Tarife și taxe

Taxa de școlarizare poate fi achitată onsite sau online în contul

IBAN RO35TREZ21620F330500XXXX, COD FISCAL-4288381, USAMV Cluj-Napoca.

În formularul de plată la rubrica – EXPLICAȚIE – se va completa – Numele și prenumele studentului pentru care se face plata, Facultatea, Programul de studii, Forma de învățământ – ZI/ ID, anul de studii, Transa x.

 

 Învăţământ licenţă – cu frecvență

Facultatea Specializările Taxa de şcolarizare(lei) Taxe de admitere (lei)
Agricultură Agricultură 4.500 100
Agricultură (limba franceză) 100
Montanologie 4.500 100
Biologie 4.500 100
Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industrie alimentară 4.500 100
Ingineria şi protecţia mediului în agricultură 4.500 100
Horticultură Horticultură 4.500 100
Peisagistică 4.500 100
Inginerie economică în agricultură 4.500 100
Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism 4.500 100
Inginerie şi management în industria turismului 4.500 100
Silvicultură 4.500 100
Măsurători terestre şi cadastru 4.500 100
Zootehnie şi Biotehnologii Zootehnie 4.500 100
Piscicultură şi acvacultură 4.500 100
Biotehnologii agricole 4.500 100
Biotehnologii în industria alimentară 4.500 100
Biotehnologii medicical veterinare 4.500 100
Medicină Veterinară Medicină veterinară 5.500 120
Medicină veterinară (limba română, studenți NON UE) 5.000 euro 150 euro
Medicină Veterinară (limba engleză) 6.000 euro 150 euro
Medicină Veterinară (limba franceză) 6.000 euro 150 euro
Știinţa şi Tehnologia Alimentelor Tehnologia prelucrării produselor agricole 4.500 100
Controlul şi expertiza produselor alimentare 4.500 100
Ingineria produselor alimentare 4.500 100

 

Învăţământ licenţă – învăţământ la distanţă (ID) 

Facultatea Specializările Taxa de şcolarizare(lei) Taxe de admitere (lei)
Agricultură Agricultură 3.000 100
Ingineria mediului 3.000 100
Horticultură Horticultură 3.000 100
Zootehnie şi Biotehnologii Zootehnie 3.000 100
Știinţa şi Tehnologia Alimentelor Tehnologia prelucrării produselor agricole 3.000 100

 

Învăţământ  master – cu frecvență

Facultatea Specializările Taxa de şcolarizare(lei) Taxe de admitere (lei)
Agricultură Agricultură organică 4.500 100
Managementul resurselor naturale şi agroturistice 4.500 100
Dezvoltare rurală 4.500 100
Biologia agroecosistemelor 4.500 100
Protecţia plantelor 4.500 100
Protecţia sistemelor naturale şi antropice 4.500 100
Agricultura, schimbari climatice si siguranta alimentelor – lb. franceză 4.500 100
Horticultură Managementul producţiei horticole în climat controlat 4.500 100
Ştiinţe horticole 4.500 100
Proiectarea, amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi 4.500 100
Biodiversitate şi bioconservare 4.500 100
Inginerie genetică în ameliorarea plantelor 4.500 100
Tehnologia producerii şi valorificării vinurilor speciale şi a produselor derivate 4.500 100
Gestionarea durabilă a biodiversității și resurselor forestiere 4.500 100
Managementul ecosistemelor forestiere 4.500 100
Sisteme de monitorizare și cadastru 4.500 100
Agribusiness 4.500 100
Economie agroalimentară 4.500 100
Zootehnie şi Biotehnologii Managementul creşterii animalelor şi acvacultură 4.500 100
Managementul calităţii produselor de origine animalieră 4.500 100
Biotehnologii aplicate 4.500 100
Applied Biotechnologies 4.500 100
Știinţa şi Tehnologia Alimentelor Managementul calităţii alimentelor – lb. engleză 4.500 100
Sisteme de procesare şi controlul calităţii produselor alimentare 4.500 100
Siguranţa alimentară şi protecţia consumatorului 4.500 100
Gastronomie, nutriție și dietetică alimentară (limba română) 4.500 100
Gastronomie, nutriție și dietetică alimentară (limba engleză) 4.500 100

 

Doctorat – frecvență și frecvență redusă

Domeniu Taxa de școlarizare (lei) Taxa de admitere (lei)
Agronomie 6.000 150
Horticultură 6.000 150
Zootehnie 6.000 150
Biotehnologii 6.000 150
Medicină Veterinară 6.000 150

 

Alte taxe

Transferări 200
Reînmatriculări 500
Repetarea examenului de licenţă 200
Repetarea examenului de absolvire 100
Absenţe nemotivate lucrări practice  10 /oră fizică
Restanţe examen 3,4 100
Rereexaminări, examene creditate 100
Examene de diferenţă 100
Eliberare de duplicate (acte de studii) 150
Atestat de limbă pentru masterat, doctorat 50
Obţinerea certificatului de competenţă lingvistică pentru licenţă 20
Susţinere licenţă de către studenţii din universităţile neacreditate 700
Taxă susţinere publică doctorat 2.200
Taxă susţinere publică teza de abilitare – cadre didactice care NU sunt în consorţiu USAMV (fără USAMVCN) sau în UUC

* taxa poate varia în funcție de acordurile instituționale

8.000 (2.000 – taxă procesare dosar, 6.000 – taxă susținere publică)
Taxă susţinere publică teza de abilitare – cadre didactice care sunt în consorţiu USAMV (fără USAMVCN) sau în UUC 3.500
Taxă susţinere publică teza de abilitare – cadre didactice USAMVCN Reducere 100% a taxei
Eliberarea carnetului de student (duplicat) 15
Eliberarea legitimaţiei de călătorie (duplicat) 15
Eliberarea legitimaţiei de bibliotecă (duplicat) 15
Taxă şcolarizare Departament Pedagogic Nivel I: 900 , Nivel II: 1000
Elibereare adeverință înscriere/situație școlară la solicitarea cursantului pentru cursurile postuniversitare nivel I și II 30
Fișa disciplinei pentru un an de studiu, eliberate la cerere 100/an de studiu
Fișa disciplinei (solicitată individual), eliberată la cerere 10
Eliberarea actelor de studiu (neridicate) mai vechi de 3 ani de la finalizarea studiilor 300
Eliberarea actelor de studii în regim de urgență: diplomă, supliment de diplomă, certificat (maximum 10 zile lucrătoare de la depunerea cererii), în perioada 15.10. – 1.11. anul în curs 500
Adeverință de autenticitate a actelor de studii, eliberată absolvenților, la cerere 50
Adeverinţă necesară pentru emiterea Certificatului de conformitate pentru Colegiul Medicilor Veterinari, eliberată absolvenţilor, la cerere 50
Adeverinţă de confirmare a perioadei de şcolarizare, eliberată absolvenţilor,  la cerere 50
Stocarea şi păstrarea dosarelor de concurs peste data de 20.dec. a fiecărui an 120
Taxă de înmatriculare anul I 30
Taxă procesare dosare, pregătirea pentru susţinere grad didactic II 150
Taxă procedare dosare, colocviu de admitere grad didactic I 250
Echivalare grad didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor 300

 

Domeniul de învățământ Învățământ universitar de licență, de master (euro/lună) Învățământ postuniversitar, doctorat (euro/lună)
Tehnic, agronomic, științe 300 400
Medecină Veterinară (limba română) 500 x 10 luni 450
Medecină Veterinară (limba engleză/francază) 600 x 10 luni 450

 

Domeniul de învățământ Susținerea examenului de licență, de disertație(euro)* Susținerea tezei de doctorat (euro)
Tehnic, agronomic, științe 300 400
Medcină Veterinară (limba română) 400 700
Medcină Veterinară (limba engleză/francază) 500 800

* pentru învățământ cu frecvență redusă alte forme de învățământ conform legii

Achitarea integrală a taxei de şcolarizare până în data de 15 octombrie va atrage după sine de o reducere de 10%.

Pentru personalul angajat şi pensionat al universităţii şi copii acestora cuantumul taxelor de mai sus se reduce cu 50%.

Pentru personalul angajat pe durată nedeterminată și determinată (cu excepția cadrelor didactice asociate), personalul pensionat și copiii acestora, precum și pentru doctoranzii la zi și cei la învățământ cu frecvență redusă (care pe baza activității de opt ore în universitate beneficiază de bursă din partea universității) care frecventează cursurile modulului pedagogic, cuantumul taxelor DPPD se reduce cu 50%.

Candidaţii proveniţi din mediul rural, copiii absolvenţilor USAMV Cluj-Napoca şi copiii orfani admişi la învăţământul cu taxă, vor beneficia de reducerea taxei de şcolarizare cu 20%.

Reducerile de mai sus se aplică doar la una din categoriile de mai sus şi o singură dată şi numai la programele de studiu de licenţă în limba română.

Regulament privind stabilirea taxelor (RU 44)  

Taxele aprobate în Senatul din data de 06.06.2021 sunt valabile pe anul universitar 2021-2022.