Procedură privind recunoașterea de către USAMV Cluj-Napoca a calității de conducător de doctorat sau a abilitării obținute în străinătate

Prezenta procedură stabileşte modul de recunoaștere de către Universitatea de Ştiințe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca a calității de conducător de doctorat sau a abilitării.
Prevederile prezentei proceduri se aplică cetățenilor români, cetățenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, ale Confederației Elvețiene, precum și cetățenilor din state terțe.
Procesul de recunoaștere a calității de conducător de doctorat sau a abilitării obținute în instituții acreditate de învățământ superior din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, ale Confederației Elvețiene și în universități de prestigiu din alte state prevăzute în Lista universităților de prestigiu din alte state se organizează și se desfășoară în cadrul Școlilor Doctorale a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca.
Universitatea de Ştiințe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca recunoaște automat calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea obținute la:
a) instituții acreditate de învățământ universitar dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană.
b) instituții acreditate de învățământ universitar incluse în Lista universităților de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al Ministrului Educației Naționale și actualizată periodic.
c) instituții acreditate de învățământ universitar care fac obiectul unei convenții internaționale de recunoaștere reciprocă, încheiate la nivel interguvernamental sau interuniversitar.
Recunoașterea calității de conducător de doctorat sau a abilitării de către IOSUD Universitatea de Ştiințe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca se face numai în scopul exercitării drepturilor conferite de calitatea de conducător de doctorat și ocuparea unei funcții didactice în cadrul Universității de Ştiințe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca.
Exercitarea drepturilor conferite de calitatea de conducător de doctorat în sistemul românesc de învățământ superior se realizează conform normelor legale în vigoare.

Căi de atac:

Decizia de recunoaştere sau nerecunoaştere poate fi contestată în termen de 3 (trei) zile de la comunicare, printr-o cerere motivată care se depune la Registratura Universității.
Contestațiile sunt soluționate în termen de 5 zile de către Comisia de soluționare a contestațiilor formată din 5 membri numiți prin decizia Rectorului.
Ulterior decizia definitivă a universității poate fi atacată la instanțele de judecată.

PO-88 Recunoașterea de către USAMV Cluj-Napoca a calității de conducător de doctorat sau a abilitării obținute în străinătate

Procedura privind recunoașterea de către USAMV Cluj-Napoca a calității de conducător de doctorat sau a abilitării obținute în străinătate poate fi consultată şi prin Punctul de Contact Unic Electronic.


Skip to content