Misiune

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca are ca misiune, conform Cartei, formarea profesională de nivel universitar şi producerea de cunoaştere prin cercetare ştiinţifică şi inovare. Misiunea asumată este realizată prin educaţie şi cercetare ştiinţifică avansată.

Universitatea îşi va îndeplini misiunea prin promovarea excelenţei în învăţământ, cercetare şi inovare, prin formare academică iniţială şi postuniversitară, prin educaţie pe tot parcursul vieţii şi integrare în circuitul de valori universale în acord cu exigenţele unei societăţi bazate pe cunoaştere.

Universitatea va asigura formarea academică a specialiştilor de înaltă calificare în domeniile fundamentale ale ştiinţelor vieţii, respectiv ştiinţelor agricole şi silvice, a ştiinţelor inginereşti, de medicină veterinară şi de ştiinţe ale naturii, prin promovarea studiilor de licenţă, masterat, doctorat şi studii postuniversitare, bazate pe dezvoltarea cunoaşterii, a cercetării şi inovării.

Prin calitatea actului educaţional, prin dialogul cu societatea şi adaptarea la nevoile concrete ale acesteia, universitatea îşi propune să contribuie la dezvoltarea locală, regională, naţională şi europeană din punct de vedere social, economic şi cultural.

Activitatea educativă şi de cercetare îşi propune să promoveze concepţia potrivit căreia valorile cunoaşterii sunt universale, iar procesul cunoaşterii presupune evaluare şi autoevaluare corectă, dialog constructiv şi respect reciproc în exprimarea opiniilor, precum şi recunoaşterea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, respectul şi toleranţa faţă de opinii, ideologii şi religii, respectul faţă de tot ce este viu şi faţă de mediu.

USAMV Cluj-Napoca, conform specificului său, trebuie să răspundă cerinţelor economiei de piaţă, întreaga sa activitate fiind orientată în funcţie de criterii de eficienţă şi performanţă.

Prin studiile de master, doctorat, postdoctorat, specializare prin studii de formare continuă, prin perfecţionarea personalului didactic preuniversitar şi a personalului academic propriu, universitatea se defineşte ca un participant activ la educaţia pe tot parcursul vieţii şi la reconversia profesională a forţei de muncă. Prin politicile de recrutare, promovare şi perfecţionare a cadrelor didactice şi de cercetare proprii, universitatea oferă resursele umane necesare formării profesionale universitare şi post-universitare, precum şi modele de conduită profesională şi civică.

Universitatea îşi propune să aibă un rol activ în elaborarea şi implementarea politicilor şi programelor educaţionale, de cercetare, de transfer tehnologic şi de ocupare a forţei de muncă la nivel naţional şi internaţional. Printr-o dezvoltare susţinută, USAMV Cluj-Napoca doreşte să-şi afirme rolul de pol de excelenţă al educaţiei şi cercetării academice, al culturii şi transferului tehnologic pentru domeniile specifice ştiinţelor vieţii, în spaţiul sud-estic şi central european.

Skip to content