Regulament privind activitatea profesională

În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat, HG 68l!20 11, Codul studiilor universitare de doctorat, privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat, Legii nr. 60/2000 privind dreptul absolvenţilor învăţământului superior particular de a susţine examenul de finalizare a studiilor la instituţii de învăţământ superior de stat acreditate, Hotărârea Guvernului nr. 26/17.01.2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, Ordinului MECTS 3753/09.02.2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, Ordinul MEN 6125/20.12.2016 privind metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie; Ordin MEN nr. 651/19.11.2014 privind mobilitatea studenţilor.

CAPITOLUL I STUDENTULUI ÎNSCRIEREA ÎN UNIVERSITATE ŞI DOCUMENTELE

Art.1.1.

 1. Studenţii sunt consideraţi partenerii universităţii şi membri egali ai comunităţii academice.
 2. O persoană dobândeşte statutul de student şi de membru al comunităţii universitare numai în urma admiterii şi a înmatriculării sale în universitate.
 3. O persoană poate fi admisă şi înmatriculată ca student concomitent la cel mult două programe de studii, indiferent de instituţiile de învăţământ care le organizează. Orice subvenţie financiară sau bursă din fonduri publice se acordă, conform normelor legale în vigoare, numai într-o singură instituţie de învăţământ superior, pentru un singur program de studii. În cazul studenţilor care se transferă între universităţi sau programe de studii, subvenţiile urmează studentul.
 4. Înmatricularea studenţilor admişi în urma concursului de admitere în anul I, la orice formă şi ciclu de învăţământ universitar, a studenţilor transferaţi de la alte universităţi sau facultăţi, după promovarea anului I de studii, a studenţilor cărora li s-au aprobat reluarea studiilor, precum şi a studenţilor de la forme postuniversitare de învăţământ se face prin ordinul rectorului.
 5. Înmatricularea presupune înscrierea în registrul matricol sub un număr unic, valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare în facultate/program de studii.
 6. Calitatea de student se păstrează pe toată perioada studiilor, de la înmatriculare şi până la finalizarea studiilor, cu excepţia perioadelor de întrerupere a studiilor sau în cazul exmatriculării.

Art.1.2. Odată cu înmatricularea, studenţilor li se vor aduce la cunoştinţă drepturile şi obligaţiile conform prezentului regulament, a Legii 1/2011 şi a Cartei universităţii.

Art.1.3. La înmatriculare, decanatul fiecărei facultăţi va întocmi dosarul studentului, care va cuprinde:

 • fişa de înscriere, conform formularului tip;
 • contractul de studii, specific fiecărui ciclu de studii şi fiecărei forme de şcolarizare, inclusiv contract DPPD daca este cazul;
 • diploma de studii liceale (medii), în original, pentru studenţii înscrişi la buget şi copie conform cu originalul pentru cei cu taxă.
 • diploma de licenţă şi master, unde este cazul;
 • certificatul de naştere în copie conform cu originalul;
 • copie xerox după actul de identitate;
 • adeverinţă medicală;
 • 3 fotografii color tip buletin (format 3/4).

Art.1.4. Pe durata şcolarizării, dosarul studentului se completează cu:

 • fişele de înscriere la cursurile fiecărui an universitar;
 • actele necesare pentru acordarea bursei, conform regulamentului de burse;
 • actele prin care i s-au acordat anumite drepturi, evidenţieri sau i s-au aplicat sancţiuni;
 • actul adiţional anual la contractul de studii, incluzând opţiunea liber asumată faţă de pachetul de discipline opţionale şi facultative din cursul anului universitar respectiv;
 • declaraţia anuală a studentului în care acesta specifică dacă este înscris sau nu la o altă specializare din cadrul USAMV Cluj-Napoca sau la o alta instituţie de învăţământ superior.

Art.1.5. La înscrierea în facultate decanatul eliberează fiecărui student următoarele documente:

 • carnetul de student;
 • legitimaţia pentru reducerea cheltuielilor de transport conform legislaţiei în vigoare;

Art.1.6.

 1. Carnetul de student se prezintă obligatoriu la secretariatul facultăţii pentru viza anuală, cu prilejul examinărilor din cadrul sesiunilor şi la acordarea notelor finale în cazul verificărilor pe parcurs.
 2. În carnetul de student se înscriu toate notele de la toate examinările prevăzute pentru perioada şcolarizării, inclusiv cele care nu asigură promovarea.

Art.1.7. Carnetul de student serveşte ca act de identitate la intrarea în universitate, în cămin, în cantină, în biblioteci, baze sportive şi la diferite activităţi unde se cere să se facă dovada calităţii de student şi a apartenenţei la USAMV Cluj-Napoca. Carnetul de student se vizează anual.

Art.1.8. Modificarea şi introducerea de date nereale în actele de student se constituie ca fals în acte publice şi vor fi sancţionate conform legii. În cazul în care studentul pierde documentele personale (carnetul de student, legitimaţia de transport, etc.) se eliberează duplicate, după anunţarea în presă a pierderii respective şi achitarea taxei stabilite de Senatul Universităţii.

Art.1.9. În caz de transfer, întrerupere de studii sau exmatriculare, decanatul retrage carnetul de student şi legitimaţiile emise dar păstrează dosarul fostului student, în copie.

Art.1.10. Înscrierea anuală a studentului la toate formele de învăţământ se face la cererea studentului, de către decanul facultăţii. Înscrierea este condiţionată de promovarea anului universitar precedent pe baza realizării unui număr minim de credite transferabile şi a unui număr minim de puncte, stabilite prin prezentul regulament.

Art.1.11. Studentul care nu a promovat un an de studii, se poate înscrie la cursurile aceluiaşi an în regim cu taxă.

CAPITOLUL II – DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE STUDENTULUI

Art.2.1. În perioada şcolarizării studentul are următoarele drepturi:

 1. să beneficieze de studii gratuite, finanţate de la buget, pe toată durata normală a studiilor universitare în condiţiile stabilite de legile şi reglementările în vigoare, dacă a ocupat un loc bugetat prin admitere sau redistribuire;
 2. să folosească laboratoarele, cabinetele, amfiteatrele, sălile de curs şi seminarii, sălile de lectură, bibliotecile, staţiunile experimentale, clinicile, bazele de practică, bazele sportive, casele de cultură, cluburile şi celelalte facilităţi puse la dispoziţia sa de către USAMV Cluj-Napoca, în vederea unei bune pregătiri profesionale şi civice, pentru activităţi cultural-educative, sportive şi recreative;
 3. să participe la activitatea ştiinţifică a centrelor şi laboratoarelor de cercetare, a cercurilor studenţeşti, să participe la activitatea formaţiilor artistice, cenaclurilor literare, redacţiilor, cluburilor şi caselor de cultură ale studenţilor, la activitatea sportivă universitară din universitate şi din alte instituţii din cadrul instituţiilor de învăţământ superior şi cluburilor sportive universitare;
 4. să primească burse de studii şi alte forme de sprijin material, în conformitate cu actele normative în vigoare;
 5. să beneficieze de asistenţă medicală şi psihologică gratuită, în cabinete medicale, policlinici şi unităţi medicale de stat;
 6. să fie cazat în cămine şi să ia masa la cantina/restaurantul universităţii, în condiţiile prevăzute de regulamentele de funcţionare ale căminelor şi cantinelor studenţeşti, în limita posibilităţilor universităţii;
 7. să beneficieze de tratament pentru refacerea sănătăţii, în staţiuni balneo-climaterice sau pentru odihnă, în tabere studenţeşti, în condiţiile şi numărul de locuri stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale.
 8. să beneficieze de unele facilităţi privind transportul şi accesul la manifestările cultural sportive; reducerile de tarife sunt cele prevăzute de lege;
 9. să facă parte din structuri ale organizaţiilor studenţeşti;
 10. să aleagă şi să fie ales ca reprezentant al studenţilor în Consiliul facultăţii, în Senatul universităţii respectiv în Consiliul studenţilor din USAMV Cluj-Napoca;
 11. dreptul la opinie individuală, exprimată din proprie iniţiativă sau la cerere şi dreptul la opinie colectivă, exprimată prin reprezentanţii aleşi în mod democratic în structuri proprii (organizaţii studenţeşti) sau structurile de conducere ale facultăţilor şi universităţii; dreptul la opinie vizează evaluarea calităţii planurilor de învăţământ, a procesul de învăţământ, a evaluării performanţelor proprii şi ale cadrelor didactice, a relaţiilor interumane, a condiţiilor de muncă şi viaţă în cadrul universităţii;
 12. să beneficieze de egalitate de tratament din partea universităţii; orice discriminare directă sau indirectă faţă de student este interzisă;
 13. să beneficieze de acces la datele referitoare la situaţia şcolară personală, la informaţii care privesc propriul parcurs educaţional şi viaţa comunităţii academice din care fac parte, în conformitate cu prevederile legii.;

Art.2.2. Studentul are următoarele obligaţii:

 1. să îndeplinească exigenţele cantitative şi calitative, implicit programările, conform programelor/specializărilor universitare alese şi curriculei conţinute de acestea, în vederea dobândirii şi demonstrării unei pregătiri profesionale temeinice;
 2. să participe la activităţile ştiinţifice, sociale şi culturale organizate de facultăţi sau de universitate;
 3. să manifeste respect faţă de personalul didactic, administrativ şi auxiliar atât în cadrul universităţii, cât şi în afara acesteia;
 4. să respecte normele de conduită universitară, să aibă un comportament civilizat, o ţinută demnă, corectă şi îngrijită, să dovedească politeţe şi decenţă în relaţiile cu cadrele didactice, cu colegii, cu personalul administrativ şi tehnic, precum şi cu celelalte persoane cu care vine în contact în universitate şi în afara acesteia; să respecte normele de convieţuire în comun ale colectivităţii din care face parte;
 5. să folosească cu responsabilitate bunurile materiale aflate în patrimoniul universităţii;
 6. să respecte prevederile Cartei universitare, ale prezentului regulament şi ale celorlalte regulamente ale universităţii precum şi ale legislaţiei care reglementează activitatea studenţilor.
 7. va participa, în mod obligatoriu, la procesul de evaluare semestrială a cadrelor didactice.

Art.2.3. În spaţiile destinate procesului de învăţământ, în unităţile de cercetare ştiinţifică şi producţie, biblioteci, în cămine, cantine, baze şi complexe cultural sportive, studenţii sunt obligaţi să respecte normele generale ale moralei, să nu desfăşoare activităţi politice, să respecte legislaţia în vigoare şi regulamentele de funcţionare.

CAPITOLUL III – FRECVENŢA LA ACTIVITĂŢILEDIDACTICE

Art.3.1. Studentul trebuie să participe la activităţile didactice prevăzute în planurile de învăţământ şi în fişele disciplinelor, după caz.

Art.3.2. Prezenţa studenţilor la activităţile prevăzute în planul de învăţământ al specializării/programului de studiu este o condiţie primară a actului educaţional şi va fi consemnată de către cadrele didactice în cataloage.

Art.3.3. Condiţia prezentării la formele de verificare prevăzute în fişa disciplinei este ca studentul să cumuleze un minimum de 50% prezenţe din numărul total de cursuri şi un minimum de 80% prezenţe din numărul total de lucrări practice/seminarii.

Art.3.4.

 1. Nerealizarea acestor condiţii minimale de prezenţă la activităţile didactice ale fiecărei discipline de studiu este considerată ca fiind suficientă pentru excluderea studentului de la formele de verificare.
 2. Se acceptă absentarea nemotivată la maximum 20% din activităţile practice cu condiţia recuperării integrale a lor, cu taxă, înainte de forma de verificare prevăzută la disciplina de studiu respectivă.

Art.3.5.

 1. Studentul care la o disciplină a absentat nemotivat peste 20% din obligaţiile prevăzute în planul de învăţământ la lucrări practice, seminarii~, pierde dreptul de a se prezenta la examen în sesiunea în care acesta este programat.
 2. Studentul care a absentat nemotivat peste 20%, dar nu mai mult de 40%, dintre lucrările practice sau seminariile prevăzute se poate prezenta la examen într-o sesiune ulterioară după recuperarea contra cost a activităţilor didactice.
 3. Programul de recuperare a absenţelor va fi stabilit de către titularul disciplinei.
 4. Studentul care a acumulat peste 40% absenţe la activităţile practice/seminarii şi/sau peste 50% absenţe la curs nu se poate prezenta la formele de examinare şi va reface contracost disciplina respectivă, dacă a promovat anul pe baza creditelor şi punctelor acumulate.

Art.3.6.

 1. Scoaterea temporară din activitatea profesională şi scutirea de frecvenţă, pentru competiţii sportive, culturale sau alte manifestări cu caracter oficial se aprobă, pentru cazuri individuale, de către conducerea facultăţii sau universităţii în limita a 20% din numărul de ore/an, conform prevederilor legale.
 2. Recuperarea acestor activităţi didactice se va face în regim gratuit.

Art.3.7. Scoaterea temporară din activitatea profesională a unor grupuri de studenţi poate fi aprobată numai de Ministerul Educaţiei Naţionale. Fac excepţie echipele cluburilor universitare, pentru deplasările prevăzute în calendarul sportiv intern şi internaţional, pentru care aprobarea se dă de către rectorul universităţii.

Art.3.8. Recuperarea fără taxă a absenţelor se face pe baza motivării lor de către conducerea facultăţii sau universităţii, cu consultarea cadrului didactic titular, pe baza actelor justificative şi a cererii individuale înregistrate la secretariat. Cererea trebuie depusă la secretariat în termen de maxim 10 zile de la reluarea activităţii. Modul în care au fost rezolvate cererile de motivare a absenţelor va fi adus la cunoştinţa studentului.

Art.3.9. Se pot motiva absenţele determinate de următoarele împrejurări:

 1. cazuri de boală dovedite cu certificate medicale tip eliberate de medicul de familie/cabinetul medical studenţesc sau de spital. Nu vor fi luate în considerare decât actele medicale care stabilesc diagnosticul şi indică durata scutirii de frecvenţă sau a concediului medical. După rezolvare, cererea împreună cu actul medical se anexează la dosarul personal al studentului. Studentul va prezenta cadrului didactic o copie după cererea aprobată;
 2. acceptul prealabil dat de titularul de curs, de conducerea facultăţii sau universităţii, în cazuri excepţionale (decese, căsătorii, participarea la manifestări ştiinţifice, programe internaţionale, manifestări sportive etc.)
 3. pentru alte motive bine întemeiate care vor fi aduse la cunoştinţa conducerii facultăţii sau universităţii în prima zi de reluare a activităţii;

Art.3.10. Studentul de la învăţământul cu frecvenţă se poate angaja în universitate sau în afara ei, în conformitate cu normele legale în vigoare, urmând să îndeplinească toate obligaţiile şcolare potrivit planurilor de învăţământ şi orarului specific anului de studii pe care îl urmează.

CAPITOLUL IV – STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR

Art.4.1.

 1. Anul universitar este structurat pe 2 semestre, a câte 14 săptămâni fiecare.
 2. Pe lângă cele două semestre de activităţi didactice, fiecare an de studii mai are prevăzute 2-4 săptămâni de practică, care se desfăşoară de regulă după sesiunea de vară.

Art.4.2. La ciclul de studii de licenţă activităţile didactice cuprind, de regulă, 24-32 ore pe săptămână (în funcţie de programul de studiu), pe durata a cinci zile lucrătoare.

Art.4.3.

 1. Pentru susţinerea examenelor sunt prevăzute 2 sesiuni ordinare de examene: sesiunea de iarnă de 3-4 săptămâni, sesiunea de vară de 3-4 săptămâni precum şi o sesiunea de restanţe (de toamnă) de 2 săptămâni.
 2. Pe parcursul semestrelor, titularii de curs împreună cu studenţii reprezentanţi ai formaţiilor de studii vor stabili 1-2 date de examinare suplimentară pe parcursul semestrului, date la care studenţii pot susţine examene restante sau creditate.
 3. Programarea examenelor în timpul sesiunilor precum şi programarea examenelor suplimentare se validează de către consiliile facultăţilor şi se aduce la cunoştinţa studenţilor.

Art.4.4. Pentru studenţii anilor terminali, consiliile facultăţilor pot aproba organizarea unei sesiuni de restanţe înaintea perioadei de înscriere la examenul de finalizare a studiilor.

Art.4.5. Senatul universităţii poate aproba o sesiune specială de examene pentru studenţii cuprinşi în activităţi sportive de performanţă, în activităţi artistice şi pentru cei care au participat la programe de mobilităţi internaţionale.

Art.4.6. Perioadele de vacanţă se vor stabili şi acorda în conformitate cu dispoziţiile MEN şi cu structurarea fiecărui an universitar la USAMV Cluj-Napoca.

Art.4.7. Activitatea didactică prevăzută în cadrul fiecărei specializări (curricula) este prevăzută în planul de învăţământ.

Art.4.8.

 1. Planurile de învăţământ conţin discipline obligatorii, discipline opţionale şi discipline facultative. Durata standard de studiu a unei discipline este de un semestru.
 2. Disciplinele planului de învăţământ vor fi codificate printr-un sistem unic, la nivelul Universităţii, şi vor avea alocate un număr de ore şi credite ECTS.

Art.4.9. Disciplinele obligatorii au în vedere acumularea de către studenţi a cunoştinţelor de bază şi de specialitate specifice domeniului. Disciplinele opţionale de specialitate vizează aprofundarea unor direcţii particulare de studiu precum şi specializarea studenţilor. Disciplinele facultative sunt discipline oferite atât din domeniul de specializare, cât şi din alte domenii complementare.

Art.4.10. Fiecărei discipline de studiu i se întocmeşte anual o fişă (fişa disciplinei) de către cadrul didactic titular şi care va fi supusă dezbaterii şi aprobării departamentului. Fişa disciplinei este redactată în limba română şi engleză, eventual şi în alte limbi de circulaţie internaţională şi este făcută publică pe site-ul universităţii pentru a fi cunoscută de eventualii candidaţi şi de către studenţii înmatriculaţi.

Art.4.11. Fişa disciplinei cuprinde următoarele informaţii: numele şi codul disciplinei, tipul disciplinei, titularul acesteia, semestrul în care se studiază, numărul de ore alocat cursurilor, lucrărilor practice sau seminariilor, creditele aferente, programa analitică – tematica abordată, obiectivele şi rezultatele aşteptate, abilităţile dobândite de către studenţi, condiţionări cu alte discipline de studiu, bibliografia minimă necesară, modalităţi de examinare şi ponderea diferitelor probe.

CAPITOLUL V – EXAMINAREA STUDENŢILOR

Art.5.1. Prin diferitele forme de examinare a studenţilor cadrele didactice verifică măsura în care fiecare student în parte a acumulat cunoştinţe teoretice şi abilităţi practice, conform obiectivelor disciplinelor de studii şi cuantifică ulterior nivelul mediu de pregătire a formaţiilor de studiu ca rezultat al procesului didactic predare-învăţare completat cu documentarea individuală a studenţilor.

Art.5.2. La USAMV Cluj-Napoca, prin examinare se urmăreşte mai degrabă capacitatea de sinteză şi coroborare a cunoştinţelor teoretice oferite prin predare şi a celor acumulate din alte surse de către studenţi precum şi abilităţile practice şi aplicative dobândite, decât fidelitatea reproducerii unor informaţii oferite la cursuri şi lucrări practice.

Art.5.3. Colectivele departamentelor şi Consiliile facultăţilor stabilesc exigenţele generale pentru promovarea disciplinelor dar responsabilitatea statuării exigenţelor specifice disciplinelor de studiu o au colectivele de cadre didactice ale disciplinelor care trebuie să-şi coreleze exigenţele proprii privind procesul de predare – documentare –învăţare –evaluare cu practicile internaţionale de succes.

Art.5.4.

 1. Formele de verificare prevăzute în planul de învăţământ sunt: examenul, colocviul şi verificarea pe parcurs.
 2. În fişa disciplinei sunt prevăzute frmele de verificare, modul de verificare (oral, scris), alte exigenţe privind promovarea (lucrări, proiecte, referate etc.), precum şi ponderea acestora în nota finală.
 3. Se pot acorda note între 1 şi 10, nota minimă de promovare a unui examen fiind 5.
 4. La disciplinele cu o componentă practică, examenul practic este obligatoriu iar reuşita (nota minimă 5) condiţionează prezentarea la examenul teoretic.

Art.5.5. Cel puţin jumătate din disciplinele cuprinse în planul de învăţământ au prevăzute examene ca formă de verificare. Este preferabilă examinarea orală celei în scris, consiliile facultăţilor având obligaţia de a stabili proporţia dintre aceste modalităţi de examinare.

Art.5.6.

 1. Programarea (data, ora şi sala) examenelor, pentru toate disciplinele, se stabileşte de către decanat la propunerea grupelor de studenţi, după consultarea titularilor de disciplină.
 2. Programarea se întocmeşte pe grupe şi se aduce la cunoştinţă studenţilor cu cel puţin o lună înaintea începerii sesiunii de examene.
 3. Colectivul disciplinelor stabileşte programul de studiu şi consultaţii desfăşurate în spaţiile disciplinei pe parcursul sesiunii.

Art.5.7. Pentru fiecare disciplină prevăzută cu examen, pentru fiecare sesiune de examene, se prevăd cel puţin două date, la interval de minim 4 zile, chiar dacă disciplina respectivă a fost urmată de o singură grupă.

Art.5.8. Examenele pentru mărirea notei pot fi susţinute numai în sesiunile de toamnă din anul universitar în care examenele au fost promovate. Fiecare student se poate prezenta la maximum două examene de mărire a notei într-un an universitar cu condiţia ca studentul să fie integralist. Examinarea pentru mărirea notei va respecta principiul “un examen promovat este definitiv promovat”. Prezentarea la primul examen de mărire a notei este gratuită.

Art.5.9. Tematica examenelor coincide cu programa analitică a disciplinei si se afişează la afişierul disciplinei cel mai târziu în ultima săptămână a semestrului.

Art.5.10. Examenele teoretice se susţin în faţa cadrului didactic care a predat disciplina respectivă (titularul de curs). Acesta este asistat de cel puţin un cadru didactic, membru al departamentului, de regulă cadrul didactic care a condus seminariile sau lucrările practice la acea grupă.

Art.5.11. Examenele practice se susţin în faţa cadrului didactic cu care grupa respectivă a realizat lucrările practice. Acesta este asistat de alt cadru didactic membru al colectivului disciplinei sau departamentului.

Art.5.12. Înlocuirea examinatorului se poate face la cererea justificată a acestuia sau în condiţii de forţă majoră, la propunerea Directorului de Departament şi cu aprobarea Decanului.

Art.5.13. Examinarea finală prin proba orală se face pe baza biletului de examen individual extras de student din totalul biletelor întocmite şi semnate de examinator, aprobate de directorul de departament. Un bilet de examen cuprinde 2-4 subiecte din programa disciplinei, cuprinse în tematica anunţată pentru examen. Timpul de pregătire a subiectelor este de maxim 30 de minute iar examinarea propriu-zisă durează cel mult 20 de minute. Studentul are obligaţia să răspundă la toate subiectele, precum şi la întrebările suplimentare formulate de examinator.

Art.5.14.

 1. Examinarea finală prin probă scrisă se poate face fie pe baza biletului de examen individual, pe grup (rând) sau unic extras de student (studenţi) din totalul biletelor întocmite şi semnate de examinator, aprobate de Directorul de Departament.
 2. Un bilet de examen cuprinde 2-4 subiecte din programa disciplinei, cuprinse în tematica anunţată pentru examen. Studentul are obligaţia să răspundă la toate subiectele. Timpul de pregătire a subiectelor este de maxim 60 de minute la examenele orale şi de maxim 60 minute pentru examenele scrise.

Art.5.15. Examenul practic la final de semestru (colocviu) se face pe baza biletului de examen individual extras de student din totalul biletelor întocmite şi semnate de examinator. Un bilet de examen cuprinde 1-3 subiecte din programa disciplinei (tehnici, metode, analize, cazuri clinice, probleme etc.). Studentul are obligaţia să răspundă la toate subiectele, precum şi la întrebările suplimentare formulate de examinator. Timpul de pregătire este variabil în funcţie de specificul probelor, iar examinarea propriu-zisă durează cel mult 20 de minute.

Art.5.16. Examinarea tip verificare pe parcurs se face la fiecare lucrare practică/seminar, verificând calitatea implicării studentului în activităţile specifice desfăşurate şi dobândirea cunoştinţelor şi abilităţilor preconizate, prin evaluarea proiectelor şi referatelor realizate pe parcurs precum şi prin evaluarea a 1-2 probe teoretice scrise, realizate în cursul semestrului sau modulului.

Art.5.17. Verificarea cunoştinţelor dobândite în activitatea practică extramurală se face prin examen la locul de desfăşurare al acesteia sau în facultate, de către o comisie formată din conducătorul de practică (cadrul didactic) şi îndrumătorul de practică din partea unităţii şi va consta din evaluarea cunoştinţelor practice de specialitate, punându-se accent pe capacitatea studentului de a aplica în practică cunoştinţele teoretice.

Art.5.18. O disciplină stabileşte o singură notă finală, număr întreg de la 1 la 10. Nota minimă necesară promovării examenului la oricare disciplină este nota 5. Nota finală reprezintă media ponderată a notelor parţiale obţinute pentru fiecare activitate directă şi individuală din cadrul disciplinei.

Art.5.19. Refuzul studentului de a răspunde la subiecte sau retragerea de la procesul de examinare după extragerea subiectelor este considerată încercare nereuşită de promovare a examenului şi se consemnează cu e nota 1.

Art.5.20. În cazul disciplinelor de studiu la care forma de verificare prevăzută în planul de învăţământ este verificarea pe parcurs, nota finală va fi media ponderată a notelor obţinute. În acest sens, disciplina este absolvită dacă media ponderată este egală sau mai mare de 5, chiar dacă la anumite probe, cu excepţia celor specificate în fişa disciplinei ca eliminatorii, studentul a primit o notă mai mică de 5.

Art.5.21. Notele obţinute de studenţi la examenele finale orale se trec imediat în documentele de evidenţă a studenţilor (cataloage on-line şi tipărite) precum şi în carnetele de student.

Art.5.22. Notele obţinute la examenele finale scrise se trec în documentele de evidenţă a studenţilor (cataloage) după maximum 7 zile de la derularea probei dar nu mai mult de 3 zile dacă examenul s-a desfăşurat în ultima zi de sesiune.

Art.5.23. Notele finale obţinute de studenţi în urma verificărilor pe parcurs se trec în documentele de evidenţă (cataloage) în ultima zi a semestrului respectiv sau a perioadei de derulare a modulului. Art.5.24. În planificarea sesiunilor ordinare se precizează datele la care urmează să se prezinte pentru examen fiecare grupă de studenţi, studentul având obligaţia să se prezinte la examen cu grupa din care face parte. În cazuri bine justificate, examinatorul poate aproba studentului să se prezinte cu o altă grupă.

Art.5.25. În cadrul sesiunii de restanţe (de toamnă) studenţii pot opta pentru una din datele de examen programate (minimum două).

Art.5.26. Studenţii se pot prezenta la un examen anume o singură dată într-o sesiune şi o singură dată la examinările suplimentare prevăzute pe parcursul unui anumit semestru.

Art.5.27. Pe parcursul semestrului, titularii de curs vor planifica 1-2 date de examen pentru studenţii restanţieri (examinări suplimentare). Planificarea examinărilor suplimentare este aprobată de Consiliul Facultăţii, iar studenţii se pot înscrie la examen pentru una din aceste date.

Art.5.28. Studentul se poate prezenta la examen numai la acele discipline care figurează în planul de învăţământ şi în actul adiţional şi la care şi-a îndeplinit obligaţiile de prezenţă prevăzute în prezentul regulament, precum şi obligaţiile prevăzute în fişa disciplinei (ex. referate, proiecte).

Art.5.29. Prezentarea la examen este condiţionată de prezentarea carnetului de student, dovada achitării taxelor de şcolarizare (dacă este cazul), dovada achitării taxei de reexaminare (dacă este cazul) şi alte documente prevăzute în fişa disciplinei (ex. caiet de lucrări practice, proiect).

Art.5.30. Un examen nepromovat, din cauza neprezentării la examen, retragerii de la examen sau neobţinerii unei note de minimum 5, este denumit examen restant pe parcursul anului de studii în care a fost parcursă disciplina şi este denumit examen creditat pe parcursul anilor de studii următori, dacă studentul a promovat anul.

Art.5.31. Studenţii se pot prezenta la examen, de maximum patru ori la fiecare disciplină ce figurează în actul adiţional la contractul de studiu pentru acel an universitar. Primele două examinări sunt gratuite, iar următoarele sunt cu taxă. Neprezentarea la oricare dintre examenele programate pentru o disciplină care apare în contractul de studiu înseamnă consumarea unui drept de prezentare la examen din cele patru posibilităţi avute la dispoziţie.

Art.5.32. În cazul repetării unui examen nepromovat la o disciplină prevăzută cu verificare pe parcurs, în acelaşi an de studii sau în anul următor, notele parţiale obţinute şi validate anterior sunt recunoscute iar studenţii vor susţine doar probele la care nu au obţinut minimum nota 5.

Art.5.33. În cazul repetării în acelaşi an de studii, în anul următor sau după reluarea studiilor a unui examen nepromovat la o disciplină, subiectele de examen vor fi doar cele cuprinse în tematica (programa analitică) a anului de studiu în care a fost înscris studentul.

Art.5.34. Rezultatele unui examen sau ale unei evaluări pot fi anulate de către decanul facultăţii în temeiul prevederilor din Carta universitară, atunci când se dovedeşte că acestea au fost obţinute prin încălcarea prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară. Decanul poate dispune reorganizarea examenului.

Art.5.35. Studenţii examinaţi pot depune contestaţii la registratura universităţii în termen de două zile lucrătoare după examen sau după afişarea notelor, în cazul în care examenul a fost scris.

Art.5.36. Analiza şi soluţionarea contestaţiilor depuse de studenţii examinaţi va fi realizată de către Consiliul facultăţii. În vederea soluţionării contestaţiilor, Consiliul Facultăţii poate solicita Comisiei de Etică şi deontologie să analizeze contestaţia, iar Comisia de etică va audia studenţii şi cadrele didactice respective.

Art.5.37. Rezoluţia privind modul de soluţionare a contestaţiilor se va comunica cel mai târziu la sfârşitul sesiunii respective de examene.

CAPITOLUL VI – APLICAREA SISTEMUL DE CREDITE TRANSFERABILE

Art.6.1.

 1. Aplicarea SECT/ECTS (Sistemului European de Credite Transferabile/European Credit Transfer System) are atât scopul de a evidenţia rezultatele profesionale ale propriilor studenţi de la toate formele de învăţământ cât şi rolul de a opera transferul de rezultate profesionale obţinute de studenţi ca urmare a frecventării şi promovării probelor la discipline cuprinse în planurile de învăţământ ale altor universităţi din ţară şi străinătate sau ale altor facultăţi din propria universitate.
 2. Aplicarea sistemului asigură finalitatea formativă la nivelul fiecărui ciclu de studii universitare, licenţă, masterat, doctorat, iar pe de altă parte, facilitează individualizarea traseelor de studii prin încurajarea liberei opţiuni a studenţilor pentru disciplinele de specialitate şi cele complementare.

Art.6.2.

 1. Pentru monitorizarea aplicării ECTS, la nivelul anilor de studiu sunt desemnaţi îndrumători de an, iar la nivelul specializărilor şi al programelor de studiu sunt desemnaţi coordonatori de program de studiu care asigură deopotrivă consilierea studenţilor şi echivalările de studii, potrivit prezentului regulament.
 2. La nivelul Universităţii aplicarea sistemului creditelor transferabile intră în atribuţiile Consiliului Didactic şi prorectorului didactic.

Art.6.3.

 1. Creditele reprezintă valori numerice, cuprinse între 1 şi 30, alocate unor unităţi de cursuri şi unor activităţi precise dintr-un semestru, inclusiv practica profesională.
 2. Creditele reflectă cantitatea de muncă investită de student pentru însuşirea unei discipline, sub toate aspectele (curs, seminar, lucrări de laborator, proiecte, referate, practică, studiu individual, examene, etc.), nu numai activităţile didactice desfăşurate în prezenţa cadrului didactic.
 3. Un credit este echivalentul a aproximativ 25 ore de muncă intelectuală a studentului, în colectiv şi individual. Creditele acordate unei discipline au, de regulă, valori întregi sau, excepţional, fracţiuni de 0,5.
 4. Creditele nu măsoară munca profesorului (instruirea) ci pe cea a studentului (învăţarea). Ele nu înlocuiesc evaluarea studentului prin note şi de aceea creditele nu au ca scop să măsoare calitatea învăţării.

Art.6.4. Valoarea creditelor pentru fiecare disciplină de studiu va fi stabilită de către Consiliul fiecărei facultăţii. Studenţii sunt implicaţi în evaluarea distribuirii creditelor cu ocazia evaluării anuale a calităţii procesului de învăţământ din universitate.

Art.6.5.

 1. Creditele cumulate la nivel de semestru, an, ciclu, total studii, reprezintă suma creditelor alocate pentru disciplinele sau activităţile din perioada menţionată.
 2. Numărul de credite ECTS pentru un program de studii de licenţă este de minim 180 la programul de studiu biologie agricolă, 240 la domeniul ştiinţelor inginereşti şi 360 la domeniul Medicină veterinară. Pentru ciclul II – studii universitare de master, numărul de credite transferabile ECTS este de 120, iar durata studiilor este de 2 ani.

Art.6.6. Creditele sunt transferabile de la o unitate de învăţământ la alta, pe discipline, pe grupuri de discipline (module) sau pe perioade compacte de studii (transferul orizontal). Transferul se face la cererea studentului sau pe baza unei convenţii între institutele de învăţământ implicate, în urma avizului favorabil al comisiei de echivalare a studiilor din cadrul facultăţii.

Art.6.7. Creditele se pot obţine în avans şi se pot raporta în semestrele următoare (mobilitatea Creditelor).

Art.6.8. Creditele odată obţinute, prin promovarea cu note cuprinse între 5 şi 10, se recunosc pe întreaga durată a şcolarizării iar recunoaşterea lor nu este afectată de modificările de programă sau plan de învăţământ (imperisabilitatea creditelor)

Art.6.9. Numărul de credite prevăzute în planul de învăţământ pentru un semestru este, de regulă, de 30. Cele 30 credite pe semestru sunt aferente disciplinelor de obligatorii şi opţionale. Se acceptă abateri minore (maximum 5 unităţi) de la numărul de 30 credite pe semestru cu condiţia ca suma anuală să fie de 60 credite.

Art.6.10. Disciplinele facultative, inclusiv cele din pachetul de pregătire pedagogică, sunt creditate distinct, fiind consemnate în foaia matricolă, respectiv în suplimentul la diplomă.

Art.6.11.

 1. Creditele acordate pentru examenul de finalizare a studiilor de licenţă (10 credite) se alocă suplimentar celor 180/240/360 credite corespunzătoare perioadei de studii de licenţă.
 2. Creditele acordate pentru examenul de finalizare a studiilor de master (10 credite) se alocă peste cele 120 credite corespunzătoare perioadei de studii masterale.

Art.6.12.

 1. Prin înmulţirea numărului de credite aferente unei discipline cu nota finală obţinută la disciplina respectivă se obţine numărul de puncte.
 2. Împărţind numărul total de puncte obţinute într-un semestru sau într-un an de studiu la numărul de credite aferente (30, respectiv 60) se obţine media ponderată a studentului pentru semestrul sau anul respectiv.
 3. În USAMV Cluj-Napoca, ierarhizarea studenţilor după criteriul calităţii pregătirii profesionale se face pe baza mediei ponderate.

Art.6.13.

 1. Creditele alocate unei discipline, potrivit planului de învăţământ, sunt obţinute integral de student prin promovarea disciplinei respective, adică prin obţinerea unei note egale sau mai mari de 5 (cinci).
 2. Creditele acordate unei discipline nu se pot obţine în etape. În cazul verificărilor pe parcurs, dacă media notelor obţinute pe parcursul semestrului este egală sau mai mare de 5, studentul este declarat promovat şi obţine creditele aferente disciplinei, indiferent de numărul şi rezultatul probelor parţiale. Creditele aferente unei discipline nu pot fi luate în considerare decât într-un singur an, fie în anul în care au fost obţinute, fie într-un an viitor, în funcţie de contractul de studii.

Art.6.14. Creditele se pot obţine în avans şi se pot reporta în semestrele următoare, conform opţiunii studentului exprimată într-un act adiţional la contractul de studii încheiat odată cu înscrierea în anul de studii respectiv. În actul adiţional se vor evidenţia în mod distinct disciplinele ale căror credite nu vor fi luate în considerare în anul în care au fost obţinute ci se vor reporta într-un an viitor. Opţiunea formulată de student în contractul de studiu este irevocabilă.

Art.6.15. Înscrierea la cursurile opţionale se face prin actul adiţional, încheiat între decanul facultăţii şi student. Actul adiţional va conţine şi declaraţia studentului în care acesta specifică dacă este înscris sau nu la o altă specializare din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca sau a unei alte instituţii de învăţământ superior.

Art.6.16. Fiecare facultate va stabili termenul pentru înregistrarea contractelor de studii, termen care nu poate fi mai mare de 10 zile de la începerea anului universitar.

Art.6.17. Studentul este liber în alegerea cursurilor opţionale şi facultative din planul de învăţământ, respectând însă condiţionările prevăzute în fişele disciplinelor. Studentul se poate înscrie la o disciplină la începutul anului universitar, respectând condiţionările disciplinei respective, procedură valabilă şi la înscrierea pentru a doua oară la o disciplină, în cazul nepromovării examenului după prima înscriere.

Art.6.18. Promovarea anului universitar este condiţionată de obţinerea a minimum 36 de credite. In cele 36 de credite se includ creditele aferente disciplinelor înscrise în contractul de studii pentru cele două semestre ale anului universitar respectiv. Se includ, de asemenea, creditele obţinute în avans şi reportate în anul respectiv. Nu se includ în cele 36 de credite, creditele aferente disciplinelor facultative şi nici cele aferente disciplinelor pentru care studentul a formulat opţiunea de reportare într-un semestru următor, în condiţiile din prezentul Regulament. Numărul de credite restante cumulate pe parcursul tuturor anilor de studiu, cu care studentul poate promova în anul universitar următor, este de maxim 24 credite.

Art.6.19. După promovarea anului de studii (în condiţiile articolului anterior), disciplinele de studiu nepromovate după patru examinări vor fi refăcute integral (reînscriere obligatorie), în regim cu taxă. Valoarea taxei de refacere a disciplinei este direct proporţională cu numărul de ore alocat disciplinei, ţinând cont de valoarea taxei anuale si de numărul de ore didactice total al anului de studiu respectiv. Reînscrierea la una sau mai multe discipline, în regim cu taxă, este obligatorie şi în cazul celor nepromovate ca urmare a prezenţei insuficiente la activităţile didactice. Studentul va reface întreaga activitate didactică prevăzută în fişele disciplinelor respective valabile pentru anul universitar în curs, după care se poate prezenta din nou, cel mult de patru ori, la examen.

Art.6.20. După promovarea anului de studii, examenele nepromovate ca urmare a neprezentării la examene sau nereuşitei la 1-3 examinări în timpul sesiunilor vor avea statutul de examene creditate şi vor putea fi susţinute în regim cu taxă în cadrul sesiunilor sau examinărilor suplimentare ulterioare. Numărul maxim de examinări, cumulat pe parcursul celor doi ani universitari, este şi în acest caz de patru, nereuşita obligând la refacerea în regim cu taxă a disciplinei.

Art.6.21. În cazul în care, ca urmare a modificării planului de învăţământ, numărul de credite alocat respectivei discipline s-a modificat până în momentul reînscrierii studentului, taxa aferentă disciplinei se va calcula în funcţie de numărul de credite pe care aceasta îl are la data reînscrierii.

Art.6.22. În cazul nepromovării unei discipline opţionale, studentul poate alege o altă disciplină opţională, la care va avea, de asemenea, statut de student cu taxă.

Art.6.23. Studenţii care nu acumulează într-un an universitar un total de 36 de credite si un număr minim de 198 puncte, respectiv depăşesc 24 credite restante, sunt exmatriculaţi şi, la cerere, pot fi reînscrişi în regim cu taxă, într-un anumit an, în funcţie de numărul de credite. Cererea de reînmatriculare se va depune până la debutul anului universitar la Secretariatul facultăţii. Studentul care nu a promovat anul I de studii va fi exmatriculat şi are dreptul să se prezinte din nou la admitere.

Art.6.24. În caz de nepromovare, studenţii de la toate formele de învăţământ care în anul universitar nepromovat au fost spitalizaţi sau au avut concedii medicale pe o durată mai mare de 2 luni, din care cel puţin 20 zile consecutiv, pot fi reînscrişi în acelaşi an de studii, prelunginduli-se astfel şcolaritatea pentru anul de studii respectiv. Pentru ierarhizarea după performanţe în cadrul anului se va lua în calcul media ponderată a ultimului an promovat.

Art.6.25. Într-un an universitar se poate promova un singur an de studii. La unele specializări, Consiliul Facultăţii poate aproba, cu avizul Consiliului de Administraţie, o singură dată, unor studenţi cu rezultate excepţionale, parcurgerea şi promovarea a doi ani de studii într-un an universitar, în următoarele condiţii: să fie cel puţin în anul II de studii, să nu aibă examene creditate şi să aibă media ponderată a ultimului an de studii de minimum 9.

Art.6.26. Un examen promovat într-un an universitar anterior este recunoscut ca promovat chiar dacă se modifică numărul de credite alocat pentru disciplina respectivă. Studenţii care nu obţin creditele necesare promovării în anul universitar următor şi sunt reînmatriculaţi în acelaşi an trebuie să satisfacă cerinţele planului de învăţământ al promoţiei respective. Studenţii care au fost înscrişi în anul următor dar nu au promovat examenul la o disciplină opţională care a dispărut din planul de învăţământ vor alege o altă disciplină din pachetul oferit.

Art.6.27. La cererea studentului, creditele pentru o disciplină pot fi echivalate cu creditele obţinute la o disciplină cu tematică echivalentă de la o altă facultate sau specializare din cadrul universităţii sau din afara ei. Creditele realizate în condiţiile prezentului articol se consideră obţinute în semestrul în care această disciplină figurează în Contractul de studii.

Art.6.28.a. La cererea studentului, se pot acorda credite suplimentare pentru acţiunile de voluntariat prestate în folosul universităţii. Creditele obţinute, vor fi înregistrate în suplimentul de diplomă.

Art.6.29.b. Echivalarea disciplinelor şi acordarea creditelor corespunzătoare se face de către o comisie permanentă stabilită de Consiliul Facultăţii la începutul fiecărui an universitar. Din comisiile de echivalare a studiilor vor face parte şi coordonatorii de programe de studii. Consiliile facultăţilor sunt abilitate să decidă asupra echivalării creditelor obţinute de studenţi la alte universităţi precum şi în cadrul unor şcoli de vară organizate în ţară sau în străinătate.

Art.6.30. În cazul examenelor echivalate, se va trece în foaia matricolă denumirea disciplinei din planul de învăţământ al facultăţii, menţionând la observaţii că disciplina a fost echivalată.

Art.6.31.

 1. Pe durata anului 1 de studii în cadrul unui program de licenţă se păstrează modul de finanţare a studiilor pentru fiecare student (buget sau taxă), conform rezultatelor concursului de admitere.
 2. La începutul fiecărui an universitar ulterior, decanatele facultăţilor refac ierarhizarea studenţilor din cadrul fiecărui an de studiu pe baza mediei ponderate obţinute în anul anterior. Locurile finanţate de la bugetul de stat vor fi, astfel, realocate anual studenţilor cu cele mai bune rezultate în pregătirea profesională;
 3. Media ponderată anuală se calculează pe baza numărului total de puncte obţinut în anul respectiv împărţit la numărul de credite aferent anului universitar (60 credite). Numărul total de puncte este suma punctelor obţinute la fiecare disciplină promovată, conform planului de învăţământ al anului de studii (număr credite alocat disciplinei x nota obţinută);

Art.6.32. Consiliul de Administraţie, la propunerea Consiliului facultăţii, poate aproba prelungirea şcolarităţii în regim gratuit, pentru studenţii pe locuri bugetate, cu cel mult un an universitar faţă de durata legală de şcolaritate prevăzută prin planul de învăţământ în următoarele situaţii:

 1. concedii de maternitate;
 2. cazuri medicale atestate prin certificate medicale;
 3. participarea sportivilor de performanţă la programe speciale de pregătire şi la competiţii naţionale sau internaţionale.

CAPITOLUL VII – MOBILITĂŢI

Art. 7.1. Mobilitatea academică reprezintă dreptul studenţilor şi al studenţilor doctoranzi de a li se recunoaşte creditele transferabile dobândite, in condiţiile legii, la alte instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu din ţară sau din străinătate. Mobilitatea poate fi internă sau internaţională, respectiv definitivă sau temporară, pentru toate formele de învăţământ.

Art. 7.2. Calitatea de student, respectiv student doctorand se menţine pe perioada mobilităţilor interne şi internaţionale.

Art. 7.3. Recunoaşterea creditelor transferabile în cazul mobilităţilor internaţionale se poate realiza de către instituţiile de învăţământ superior numai pentru persoana care dovedeşte calitatea de student cu documente relevante emise de către instituţia de învăţământ superior pe care a frecventat-o.

Art. 7.4.

1.Mobilitatea academică se poate efectua ca urmare a demersului studentului, respectiva studentului doctorand.

 1. În baza unor acorduri instituţionale,
 2. Numai cu acceptul instituţiilor de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, după caz, de provenienţă, respectiv primitoare.

2. Acordurile instituţionale stabilesc condiţiile de desfăşurare a mobilităţilor între instituţiile de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu – tipul mobilităţii, durata mobilităţii, numărul de mobilităţi, domeniul, programul de studiu, finanţarea mobilităţii temporare etc.

3.Aacceptul interinstituţional constă în completarea şi semnarea cererii tip de mobilitate prevăzută în anexă care face parte integrată din prezenta metodologie, astfel:

 1. studentul, respectiv studentul doctorand depune cererea de mobilitate la instituţia de învăţământ superior unde doreşte mobilitatea,
 2. după obţinerea acceptului de mobilitate, studentul , respectiv studentul doctorand, solicită mobilitate instituţiei de învăţământ superior de unde doreşte mobilitatea,
 3. instituţia de învăţământ superior care acceptă mobilitatea semnează prima cererea de mobilitate a studentului, apoi semnează instituţia de la care se pleacă.
 4. In cerere sunt trecute şi condiţiile in care are loc mobilitatea.

CAPITOLUL VIII. MOBILITATEA INTERNĂ TEMPORARĂ A STUDENŢILOR ŞI A STUDENŢILOR DOCTORANZI

Art. 8.1. Studentul sau studentul doctorand poate beneficia de mobilitate temporară internă între două instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, după caz.

Art. 8.2. Recunoaşterea creditelor de studii transferabile şi a compatibilităţii curiculei se realizează atât la începutul cât şi la sfârşitul perioadei de mobilitate, conform prezentului regulament.

Art. 8.3.Mobilitatea internă temporară, pe locuri bugetate sau taxă, poate surveni după parcurgerea primului an de studii cu finalizarea sesiunii de examene.

Art. 8.4. În cazul mobilităţii interne temporare pe locurile bugetate finanţarea urmează studentul.

CAPITOLUL IX. MOBILITATEA INTERNAŢIONALĂ STUDENŢILOR ŞI A STUDENŢILOR DOCTORANZI TEMPORARĂ

Art.9.1. Mobilităţile de studii ale studenţilor, gestionate de universitate, se realizează pe baza unor programe oficiale de burse şi/sau pe baza unor acorduri bilaterale încheiate de universitate şi alte universităţi, in conformitate cu prevederile acestora.

Art.9.2. Mobilitatea internaţională temporară pe cont propriu reprezintă mobilitatea temporară efectuată in afara cadrului stabilit de un program internaţional.

Art.9.3. Mobilitatea internaţională temporară pe cont propriu se realizează cu acceptul instituţiilor de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu de provenienţă, respectiv primitoare.

Art.9.4. Selecţia studenţilor în programe de mobilitate se face după anul 1 de studii de licenţă, pe baza criteriilor stabilite de către BPC .

Art.9.5.

 1. Mobilitatea internaţională temporară a unui student are la bază un Acord de Studii în care este prevăzut un program propriu de studiu, respectiv cursurile şi modulele, cu nume, cod şi număr de credite, pe care studentul urmează să le frecventeze. Acordul de studii va fi semnat de către instituţia de învăţământ superior acreditată/autorizată provizoriu, primitoare.
 2. Programul de studiu pe parcursul mobilităţii se stabileşte de către student, în funcţie de planul de învăţământ al specializării la care este înmatriculat şi în funcţie de oferta educaţională a universităţii gazdă.
 3. Programul de studiu trebuie să conţină discipline similare (nume şi conţinut – programă analitică) disciplinelor obligatorii şi opţionale din planul de învăţământ al specializării la care este înmatriculat în USAMV Cluj-Napoca. Aceste discipline alese trebuie să acopere numărul de credite alocat perioadei de mobilitate (30 credite pe semestru) şi să respecte condiţionările dintre discipline (pentru discipline alese în avans).
 4. Aprobarea programului de studiu pe parcursul mobilităţii şi echivalarea creditelor ce urmează a fi obţinute se realizează de către comisia permanentă de consiliere şi echivalare din universitate, CRID, după compararea fişelor disciplinelor.

Art.9.6. Acordul de studii se semnează de către student, de către decanul facultăţii, de către directorul Departamentului de Programe Comunitare (pentru bursele ERASMUS), de către rectorul universităţii şi de către persoanele abilitate de instituţia gazdă (şef departament, decan, rector).

Acordul de Studii garantează recunoaşterea creditelor şi calificativelor obţinute de student precum şi transcrierea rezultatelor în foaia matricolă, excluzând necesitatea recunoaşterii creditelor obţinute deja de către cadrele didactice titulare de curs.

Art.9.7.

 1. La întoarcerea în universitate, studentul va prezenta Foaia matricolă din care să rezulte frecventarea cursurilor şi modulelor prevăzute în Acordul de Studii precum şi rezultatele la examene şi alte forme de evaluare, împreună cu creditele aferente. Este important ca notele sau calificativele obţinute în cursul mobilităţilor internaţionale să fie exprimate şi în grade de conversie. Gradele de conversie presupun cinci calificative care indică obţinerea integrală a creditelor (de la A la E – echivalentul notelor de la 10 la 5) şi două calificative care indică nerealizarea creditelor (FX şi F).
 2. În cazul în care studentul obţine credite pentru discipline care nu se regăsesc în planul de învăţământ al programului de studii la care este înmatriculat, aceste credite se consideră suplimentare şi vor fi specificate separat în suplimentul la diplomă.

Art.9.8. La întoarcerea la USAMV Cluj-Napoca se vor recunoaşte calificativele şi creditele dobândite în urma examenelor susţinute în străinătate sau, în cazul în care nu a susţinut examenele, se va recunoaşte doar frecventarea disciplinelor pentru care studentul are adeverinţă de la universitatea parteneră. În acest din urmă caz, studentul se poate prezenta la examenele specifice disciplinelor în cauză, rară a fi nevoie să recupereze total sau parţial activităţile didactice.

Art.9.9. Dacă la întoarcere în universitate studentul nu poate demonstra participarea la unele dintre activităţile didactice prevăzute în acord va fi obligat să refacă, în regim cu taxă, activităţile didactice respective. Dacă nu poate demonstra desfăşurarea nici unei activităţi didactice, studentul va fi obligat la returnarea bursei de mobilitate acordate şi va fi exmatriculat.

CAPITOLUL X MOBILITATEA DEFINITIVĂ A STUDENŢILOR SI A STUDENŢILOR DOCTORANZI

Art.10.l. Mobilitatea academică internă definitivă este valabilă atât pentru studenţii finanţaţi de la bugetul de stat cât şi pentru studenţii cu taxă şi se realizează cu respectarea prevederilor legale VIS privind capacitatea de şcolarizare şi finanţarea învăţământului superior prin acordul instituţiilor de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu.

Art.10.2. Mobilitatea academică definitivă se poate face începând cu anul II şi în următorii ani, cu excepţia ultimului an de studii şi numai la aceeaşi specializare/program de studiu.

Art.10.3. Mobilitatea definitivă se realizează numai după sfârşitul unui an de studii, după satisfacerea tuturor cerinţelor prevăzute in programul de învăţământ, iar înmatricularea se realizează odată cu începerea noului an universitar.

Art.10.4. Mobilitatea definitivă se realizează numai intre universităţile şi programele de studii acreditate sau autorizate provizoriu.

Art. 10.5. Aprobarea mobilităţii definitive este de competenţa:

 1. rectorului universităţii de unde pleacă studentul şi a rectorului instituţiei de învăţământ superior unde solicită a fi înscris, pentru cazurile de mobilitate definitivă între facultăţi din instituţii de învăţământ superior diferite; cererea va fi avizată favorabil de decanii facultăţilor de unde pleacă şi unde solicită a fi înscris studentul. Alocaţia bugetară a studentului care solicită mobilitatea dacă există, îl însoţeşte la universitatea de destinaţie.

Art.10.6. În cazul unei mobilităţi definitive diploma se emite absolventului de către instituţia de învăţământ superior la care a finalizat studiile şi a susţinut examenul de licenţă.

Art.10.7. Mobilitatea definitivă se face pe principiul – subvenţiile urmează studentul.

Art.10.8. Prevederile privind mobilitatea internă definitivă se aplică şi in cazul studenţilor doctoranzi proveniţi din statele membre ale DE, SEE si din Confederaţia Elveţiană.

Art.10.9. Consiliul facultăţii care primeşte studentul care beneficiază de mobilitate definitivă, va stabili, odată cu înmatricularea acestuia într-un an de studii, eventualele discipline de frecventat şi examene aferente care există în curricula specializării în anii anteriori şi nu se regăsesc în foaia matricolă a studentului transferat. Examenele de diferenţă vor fi programate în sesiunile de examene. În cazurile bine motivate, decanul instituţiei de învăţământ superior poate aproba susţinerea unor examene de diferenţă în afara sesiunilor programate.

Art.10.10. Pentru ţările terţe se aplică prevederile acordurilor bilaterale ŞI ale acordurilor internaţionale in materie, in vigoare la data efectuării mobilităţilor.

Art.10.11. Studentul care nu promovează examenele de diferenţă până la sfârşitul anului universitar, va fi exmatriculat.

Art.10.12. Înmatricularea studentului care a efectuat mobilitatea definitivă se face prin ordinul rectorului, la propunerea decanului, menţionându-se anul de studii în care studentul îşi reia activitatea şi eventualele examene de diferenţă ce îi revin.

CAPITOLUL XI – ÎNTRERUPEREA STUDIILOR

Art.11.1. La cererea studentului, Consiliul Facultăţii poate aproba întreruperea studiilor, pe o perioadă de maximum 2 ani pe toată durata şcolarităţii dar numai după parcurgerea a cel puţin două semestre.

Art.11.2. Cererea pentru întreruperea studiilor se va depune la secretariatul facultăţii înainte de începerea semestrului. Pentru motive de sănătate, atestate prin adeverinţă medicală în care medicul recomandă întreruperea, sau alte motive bine întemeiate, stabilite ca atare prin regulamentul facultăţii (bursă în străinătate, urmarea în paralel a două specializări), întreruperea poate fi solicitată pe parcursul oricărui semestru.

Art.11.3. După revenire, studentul trebuie să satisfacă cerinţele planului de învăţământ al promoţiei cu care continuă studiile. Acest fapt trebuie adus la cunoştinţa studentului în momentul întreruperii studiilor, menţionând pe cererea de întrerupere că a luat la cunoştinţă acest lucru.

Art.11.4. Nu se poate acorda întreruperea studiilor în cazul studenţilor aflaţi în situaţie de exmatriculare.

Art.11.5. Ultimul semestru înaintea întreruperii şi primul semestru după revenire se consideră două semestre consecutive din punctul de vedere al acumulării creditelor.

CAPITOLUL XII – FINALIZAREA STUDIILOR

Art.12.1. Modul de susţinere a examenului de finalizare a studiilor în USAMV Cluj-Napoca este reglementat prin Regulamentul propriu elaborat pe baza Ordinul MEN 6125/20.12.2016 privind metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie.

Art.12.2. Se pot prezenta la examenul de finalizare a studiilor doar persoanele care au calitatea de absolvenţi, adică cei care au parcurs integral planul de învăţământ prevăzut pentru specializarea respectivă.

Art.12.3. Dacă la sfârşitul duratei legale a programului de studii studentul nu a obţinut toate creditele stabilite în planul de învăţământ, el poate solicita prelungirea duratei de studiu în regim cu taxă pentru disciplinele nepromovate şi nu poate beneficia de facilităţile prevăzute de lege pentru studenţi pe durata acestei prelungiri. Studentul trebuie să satisfacă cerinţele planului de învăţământ al promoţiei cu care îşi încheie studiile. În acest caz, solicitantul va avea statutul de student şcolarizat în regim cu taxă, atât pentru disciplinele nepromovate, cât şi pentru disciplinele apărute ca diferenţe ca urmare a eventualei modificări a planului de învăţământ.

Art.12.4.

 1. Înscrierea candidaţilor pentru examenul de finalizare se efectuează cu cel puţin 10 zile înainte de începerea examenului, la decanatul facultăţii, fie individual, fie de către instituţia de învăţământ superior în care au urmat studiile, în baza protocolului dintre aceste instituţii şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
 2. În situaţii deosebite, la cerere, absolvenţii se pot înscrie şi pot susţine de licenţă la o altă instituţie organizatoare, cu aprobarea senatelor universitare ale instituţiei absolvite şi ale instituţiei organizatoare.
 3. Pentru absolvenţii fiecărei promoţii, examenele de finalizare a studiilor se organizează numai în două sesiuni pe parcursul unui an universitar, în perioadele iunie-iulie şi ianuarie-februarie. Absolvenţii promoţiilor anterioare se pot înscrie la examenele de finalizare a studiilor în sesiunile programate pentru promoţia curentă.
 4. Candidaţii la examenul de licenţă/diplomă prezintă la înscriere un certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de largă circulaţie internaţională, eliberat de instituţia organizatoare sau de către o altă instituţie specializată, naţională sau internaţională, recunoscută de instituţia organizatoare.
 5. În vederea înscrierii la examenul de licenţă/diplomă/disertaţie candidaţii trebuie să aibă achitate obligaţiile financiare faţă de USAMVCN. Candidaţii la examenul de licenţă/diplomă trebuie să prezinte la înscriere fişa de lichidare.

Art.12.5. Studiile în învăţământul universitar ciclul 1 (licenţă Bologna – 3 şi 4 ani) precum şi absolvenţii de la specializarea Medicină Veterinară, 6 an, se încheie cu examen de licenţă.

Art.12.6. Examenul de absolvire şi examenul de licenţă constau din 2 probe stabilite de senatul universitar şi anume:

 1. Proba 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;
 2. Proba 2 – Prezentarea şi susţinerea lucrării de absolvire/lucrării de licenţă/proiectului de diplomă.

Art.12.7.

 1. Se acordă 10 credite transferabile pentru examenul de finalizare a studiilor de Licenţă.  Acestea nu sunt incluse în cele 30 de credite ale ultimului semestru de studii;
 2. Cele două probe menţionate la Art.12.7. se desfăşoară prin contact direct, nemijlocit prin prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei de examen cu examinatul.

Art.12.8.

 1. Senatul va decide şi va înscrie, cu cel puţin 6 luni înainte de susţinere, la propunerea consiliilor facultăţilor, modul de susţinere (scris, oral, proba practică) pentru fiecare din cele două probe ale examenului.
 2. La fiecare probă, examinarea se încheie cu acordarea unor note: media de promovare a fiecărei probe este cel puţin 5, iar media de promovare a examenului este cel puţin 6.

Art.12.9. Studiile universitare de masterat se încheie cu examen de disertaţie. Examenul de disertaţie constă dintr-o singură probă şi anume: prezentarea şi susţinerea disertaţiei. Prezentarea şi susţinerea disertaţiei este publică şi se desfăşoară prin contact direct, nemijlocit prin prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei de examen cu examinatul.

Art.12.10.

 1. Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenelor de finalizare a studiilor nu este publică.
 2. Fiecare membru al comisiei prezintă un catalog, semnat, cu nota acordată pentru fiecare examinat, luând în considerare conţinutul ştiinţific al lucrării, calitatea prezentării şi răspunsurile la întrebări. Notele membrilor comisiei de examen sunt numere întregi de la 10 la 1.
 3. Media unei probe, ca medie aritmetică a notelor comisiei de examen, precum şi media examenului de finalizare a studiilor, se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.

Art.12.11. Tema lucrării de licenţă/proiectului de diplomă/disertaţie este în concordanţă cu specializarea absolvită şi se alege de către candidat, cel mai târziu la începutul anului universitar pre-terminal (anul II, III, respectiv V, în funcţie de programul de studiu), în baza unei tematici orientative, elaborată de discipline. Se admit şi propuneri din partea studenţilor. Cererea candidatului privind tema aleasă se avizează de către titularul disciplinei, directorul de departament şi se aprobă de către Decanul facultăţii. Proiectul de diplomă trebuie să conţină rezultatele propriilor cercetări şi investigaţii în domeniul temei alese, care vor deţine ponderea principală în volumul lucrării. Activitatea de elaborare a proiectului de diplomă trebuie să se desfăşoare pe durata a minimum trei semestre.

Art.12.12. Eventualele contestaţii privind rezultatele unei probe se depun, la secretariatul facultăţii în termen de 24 ore de la comunicarea/afişarea rezultatelor şi se rezolvă în termen de două zile lucrătoare de la data încheierii depunerii contestaţiilor, de către Comisia de analiză a contestaţiilor – numită de Senatul Universităţii. Soluţiile oferite de comisie sunt definitive. Rezultatele obţinute la probele orale nu pot fi contestate.

Art.12.13. Un examen de finalizare a studiilor se poate repeta într-o sesiune ulterioară cu suportarea de către candidat a cheltuielilor aferente, în conformitate cu regulamentele aprobate de senat, stabilite conform legii.

Art.12.14. Este interzisă comercializarea de către cadrele didactice şi de către studenţi a lucrărilor ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau tezei de doctorat.

Art.12.15.

 1. Depunerea lucrării de licenţă/proiectului de diplomă/disertaţie şi a tezei de doctorat presupune automat asumarea de către autor a răspunderii privind originalitatea conţinutului.
 2. Depunerea lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau tezei de doctorat presupune atât forma tipărită şi legată cât şi forma electronică; forma electronică va fi folosită în scopul verificării originalităţii conţinutului.
 3. Îndrumătorii lucrărilor de licenţă, de diplomă, de disertaţie şi de doctorat răspund în mod solidar cu autorii de originalitatea conţinutului acestora.

Art.12.16. Diplomele pentru absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor se eliberează, în programul de studii/specializarea absolvit(ă), în termen de cel mult 12 luni de la data promovării.

Art.12.17. Până la eliberarea diplomei, absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, adeverinţe de absolvire. Adeverinţa de absolvire conferă titularului aceleaşi drepturi legale ca şi diploma şi trebuie să conţină semnăturile şi informaţiile înscrise în diplomă, precum şi informaţii privind forma de învăţământ la care s-a organizat şcolarizarea, perioada de studii, mediile de promovare a anilor de studii. În caz de pierdere sau de distrugere, eliberarea unei noi adeverinţe urmează procedurile privind eliberarea duplicatelor diplomelor.

Art.12.18. Absolvenţii care nu promovează examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, un certificat de studii universitare care cuprinde informaţii privind forma de învăţământ la care s-a organizat şcolarizarea, perioada de studii, mediile de promovare a anilor de studii.

Art.12.19. Rectorul poate anula, cu aprobarea senatului universitar, un certificat sau o diplomă de studii atunci când se dovedeşte că s-a obţinut prin mijloace frauduloase sau prin încălcarea prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară.

CAPITOLUL XIII – RECOMPENSE ŞI SANCŢIUNI

Art.13.l. Prejudiciile materiale sau de imagine aduse de studenţi universităţii vor fi analizate şi penalizate/sancţionate de către Consiliul facultăţii, ori Comisia de etică al a USAMV Cluj-Napoca, după caz;

Art.13.2. Pentru rezultate deosebite în pregătirea profesională, în cercetarea ştiinţifică şi în activităţi social-culturale în asociere cu o ţinută morală şi civică deosebită, studentul poate fi recompensat prin:

 1. evidenţieri la nivelul anului de studii, facultăţii sau universităţii;
 2. diplome;
 3. premii anuale sau ocazionale (excursii, obiecte, cărţi, bani, etc.);
 4. burse speciale.

Art.13.3. Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale şi încălcarea normelor eticii universitare, studentului i se pot aplica următoarele sancţiuni:

 1. avertisment scris;
 2. exmatricularea pe perioadă determinată de un an;
 3. exmatriculare definitivă;
 4. alte sancţiuni prevăzute de Codul de etică şi deontologie universitară.

Art.13.4. Sancţiunile se vor aplica, în funcţie de gravitatea abaterilor, după cum urmează:

 1. avertismentul scris se aplică, de către Consiliul facultăţii şi decan, la propunerea Comisiei de etică sau a comisiei de cercetare disciplinară.
 2. exmatricularea din universitate se hotărăşte de către Senat, la propunerea:
 • consiliului facultăţii (pentru nepromovarea anului, neachitarea obligaţiilor financiare);
 • comisia de etica pentru abateri grave de la codul de etica universitara;
 • comisia de cercetare disciplinara;

Art.13.5. Orice sancţiune poate fi atacată la instanţele judecătoreşti competente.

CAPITOLUL XIV – DISPOZIŢII FINALE

Art.14.1. Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Consiliului de administraţie din data de 22.06.2017 şi aprobată în şedinţa Senatului USAMVCN din data de 5.07.2017 Varianta de regulament aprobată în data de 29.01.2013 a fost abrogată.

 

RECTOR,                                                                                            PREŞEDINTE SENAT,
Prof. univ. dr. CORNEL CĂTOI                                                          Prof. univ. dr. IOAN OROIAN

Oficiul Juridic,
Silvia Mihali