Tarife și taxe

Taxa de școlarizare poate fi achitată onsite sau online în contul

IBAN RO35TREZ21620F330500XXXX, COD FISCAL-4288381, USAMV Cluj-Napoca.

În formularul de plată la rubrica – EXPLICAȚIE – se va completa – Numele și prenumele studentului pentru care se face plata, Facultatea, Programul de studii, Forma de învățământ – ZI/ ID, anul de studii, Transa x.

Nr. crt.

Categoria taxelor percepute

Valoare (lei)

Cap. I. Taxe de admitere

1

Taxa de admitere: 

 

 

 1. Pentru candidații înscriși la programele de studii, forma de învățământ cu frecvență (licență şi master):

 

 

 • Programele de studii de la Facultatea de Agricultură 

100

 

 • Programele de studii de la Facultatea de Horticultură 

100

 

 • Programele de studii de la Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii

100

 

 • Programele de studii de la Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor

100

 

 • Programele de studii de la Facultatea de Medicină Veterinară: 

 

 

 • Medicină Veterinară 

120

 

 • Medicină Veterinară (în limba engleză)

150 euro

 

 • Medicină Veterinară (în limba franceză)

150 euro

 

 1. Pentru candidații înscriși la programele de studii, forma de învățământ la distanță (licență)

100

 

 1. Pentru candidații înscriși la doctorat, forma de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă:

150

 

 1. taxa de admitere pentru candidații cetățeni străini pe cont propriu valutar (din state non-UE şi care nu fac parte din Spațiul Economic European sau din Confederația Elvețiană)

150 euro

2

Taxă pentru confirmarea locului la taxă (licență şi master):

 

 

 • Programele de studii de la Facultatea de Agricultură 

10% din taxa anuală de școlarizare

 

 • Programele de studii de la Facultatea de Horticultură 

 

 • Programele de studii de la Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii

 

 • Programele de studii de la Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor

 

 • Programele de studii din cadrul Departamentului ID (licență)

 

 • Programele de studii de la Facultatea de Medicină Veterinară: 

 

 

 • Medicină Veterinară 

25% din taxa anuală de școlarizare

 

 • Medicină Veterinară (în limba engleză)

1/3 din taxa anuală de școlarizare

 

 • Medicină Veterinară (în limba franceză)

 

 • Programele de studii universitare de doctorat

25% din taxa anuală de școlarizare

Cap. II. Taxe privind activitatea didactică a studenților

3

Taxa de înmatriculare (înregistrarea pentru prima dată într-un registru matricol a unui student). 

Studenții români de pretutindeni bursieri ai statului român (pentru care s-a emis Ordinul MEd cu încadrare fie la bursă, fie la fără taxă și fără bursă) și studenții cetățeni non-UE bursieri ai statului român (pentru care s-a emis Scrisoare de accept de către MEd sunt scutiți de plata taxei de înmatriculare

30

4

Taxa de reînmatriculare

500

 

 

 

 

Nr. crt.

Categoria taxelor percepute

Valoare (lei)

5

Taxa de transfer (mobilitate definitivă):

 

 

a) de la USAMV Cluj-Napoca la altă universitate

50

 

b) de la altă universitate la USAMV Cluj-Napoca 

200

 

c) în interiorul USAMV Cluj-Napoca

200

6

Taxa anuală de școlarizare

 

 

 1. Pentru studenții înscriși la programele de studii, forma de învățământ cu frecvență (licență şi master):

 

 

 • Programele de studii de la Facultatea de Agricultură 

4500

 

 • Programele de studii de la Facultatea de Horticultură 

4500

 

 • Programele de studii de la Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii

4500

 

 • Programele de studii de la Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor

4500

 

 • Programele de studii de la Facultatea de Medicină Veterinară: 

 

 

 • Medicină Veterinară 

5500

 

 • Medicină Veterinară (în limba engleză)

6000 euro

 

 • Medicină Veterinară (în limba franceză)

6000 euro

 

 1. Pentru studenții înscriși la programele de studii, forma de învățământ la distanță (licență)

3000

 

 1. Pentru studenții înscriși la programele de studii universitare de doctorat

6000

 

 1. Ratele taxelor de școlarizare se achită conform prevederilor din Contractul de studii

 

7

Taxa anuală de școlarizare pentru studenții străini pe cont propriu valutar (din state non-UE şi care nu fac parte din Spațiul Economic European sau din Confederația Elvețiană) 

 

 

 • Învățământ tehnic, agronomic, științe:

 

 

 • licență, master

3000 euro

 

 • postuniversitar

4000 euro

 

 • doctorat

4000 euro

 

 • Învățământ medical:

 

 

 • Medicină Veterinară, în limba română

5000 euro

 

 • Medicină Veterinară (în limba engleză)

6000 euro

 

 • Medicină Veterinară (în limba franceză)

6000 euro

8

Susținerea examenului de finalizare studii pentru studenții străini pe cont propriu valutar de la învățământul cu frecvență redusă sau alte forme de învățământ conform legii:

 

 

 • Învățământ tehnic, agronomic, științe:

 

 

 • licență, master

300 euro

 

 • Învățământ medical:

 

 

 • Medicină Veterinară, în limba română

400 euro

 

 • Medicină Veterinară (în limba engleză)

500 euro

 

 • Medicină Veterinară (în limba franceză)

500 euro

9

Susținerea tezei de doctorat pentru studenții străini pe cont propriu valutar de la învățământul cu frecvență redusă sau alte forme de învățământ conform legii:

 

 

 • Învățământ tehnic, agronomic, științe:

400 euro

 

 • Învățământ medical:

 

 

 • Medicină Veterinară, în limba română

700 euro

 

 • Medicină Veterinară (în limba engleză)

800 euro

 

 • Medicină Veterinară (în limba franceză)

800 euro

 

 

 

 

Nr. crt.

Categoria taxelor percepute

Valoare (lei)

10

Taxa de școlarizare pentru studenții români de pretutindeni și cetățeni UE/SEE/ Confederația   Elvețiană, studenții non-UE (cazuri speciale cu aprobarea MEd), studenții români de pretutindeni care își pierd statutul de bursier al statului român și pentru studenții care au dobândit statutul de refugiat sau protecție subsidiară

identice cu taxele

cetățenilor

români

11

Recuperarea unor activități practice:

 

 

 • absențe nemotivate lucrări practice

10 / oră fizică

 

 • restanțe examen 3,4

100

 

 • reexaminări, examene creditate

100

 

 • examene de diferență

100

12

Taxă pentru repetarea examenului de finalizare studii (licență, disertație, absolvire)

200

13

Taxa de înscriere la examenul de finalizare a studiilor de către absolvenți din universitățile neacreditate

700

14

Taxă eliberare, la cerere, fișe discipline pentru un an de studiu

100 / an de studiu

15

Taxă eliberare, la cerere, fișa disciplinei solicitată individual

10

16

Taxă pentru adeverință de confirmare a perioadei de şcolarizare/situație școlară, eliberată din secretariat, la cerere, foștilor studenți

50

17

Taxa pentru eliberare acte de studii (neridicate) mai vechi de 3 ani de la finalizarea studiilor

300

18

Taxa pentru eliberare în regim de urgență a unui act de studii: diplomă, certificat (maxim 10 zile lucrătoare de la depunerea cererii), numai în perioada 15.10-01.11 anul în curs

500

19

Taxa pentru eliberare la cerere a unei confirmări a datelor înscrise pe un act de studii

 

20

Taxa de eliberare a duplicatelor:

 

 

 • carnet de student

15

 

 • legitimație de călătorie

15

 

 • legitimație de bibliotecă

15

 

 • foaia matricolă, supliment la diplomă

200

 

 • diplomă, certificat de studii

200

 

 • adeverința privind finalizarea studiilor 

200

21

Taxa pentru adeverința de autenticitate a actelor de studii, eliberată absolvenților, la cerere

50

22

Taxa adeverința necesară pentru emiterea Certificatului de conformitate pentru Colegiul Medicilor Veterinari, eliberată absolvenților, la cerere

50

23

Stocarea şi păstrarea dosarelor de concurs a candidaților respinși, peste data de 20 decembrie a fiecărui an

120

Cap. III – Taxe doctorale şi de Abilitare (cetățeni români, UE şi care fac parte din Spațiul Economic European sau din Confederația Elvețiană)

24

Taxă susținere publică a tezei de doctorat pentru studenții înmatriculați la taxă

2200

25

Taxă abilitare pentru cadre didactice care nu sunt în USAMV Cluj-Napoca, consorțiu USAMV sau în UUC (valoarea acestor taxe se pot modifica pe baza acordurilor de reciprocitate sau a convențiilor din cadrul consorțiului și IOSUD-urilor)

 

 

 • Taxă procesare dosar

2000

 

 • Taxă susținere publică a tezei de abilitare

6000

 

 

 

Nr. crt.

Categoria taxelor percepute

Valoare (lei)

26

Taxă susținere publică teză de abilitare pentru cadre didactice care sunt în consorțiu USAMV (fără USAMV Cluj-Napoca) sau în UUC

3500

27

Taxă susținere publică teză de abilitare pentru cadre didactice din USAMV Cluj-Napoca 

Reducere 100% a taxei

Cap. IV – Taxe Departament Competențe Transversale 

28

Taxă de școlarizare pentru formarea psihopedagogică:

 

 

 • nivel de formare psihopedagogică – nivel I (30 de credite)

900

 

 • nivel de formare psihopedagogică – nivel II (30 de credite)

1000

29

Taxa de școlarizare pentru studenții străini pe cont propriu valutar (din state non-UE şi care nu fac parte din Spațiul Economic European sau din Confederația Elvețiană)

Echivalentul în euro a taxei de școlarizare pentru studenții români 

Taxă procesare dosare, colocviu de admitere grad didactic I

250

Taxă procesare dosare, pregătirea pentru susținere grad didactic II

150

Echivalare grad didactic I pe baza titlului științific de doctor

300

Eliberare adeverință înscriere/situație școlară la solicitarea cursantului pentru cursurile postuniversitare nivel I şi II

30

Taxă eliberare atestat de limbă străină pentru licență, masterat, doctorat

50

30

Taxă obținere LA CERERE a certificatului de competență lingvistică de către:

 

 

 • studenți, absolvenți şi angajați ai USAMV Cluj-Napoca 

50

 

 • studenți, absolvenți şi angajați ai USAMV Cluj-Napoca în regim de urgență

100

 

 • participanți din afara USAMV Cluj-Napoca 

100

 

 • participanți din afara USAMV Cluj-Napoca în regim de urgență

150

31

Duplicat certificat de competență lingvistică

50

Cap. V – Taxe pentru Bibliotecă 

32

Taxa de eliberare a duplicat legitimație bibliotecă

15

33

Taxă pentru nerestituirea la termen a împrumuturilor (lei/zi/document)

0,5 

34

Taxă pentru pierderea sau distrugerea documentelor împrumutate:

valoarea de inventar a documentului, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflație la zi  la care se adaugă încă o dată prețul astfel calculat

35

Taxă abonament la Sala cu acces liber la raft pentru utilizatorii externi care nu beneficiază de gratuitate, conform Legii 9/2022

 

 

 • pentru o zi

5

 

 • pentru o săptămână

20

 

 • pentru o lună

50

Cap. VI – Tarife Editura AcademicPres

36

Tarif pentru servicii editoriale 

200

37

Tarife pentru imprimare / buc

 

 • Monocrom A4 1 față 80gr/m2

0,30

 • Monocrom A4 față/verso 80gr/m2

0,40

 • Monocrom A3 1 față 80gr/m2

0,60

 • Monocrom A3 față /verso 80gr/m2

0,80

 

 

Nr. crt.

Categoria taxelor percepute

Valoare (lei)

 

 • Color A4, 1 față 80gr/m2

1

 • Color A4, față/verso 80gr/m2

1,50

 • Color A4, 1 față 250gr/m2

1,50

 • Color A4, față/verso 250gr/m2

2

 • Color A4, 1 față carton special

2

 • Color A4, 1 față/verso carton special

3

 • Color A3, 1 față, 80 gr/m2

2

 • Color A3, față/verso, 80 gr/m2

3

 • Color A3, 1 față, 250 gr/m2

3

 • Color A3, față/verso, 250 gr/m2

4

 • Color A3, 1 față, carton special

4

 • Color A3, 1 față, carton special

6

Cap. VI – Taxe Cazare 

38

Tarife lunare de cazare pentru studenți, cu subvenție – lei/pat/lună

 

 

 • cameră 2 locuri cu baie proprie (cămin Agronomia II)

300

 

 • cameră 2 locuri cu baie proprie (mansardă căminele VIII, XII, XV, parter căminul XII)

250

 

 • cameră 2 locuri cu baie proprie (etajele I, II și III cămin XII)

200

 

 • cameră 2 locuri fără baie proprie (cămin Agronomia I)

180

 

 • cameră 3 locuri fără baie proprie (cămin Agronomia I)

140

 

 • cameră 4, 5, 6 locuri fără baie proprie (căminele Agronomia I, VIII, XII)

125

 

 • cameră cu 4 locuri fără baie proprie, cu chiuvetă în cameră (cămin XV)

140

39

Tarife lunare de cazare pentru studenți, fără subvenție (incluziv studenți străini) – lei/pat/lună

 

 

 • cameră 2 locuri cu baie proprie (cămin Agronomia II)

500

 

 • cameră 2 locuri cu baie proprie (mansardă căminele VIII, XII, XV, parter căminul XII)

450

 

 • cameră 2 locuri cu baie proprie (etajele I, II și III cămin XII)

350

 

 • cameră 2 locuri fără baie proprie (cămin Agronomia I)

330

 

 • cameră 3 locuri fără baie proprie (cămin Agronomia I)

290

 

 • cameră 4, 5, 6 locuri fără baie proprie (căminele Agronomia I, VIII, XII)

275

 

 • cameră cu 4 locuri fără baie proprie, cu chiuvetă în cameră (cămin XV)

290

40

Tarife de cazare în camerele de oaspeți (perioada 01.01.2022-sfârșitul anului financiar 2022) – lei/pat/noapte (cu TVA inclus)

 

 

 • cazare pentru persoane din Consorțiul USAMV din România 

gratuit

 

 • cazare invitați ai USAMV Cluj-Napoca la diverse activități didactice și științifice, simpozioane, conferințe, workshop-uri, mese rotunde, etc.

gratuit

 

 • cazare pentru membri în comisii de doctorat, avansare, abilitare 

gratuit

 

 • cazare pentru participanți la diverse activități didactice și științifice,  simpozioane, conferințe, workshop-uri, mese rotunde, etc., organizate de USAMV Cluj-Napoca

50

 

 • rude de gradul I sau II ale studenților, cazate în camere cu 3, 4, 5 paturi

25

 

 • cazare regim hotelier

100

Cap. VII – Taxe Închirieri 

41

Închiriere Amfiteatre și spatii pentru evenimente (tarif orar)*

 

 

 • Aula Magna "Mihai Șerban"

600

 

 • Amfiteatrul "Regele Ferdinand" al ISV

450

 

 • Amfiteatrul "Regina Maria" al ISV

400

 • holul de la parterul ISV, din fața Amfiteatrelor

50

 

 • Amfiteatrele A1, A2, A3, A4 și A5

200

 

 

 

Nr. crt.

Categoria taxelor percepute

Valoare (lei)

 

 • Amfiteatrul Roșu din clădirea Bibliotecii

450

 

 • săli de seminar

100

 

 • sălile de conferință de la Centrul de Cercetare pentru Biodiversitate

200 euro/zi

 

 • camerele de la Centrul de Cercetare pentru Biodiversitate (lei/cameră/noapte)

200

 

 • parterul holului din clădirea Rectoratului (lângă Registratură) (lei/zi

200

 

 • parterul holului din clădirea Rectoratului (lângă Registratură) (lei/săptămână, 5 zile lucrătoare

800

*Personalul angajat beneficiază de o reducere de 50% din tarife și de gratuitate pentru activitățile științifice și culturale care privesc instituția

42

Închiriere Teren de fotbal (tarif orar)

 

 

 • abonament lunar studenți/angajați USAMV Cluj-Napoca (în afara orelor gratuite) (minim 4 ore pe lună)

80

 

 • închiriere ocazională studenți/angajați USAMV Cluj-Napoca (în afara orelor gratuite) 

100

 

 • abonament lunar persoane din afara USAMV Cluj-Napoca (minim 4 ore pe lună)

100

 

 • închiriere ocazională persoane din afara USAMV Cluj-Napoca 

120

43

Închiriere Sală de sport (tarif orar)

 

 

 • abonament lunar studenți/angajați USAMV Cluj-Napoca (în afara orelor gratuite) (minim 4 ore pe lună)

40

 

 • închiriere ocazională studenți/angajați USAMV Cluj-Napoca (în afara orelor gratuite) 

60

 

 • abonament lunar persoane din afara USAMV Cluj-Napoca (minim 4 ore pe lună)

60

 

 • închiriere ocazională persoane din afara USAMV Cluj-Napoca 

80

44

Închiriere Teren de tenis (tarif orar)

 

 

 • abonament lunar studenți/angajați USAMV Cluj-Napoca (în afara orelor gratuite) (minim 8 ore pe lună)

15

 

 • închiriere ocazională studenți/angajați USAMV Cluj-Napoca (în afara orelor gratuite) 

20

 

 • abonament lunar persoane din afara USAMV Cluj-Napoca (minim 8 ore pe lună)

25

 

 • închiriere ocazională persoane din afara USAMV Cluj-Napoca 

30

45

Închiriere Sala de forță (tarif orar)

 

 

 • abonament lunar studenți USAMV Cluj-Napoca (20 intrări)

40

 

 • abonament lunar angajați USAMV Cluj-Napoca (20 intrări)

50

 

 • abonament lunar persoane din afara USAMV Cluj-Napoca (20 intrări)

60

Cap. VIII – Taxe parcare

46

Tarif parcare / oră

5

Primele 30 minute sunt gratis

 * pentru învățământ cu frecvență redusă alte forme de învățământ conform legii

Achitarea integrală a taxei de şcolarizare până în data de 15 octombrie va atrage după sine de o reducere de 10%.

Pentru personalul angajat şi pensionat al universităţii şi copii acestora cuantumul taxelor de mai sus se reduce cu 50%.

Pentru personalul angajat pe durată nedeterminată și determinată (cu excepția cadrelor didactice asociate), personalul pensionat și copiii acestora, precum și pentru doctoranzii la zi și cei la învățământ cu frecvență redusă (care pe baza activității de opt ore în universitate beneficiază de bursă din partea universității) care frecventează cursurile modulului pedagogic, cuantumul taxelor DPPD se reduce cu 50%.

Candidaţii proveniţi din mediul rural, copiii absolvenţilor USAMV Cluj-Napoca şi copiii orfani admişi la învăţământul cu taxă, vor beneficia de reducerea taxei de şcolarizare cu 20%.

Reducerile de mai sus se aplică doar la una din categoriile de mai sus şi o singură dată şi numai la programele de studiu de licenţă în limba română.

Regulament privind stabilirea taxelor (RU 44)  

Taxele aprobate în Senatul din data de 06.06.2021 sunt valabile pe anul universitar 2021-2022.