Regulament de organizare şi funcţionare a căminelor studenţeşti

CAPITOLUL I – Dispoziţii generale

Art.1. Căminul este o subunitate aflata în proprietatea şi administrarea USAMVCN destinata asigurării condiţiilor de viaţa, odihnă şi studiu pentru studenţi.

USAMVCN, prin intermediul Direcţiei Generale Administrative (D.G.A.) închiriază studenţilor pe durata unui an universitar spaţiile de cazare existente, iar pe durata vacanţelor închiriază spatiile de cazare aprobate în regim hotelier persoanelor fizice şi juridice conform taxelor stabilite de către conducerea universităţii prin Consiliul de Administraţie. Consiliul de Administraţie şi D.G.A. gestionează camerele de oaspeţi şi celelalte spatii aferente locaţiilor din cămine şi soluţionează toate deficientele aparte în activitatea căminelor.

Art.2. Conducerea universităţii prin Consiliul de Administraţie, Prorectorul cu probleme sociale şi studenţeşti, Direcţia general administrativă (D.G.A.), administrator şi consiliul de cămin studenţesc coordonează întreaga activitate din cămin, asigurând întreţinerea şi funcţionarea corespunzătoare a acestuia.

Art.3.

 1. Activitatea din cămin este condusă de către Prodecan (prodecani) prin administratorul de cămin şi consiliul studenţesc de cămin în colaborare directă cu D.G.A.. Prodecanul (prodecani), Consiliul de cămin şi administratorul alcătuiesc împreună administraţia căminului.
 2. Prodecanul (prodecani) reprezintă Consiliul facultăţii (facultăţilor) în administraţia căminului şi coordonează activităţile legate de cazare, decazare, asigurarea condiţiilor de viaţă şi studiu optim şi avizează sancţiunile aplicate studenţilor.
 3. Administratorul este gestionarul întregului inventar, răspunzând de organizarea şi funcţionarea în condiţii optime posibile a administraţiei căminului, cu tot ceea ce implică această activitate .
 4. Administraţia căminului reprezintă garantul transpunerii în practică a strategiei elaborate de conducerea universităţii precum şi a altor norme care reglementează viaţa şi activitatea profesională, socială şi educativă din cămin.

Art.4. La începutul fiecărui an universitar, universitatea prin Direcţia Generală Administrativă, predă în folosinţă administraţiei căminul cu inventarul în stare corespunzătoare.

Art.5. Conducerea universităţii asigură încadrarea căminului cu personal, potrivit dispoziţiilor legale, stabilindu-i sarcini precise în baza actelor normative şi a prezentului regulament.

Art.6. Serviciul de pază se asigură, de regulă de către portari, sau unităţi de pază specializate

Principalele atribuţii ale personalului care asigură paza sunt:

 1. să cunoască şi să aplice prevederile prezentului regulament;
 2. să nu părăsească locul de efectuare a serviciului pe durata acestuia;
 3. să ofere relaţiile ce-i sunt solicitate persoanelor interesate;
 4. să legitimeze persoanele care intră în cămin şi să le înscrie în registrul de poartă;
 5. să înscrie în condica de procese verbale orice bun material al căminului scos din cămin, pentru care există aprobare prealabilă;
 6. să consemneze în condica de procese verbale de predare-primire a postului de pază,constatările deosebite din timpul serviciului;
 7. să vegheze asupra utilizării raţionale a energiei electrice, apei, gazului şi a celorlalte materiale consumabile din cămin;
 8. să informeze administraţia (administrator şi consiliul de cămin) asupra problemelor ivite în timpul serviciului.
 9. să execute sarcinile administrative solicitate de către administraţia căminului în conformitate cu fişa postului.

Art.7 Spatiile noi amenajate în mansardele căminelor studenţeşti sunt în proprietatea şi administrarea USAMV cu funcţionare autonomă şi sunt destinate asigurării condiţiilor de cazare.

USAMVCN oferă cazare în aceste spatii pentru:

 1. Studenţii cetăţeni străini pe cont propriu valutar,
 2. Cadre didactice, de cercetare, studenţii străini veniţi în cadrul mobilităţilor naţionale şi internaţionale ale universităţii;
 3. Doctoranzi cu frecvenţă bursieri,
 4. Sportivi cu performante în cadrul cluburilor recunoscute în limita locurilor disponibile

Art.8. Cazarea pentru categoriile menţionate la Art.7 se face de către Direcţia General Administrativa în baza listelor aprobate către Conducerea Universităţii cu viza Rectoratului/Prorectoratului cu probleme sociale şi studenţeşti

Art.9. Cazarea pentru fiecare dintre categoriile menţionate în Art.7 este asigurata pe durata a maximum a unui an universitar.

Art.10. Conducerea instituţiei de învăţământ superior prin Prorectoratului cu probleme sociale şi studenţeşti, Direcţia general administrativă (D.G.A.), administrator asigura întreţinerea şi funcţionarea corespunzătoare a spatiilor de cazare din mansardă.

Art.11. Activitatea efectivă din aceste spaţii de cazare este condusă de către Direcţia general administrativă iar gestionarul întregului inventar, este administratorul care răspunde de organizarea şi funcţionarea în condiţii optime a spatiilor din mansardele căminelor.

Art.12. Tarifele de cazare vor fi aprobate anual de către Consiliul de Administraţie a USAMV în funcţie de statutul persoanelor cazate în aceste spatii.

Art.13. Conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/Art.277. – Copiii personalului didactic aflat în activitate beneficiază de gratuitate la cazare în cămine.

CAPITOLUL II – Organizarea activităţii de cazare şi a celei administrative în cămin

Art.14. În căminele studenţeşti se cazează studenţii de la buget care au domiciliul stabil în afara centrului universitar (peste 20 km), în această ordine de priorităţi:

 1. studenţii şi masteranzii integralişti de la învăţământul bugetat (de stat), forma zi, prima facultate, în ordinea descrescatoare a mediilor (criteriile performanţei profesionale trebuie sa primeze),
 2. studenţii români orfani de ambii părinţi şi cei proveniţi din centre de plasament,
 3. studenţii căsătoriţi, doctoranzii şi cei cu situaţie materială precară (cazuri sociale), cu respectarea art.15 alin.1 şi cu depunerea documentelor justificative.
 4. studenţii cu rezultate în activitatea de cercetare, sportivă, culturală sau organizaţională.
 5. Cetăţenii străini bursieri ai statului român aflaţi în ţara noastră (studenţi), inclusiv cetăţenii din anul pregătitor, sunt cazaţi în aceleaşi condiţii ca şi studenţii români. Aceştia, dacă sunt însoţiţi de membrii de familie necuprinşi într-o formă de învăţământ, au obligaţia să le asigure, pe cont propriu, cazarea în alte spaţii decât căminele studenţeşti.

Art.15.

 1. Cazarea studenţilor cetăţeni români înmatriculaţi la Universitate, se face sub coordonarea Consiliului pentru Probleme Sociale şi Studenţeşti (CPSS), şi a Comisiei pentru cazare pe universitate
 2. La nivel de universitate se constituie „Comisia de cazare pe universitate” compusă din:
  1. Prorector cu probleme sociale şi studenţeşti – preşedinte comisie
  2. Prodecanii facultăţilor
  3. Director general administrativ
  4. Prefectul studenţilor
  5. Secretar Prorectorat
 3. Comisiei îi revine responsabilitatea organizării întregii activităţi de cazare a studenţilor în cămine. În acest sens va repartiza locurile de cazare pe facultăţi, va gestiona solicitările studenţilor cu nevoi speciale.
 4. La nivelul fiecărei facultăţi se constituie “Comisia de cazare pe facultate” compusa din:
  1. Prodecan – preşedinte comisie
  2. Administrator cămin
  3. 2 membrii ai reprezentaţilor studenţilor din comitetul de  cămin
  4. Secretar facultate
 5. Comisiei de cazare pe facultate îi revine sarcina sa repartizeze locurile de cazare pe anii de studiu si pe specializări proporţional cu numărul de studenti, rămânând la latitudinea facultatilor acordarea unui număr mai mare pentru studentii din anul I, în functie de cereri şi să întocmească listele de cazare în limita locurilor alocate facultăţii. Listele de cazare, vizate de către Preşedintele comisiei de cazare pe universitate si Prefectul studentilor vor fi înaintate Direcţiei Generale Administrative care, prin administraţia căminelor, vor îndeplini sarcinile destinate cazării în cămine ( vezi Art.17)

Art.16.

 1. Cazarea în cămin se face pe baza unei cereri completată on-line pe site-ul universităţii sau a unei cereri scrisă şi înregistrată, depusă la Decanatul facultăţii unde sunt studenţi, până în ultima zi de activitate didactică şi practică (30 iulie) de către studenţii din anul II-V şi masteranzii anul II, iar cei din anul I la Decanat în termen de 3 zile după afişarea listelor cu candidaţii admişi în urma concursului de admitere.
 2. Consiliul de Administraţie poate sa aprobe cazarea în cămin pe perioada determinata şi a altor categorii de studenţi care promovează imaginea universităţii ( sportivi, studenţi cuprinşi în activităţi culturale, etc.).
 3. Cererile de cazare înregistrate pentru cazurile speciale se depun la secretariatul Prorectoratului pana la data de 30 august şi vor fi aprobate de către Consiliul de Administraţie a Universităţii.
 4. Se interzice cazarea în cămin în spatiile destinate studenţilor a persoanelor care nu au statut de student (cadre didactice, personal TESA, personal ajutător, etc.)
 5. Cererile de cazare inregistrate de studenţi şi depusa la Decanatele facultăţii se aprobă de către comisia de cazare pe facultate în funcţie de următoarele criterii: situaţia la învăţătură pâna la data de 15 septembrie (dupa terminarea perioadei sesiunii de restanţe), activitatea şi realizările conexe (cercetare, sportivă, culturală sau organizaţională), comportamentul social, situaţia materială, ţinând cont de unele situaţii speciale (îmbolnăviri grave, subite, deplasări în străinătate etc.).
 6. Studentul care nu a depus cererea de cazare în termen sau nu se prezintă personal pentru a fi cazat în intervalul de timp stabilit de către Comisia de cazare, va putea fi cazat numai pe locurile de cazare ramase disponibile, neexistând obligaţia, din partea instituţiei, de a-l caza, chiar dacă îndeplineşte toate celelalte criterii cerute.
 7. Studenţii care au datorii neachitate, din anii precedenţi, faţă de universitate nu vor putea fi cazaţi decât după ce fac dovada achitării acestora şi vor fi cazaţi numai în limita locurilor rămase neocupate.
 8. Cererile studenţilor care au fost sancţionaţi în anul universitar precedent se discută separat de către comisia de cazare pe universitate, aceasta având posibilitatea să respingă aceste solicitări.
 9. Studenţii cazaţi în cămin din anul universitar curent au obligaţia să rămână în spaţiu de cămin conform contractului de cazare (Anexa 1 incheiat cu universitatea până la data expirării lui. Retragerea din cămin din motive temeinic justificate se face prin preaviz cu cel puţin 30 zile înainte de renuntare la camin. Listele definitive cu cei cazaţi se afişează cu cel puţin o săptămână înainte de data cazării pe site-ul USAMV (www.usamvcluj.ro) şi la locaţiile de cazare arondate fiecărei facultăţi şi se înaintează, administraţiei căminelor care preiau acţiunea efectivă de cazare.
 10. Listele se pot contesta în cel mult 2 zile de la afişare, răspunsul la contestaţii comunicându-se în 24 de ore de la depunerea lor.

Art.17.

 1. Cazarea efectivă se face în perioada stabilită , conform unui calendar publicat pe situl USAMVCN, respectându-se următoarele priorităţi: studenţii de anul I, studenţii din ceilalţi ani de studiu, doctoranzii, masteranzii si cazurile sociale.
 2. Locurile rămase disponibile după data de 30 octombrie vor fi redistribuite de către Comisia de cazare pe universitate în funcţie de priorităţi, după analiza fiecărui caz în parte.
 3. Primirea şi repartizarea în cămin a studenţilor se face de către Prodecan, administrator şi consiliul de cămin cu cel mult 3 zile înainte de a începe anul universitar, conform prevederilor prezentului regulament.
 4. Pentru organizarea acţiunii de cazare consiliul de cămin va fi prezent la locul desfăşurării cazării cu cel puţin 5 zile înainte de începerea activităţii de cazare.

Art.18. La intrare în cămin, studenţii semnează CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE cu administratorul şi primesc în folosinţă, pe bază de proces verbal individual, cazarmamentul şi alte obiecte de inventar şi pe bază de proces verbal colectiv, în cazul responsabilului de cameră numit de către consiliu, bunurile de inventar din cameră. Totodată le sunt aduse la cunoştinţă studenţilor, de către consiliu de cămin, obligaţiile pe care le au în ceea ce priveşte activitatea căminului.

Art.19.

 1. Accesul persoanelor cazate în cămin se face numai pe baza legitimaţiei de cămin eliberată la cazare, vizată la zi de către administraţie odată cu achitarea regiei de cămin.
 2. In cazul atribuirii cartelei electronice de identificare, studentul are obligaţia de a efectua accesul în cămin numai pe baza cartelei care are şi funcţia de cheie de intrare în cămin.
 3. Bursierii Statului Român, studenţii care provin din Centrele de plasament sau cei care beneficiază de alte gratuităţi, au obligaţia de a-şi viza legitimaţia de cămin regulat, în perioada în care se achită taxa de cămin.
 4. Locatarii căminului pot să primească vizite până la ora 22 (poarta căminului se va închide la ora 24). Vizitatorilor li se vor solicita de către personalul de pază din cămine actele de identitate pe durata efectuării vizitei pentru a fi înregistraţi în registrul de vizitatori.
 5. Prezentarea legitimaţiei de cămin, a cartelei electronice de identificare / a actelor de identitate a persoanelor aflate în interiorul căminului, este obligatorie daca solicitarea este făcuta de administraţia sau serviciul de paza din cămin sau de persoane din conducerea universităţii (rector, Prorector, Director, Prodecani, comisie de control).

CAPITOLUL III – Consiliul studenţesc de cămin

Art. 20.

 1. Consiliul studenţesc de cămin este format din 9-11 studenţi. Consiliul este compus din reprezentanţi ai anilor de studii, repartizaţi după ponderea studenţilor de la fiecare facultate, care locuiesc în cămin şi sunt studenţi merituoşi, motivaţi şi dornici să se implice în procesul de conducere a activităţii din cămin.
 2. Studenţii din Consiliul studenţesc al căminului sunt aleşi în mod democratic, la finalul anului universitar prin vot universal, direct şi secret, de catre Adunarea Generala a studentilor cazati in camin. Mandatul comitetului este de 2 ani. Procedurile de alegeri vor fi publicate pe situl USAMVCN cu 30 de zile inainte.
 3. La şedinţele de alegeri vor participa ca invitaţi Prodecanii facultăţilor care răspund de căminul unde au studenţi cazaţi şi administratorul de cămin.
 4. Consiliul de cămin urmează să desemneze biroul executiv, format din preşedinte şi vicepreşedinte şi să precizeze atribuţiile celorlalţi studenţi consilieri.
 5. Consiliul de cămin desemnează şefii de palier din rândul membrilor consiliului. Şeful de palier are următoarele atribuţii:
  • veghează şi răspunde de respectarea ordinii şi liniştii pe etajul care este desemnat;
  • să întocmească graficul privind curăţenia în spaţiile comune;
  • urmăreşte curăţenia în camere şi spaţiile comune conform graficelor întocmite;
  • aduce la cunoştinţa preşedintelui de cămin şi/sau administratorului orice problemă care se iveşte pe palierul său.
  • propune consiliului de cămin sancţiunile prevăzute în prezentul regulament şi în contractul de închiriere.

Art. 21. Administratorul îndeplineşte funcţia de secretar-casier a consiliului studenţesc de cămin şi face parte din biroul executiv cu drept de vot.

Art. 22.

 1. Adunarea generală a studenţilor din camin sau a reprezentanţilor acestora se convocă de către consiliul de cămin, de regulă, anual sau de câte ori este nevoie, pentru a se dezbate probleme deosebite. Aceasta poate fi convocată şi la cererea unei treimi din numărul celor cazaţi în cămin, pe bază de tabel şi semnătură.
 2. Preşedintele, membrii consiliului studenţesc de cămin pot fi revocaţi de către Consiliul pentru probleme sociale şi studenţeşti al USAMVCN, la propunerea Consiliului de cămin sau de anul de studii care i-au delegat, din motive obiective cu majoritate simplă de voturi (indiferenţă faţă de activitatea din cămin, neîndeplinirea sarcinilor care îi revin, săvârşirea unor fapte de indisciplină, abateri de la etica şi morala universitară, etc.) încurajându-se şi pe această cale performanţele profesionale şi etica universitară.

Art. 23. Atribuţiile consiliului studenţesc de cămin sunt:

 1. contribuie la buna desfăşurare a activitatii din cămin;
 2. asigură, cunoaşterea şi respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare a căminului şi a altor acte normative care reglementează viaţa universitară;
 3. aduce la îndeplinire, cu sprijinul instituţiei de învăţământ superior, sarcinile stabilite de organele medico-sanitare şi de pază contra incendiilor;
 4. propune conducerii instituţiei completarea dotării cu cazarmament şi alte bunuri, înlocuirea celor ce nu mai pot fi folosite, necesarul materialelor de curăţenie, precum şi dotarea cu unele obiecte necesare în acţiunile culturale şi sportiv distractive;
 5. propune instituţiei principalele lucrări de reparaţii şi amenajări la clădire şi instalaţii, repararea mobilierului şi cazarmamentului;
 6. se preocupă de reducerea cheltuielilor legate de consumul de energie electrică, termică, apă, materiale de întreţinere, în care scop instituţia de învăţământ pune la dispoziţia administraţiei datele cu privire la aceste cheltuieli;
 7. repartizează studenţii în camere, numeşte responsabilii de camere şi de etaje, asigură ca bunurile aflate în cameră să fie preluate de studenţi pe bază de proces verbal, înregistrează în cartea de imobil persoanele cazate, obţine viza de flotant în mod organizat şi întocmeşte evidenţa nominală a celor cazaţi;
 8. sesizează conducerea instituţiei de învăţământ de neîndeplinirea obligaţiilor de către personalul retribuit;
 9. asigură şi verifică efectuarea de către studenţi a curăţeniei generale a căminului înainte de plecarea în vacanţă;
 10. efectuează controlul periodic în camere pentru constatarea abaterilor de la regulament şi celelalte reglementări referitoare la cămin şi aplică sancţiunile care-i sunt în competenţă; popularizează hotărârile de sancţionare şi informează Decanatul;
 11. analizează abaterile studenţilor şi propune Consiliului Facultăţii sancţiunile care nu-i sunt în competenţă;
 12. aplică sancţiunile prevăzute la art.31 lit. a, b, c
 13. propune anual spre aprobare Consiliului de Administraţie a USAMVCN lista cu amenzile ce urmează a fi aplicate ca urmare a abaterilor unor studenţi din cămin. Sumele încasate prin casieria universităţii vor fi înregistrate ca venituri proprii ale căminelor şi vor fi utilizate pentru lucrări care vizează îmbunătăţirea condiţiilor de cazare ale studenţilor.

Fiecare membru al consiliului studenţesc de cămin trebuie să vegheze la respectarea integrală a regulamentului.

CAPITOLUL IV – Drepturile şi îndatoririle persoanelor care locuiesc în cămin

Art. 25. Persoanele cazate în cămin au dreptul:

 1. să aleagă şi să fie alese în consiliul studenţesc de cămin;
 2. să facă sugestii şi propuneri administraţiei şi instituţiei de învăţământ superior în legătură cu îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi studiu în cămin şi spaţiile aferente.
 3. să participe la toate acţiunile organizate în cămin, indiferent de natura lor;
 4. să utilizeze spaţiile din biblioteci, săli de lectură, oficii, băi şi celelalte spaţii destinate folosirii în comun;
 5. să folosească în legitimitate şi în mod civilizat, instalaţiile şi obiectele de uz comun din inventarul căminului;
 6. să beneficieze de schimbul bilunar a inventarului moale din dotare;
 7. să reclame administraţiei căminului orice situaţie care vine în contradicţie cu prevederile prezentului regulament şi cu normele sociale de convieţuire în cămin;
 8. să primească vizite, în condiţiile prezentului regulament.

Art. 26. Persoanele cazate în cămin au obligaţia:

 1. să participe la acţiunile organizate în cămin, când sunt special organizate;
 2. să participe la întreaga activitate de întreţinere a căminului şi să păstreze curăţenia în toate spaţiile căminului şi cele aferente.
 3. să respecte programul de activitate zilnică precum şi regulile interne stabilite de administraţia căminului (consiliul de cămin şi administrator);
 4. să prezinte o ţinută şi o comportare civilizată şi să colaboreze cu administraţia căminului, luând atitudine faţă de actele de indisciplină săvârşite în cămin;
 5. să locuiască în camera în care a fost repartizat şi să declare locurile rămase libere în camere.
 6. să utilizeze în mod corespunzător bunurile din inventar, instalaţiile electrice şi sanitare puse la dispoziţie;
 7. să păstreze liniştea necesară atmosferei de odihnă şi studiu;
 8. să efectueze zilnic curăţenia în cameră, să evacueze resturile menajere şi să facă curăţenie generală în cameră la plecarea în vacanţă;
 9. să restituie integral şi în bună stare bunurile primite în inventar;
 10. să sesizeze consiliul de cămin pentru orice abatere de la prevederile prezentului regulament;
 11. să depună la panoul de la administraţie o cheie de la cameră, care rămâne permanent aici pentru intervenţii şi să-şi predea cheia personală la sfârşitul anului universitar;
 12. să se legitimeze la solicitarea personalului de pază şi a celor care exercită controlul în cămin (vezi Art.19, alin.3);
 13. să plătească cu anticipaţie, conform contractului de închiriere, regia de cămin, să-şi achite obligaţiile financiare decurse din eventualele depăşiri la consumul normat (energie electrică, apă, gaz, servicii, etc.);
 14. să asiste la executarea lucrărilor de reparaţii curente şi întreţinere şi să vegheze la asigurarea utilizării raţionale a energiei electrice, apei, gazului şi a materialelor puse la dispoziţie;
 15. să răspundă pecuniar pentru lipsurile şi deteriorările aduse camerei şi bunurilor din cameră şi încăperile de uz comun, conform art.27 şi 28;
 16. să frecventeze activitatea didactică obligatorie;

Art. 27. Persoanelor cazate în cămin li se interzice:

 1. tulburarea liniştii şi ordinii în cămin, indiferent de modalitate;
 2. organizarea de petreceri (chefuri) în cămin;
 3. închiderea camerelor cu alte dispozitive decât cele stabilite de administraţia căminului;
 4. introducerea, consumarea şi comercializarea băuturilor alcoolice, precum şi efectuarea oricărui gen de comerţ;
 5. practicarea jocurilor de noroc;
 6. aruncarea în cămin şi în jurul căminului a ambalajelor şi a resturilor menajere şi degradarea spaţiilor verzi;
 7. introducerea în cămin a animalelor;
 8. nedeclararea locurilor rămase libere, prin plecarea neanunţată a locatarilor, precum şi ocuparea locurilor cu persoane fictive;
 9. cazarea în cămin a altor persoane decât cele repartizate de consiliul de cămin;
 10. înstrăinarea locului de cazare care i-a fost repartizat de către comisia de cazare;
 11. introducerea şi utilizarea, fără anunţarea administraţiei, de aparate şi instalaţii consumatoare de energie fără plata separată şi corespunzătoare a consumului;
 12. folosirea aparatelor electrice de încălzit artizanale;
 13. prepararea alimentelor în camere; acestea vor fi preparate în oficii.
 14. să fumeze în cămin, fumatul fiind permis numai în spaţiul amenajat în afara căminului.
 15. accesul pe acoperişul căminului
 16. sa ofere orice fel de suma de bani nejustificată sau sa efectueze plăţi fără a primi document justificativ (chitanţa sau factura emisa de casieria universităţii)

Art. 28.

 1. Persoanele cazate în cămin răspund material şi administrativ pentru lipsurile şi deteriorările produse bunurilor din inventarul comun şi cel individual, precum şi pentru cele provocate în încăperile de uz comun din cămin (oficii, băi, duşuri, W.C., săli de lectură, balcoane etc.). În cazul în care autorul faptei nu este identificat sunt răspunzători toţi membrii camerei respective sau care folosesc încăperile de uz comun.
 2. Evaluarea pagubelor se face în termen de 48 ore de la constatarea acestora de către administrator şi consiliul de cămin şi se aduce la cunoştinţă consiliului profesoral prin intermediul Prodecanului, urmând ca în termen de 3 zile, vinovaţii să repare prejudiciul cauzat.
 3. Persoanele care distrug bunuri de folosinţă comună şi individuală, pe lângă acoperirea pagubelor produse vor fi amendaţi cu dublul sumei pagubei produse, iar persoanele care comit acte de indisciplină sau nu îşi onorează obligaţiile vor fi amendate conform contractului de închiriere.
 4. Încasarea amenzilor sau a sumelor necesare reparării prejudiciilor se vor face prin casieria universităţii.

Art. 29.

 1. Neplata datoriilor sau despăgubirilor datorate de autorul sau autorii prejudiciului cauzat prin distrugerea sau deteriorarea de bunuri din cămin sau, după caz, a cotei părţi care revine fiecărui locatar, în situaţia în care autorul nu a fost identificat, se sancţionează cu excluderea din cămin.
 2. Distrugerea sau deteriorările deosebit de grave, asociate sau nu cu manifestările antisociale, se sancţionează cu pierderea definitivă a dreptului de cazare în căminele instituţiei pe toată durata studiilor.
 3. Până la plata integrală a despăgubirilor, debitorii nu vor fi admişi la examenele programate, iar în caz de retragere din facultate li se va refuza restituirea actelor personale şi eliberarea de adeverinţe sau alte înscrisuri, până fac dovada achitării debitelor . În cazul neplăţii datoriilor sau despăgubirilor administraţia căminului se va adresa oficiului juridic în vederea acţionării în justiţie.

Art. 30. Studenţii, doctoranzii, cetăţenii străini angajaţi într-o formă de învăţământ, au aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi studenţii români.

Art. 31. Sancţiuni

(1)Pentru nerespectarea prevederilor prezentului regulament, în funcţie de gravitatea faptelor se aplica următoarele măsuri:

 1. mustrare verbală;
 2. avertisment scris sau înştiinţarea părinţilor
 3. aplicarea de amenzii conform contractului de închiriere
 4. excluderea din cămin pe o perioadă de un semestru până la 2 ani;
 5. pierderea definitivă a dreptului de cazare pe toată durata studiilor;
 6.  exmatricularea din universitate;

(2)Sancţiunea de la litera a, b, c, se aplică de către consiliul studenţesc de cămin şi se adoptă cu majoritatea de voturi a celor prezenţi.

(3)Sancţiunea prevăzută la litera d, e şi f se aprobă de către conducerea facultăţii, la propunerea consiliului studenţesc de cămin.

(4)Dreptul de a beneficia de cazare în cămin se pierde prin neexercitarea lui fără motive întemeiate, prin pierderea calităţii de student, prin neîndeplinirea obligaţiilor şcolare conform prevederilor legale.

(5)Încasarea de foloase necuvenite de către studenţi duce la exmatricularea lui din universitate iar în cazul în care infracţiunea este comisa de administratorul de cămin la desfacerea contractului de muncă a acestuia.

Art. 32.

 1. Hotărârea de sancţionare se ia în termen de 3 zile de la constatarea abaterii intrând în vigoare la data adoptării ei.
 2. Hotărârea se aduce la cunoştinţa sancţionatului, se face publică prin afişare şi se anunţă Decanatul care asigură consemnarea sancţiunii în dosarul studentului.

Art. 33.

 1. Studenţii sancţionaţi au dreptul să conteste hotărârea de sancţionare în termen de 2 zile prin depunerea acesteia la Consiliul cu probleme sociale şi studenţeşti
 2. Contestaţiile celor sancţionaţi se soluţionează în termen de 3 zile de la înregistrarea lor, de către Consiliul cu probleme sociale şi studenţeşti, după consultarea Prodecanului, preşedintelui consiliului de cămin, administratorului şi a celui sancţionat.
 3. În aprecierea situaţiei studenţilor căminişti privind acordarea burselor sociale, a unor facilităţi sau recompense, conducerea facultăţii va lua în considerare sancţiunile date conform prezentului regulament, timp de un an calendaristic de la aplicarea lor.

Art. 34. Recompense:

 • prioritate în alegerea camerei;
 • organizarea de activităţi extraşcolare la care au prioritate (excursii, concursuri, etc)

CAPITOLUL V – Dispoziţii finale

Art.35.

 1. Căminul studenţesc funcţionează pe toată durata anului universitar. Funcţionarea căminului în timpul vacanţelor pentru cazarea studenţilor doctoranzi se face pe baza unei cerei depuse la secretariatul Prorectoratului şi aprobată de către conducerea universităţii; sumele încasate reprezentând venituri suplimentare extrabugetare, reinvestibile în dotarea căminelor.
 2. Cazarea gratuită în căminele universităţii se acordă categoriilor de studenţi prevăzuţi de lege să beneficieze de acest drept dar numai pe perioada anului universitar.
 3. Instituţia de învăţământ superior va asigura, în fiecare an, pentru fiecare cămin, o perioadă pentru reparaţii şi curăţenie generală de cel puţin o lună de zile.

Art.36. Direcţia General Administrativă, Serviciul Social şi administraţia căminelor pot dezvolta activităţi suplimentare de dotare şi amenajare, din fonduri extrabugetare (încasări din cazări ocazionale şi din închirierea spaţiilor temporar disponibile din cămine, sponsorizări sau donaţii etc.). Încasările vor fi efectuate prin casieria universităţii şi vor fi utilizate ca venituri proprii ale căminelor.

Art. 37.

 1. În luna iunie Prorectorul cu probleme sociale şi studenţeşti, Directorul general, împreună cu Prodecanii, administratorii şi consiliile de cămin evaluează starea căminelor şi hotărăsc asupra lucrărilor de igienizare, întreţinere şi echipări necesare pentru anul universitar următor.
 2. Consiliul de cămin şi administratorul pot propune spre aprobarea Consiliului de Administraţie a Universităţii o lista cu dotările şi lucrările deosebite, solicitate de studenţii cazaţi, contravaloarea acestora suportându-se de către solicitanţi.

Art. 38. Administraţia căminului (consiliul de cămin, Prodecanul şi administratorul) poate adopta reguli interne de organizare şi funcţionare a căminului, care să nu lezeze principiile prezentului regulament si care sunt aduse la cunostiinta Consiliului pentru probleme sociale si studentesti.

Art. 39. Prezentul regulament intră în vigoare la data de 29.01.2013, dată la care regulamentul anterior se consideră abrogat.

Art. 40 Prezentul regulament va suferi modificări în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Rector,
Prof.dr. Doru Pamfil

Vizat Oficiul juridic,
Viorel Apostu