Departament pentru pregătirea personalui didactic

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) este parte componentă a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, având ca scop pregătirea iniţială şi formarea continuă a cadrelor didactice prin învăţământ universitar şi postuniversitar. Activităţile DPPD urmăresc crearea unui mediu stimulativ pentru formare prin oferirea unor cursuri şi seminarii flexibile şi diverse ca informaţie.

DPPD promovează activităţi de cercetare pedagogică, bazate pe proiecte proprii sau în colaborare cu alţi parteneri instituţionali interni şi internaţionali.

Absolvenţii studiilor universitare pot ocupa posturi în învăţământ cu condiţia parcurgerii şi promovării programului de studii psihopedagogice. Certificarea pentru profesia didactică se poate obţine pe două niveluri, în conformitate cu Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 5745 din 13.09.2012:

 • Nivelul I (iniţial): acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial, cu condiţia acumulării unui minimum de 30 de credite transferabile din programul de studii psihopedagogice;
 • Nivelul II (de aprofundare): acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul liceal, postliceal şi universitar, cu satisfacerea a două condiţii:acumularea unui minimum de 60 de credite transferabile din programul de studii psihopedagogice şi absolvirea unui program de master în domeniul diplomei de licenţă.

DPPD asigură următoarele programe de studii:

Programul de studii psihopedagogice în vederea obţinerii Nivelului I şi a Nivelului II de certificare pentru profesia didactică, realizat prin:

 • învăţământ universitar pentru obţinerea Nivelului I de certificare;
 • cursuri postuniversitare pentru obţinerea Nivelului  I şi a Nivelului II de certificare.

Programe şi activităţi de formare continuă şi de evoluţie în profesia didactică, realizate prin cursuri de pregătire în vederea susţinerii examenelor pentru obţinerea gradelor didactice.

Planul de învăţământ şi metodologia de organizare şi desfăşurare sunt stabilite de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

Cursul postuniversitar  intitulat „Program de formare psihopedagogică Nivel II“, care acordă asolvenților de studii universitare dreptul de a ocupa posturi didactice la toate nivelurile învățământului preuniversitar (Conform O.M. nr. 4129/16.07.2018).

Înscrierea în regim postuniversitar la programul de formare psihopedagogică de Nivel II este condiționată de:

 • absolvirea programului de formare psihopedagogică de Nivel I precum și
 • absolvirea cu diplomă a uneia dintre următoarele categorii de studii: studii universitare de master; studii universitare de lungă durată; programe universitare cu durata de cel puțin un an și jumatate sau care  asigură acumularea a cel puțin 90 de credite, aprobate de M.E.N.: studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare.

Dosarul pentru înscriere trebuie să conțină următoarele documente:

 • Copie dupa certificatul de nastere si dupa cel de casatorie (daca este cazul);
 • Copie dupa cartea de identitate;
 • Copie diploma de licenta certificata conform cu originalul  de institutia organizatoare a programului de formare;
 • Copie Foaie matricola/supliment la diploma de licenta sau orice alt document de studiu din care sa rezulte parcursul universitar, certificata conform cu originalul  de institutia organizatoare a programului de formare;
 • Dovada absolvirii programului de formare psihopedagogica de Nivel I sau a indeplinirii conditiei de formare psihopedagogica de Nivel I, in conformitate cu legislatia in vigoare;
 • Copie Diploma de master in domeniul diplomei de studii universitare de licenta, insotita de foaia matricola/suplimentul la diploma de master, ambele certificate conform cu originalul  de institutia organizatoare a programului de formare;
 • Certificatul medical care sa ateste faptul ca persoana care urmeaza sa se inscrie la studii nu sufera de boli contagioase ori de alte afectiuni incompatibile cu viitoarea profesie;
 • Dosar plic pe care se trece: numele si prenumele, adresa de mail.

Regulament de organizare şi funcţionare a Departamenului pentru pregatirea personalului didactic al USAMV Cluj-Napoca (DPPD)

CONTACT
Secretariat: dr. ing. Camelia Alămorean
Tel: +040-264.596.384
email: camelia.alamorean@usamvcluj.ro


 

CURS POST-UNIVERSITAR NIVEL I DPPD 2019-2020

 


ÎN ATENŢIA ABSOLVENȚILOR

CURS POST-UNIVERSITAR

NIVEL II – DPPD

DPPD din cadrul USAMV Cluj-Napoca, organizează în anul universitar 2018-2019, cursul postuniversitar  intitulat „Program de formare psihopedagogică Nivel II”, care acordă asolvenților de studii universitare dreptul de a ocupa posturi didactice la toate nivelurile învățământului preuniversitar (Conform O.M. nr. 4129/16.07.2018).

Înscrierea în regim postuniversitar la programul de formare psihopedagogică de Nivel II este condiționată de:

– absolvirea programului de formare psihopedagogică de Nivel I precum și

– absolvirea cu diplomă a uneia dintre următoarele categorii de studii: studii universitare de master; studii universitare de lungă durată; programe universitare cu durata de cel puțin un an și jumatate sau care  asigură acumularea a cel puțin 90 de credite, aprobate de M.E.N.: studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare.

La acest program înscrierea se va face în doua etape:

– Etapa I – în perioada 21.12.2018 – 28.02.2019 – electronic prin trimterea unui mesaj de preînscriere la adresa de e-mail dppd.usamv.cluj@gmail.com

–  Etapa II în perioada 04.03 – 08.03.2019 – la sediul DPPD din USAMV Cluj-Napoca, confirmarea înscrierii prin depunerea unui dosar care va cuprinde: copie după certificatul de naștere și dupa cel de căsătorie (dacă este cazul); copie după cartea de identitate; copie diploma de licență certificată “conform cu originalul”  de instituția organizatoare a programului de formare; copie Foaie matricolă/supliment la diplomă de licență sau orice alt document de studiu din care să rezulte parcursul universitar, certificată „conform cu originalul”  de institutia organizatoare a programului de formare; dovada absolvirii programului de formare psihopedagogică de Nivel I; diploma de master/act de studii corespunzător categoriei de studii (programe universitare cu durata de cel puțin un an și jumatate sau care  asigură acumularea a cel puțin 90 de credite, aprobate de M.E.N.: studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare) însoțite de foaie matricolă/supliment; certificatul medical care să ateste faptul că persoana care rmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie; dosar plic pe care se trece: numele și prenumele, adresa de mail.

Candidații înscriși vor primi informații despre:

– data susținerii interviului de admitere;

– perioada și programul de desfașurare a cursului;

– materialele aferente activităților de curs și seminar.