Dosar cadre didactice asociate

Dosarul de înscriere la concursul pentru ocuparea temporară a unui post didactic vacant, în calitate de Cadru Didactic Asociat va cuprinde:

 • Cererea candidatului
 • Curriculum Vitae şi lista de lucrări.
 • Copie după diploma de licenţă, masterat, atestat privind absolvirea modulului pedagogic, doctorat (unde este cazul) şi după foile matricole.
 • Copie după Cartea de Identitate.
 • Extras de Cont (codul IBAN).
 • Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte dacă persoana în cauză desfăşoară activităţi didactice sau de cercetare în alte universităţi.
 • Decalaraţie pe proprie răspundere privind cazierul judiciar.
 • Copie livret militar (numai pentru bărbaţi).
 • Adeverinţă medicală pentru concurs de la medicul de familie.
 • Proces verbal al comisiei privind încadrarea solicitantului pe post din care să rezulte poziţia postului din statul de funcţii şi norma didactică săptămânală în ore convenţionale şi pe ce semestru.
 • Adeverinţă pentru cei care sunt doctoranzi

Dosarele se predau personal la cam 9. – Serviciul Resurse Umane din clădirea Rectoratului doamnei ec. Cristina Criveanu.