Regulamentul comisiei de etică universitară

Capitolul I – Date generale

Art.1. Comisia de etică universitară din Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca funcţionează conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare ale Legii nr.206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică cu modificările și completările ulterioare, conform Cartei universitare, respectiv Codului de etică şi deontologie profesională universitară, a regulamentului propriu de funcţionare a comisiei de etică şi a tuturor normelor legale în speţă.

Capitolul II – Structura şi funcţionarea comisiei

Art.2. Componenţa comisiei de etică universitară este propusă de Consiliul de Administrație, este adoptată de către Senat și aprobată de către Rector.

Art.3. Comisia de etică universitară este formată din 7 sau 9 membrii, după cum urmează:

 • preşedinte;
 • un număr de 6 cadre didactice (câte unul de la fiecare facultate și 1 reprezentant al Sindicatului);
 • un reprezentant al personalului administrativ şi al cadrelor didactice auxiliare;
 • reprezentantul studenţilor;
 • Comisia de etică va delega pe unul din membrii cu funcția de secretar

Art.4. Membrii comisiei trebuie să fie persoane cu prestigiu profesional şi autoritate morală.

Comisia de etică nu este un for de conducere a universității.

Art.5. Nu pot face parte din Comisia de etică universitară persoanele care ocupă funcţii de conducere: Rector, Prorector, Decan, Prodecan, Director administrativ, Director de departament sau de unitate de cercetare-dezvoltare, proiectare sau microproducţie, lideri sindicali, studenţi din structurile de conducere ai asociaţiilor sau a universităţii (prefectul studenţilor).

Art.6. Președintele comisiei de etică conduce ședințele convocate, coordonează activitățile acesteia și o reprezintă în relațiile cu Consiliul de administrație a universității, Senatul universitar, cu alte instituții.

Art.7. Membrii comisiei sunt aleşi pe perioada mandatului Rectorului. Membrii comisiei care renunţă de bunăvoie sau care sunt revocaţi, vor fi înlocuiţi în termen de cel mult 30 de zile.

Art.8. Comisia se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui Comisiei de etică. Şedinţele şi tematica lor sunt anunţate cu minim 48 de ore înainte.

Art.9. Şedinţele sunt statutare dacă participă 2/3 din membri, iar hotărârile se validează cu votul majorităţii simple. Prezența membrilor la ședință este obligatorie, președintele putând solicita înlocuirea membrilor care au 3 absențe nemotivate pe parcursul unui an sau 3 absențe consecutive.

Art.10. Comisia se poate întruni şi în şedinţă extraordinară, pentru soluţionarea unei sesizări sau reclamaţii în cel mult 10 zile de la înregistrarea ei la Registratura universităţii.

Art.11. Preşedintele Comisiei poate invita la şedinţele comisiei şi alte persoane din universitate sau experți externi care pot ajuta la soluţionarea cazurilor, fără ca aceştia să aibă drept de vot.

Art.12. Toate procesele verbale ale ședințelor și deciziile Comisiei de etică vor fi consemnate de secretarul Comisiei într-un registru special și vor fi semnate de președintele Comisiei și membrii participanți. Pentru consemnarea proceselor verbale în registru, Comisia de etică va desemna un secretar.

Art.13. Documentele Comisiei de etică universitară nu sunt publice, dar pot fi utilizate de Rector și Consiliul de Administraţie în justificarea unor sancţiuni propuse de Comisia de etică universitară. Audierile și deliberările au loc în ședința secretă. Membrii comisiei au obligativitatea să păstreze confidențialitatea deliberărilor și a conținutului documentelor.

Capitolul III – Atribuţiunile Comisiei

Art.14. Comisia de etică universitară are următoarele atribuţiuni:

 • elaborează Codul de etică și deontologie universitară, care funcţionează ca un contract moral între cadrele didactice, studenţi şi personalul administrativ, contribuind la formarea unui climat universitar corect şi responsabil şi la creşterea prestigiului universităţii;
 • se preocupă de aducerea la cunoştinţă a prevederilor Codului de etică și deontologie universitară (RC 47) și a regulamentului Comisiei de etică universitară (RC 26);
 • verifică dacă fiecare persoană angajată din universitate a semnat luarea la cunoştinţă de prevederile codului de etică;
 • păstrează confidențială identitatea autorului sesizării;
 • efectuează investigaţii şi interviuri în scopul strângerii de date suficiente şi concludente cu privire la cazurile care fac obiectul sesizărilor şi reclamaţiilor;
 • ia decizii pe baza investigaţiilor şi audierilor efectuate, a probelor colectate; deciziile vor avea motivarea detaliată a hotărârii luate, cu majoritate de voturi ale membrilor Comisiei de etică;
 • comunică raportul de caz şi face recomandări sau propune sancţiunile care se impun Rectorului și Consiliului de Administraţie;
 • elaborează un raport anual referitor la situaţia respectării eticii universitare, care va fi prezentat Rectorului pentru întocmirea raportului privind starea universităţii;
 • notifică de urgenţă instituţiile statului cazurile care fac obiectul cercetării penale şi pune la dispoziţia acestora toate informaţiile pe care le deţin cu privire la cazurile respective;
 • sub incidenţa Comisiei de etică universitară intră atât actele petrecute în interiorul universităţii şi campusului universitar, cât şi cele desfăşurate în afara acestuia în măsura în care implică membrii propriei comunităţi universitare şi a personalului aferent.

Capitolul IV – Sesizările/reclamaţiile şi analizarea cazurilor

Art.15. Comisia de etică universitară soluţionează reclamaţiile făcute în scris (model anexat) care se referă la angajaţii universităţii. Comisia de etică se poate autosesiza, dar nu ia în considerare sesizările sau reclamaţiile anonime.

Art.16. Pentru primirea sesizărilor sau reclamaţiilor se procedează după cum urmează:

 • sesizările sau reclamațiile pot aparţine oricărei persoane, membru în comunitatea academică sau altor persoane din afara universităţii, dar care fac referiri la membri din comunitatea noastră academică;
 • sesizările sau reclamaţiile se primesc în plic închis, şi sunt luate în evidenţă de secretarul Comisiei, după înregistrarea la Registratura universităţii;
 • plicurile închise se deschid numai de către preşedintele Comisiei sau de către un membru delegat al acestuia;
 • sesizarea constituie o încunoștințare a unei abateri de la etica și deontologia universitară;
 • reclamațiile constituie o petiție în care sunt aduse învinuiri concrete unei persoane privitor la abaterea de la etica și deontologia universitară;
 • comisia se poate autosesiza şi atunci când în spaţiul public apar informaţii şi dezbateri care aduc prejudicii imaginii universităţii;
 • decizia cu privire la validitatea sesizării sau a reclamaţiei depuse, respectiv la demararea analizei cazului, împreună cu motivaţia acestei decizii, se comunică persoanei care a reclamat în termen de maximum 30 de zile de la depunere;
 • sesizările sau reclamaţiile făcute se formulează în scris şi trebuie să conţină cât mai multe date relevante privind identitatea celei sau celui care reclamă (inclusiv datele de contact), identitatea părţii acuzate de abatere, acţiunile imputate, locul şi data înfăptuirii acestora, eventualii martori, precum şi alte informaţii considerate relevante (a se vedea modelul de reclamaţie din anexă).

Art.17. Notificarea părţii care face subiectul sesizării sau reclamaţiei se face astfel:

 • pe parcursul investigării cazului, partea reclamată va fi notificată despre primirea sesizării sau reclamaţiei, în scopul de a formula o poziţie scrisă cu privire la faptele imputate. În notificarea adresată părţii reclamate, Comisia va preciza conţinutul sesizării sau reclamaţiei, natura informaţiilor solicitate şi o va invita pe aceasta să-şi exprime eventualele obiecţii cu privire la capacitatea membrilor Comisiei de a judeca respectivul caz (conflicte de interese etc.);
 • lipsa unei poziţii scrise şi, în general, lipsa de cooperare a reclamatului/ei nu vor împiedica derularea procedurilor ulterioare;
 • în cazul în care partea reclamată recunoaşte faptele care i-au fost imputate în sesizare sau reclamaţie, Comisia poate lua o decizie pe baza sesizării sau reclamaţiei şi poziţiei scrise a părţii reclamate fără audierea acesteia.

Art.18. Investigarea cazului; colectarea datelor; audierea părţilor

Pentru constatarea naturii faptelor imputate şi a măsurii în care acestea constituie abateri sau acte discutabile în sensul Codului de etică și deontologie universitară, Comisia de etică va desfăşura o investigaţie ce poate include intervievarea părților, a martorilor, și dacă este necesar confruntarea părților, dacă acestea își dau consimțământul. Comisia poate face apel la experți externi.

Art.19. Audierea părţilor

După colectarea informaţiilor relevante, Comisia de etică va solicita, dacă este cazul, audierea separată a fiecăreia dintre părţi pentru a comunica informaţiile obţinute în urma investigaţiilor, pentru a le verifica şi pentru a obţine poziţia părţilor cu privire la acestea. În cazul în care întrevederea nu este posibilă, Comisia va comunica informaţiile în scris şi va solicita părţilor o poziţie scrisă.

Art.20. Confruntarea părţilor

După audierea separată a părţilor, Comisia poate propune confruntarea directă a acestora. Confruntarea părţilor are loc numai dacă se obţine consimţământul părților şi numai în cazul în care se consideră că aceasta este necesară pentru evoluţia analizei cazului respectiv.

Art.21. Raportul Comisiei

Comisia va întocmi Raportul de caz, pe baza datelor colectate şi a audierilor/confruntării părţilor, în decursul unei perioade de maximum 60 de zile de la data acceptării formale a începerii investigării cazului, cu excepţia situaţiilor de urgenţă.

Raportul de caz va conţine o constatare cu privire la natura şi veridicitatea faptelor imputate şi a altor fapte relevante. Constatarea va fi motivată pe baza probelor obţinute de Comisie în urma investigaţiilor şi audierilor. Pe baza acesteia, Comisia de etică va lua o decizie cu privire la măsura în care faptele imputate constituie sau nu o încălcare a Codului de etică și deontologie universitară.

În cazul în care Comisia de etică găseşte o încălcare a Codului de etică, va înainta un Raport de caz Rectorului, Consiliului de Administrație și părților. În cazul în care Comisia de etică consideră că natura problemei permite sau necesită concilierea între părţi, pe cale amiabilă, iar încălcarea eticii academice este minoră (de exemplu, neglijenţe minore, lipsa de amabilitate sau impoliteţea etc.), această soluţie va fi propusă doar părţilor.

Art.22. Recurs

Reclamantul şi reclamatul pot contesta concluziile Raportului de caz formulate de Comisia de etică universitară, în termen de maximum 15 de zile calendaristice  de la comunicarea acesteia. In acest scop se va trimite o notificare adresată Consiliului de Administraţie în care va înștiința dezacordul față de decizia propusă. Hotărârile Consiliului de Administraţie pot fi contestate în recurs la Consiliul ministerial MECS de etică.

Comisia va acorda Consiliului de Administrație, care analizează recursul, tot sprijinul său, inclusiv prin punerea la dispoziţie a raportului, a documentelor în baza cărora acesta a fost întocmit şi a oricăror alte documente relevante aflate în posesia sa.

Art.23. Aprobarea sancţiunilor rezultate ca urmare a hotărârilor Comisiei de etică universitară se efectuează de către Consiliul de Administrație, după soluționarea recursului (dacă este cazul) și sunt puse în aplicare de către Rector sau Decan, după caz.

Art.24. Drepturile reclamantului sunt următoarele:

 • de a beneficia de confidenţialitate;
 • de a fi consiliat/ă cu privire la depunerea unei sesizări / reclamaţii corect întocmite;
 • de a primi un număr de înregistrare pentru sesizarea / reclamaţia depusă;
 • de a apare în faţa Comisiei, însoţit, dacă doreşte, de un reprezentant;
 • de a depune poziţii în scris şi a avea întrevederi cu membrii Comisiei privitoare la caz (dacă acesta o solicită);
 • de a primi o copie după Raportul de caz;
 • de a face recurs la propunerea Comisiei de etică universitară privind concilierea, sau la decizia Consiliului de Administraţie privind sancționarea.

Art.25. Drepturile părţii reclamate

 • de a apare în faţa Comisiei de etică universitară, însoţit, dacă doreşte, de un reprezentant;
 • de a depune poziţii în scris şi a avea întrevederi cu membrii Consiliului de etică universitară privitoare la caz (dacă este solicitat);
 • de a primi o copie după Raportul de caz;
 • de a face recurs la propunerea Comisiei de etică universitară privind concilierea, sau la decizia Consiliului de Administraţie privind sancționarea.

Art.26. Arhiva Comisiei

Secretarul Comisiei este responsabil cu păstrarea tuturor datelor colectate în dosarele de caz, fie că acestea au fost soluţionate sau nu.

Comisia de etică va păstra dosarele pe durata de 5 ani după care ele vor fi depozitate la Arhiva universității într-un spaţiu adecvat pus la dispoziţia acestuia de conducerea universității.

Art.27. Conflicte de interese

În cazul în care partea reclamantă sau partea reclamată solicită excluderea unui membru al Comisiei de etică de la anchetarea cazului în baza unui conflict de interese, acesta urmează să se retragă de la investigarea sesizării sau reclamaţiei.

În caz contrar, Comisia de etică va decide prin vot, cu majoritate simplă, cu privire la capacitatea acestuia de a judeca şi ancheta cazul. În situaţia recuzării, membrul Comisiei recuzat nu va participa la echipa de caz si la votarea raportului de caz.

Art.28. Finanţare

Acoperirea cheltuielilor presupuse de funcţionarea Comisiei de etică universitară se realizează din fondurile extrabugetare ale universităţii, prin decizia Rectorului. Aceste cheltuieli se compun din:

 • resursele necesare pentru alocarea unui sediu, şi a unui spaţiu de depozitare sigur;
 • resursele necesare remunerării membrilor Comisiei de etică universitară.

Art.29. Remunerarea membrilor Comisiei de etică universitară

Remunerarea membrilor Comisiei de etică universitară se poate realiza prin includerea activității în fişa postului și a normei didactice sau prin procedurile adiacente referitoare la orele suplimentare. Remunerarea membrilor studenţi ai Comisiei se poate realiza prin alocarea unei burse speciale.

Capitolul V – Sancţiunile

Art.30. Comisia de etică universitară consideră ca abateri grave de la activitatea didactică universitară şi buna conduită în cercetarea ştiinţifică şi care trebuiesc sancţionate cu fermitate, conform legislaţiei în vigoare şi prezentului cod, următoarele:

 • plagierea rezultatelor sau publicaţiile altor autori;
 • confecţionarea de rezultate sau înlocuirea rezultatelor cu date fictive;
 • introducerea de informaţii false în solicitările de granturi sau de finanţare;
 • incompatibilitate nedeclarată;
 • conflictul de interese;
 • hărţuirea definită conform codului de etică.

Codul de etică stabileşte şi alte abateri care necesită a fi sancţionate.

Art.31. Sancţiunile care se pot propune şi aplica personalului didactic şi de cercetare şi personalului auxiliar de către Comisia de etică universitară pentru încălcarea eticii universitare sau pentru abateri de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică sunt următoarele:

 • avertisment scris;
 • diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de îndrumare şi de control;
 • suspendarea pe o perioadă determinată de timp a dreptului de înscriere la concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control, ca membru în Comisii de doctorat, de master sau de licenţă;
 • destituirea din funcţia de conducere din învăţământ;
 • desfacerea disciplinară a contractului de muncă.

Art.32. Sancţiunile ce se pot propune și aplica și studenţilor, studenţilor doctoranzi sau postdoctoranzi care încalcă etica universitară sunt următoarele:

 • avertisment scris;
 • suspendarea bursei pe o perioadă determinată;
 • retragerea dreptului de a mai fi cazat în cămine;
 • exmatricularea;
 • alte sancţiuni prevăzute de Codul de etică universitară.

Art.33 Sancțiunile ce se aplică personalului administrativ pot fi:

 • avertisment scris;
 • retrogradarea din funcție pe o perioadă de maxim 60 de zile;
 • reducerea salariului de bază pe 1-3 luni, cu 5-10%;
 • reducerea salariului de bază și a indemnizației de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;
 • desfacerea disciplinară a contractului de muncă;
 • alte sancțiuni prevăzute prin legi speciale,

Art.34. Sancţiunile stabilite de Comisia de etică universitară sunt puse în aplicare de către Rector sau Decan, după caz, în termen de 30 de zile de la stabilirea sancţiunilor.

Art.35. Comisia de etică universitară răspunde autorului sesizării privind înregistrarea sesizării în termen de  maxim 30 de zile de la primirea sesizării şi îi comunică acestuia rezultatul procedurilor după încheierea acestora.

Art.36. Propunerile Comisiei de etică universitară, în cazul în care sunt asumate de către Consiliul de administrație vor implica răspunderea juridică a universității. In acest scop Hotărârile Consiliului de administrație vor fi vizate de consilierul juridic al universității.

Aplicarea sancțiunii se face prin ordinul rectorului.

Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Consiliului de administrație din 4.05.2015 și a fost adoptat de Senatului USAMVCN în ședința din data de 26.05.2015.

Rector,

VIZAT Oficiul Juridic,

Prof. dr. Doru PAMFIL

Viorel APOSTU