Dosar cadre didactice asociate

Dosarul de înscriere la concursul pentru ocuparea temporară a unui post didactic vacant, în calitate de Cadru Didactic Asociat va cuprinde:

 • Cererea candidatului
 • Curriculum Vitae şi lista de lucrări.
 • Copie după diploma de licenţă, masterat, atestat privind absolvirea modulului pedagogic, doctorat (unde este cazul) şi după foile matricole.
 • Copie după Cartea de Identitate.
 • Extras de Cont (codul IBAN).
 • Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte dacă persoana în cauză desfăşoară activităţi didactice sau de cercetare în alte universităţi.
 • Declaraţie pe proprie răspundere privind cazierul judiciar.
 • Copie livret militar (numai pentru bărbaţi).
 • Adeverinţă medicală pentru concurs de la medicul de familie.
 • Proces verbal al comisiei privind încadrarea solicitantului pe post din care să rezulte poziţia postului din statul de funcţii şi norma didactică săptămânală în ore convenţionale şi pe ce semestru.
 • Adeverinţă pentru cei care sunt doctoranzi

Dosarele se predau Departamentelor pentru analiză/avizare. După avizarea lor în cadrul Consiliului Departamentului, Consiliului Facultății, Consiliului de Administrație și Senatului Universității dosarele se predau personal, până în 15 septembrie, la camera 9 –  Seviciul Resurse umane din clădirea Rectoratului – doamnei Ec. Cristina Criveanu.