita resurselor financiare alocate pentru efectuarea practicii comasate a studenţilor, pe perioada prevăzută în planurile de învăţământ, cheltuielile de masă, cazare şi transport, în situaţiile în care practica se desfăşoară în afara Centrului universitar respectiv.
(5)Stagiul de practică este activitatea desfăşurată de studenţi şi masteranzi în conformitate cu planul de învăţământ a USAMVCN, cu scopul verificării aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice în cadrul programului de instruire.
(6)Organizatorul de practică este USAMVCN, care:

 • Aprobă şi desemnează structurile interne responsabile cu stagiile de practică.
 • Înfiinţează un Centru de practică coordonat de prorectorul de resort, condus de un director de Centru, un secretar administrativ în cadrul Centrului şi un cadru didactic supervizor din fiecare Facultate în parte.

(7)Partenerul de Practică este persoana juridică din România sau o altă ţară din Uniunea Europeană care participă la programul „Învăţare pe tot parcursul vieţii”, sau dintr-o terţă ţară ce desfăşoară activităţi în corelaţie cu specializările cuprinse în nomenclatorul MECTS şi care poate participa la procesul de instruire practică a studenţilor şi masteranzilor.

Art. 2. Responsabilităţile Centrului pentru organizarea practicii
(1)asigură accesul tuturor studenţilor şi masteranzilor USAMVCN la toate serviciile de suport privind stagiile de practică;
(2)asigură un sistem adecvat de rezolvare operativă a sesizărilor şi solicitărilor studenţilor şi masteranzilor USAMVCN;
(3)asigură informarea adecvată şi corectă a studenţilor şi masteranzilor privind programele stagiilor de practică, durata acestora, tipul de diplome suplimentare care evidenţiază activitatea practică în cursul facultăţii, serviciile oferite, procedee de examinare şi modul de notare pe bază de credite la examenul de practică;
(4)dezvoltă şi promovează o politică clară privind importanţa desfăşurării stagiilor de practică, utilizarea tehnologiilor informaţionale, examinarea corectă;
(5)dezvoltă, accesează proiecte şi iniţiază contacte cu parteneri de practică atât din ţară cât şi din străinătate.
(6)asigură derularea în condiţii optime a asocierilor de parteneriat între organizatorul de practică şi partenerul de practică, încheiate în baza unor convenţii/contracte de colaborare, în care se stipulează cu claritate obligaţiile părţilor;
(7)asigură publicitatea necesară promovării stagiilor de practică prin afişare, inserare în diferite publicaţii, Internet, oferind date complete care să reflecte situaţia reală, în ceea ce priveşte instituţia, personalul şi serviciile oferite.
(8) asigura prin lucrătorii desemnaţi legal, dobândirea cunoştinţelor necesare, pentru rezolvarea situaţiilor de urgenta (pregătirea ISU)

Art. 3. Reglementări privind studenţii şi masteranzii
(1)Toţi studenţii de la licenţa şi masterat cu program la zi, I.D. si F.R. au obligaţia de a desfăşura activităţi practice pentru consolidarea cunoştinţelor teoretice şi formarea abilităţilor, pentru a le aplica în concordanţă cu specializarea pentru care s-a înscris la USAMVCN.
(2)Studenţii din anul I din cadrul tuturor specializărilor din USAMV vor face practica de iniţiere pe tot parcursul anului în cuantumul de ore stabilit prin planurile de învăţământ
(3)Durata şi perioada stagiului de practică poate fi de minimum o săptămână şi de maximum 12 luni calculate pe parcursul întregului ciclu de studii de licenţă sau de masterat.
(4)Perioada de desfăşurare a stagiului de practică poate fi atât în cursul anului universitar, cât şi în perioada vacanţelor universitare.
(5)Practicanţii, înaintea începerii stagiilor de practică semnează Convenţia Cadru, anexa nr.1 şi Portofoliul de Practică, anexa nr.2 la Ordinul M.E.C.T. 3995/2008, privind efectuarea stagiului de practică ce cuprinde obiectivele educaţionale ce urmează a fi atinse, cât şi modalităţile de derulare a stagiului de practică.

 • Studenţii practicanţi trebuie să se încadreze complet în disciplina muncii din unitatea de practica, să manifeste un interes pentru activitatea productivă şi să execute conform graficului lucrările prevăzute în programul de practică.
 • Prezentarea la unitatea de practica se va face la datele fixate prin convenţia de practică cu această societate.
 • Ziua de instruire practică este de 6 ore. Studenţii practicanţi vor începe şi vor termina activităţile de practica după orarul din cadrul unităţii care se va suprapune peste orarul de lucru al schimbului respectiv.
 • Orarul activităţii de practica va fi respectat cu stricteţe. Întârzierea la intrarea în unitate, precum şi ieşirea din unitate înainte de finalizarea programului de practica, sunt abateri grave de la disciplina muncii.
 • Deplasările neautorizate în cadrul unităţii de practica sunt interzise. Numai vizitele în grup, programate şi conduse de persoane nominalizate anume în acest scop sunt permise.
 • Atitudini neacademice sau necuviinţă faţă de muncitori şi în general, faţă de personalul unităţii de practica nu sunt admise. Studenţii se deplasează în unitatea respectiva cu scopul de a învăţa şi de a aplica cunoştinţele teoretice dobândite la facultate. În acest scop studenţii primesc informaţii de la specialiştii cu care vin în contact, utile pentru pregătirea lor viitoare.
 • Studenţii au datoria ca în timpul practicii să se integreze în viaţa unităţii respective.
 • În caz de boală, studentul va prezenta responsabilului cu practica din unitatea respectiva,cerere de motivare însoţită de adeverinţa de la Policlinica de care aparţine unitatea în cauza.
 • Numărul de zile absentate motivat sau nemotivat se vor reface la sfârşitul perioadei de practică, în intervalul stabilit al fiecărui an de studii.

Art. 4. Reglementări privind personalul didactic
(1)Personalul didactic implicat în activităţile de practică trebuie să corespundă criteriilor impuse de ordinul M.E.C.T. 3955/2008, criteriilor cuprinse în fişa postului Cadrului Didactic Supervizor din cadrul Centrului de Practică, a Statutului personalului didactic şi reglementărilor Senatului USAMV.
(2)Personalul didactic este format din: asistenţi, şefi de lucrări, conferenţiari cât şi titulari de disciplină şi personal ce desfăşoară activităţi de lucrări practice sau proiecte din cadrul U.S.A.M.V. Cluj. Titularii de discipline din cadrul Centrului de practică sunt cadre didactice cu norma de bază în USAMV sau cadre asociate care trebuie să îndeplinească aceleaşi cerinţe.
(3)La instruirea studenţilor (licenţa, masterat) zi, ID, FR, vor participa cadrele didactice, supervizor desemnaţi de organizatorul de practică pentru asigurarea, planificarea, organizarea şi supravegherea stagiului de practică conform legislaţiei naţionale corelate cu legislaţia U.E.

Art. 5. Reglementări privind stagiile de practică
(1)Stagiile de practică

 • Stagiile de practică pentru studenţi si masteranzi, se organizează pe baza planurilor elaborate de către prodecanii facultăţilor în colaborare cu Centrul de practică şi avizate de Facultăţi, în conformitate cu planul de învăţământ, care are drept scop verificarea aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice însuşite în cadrul programului de instruire.
 • În cadrul stagiului de practică se va cuantifica suma de cunoştinţe specifice necesare a fi însuşite de studenţii fiecărei facultăţi şi specializări şi care vor fi detaliate în Caietul de practică a fiecărui an de studiu.
 • Stagiile de practică pentru studenţii din anii I de la toate specializările din USAMV se vor organiza pe tot parcursul anului, pentru ceilalţi studenţi practica tehnologică de specialitate şi pentru lucrarea de licenţă se va desfăşura în perioade distinct stabilite.
 • Programarea stagiilor de practică se va face corespunzător duratei de şcolarizare pentru învăţământul de zi. Se va evita programarea acestor activităţi grupat înaintea sesiunilor de examene. În contractul de şcolarizare / studii se va specifica obligativitatea acestor activităţi.
 • Programele analitice vor fi însoţite de calendarul activităţilor obligatorii ale stagiilor de practică, conform machetelor, precizându-se explicit datele la care acestea se efectuează.

(2)Resurse de învăţământ

  a) Organizarea procesului de acumulare de cunoştinţe în cadrul stagiilor de practică necesită existenţa unor materiale didactice, corespunzător concepute şi realizate, pentru asigurarea unei pregătiri eficiente în scopul pregătirii corespunzătoare şi elaborării într-o formă competitivă a proiectelor de diplomă.
  b) Materialele didactice se vor distribui studenţilor în cadrul taxei de studiu şi vor oferi cunoştinţe fundamentale necesare parcurgerii activităţilor de lucrări practice.
  c) Materialele didactice se vor redacta pe diferite suporturi, hârtie si format electronic şi se elaborează de către USAMV prin Centrul de practică prin efort propriu al facultăţilor.
  d) Suporturile de cursuri vor fi realizate corespunzător scopului pentru care au fost întocmite, multiplicate lizibil, legate corespunzător şi prezentate într-o formă atractivă.
  e) Distribuirea suporturilor de cursuri este asigurată de USAMV Cluj prin Centrul de practică, pentru fiecare student. Acestea vor fi însoţite de programele analitice şi orarul activităţilor practice obligatorii pentru fiecare semestru.

(3)Procesul de instruire şi evaluare

 • Activităţile de lucrări practice sunt obligatorii şi se desfăşoară conform numărului de ore prevăzut în planurile de învăţământ.
 • Pentru specializările care implică perfecţionarea şi confirmarea practică a pregătirii profesionale, vor fi prevăzute stagii de practică în unităţile de profil ale partenerilor de practică (şcoli din învăţământul preuniversitar, unităţi de cadastru, unităţi economice cu profil agricol etc. atât din ţară cât şi din străinătate, respectiv ţările membre U.E.)
 • Sistemul de evaluare a cunoştinţelor pentru promovarea disciplinelor şi acordarea creditelor include proceduri de evaluare continuă şi finală.
 • Procedurile de evaluare continuă sunt asigurate în cadrul întâlnirilor directe faţă în faţă şi au forme specifice stabilite de cadrele didactice supervizoare.
 • Evaluarea finală se realizează în sesiuni programate semestrial, prin probe practice, desfăşurate obligatoriu în prezenţa cadrului didactic supervizor.
 • Perioada de examinare se înscrie în calendarul disciplinelor şi se aduce la cunoştinţa studenţilor la începutul fiecărui semestru.

(4)Proiectarea materialelor de studiu

 • Centrul de practica va elabora un Ghid de Practică şi un model de Caiet de Practică în baza prevederilor ordinului M.E.C.T. nr.3955/2008 în care se vor consemna principalele materiale didactice cu caracter sugestiv.
 • Aceste materiale vor fi bine prezentate şi bine sistematizate; subdivizat în module, pe unităţi care facilitează învăţarea graduală şi structurată.
 • Se va utiliza o gamă largă de procedee care pot facilita reţinerea factorilor esenţiali, rezumate,concluzii, exemple ilustrative în perioada stagiului de practică.

Art. 5. Baza materială
Centrul de practică trebuie să fie dotat conform normelor legale cu:

 • spaţiu adecvat pentru conducere şi secretariat, compartiment pentru pregătirea şi distribuirea;
 • materialelor didactice necesare desfăşurării activităţii de practică;
 • mijloace de comunicaţie: telefon fix sau mobil, fax, e-mail, internet;
 • mijloace de transport auto;
 • platformă e-learning implementată pe infrastructura de comunicaţii care permite accesul stabil şi simultan al unui număr mare de utilizatori (studenţi şi cadre didactice) la resursele de învăţământ şi informare (adresa de accesare: http:// practica.usamvcluj.ro)
 • echipamente pentru pregătirea materialelor didactice: videoproiector, cameră video, DVDplayer, televizor, DVD-uri, etc.

CAPITOLUL II – Dispoziţii finale

Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului USAMVCN din data de 29.01.2013, data la care regulamentul anterior se considera abrogat. Prezentul regulament va suferi modificări în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Galerie foto

Responsabili practica

Colectivul nostru este alcătiut din următoarele persoane:

Șef lucr. dr. adriana morea / director departament

Prof. dr. Dan vÂrban / prodecan Facultatea de agriculturĂ

asist. dr. constantin toader / responsabil Facultatea de agriculturĂ

Șef lucr. dr. tudor sĂlĂgean/ prodecan Facultatea de horticulturĂ

asist. dr. ionuȚ apahidean/ responsabil Facultatea de horticulturĂ

Conf. dr. marius zĂhan/ prodecan Facultatea de zootehnie Și biotehnologii

asist. dr. bogdan vlaic/ responsabil Facultatea de zootehnie Și biotehnologii

conf. dr. mirela jimborean/ prodecan Facultatea de ȘtiinȚa Și tehnologia alimentelor

asist. dr. andrei borȘa/ responsabil Facultatea de ȘtiinȚa Și tehnologia alimentelor

Conf. dr. Alexandru gudea/ prodecan Facultatea de MedicinĂ VeterinarĂ

drD. cĂlin Repciuc/ responsabil Facultatea de MedicinĂ VeterinarĂ

Contact

Pentru orice sugetii puteți să ne scrieți folosind formularul de mai jos1

Trimitere mesaj

Adresa

Calea Manastue 3-5, 400372, Cluj-Napoca, Romania

Phone:

Email: adriana.morea@usamvcluj.ro