Procedură privind recunoașterea de către USAMV Cluj-Napoca a diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe obţinut în străinătate

Procedură privind recunoașterea de către USAMV Cluj-Napoca a diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe obţinut în străinătate

Prezenta procedură stabileşte modalitatea prin care se efectuează recunoaşterea de către Universitatea de Științe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca a diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe obţinut în străinătate cu respectarea principiului legalităţii, autonomiei universitare, transparenţei, responsabilităţii, a normelor etice şi deontologice în vigoare.
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca recunoaşte diploma de doctor şi titlul de doctor în ştiinţe, obţinute la:
• Instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană;
• Instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare incluse în Lista universităţilor de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale şi actualizată periodic;
• Instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare care fac obiectul unei convenţii internaţionale de recunoaştere reciprocă, încheiate la nivel interguvernamental sau interuniversitar.
Prevederile prezentei proceduri se aplică cetăţenilor români, cetăţenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, din Confederaţia Elveţiană şi cetăţenilor din state terţe.
În vederea recunoaşterii diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe obţinut în străinătate, solicitantul depune dosarul de recunoaştere la secretariatul IOSUD – USAMV Cluj-Napoca.
Recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe de către IOSUD – USAMV Cluj-Napoca, în conformitate cu prezenta procedură, este valabilă şi produce efecte juridice numai la nivelul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca.
Decizia de recunoaştere sau nerecunoaştere se emite, în urma pronunțării soluției finale, de către Consiliul de Administrație a USAMV Cluj-Napoca.

Căi de atac:

Decizia de recunoaştere sau nerecunoaştere poate fi contestată în termen de 15 zile calendaristice de la comunicare, printr-o cerere motivată care se depune la Registratura Universității.
Răspunsul la contestația depusă legat de nerecunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe de către IOSUD – USAMV Cluj-Napoca, se va comunica, în termen de 5 zile, de către conducerea IOSUD – IOSUD Cluj-Napoca.
Ulterior decizia definitivă a universității poate fi atacată la instanțele de judecată.

PO-123 Procedura operațională pentru recunoașterea de către Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca a diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe obținut în străinătate

Procedura de recunoaștere de către USAMV Cluj-Napoca a diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe obţinut în străinătate poate fi consultată şi prin Punctul de Contact Unic Electronic.