Carta si Regulamente

Carta USAMV Cluj-Napoca din 2019

Codul de asigurare a calității al USAMV Cluj-Napoca

Codul de etică și deontologie

Strategia de prevenire și combatere a fenomenului de plagiat

Regulamentele universității | USAMV Regulations

Nr.

DENUMIRE REGULAMENT

RU 1 Regulament de organizare şi funcţionare a USAMV Cluj-Napoca
RU 2 Organigrama universităţii
RU 3 Regulament de Ordine interioară
RU 4 Regulament de organizare și funcționare al Senatului USAMVCN
RU 5 Regulament privind procesul de constituire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul USAMV Cluj-Napoca
RU 6 Regulament de organizare și funcționare a Consiliului de administraţie
RU 7 Regulamentul Consiliului didactic
RU 8 Regulament de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Cercetării, Dezvoltării și Inovării din USAMV Cluj-Napoca
RU 9 Regulamentul Consiliului cu activități sociale şi studenţeşti
RU 10 Regulament de organizare și funcționare a Consiliului Consultativ
RU 11 Regulament de organizare și funcționare a Direcţiei generale administrative (DGA)
RU 12 Regulament de organizare și funcționare a Direcţiei Economice
RU 13 Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției Secretariate
RU 14 Regulamentul privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru asigurarea calității (DAC) în USAMV Cluj-Napoca
RU 15 Regulament de organizare și funcționare a Centrului de Transfer Tehnologic din cadrul USAMV Cluj-Napoca (CTT)
RU 16 Regulamentul privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru învăţământ la distanţă şi frecvenţă redusă (DIDFR)
RU 17 Regulamentul Centrului pentru organizarea practicii (COP)
RU 18 Regulament de organizare și funcționare a Departamentului de pregătire a personalului didactic al USAMV Cluj-Napoca (DPPD)
RU 19 Regulament de organizare și funcționare a Centrului de consiliere și orientare în carieră (CCOC)
RU 20 Regulamentul Biroului de imagine şi relaţii publice (BIRP)
RU 21 Regulament de organizare și funcționare a Biroului de relaţii internaţionale şi a Biroului pentru programe comunitare din USAMVCN  (BRI)
RU 22 Regulament de organizare și funcționare a Biroului de Managementul al proiectelor
RU 23 Regulament de organizare și funcționare a compartimentului audit public intern
RU 24 Regulament de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat la USAMVCN
RU24 A Regulament de finalizare a studiilor universitare de doctorat la IOSUD-USAMVCN
RU 25 Regulament de organizare și funcționare a şcolii postdoctorale
RU 26 Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de etică universitară 
RU 27 Regulamentul Comisiei pentru patrimoniu
RU 28 Regulamentul privind organizarea și funcționarea Centrului Alumni
RU 29 Regulamentul Centrului de consultanţă
RU 30 Regulament de organizare și funcționare al Centrului de informatizare
RU 31 Regulament de organizare şi funcţionare a Bibliotecii USAMV Cluj-Napoca
RU 32 Regulament de organizare şi funcţionare a Editurii AcademicPres Cluj-Napoca
RU 33 Regulament de funcţionare a Clubului Studenţesc Agronomia
RU 34 Regulament privind organizarea şi funcţionarea a Căminelor studenţeşti
RU 35 Regulament privind organizarea și funcționarea Restaurantului Studențesc  ”Agronomia”
RU 36 Regulament de organizare și funcționare a Staţiunii didactice şi experimentale USAMV Cluj-Napoca (SDE)
RU 37 Regulament privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare
RU 38 Regulament pentru acordarea titlului de Doctor Honoris Causa și Profesor Honoris Causa al USAMVCN
RU 39 Regulament pentru acordarea titlului de Senator de Onoare al USAMVCN
RU 40 Regulament privind activitatea profesională a studenților
RU 41 Metodologie pentru finalizarea a studiilor universitare de licență și master
RU 42 Regulament privind iniţierea, aprobarea, implementarea şi evaluarea periodică a programelor de studii
RU 43 Regulament privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții USAMV Cluj-Napoca
RU 44 Regulamentul privind stabilirea taxelor
RU 45 Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru anul universitar 2023-2024
RU 46 Regulament privind înfiinţarea spin off-urilor în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca
RU 47  Regulament de organizare și funcționare a arhivei USAMV Cluj-Napoca
RU 48 Regulament privind susținerea tezelor de abilitare  și cooptarea conducătorilor de doctorat
RU 49 Regulamentul privind organizarea şi responsabilităţile Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii USAMV Cluj-Napoca
RU 50 Regulament privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea programelor de studii postuniversitare, de formare şi dezvoltare profesională continuă
RU 51 Regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiei de monitorizare sistemul de control intern managerial (SCIM)
RU 52 Regulament/metodologie privind organiarea și desfășurarea examenului de promovare în cariera didactică,pentru învățământul superior
RU 53 Regulamentul Consiliului Studenților din USAMV
RU 54 Regulament privind înregistrarea și circulația documentelor în USAMV Cluj-Napoca
RU 55 Regulament cu privire la activitatea de consiliere academică și tutoriatul studenților în Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca
RU 56 Regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului de Ştiinţele Vieţii “Regele Mihai I al României”
RU 57 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului de Cercetări Horticole Avansate al Transilvaniei 
RU 58 Regulament privind acordarea de credite transferabile (ECTS) participanţilor la evenimente academice organizate de USAMV Cluj-Napoca
RU 59 Regulamentul de organizare şi funcţionare al societăţii antreprenoriale studenţeşti (SAS)
RU 60 Regulamentul privind întocmirea statelor de funcții pentru anul universitar 2022-2023
RU 61 Regulamentul Comisiei de audit intern
RU 62 Regulament de organizare și funcționare a CTT BIOTECH în cadrul USAMV CN
RU 63 Regulament de organizare și funcționare a CTT Compact în cadrul USAMV CN
RU 64 Metodologie de desfășurare a concursului pentru funcția de Director de la IOSUD-USAMVCN
RU 65 Regulament de organizare și funcționare al Școlii Doctorale de Științe Agricole Inginerești
RU 66 Regulament de organizare și funcționare al Școlii Doctorale de Medicină Veterinară
RU 67 Regulament privind regimul actelor de studii şi al documentelor universitare  în cadrul USAMV Cluj-Napoca
RU 68 Regulament de organizare și funcționare a biroului de resurse umane
RU 69 Regulament de organizare și funcționare a Biroului de achiziții, vânzări și închirieri
RU 70 Regulamentul pentru brevetarea soiurilor și invențiilor
RU 71 Regulament privind organizarea și desfăşurarea concursului de admitere la Colegiul terţiar nonuniversitar  al USAMV Cluj-Napoca  pentru anul școlar 2022-2023
RU 72 Ghidul pentru egalitatea de șanse și tratament și de elaborare a Planului pentru egalitate de gen
RU 73 Regulament privind susținerea taxelor de publicare a articolelor științifice
  Strategia de prevenire și combatere a fenomenului de plagiat
  Metodologia de acordare a cardurilor de acces