Acte necesare pentru susţinerea publică

1. Doctorandul va depune o cerere, înregistrată la registratura universităţii, privind depunerea tezei în format electronic în vederea realizării analizei de similitudini (anexa 1)
(teza se va depune într-un singur fișier, anonimizată, fără numele doctorandului)

 IOSUD prin secretariatul şcolii doctorale confirmă depunerea tezei în format electronic

2. Conducătorul de doctorat va verifica raportul de similitudini şi va emite o rezoluţie cu privire  a rezultatul verificării (anexa 2) (2 exemplare)

3. Doctorandul va depune o cerere, înregistrată la registratura universităţii, privind demararea procedurilor de evaluare a tezei de către comisia de îndrumare, în vederea presusţinerii (anexa 3) (2 exemplare)

4. Teza de doctorat va fi prezentată în faţa comisiei de îndrumare; după această presusţinere, care poate fi publică, conducătorul de doctorat şi comisia de îndrumare decid asupra depunerii oficiale a tezei şi organizării susţinerii publice (anexa 4) (2 exemplare)

5. Teza de doctorat se depune oficial la secretariatul şcolii doctorale (anexa 11), cu acordul directorului de şcoală doctorală, după verificarea modului de redactare al tezei) (2 exemplare) cu cel puţin 25 de zile înainte de data programată pentru susţinerea publică în 3 exemplare format tipărit şi 2 cd-uri cu teza în format electronic însoţită de:

 • 2 exemplare referatul conducătorului – printat şi semnat
 • 2 exemplare din formularul propunerea de comisie pentru susţinerea publică (anexa 5)
 • 2 exemplare copie  xerox a actului de identitate al doctorandului tipărit
 • 1 exemplar copii legalizate (certificat naştere, certificat căsătorie-pentru persoanele care şi-au schimbat numele *, diplomă de bacalaureat, diplomă de licenţă şi foaie matricolă, diplomă de master şi foaie matricola (dacă lipsesc din dosarul de doctorat)
 • *conform ordinului 657/2014, persoanele care şi-au schimbat numele în raport cu numele iniţial din certificatul de naştere vor depune o cerere însoţită de copie legalizată după certificatul de căsătorie şi declaraţie autentificată la notar că nu vor mai solicita un alt act de studii în cazul modificării ulterioare a numelui
 • 2 exemplare cv-ul doctorandului – tipărite şi semnate pe fiecare pagină**
 • 2 exemplare lista de lucrări a doctoradului – tipărită şi semnată
 • 2 exemplare cu lucrările doctorandului –  tipărite
 • 2 exemplare din opţiunea doctorandului privind publicarea tezei (anexa 6) – tipărite şi semnate
 • 1 exemplar notă de lichidare de la contabilitate  (anexa 7) – tipărit
 • 2 exemplare declaraţia semnată de doctorand şi conducător privind asumarea răspunderii (anexa 8) – tipărite şi semnate
 • 1 exemplar din formularul date pentru completarea diplomei (anexa 9) – tipărit şi semnat
 • 2 exemplare din cererea pentru fixarea datei de susţinere publică (anexa 10) – tipărite şi semnate
 • dovada că a completat fişa de autoevaluare in intranet  de la departamentul de calitate (va fi cerută de către secretariat la departamentul de calitate)
 • 1 cd cu urmatoarele documente pdf in fisiere separate:

Rezumatul tezei în limba română şi o limbă internaţională;  referatul conducătorului; cv-urile membrilor de comisia de susţinere publică sau link spre acestea; copie a actului de identitate al doctorandului; copii (certificat naştere, certificat căsătorie-pentru persoanele care şi-au schimbat numele*, diplomă de bacalaureat, diplomă de licenţă şi foaie matricolă, diplomă de master şi foaie matricolă); cv-ul doctorandului; lucrările doctorandului

6. Școala doctorală întocmeşte referatul preliminar susţinerii publice şi alte documente care atestă parcursul programului de studii (anexa 12)

7. Școala doctorală înaintează teza în format tipărit la biblioteca USAMV Cluj-Napoca (anexa 13)

8. Rectorul USAMV Cluj-Napoca – emite decizia de susţinere publică  (anexa 14)

9. Școala doctorală afişează anunţul pentru susţinerea publică cu cel puţin 20 de zile înainte de data susţinerii (anexa 15)

10. Teza de doctorat se va susţine public

 • proces verbal de susţinere publică
 • anexă cu întrebări şi răspunsuri

Notă: referatele referenţilor  din comisia de susţinere public vor fi depuse la secretariatul şcolii doctorale, după emiterea deciziei de susţinere public cu minim 20 de zile înainte de susţinerea publică

** CV-urile se afisează pe site-ul universității. Dacă NU doriți să vă apară pe internet datele personale (adresă, telefon personal, adresă de e-mail,etc.)  vă rugăm să nu le treceți în CV.