Curs postuniversitar, Nivel I

ÎN ATENŢIA ABSOLVENȚILOR

 

CURS POST-UNIVERSITAR

NIVEL I – DPPD

      DPPD din cadrul USAMV Cluj-Napoca, organizează în anul universitar 2023-2024, cursul postuniversitar intitulat „Program de formare psihopedagogică Nivel I”, care acordă abolvenților de studii universitare dreptul de a ocupa posturi didactice în învățământul antepreșcolar, primar, gimnazial, profesional și în ciclul inferior al liceului (Conform O.M. nr. 4139/29.06.2022).

Cursul postuniversitar Nivel I va începe din data de 13.10.2023.

            Înscrierea la acest program se va face în două etape:

 • Etapa I – în perioada 01.09 – 30.09.2023 – electronic prin trimiterea unui mesaj în care să fie specificat: facultatea și specializarea diplomei de licență absolvite, la adresa de e-mail: dppd@usamvcluj.ro;
 • Etapa II în perioada 02.10 – 10.10.2023 – la sediul DPPD din cadrul USAMV Cluj-Napoca, confirmarea înscrierii prin depunerea dosarului de înscriere.
 • Interviul de admitere va avea loc on-site, la sediul DPPD, în perioada 11.10 – 12.10.2023 de la orele 14.

  Dosarul de inscriere va cuprinde:

 • certificatul de naștere și cel de căsătorie (dacă este cazul) în copie și original (pentru certificare);
 • copie după cartea de identitate;
 • diploma de licență copie și original (pentru certificare);
 • foaie matricolă/supliment la diplomă de licență sau orice alt document de studiu din care să rezulte parcursul universitar, copie și original (pentru certificare);
 • certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase, ori de alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie;
 • atestatul de echivalare sau recunoaștere pentru diplomele de licență obținute în străinătate de către cetățenii români, ai Uniunii Europene, Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană în baza cărora se realizează admiterea, emis de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, în copie și original (pentru certificare);
 • scrisoarea de acceptare la studii pentru cetățenii statelor terțe care solicită înscrierea pentru a parcurge programul de formare psihopedagogică;
 • certificatul de competență lingvistică de nivel C1, eliberat de înstutuțiile de învățământ acreditate care organizează cursul pregătitor pentru învățarea limbii române, în cazul candidațiilor care nu prezintă acte de studii eliberate de unități/instituții de învățământ din România sau din străinătate cu predare în limba română;
 • dosar plic pe care se trece: numele și prenumele, adresa de mail.

 

Taxa de școlarizare este în valoare de 900 lei.

Candidații înscriși vor primi informații despre:

 • tematica interviului de admitere;
 • perioada și programul de desfășurare a cursului;
 • materialele aferente activităților de curs și seminar.

 
 

 

 

  

Skip to content