Dosar cadre didactice asociate

Dosarul de înscriere la concursul pentru ocuparea temporară a unui post didactic vacant, în calitate de Cadru Didactic Asociat va cuprinde:

 • Cererea candidatului – model – link.
 • Curriculum Vitae şi lista de lucrări.
 • Copii: diploma de licenţă, diploma de master, atestat privind absolvirea modulului pedagogic, doctorat (unde este cazul), foi matricole.
 • Copie după Cartea de Identitate.
 • Extras de Cont (codul IBAN).
 • Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte dacă persoana în cauză desfăşoară activităţi didactice sau de cercetare în alte universităţi – model – link.
 • Declaraţie pe proprie răspundere privind Cazierul Judiciar – model – link.
 • Copie livret militar (numai pentru bărbaţi).
 • Adeverinţă medicală pentru concurs eliberată de medicul de familie.
 • Proces verbal al Comisiei privind încadrarea solicitantului pe post din care să rezulte poziţia postului din statul de funcţii şi norma didactică săptămânală în ore convenţionale, respectiv semestrul în care se desfășoară activitățile didactice ce vor fi suplinite.
 • Adeverinţă pentru candidații care sunt doctoranzi.

Dosarele se predau Departamentelor pentru analiză/avizare. După avizarea lor în cadrul Consiliului Departamentului, Consiliului Facultății, Consiliului de Administrație și Senatului Universității dosarele se predau personal, până în 20 septembrie, la camera 9 –  Seviciul Resurse Umane – Clădirea Rectoratului.   

Skip to content