Direcţia Resurse Umane

Direcţia resurse umane deserveşte întreg personalul universităţii prin cele două compartimente.

Ec. Mureşan Dana
Șef birou resurse umane

tel.: 0264596384 int 236
e-mail: resurseumane@usamvcluj.ro

Compartiment personal: realizează evidenţa şi gestionarea personalului, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cerinţele de modernizare a sistemului de date prin: elaborarea şi utilizarea unor instrumente şi tehnici adecvate (fişe individuale, fişe de bază, statistici, fişa postului etc.);  verificarea respectării legislaţiei în domeniu, a aplicării deciziilor în gestionarea resurselor de personal şi a salarizării; evaluarea periodică, împreună cu conducerea universităţii, decanii şi directorii de departamente, a gradului de adecvarea personalului existent la nevoile didactice, ştiinţifice şi de servicii ale universităţii; planifică necesarul de resurse umane, corelând prognozele în domeniu cu studiile Centrului de Dezvoltare Universitară; nivelului de dezvoltare preconizat de fiecare facultate (extinderea sau restrângerea de specializări); nevoilor de personal şi nevoilor de formare.

Compartiment personal

Ec. Lupşa Claudia
tel.: 0264596384 int 237
e-mail: resurseumane@usamvcluj.ro

Ec. Potra Monica
tel.: 0264596384 int 237
e-mail: resurseumane@usamvcluj.ro

Compartiment salarizare:  stabilește salariile individuale pe baza legislaţiei în vigoare şi a hotărârilor conducerii universităţii; calculează cuantumul veniturilor salariale; gestionează datele privind gradaţiile de merit, indemnizaţiile de conducere, premiile etc.; calculează lunar cheltuielile de personal; elaborează recomandări şi verifică legalitatea întocmirii statelor de funcţii; administrează renumeraţiile personalului universităţii prin politica de carduri.

Compartiment salarizare

Ec. Șeuşan Anca Nicoleta
tel.: 0264596384 int 236
e-mail: resurseumane@usamvcluj.ro

Ec. Adriana Rusu
tel.: 0264596384 int 236
e-mail: resurseumane@usamvcluj.ro

Aministrator patrimoniu Drob Emil
Tel: 0264596384 int.236
e-mail: resurseumane@usamvcluj.ro