Informații publice

Informațiile publice accesibile online pe site-ul universității Acte normative 
A. Categorii de informaţii la nivel de universitate
1.1. Carta universitară LEN art. 128
1.2. Planul strategic de dezvoltare instituțională LEN art. 213 alin. (2) litera c)
1.3. Planul operațional al Universității pe anul în curs LEN art. 213 alin. (2) litera c)
1.3.1. Proiectul de buget/ bugetul aprobat de Senat pe anul în curs   
2.1.  Raportul anual al rectorului LEN art. 130 alin. (2)
2.1.1. Execuția bugetară pentru anul financiar anterior (este inclusă în raportul anual al rectorului)  
2.1.2. Lista achizițiilor din ultimul an bugetar (este inclusă în raportul anual al rectorului)  
2.1.3. Numărul studenților fizici înmatriculați în universitate și numărul absolvenților (este inclusă în raportul anual al rectorului)  
3.1. Contractul de management încheiat între Rector și Senatul Universitar LEN art. 211 alin. (3)
3.2. (pentru intranet) Contractul colectiv de muncă  
4.1. Hotărârile Senatului Universitar (cu anexele corespunzătoare) OM 3666/2012

Art. 11 alin (1) litera j)

4.2. Hotărârile Consiliului de Administrație  
4.3. Hotărârile Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat  
5.1. Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului OM 3666/2012   art. 2
5.1.1. Regulamentul privind activitatea profesională a studenților RU40 OM 3666/2012   art. 2
5.2. Procedura de obținere a creditelor ECTS OM 3666/2012

art.17 alin. (2).

5.3. Procedura prin care pot fi obținute credite pentru voluntariat LEN art. 203 alin. (9), OM 3666/2012

art.13 alin. (4)

5.4. Raportul asociațiilor studențești reprezentative privind respectarea prevederilor Statutului Studentului, înainte de începerea anului universitar OM 3666/2012 , art. 5
5.4.1. Răspunsul universității la raportul menționat la punctul 5.4 OM 3666/2012, art. 5
5.5. „Ghidul Studentului” pentru studenții aflați în primul an de studii în acord cu prevederile legale – link OM 3666/2012

art.11 alin. (1) litera g)

5.6. Reglementarea modului în care organizațiile studențești legal constituite pot să își exercite dreptul de acces în spațiile universitare și colaborează cu conducerea universității (dacă este parte a altui regulament se specifică acest lucru) OM 3666/2012

art. 4 alin.(2),  art. 14 litera d), LEN 128 alin (2) litera i), LEN  art. 202 alin (3) și (5)

6.1. Metodologia de admitere – RU45 LEN 142 art. (3)
6.2. Specimene ale contractelor de studii
-Contract Studii Doctorat
– Contract de Studii MV Linia Engleza 2021
– Contract de Studii MV Linia Franceza 2021
– Contract de Studii Licenta IDFR
– Contract de Studii Licenta-Master
– Contract de Studii Colegiu Tertiar Nonuniversitar
OM 3666/2012

art. 3 alin. (3)

6.3. Cuantumul taxelor percepute de universitate RU44 OM 3666/2012   art. 15
6.4. (pentru intranet) Afișarea periodică a balanței venituri / cheltuieli pentru fiecare cămin LEN art. 205 alin. (13) , (14)
7.1. Prezentarea activităţii departamentului/oficiului/serviciului specializat, de consiliere psihologică și în carieră pentru studenți, din cadrul universităţii LEN art. 350-352
7.1.1. Specificarea potenţialului de resursă umană calificată al departamentului/oficiului/serviciului specializat de consiliere psihologică și în carieră pentru studenți OMECTS 3666/2012, Art 11 alin (1) litera  l)
8.1. Codul de etică și deontologie profesională universitară LEN art. 213 alin. (2) litera f)
8.2. Raportul anual al Comisiei de etică LEN art. 306 alin. (3) litera b)
8.3. Modalitatea de a sesiza abuzuri și nereguli OM 3666/2012   art.14 lit. e)
9.1. Codul  sau regulamentul de asigurare a calității LEN art. 213 alin. (2) lit. f)
9.2. Lista evaluărilor externe realizate de către agenții de asigurare a calității acreditate, cu link-uri la rapoartele de evaluare Legea 87/2006, art. 14, art. 17
9.3. Procedura de evaluare a activităților didactice de către studenți LEN art.  303 alin. (2)
9.4. Raportul anual al Comisiei de asigurare a calităţii Legea 87/2006 art. 12 lit. b)
B. Categorii de informaţii la nivel de facultate
10.1. Regulamentul Facultății (sau documentul unde sunt incluse elementele de reglementare specifice facultății)  
10.2. Hotărârile Consiliului Facultății şi Regulamentele adoptate de către Consiliu (cu anexele corespunzătoare) OM 3666/2012

Art. 11 alin (1) litera j)

10.3. Lista personalului didactic al facultăţii  
10.3.1. (pentru intranet) Regulamentul şi criteriile de acordare a gradaţiilor de merit  
10.4. Lista programelor de studii oferite, cu competenţelor profesionale specifice şi cu link-uri către planurile de învățământ ale fiecăruia dintre acestea  
10.5. Cifra de şcolarizare la începutul anului universitar
-Repartizare Locuri Licenta Regulamentul Facultății (sau documentul unde sunt incluse elementele de reglementare specifice facultății)
-Repartizare Locuri Master
 
10.6. Raportul anual al decanilor LEN art. 213 alin. (9)
10.7. Raport sintetic cu privire la rezultatele evaluării activităților didactice de către studenți LEN art. 303 alin. (2)

OMECTS 3666/2012, Art 11 alin (2)