Comisia de Etică

Comisia de etică universitară

 

Președinte – Prof. Dr. Sorin VÂTCĂ

MEMBRII COMISIEI DE ETICĂ UNIVERSITARĂ

Facultatea de Agricultură

Reprezentant al Sindicatului USAMV CN

Facultatea de Horticultură și Afaceri în Dezvoltare Rurală                  

Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii

Facultatea de Medicină Veterinară

 

Facultatea de Silvicultură și Cadastru 

Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor

Reprezentant studenți

 

Reprezentant cadre didactice auxiliare

Șef lucr. dr. Călin SAFIRESCU

Prof. Dr. Sorin VÂTCĂ  

 Conf. dr. Ileana ANDREICA

Șef lucr. dr. Ancuța ROTARU

Prof. dr. Mircea MIRCEAN

Conf. dr. Andras NAGY

Conf. dr. Horia VLAȘIN

Prof. dr. Andreea STĂNILĂ

Andreea Alexandra BUTAȘ
Sergiu CIONTEA

Ștefan ȚOGOREAN

Consilier de etică 

Lector Dr. Tunde Giurgiuman Atribuțiile Comisiei de etică universitară:

Comisia de etică universitară din universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca funcţionează conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, conform prezentei Carte universitare, respectiv Codului de etică şi deontologie profesională universitară, a regulamentului propriu de funcţionare a comisiei de etică şi a tuturor normelor legale în speţă.

Comisia de etică universitară are următoarele atribuţiuni:

 • elaborează Codul de etică universitară, care funcţionează ca un contract moral între cadrele didactice, studenţi şi personalul administrativ, contribuind la formarea unui climat universitar corect şi responsabil şi la creşterea prestigiului universităţii;
 • se preocupă de aducerea la cunoştinţă a prevederilor codului de etică şi a regulamentului comisiei (RC 26);
 • verifică dacă fiecare persoană angajată din universitate a semnat luarea la cunoştinţă de prevederile codului de etică;
 • analizează şi soluţionează abaterile de la etica universitară pe baza sesizărilor sau prin autosesizare, conform Codului de etică universitară;
 • păstrează confidenţială identitatea autorului sesizării;
 • efectuează investigaţii şi interviuri în scopul strângerii de date suficiente şi concludente cu privire la cazurile care fac obiectul sesizărilor şi reclamaţiilor;
 • decizii pe baza investigaţiilor şi audierilor efectuate, a probelor colectate şi cu motivarea detaliată a hotărârii luate, cu majoritate de voturi ale membrilor comisiei;
 • comunică raportul de caz şi face recomandări sau propune sancţiunile care se impun, Consiliului de Administraţie;
 • elaborează un raport anual referitor la situaţia respectării eticii universitare, care va fi prezentat Rectorului şi Senatului universitar pentru întocmirea raportului privind starea universităţii;
 • notifică de urgenţă instituţiile statului cazurile care fac obiectul cercetării penale şi pune la dispoziţia acestora toate informaţiile pe care le deţin cu privire la cazurile respective;
 • sub incidenţa Comisiei de etică universitară intră atât actele petrecute în interiorul universităţii şi campusului universitar, cât şi cele desfăşurate în afara acestuia în măsura în care implică membrii propriei comunităţi universitare şi a personalului aferent.
filmporno.live

Atribuțiile Consilierul de etică sunt stabilite conform HS Nr.5760/29.03.2019. Astfel consilierul de etică este garantul  aplicării prevederilor Codului de etică și deontologie universitară.

RU 72 Ghid pentru combaterea discriminării

Skip to content