Acte necesare pentru susţinerea publică

 1. Studentul doctorand va depune la Scoala Doctorală o cerere, înregistrată la registratura universităţii, privind realizarea analizei de similitudini (Anexa 1) însoțită de
  teza anonimizată pe suport electronic.(IOSUD prin secretariatul şcolii doctorale confirmă depunerea tezei )
 2. Conducătorul de doctorat va verifica raportul de similitudini şi va emite o rezoluţie cu privire  a rezultatul verificării (Anexa 2) (1 exemplar)
 3. Doctorandul va depune o cerere, înregistrată la registratura universităţii, privind demararea procedurilor de evaluare a tezei de către comisia de îndrumare, în vederea presusţinerii (Anexa 3) (1 exemplar)
 4. Teza de doctorat va fi prezentată în faţa comisiei de îndrumare; după această presusţinere, care poate fi publică, conducătorul de doctorat şi comisia de îndrumare decid asupra depunerii oficiale a tezei şi organizării susţinerii publice (Anexa 4 – procesul verbal intocmit în urma presustinerii) (1 exemplar)
 5. Teza de doctorat se depune în format tipărit (spiralat, nu broșat sau legat) la secretariatul Școlii Doctorale și se trimite pe mail la adresa doctorat@usamvcluj.ro, în vederea obținerii acordului conducerii Școlii Doctorale (Anexa 11 – 1 exemplar). Termenul de verificare a formei de prezentare a tezei, a structurii acesteia, a existentei rezumatului, etc este maxim 14 zile de la data depunerii acesteia. Conducerea școlii doctorale acordă aviz favorabil sau înapoiază teza autorului pentru remedierea neajunsurilor semnalate. După obținerea avizului favorabil studentul doctorand va depune la secretariatul Scolii Doctorale forma finală a tezei în 3 exemplare tipărite (compactate cu coperte tari) și în 2 exemplare în format digital (CD-uri) precum și câte un exemplar tipărit al rezumatelor tezei.
 • 1 exemplar referat conducător de doctorat
 • 2 exemplare din formularul – propunere comisie pentru susţinerea publică (Anexa 5)
 • 2 exemplare copie  xerox a actului de identitate al doctorandului – tipărit
 • 1 exemplar copii simple (certificat naştere, certificat căsătorie-pentru persoanele care şi-au schimbat numele *, diplomă de bacalaureat, diplomă de licenţă şi foaie matricolă, diplomă de master şi foaie matricola – dacă este cazul)
 • 1 exemplar CV-ul doctorandului – tipărit, datat și semnat pe fiecare pagină (si 1 exemplar CV doctorand fără date personale și fara semnatură – pentru afisare pe site)
 • 1 exemplar CV-uri comisie susținere publică – tipărite, datate si semnate pe fiecare pagina (și un exemplar CV-uri comisie susținere publică fără date personale și fără semnatură – pentru afișare pe site)
 • 1 exemplar lista de lucrări a doctorandului – tipărită şi semnată
 • 1 exemplar cu lucrările doctorandului –  tipărite
 • 1 exemplar din opţiunea doctorandului privind publicarea tezei (Anexa 6) – tipărit şi semnat
 • 1 exemplar notă de lichidare de la contabilitate  (Anexa 7) – tipărit
 • 1 exemplar declaraţia semnată de doctorand şi conducător privind asumarea răspunderii (Anexa 8) – tipărit şi semnat
 • 1 exemplar din formularul date pentru completarea diplomei (Anexa 9) – tipărit şi semnat
 • 2 exemplare -cererea pentru fixarea datei de susţinere publică (Anexa 10) – tipărite şi semnate
 • referatele referenţilor  din comisia de susţinere public vor fi depuse la secretariatul şcolii doctorale, după emiterea deciziei de susţinere public si cu minim 20 de zile înainte de susţinerea publică

 

Studentul doctorand va depune la Scoala Doctorala cu minim 20 zile calendaristice înainte de data propusă pentru susținere  și un CD cu următoarele documente pdf în foldere separate:

 • Acte (copie act identitate, certificat nastere, certificat casatorie – unde este cazul)
 • CV-uri (CV-ul studentului doctorand – cu date personale, semnat si datat precum si CV-ul fara date personale si fara semnatura ; CV-urile membrilor comisiei pentru sustinerea publică semnate și datate precum și CV-urile membrilor comisiei pentru susținerea publică fără date personale și fără semnatură)
 • Rezumate (rezumat limba română și rezumat limba engleză)
 • Lucrări (lista lucrări publicate – semnată și datată precum si fiecare lucrare publicată separat în câte un fișier PDF)

 

Secretariatul Școlii Doctorale (conform Anexa 2 din Ordin MEC 5229/2020) trimite pentru postare pe site-ul instituției cu minim 20 zile calendaristice înainte de data susținerii următoarele documente: anunț, rezumatele tezei, CV doctorand, CV-uri membri comisie.

Secretariatul Scolii Doctorale va completa dosarul pentru susținere publică cu următoarele:

 1. Dovada că studentul doctorand a completat fişa de autoevaluare în intranet  de la departamentul de calitate (va fi cerută de către secretariat la departamentul de calitate)
 2. Școala doctorală întocmeşte referatul preliminar susţinerii publice şi alte documente care atestă parcursul programului de studii (Anexa 12)
 3. Școala doctorală înaintează teza în format tipărit la Biblioteca USAMV Cluj-Napoca (Anexa 13)
 4. Rectorul USAMV Cluj-Napoca – emite decizia de susţinere publică  (Anexa 14)
 5. Școala doctorală afişează anunţul pentru susţinerea publică cu cel puţin 20 de zile înainte de data susţinerii (Anexa 15)
 6. Teza de doctorat se va susţine public. În urma susținerii se vor întocmi
 • proces verbal de susţinere publică
 • anexă cu întrebări şi răspunsuri

care vor fi depuse în secretariatul Scolii Doctorale în maxim 2 zile lucrătoare de la susținerea publică a tezei.

Notă: ** CV-urile se afisează pe site-ul universității. Dacă NU doriți să vă apară pe internet datele personale (adresă, telefon personal, adresă de e-mail,etc.)  vă rugăm să nu le treceți în CV

 

Contact secretariat Scoala Doctorala

doctorat@usamvcluj.ro

0264-596384 int. 403

Skip to content