Registratură și Arhivă

Registratură

Contact

Mădălina Paula Ungureanu 
tel. +40 374492010, int. 188
telefon mobil: 0751030984

Program cu publicul:

luni – vineri: 8:00 – 14:00; 14:30 – 16:00

Email: registratura@usamvcluj.ro

Regulament privind înregistrarea și circulația documentelor în USAMV Cluj-Napoca

Arhivă

Contact

Dr. Sanda Croitor
Paula Szabo
Măcicășan Marcela Cornelia
tel. +40 374492010, int. 271
email: arhiva@usamvcluj.ro

Program cu publicul:
luni – vineri: 9:00 – 14:00

Eliberarea adeverințelor necesare pentru completarea dosarului de pensionare pentru foştii absolvenţi

 • Adeverința pentru confirmarea studiilor şi forma de învăţământ pentru persoanele care au absolvit cursurile de zi ale unei facultăţi, se eliberează la cerere, contra cost(50 RON, conform RU 44). Taxa se achită la Casieria USAMV Cluj-Napoca, str. Calea Mănăştur, nr. 3-5, clădirea Rectoratului, la mansardă, program de lucru: Luni – Vineri 800-930 şi 1230-1430) sau în cont: RO35TREZ21620F330500XXXX Trezoreria Cluj, USAMV Cluj-Napoca Str. Mănăștur, 3-5, CUI 4288381
 • Cererea tip pentru eliberarea adeverinţei mai sus menționate se descarcă de pe site-ul universității sau se ridică de la Registratura universității în vederea completării.
 • Cererea completată cu datele persoanei care solicită adeverința, însoțită de o copie după diploma de absolvire, o copie după CI/BI/Pașaport și dovadă achitării taxei se depune la Registratura USAMV Cluj-Napoca.
 • Cererea poate fi depusă de titular sau de altă persoană în numele titularului.
 • Adeverința se eliberează de la Registratura USAMV Cluj-Napoca titularului sau unei alte persoane, fără a fi necesară prezentarea unei procuri notariale.
 • În cazul în care titularul nu poate depune personal sau prin delegat, cererea tip însoțită de documentele enumerate anterior va fi expediată pe adresa universităţii: USAMV Cluj-Napoca, Calea Mănăștur, nr. 3-5, cod 400372, localitatea Cluj-Napoca, jud. Cluj,  în atenția compartimentului Arhiva. Plicul cu documentele necesare eliberării adeverinţei va conține un plic timbrat şi autoadresat.

Eliberarea adeverințelor care atestă activitatea desfășurată, vechimea în muncă, în specialitate, în meserie și veniturile (venituri brute, salarii, acord zilieri sau drepturi salariale acordate, altele decât din contractul individual de muncă) pentru angajați / foști angajați

 • Pentru eliberarea acestor adeverințe solicitanții vor depune o la Registratura universității Cerere tip  însoțită de:
                          -copie după actul de identitate (CI/BI/Pașaport)
                          – copie după cartea de muncă
                          – în cazul schimbării numelui, copii de pe documente care atestă schimbarea numelui, (certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui)
 •  Cercetarea arhivistică efectuată în vederea întocmirii unei adeverințe cu venituri (venituri brute, salarii, acord zilieri sau drepturi salariale acordate, altele decât din contractul individual de muncă), vechimea în muncă, în specialitate, în meserie, se efectuează contra cost (conform RU 44), astfel:

a) pentru o perioadă de 1-6 ani: 60 RON
b) pentru o perioadă de 7-10 ani: 100 RON
c) pentru o perioadă de 11-15 ani: 150 RON
d) pentru o perioadă de 16-20 ani: 200 RON
e) pentru o perioadă de peste 20 ani: 250 RON

 • Calculul taxei pentru eliberarea acestor adeverințe se face de către personalul angajat din Arhivă, la ridicarea adeverinței, în funcție de perioada/perioadele identificate în documentele existente în Arhivă.
 • Taxa se achită la Casieria USAMV Cluj-Napoca, str. Calea Mănăștur, nr.3-5, clădirea Rectoratului, la mansardă, program de lucru: Luni – Vineri 8:00-9:30 şi 12:30-14:30).
 • La ridicarea Adeverinței se va prezenta și depune la Arhivă dovada plății.

Regulament de organizare și funcționare a arhivei USAMV Cluj-Napoca
Nomenclator arhivistic 1984
Nomenclator arhivistic 1997
Nomenclator arhivistic 2006
Nomenclator arhivistic 2013
Nomenclator arhivistic 2018

 

Skip to content