Birou eliberare acte studii

 

 

Program Birou eliberare acte studii:

Luni-vineri: 9-12


Începând cu anul universitar 2016-2017, conform Regulamentului de taxe aprobat de Senatului USAMV Cluj-Napoca în data de 16.06.2016, se percep taxe pentru eliberarea actelor de studii (neridicate) mai vechi de 3 ani de la finalizarea studiilor și pentru eliberarea unor adeverințe absolvenților, la cerere. (link).

Documente necesare pentru eliberarea actelor de studii

 • Carte de identitate sau paşaport valabile (în original);
 • Pentru actele de studii prevăzute cu „Loc pentru fotografie”: 2 fotografii color, recente, mărime ¾ cm (numai în cazul în care nu au fost depuse la decanatul facultăţii la finalizarea studiilor);
 • Nu se aplică pe diplomă fotografii necorespunzătoare;
 • Pentru eliberarea diplomei de finalizare a studiilor (licenţă master, doctorat) este obligatorie completarea on-line a chestionarului de evaluare a inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor USAMV Cluj-Napoca;
 • La ridicarea actului de studiu persoana desemnată să gestioneze actele de studiu va verifica on-line dacă formularul este completat.
 • Pentru actele de studiu (neridicate) mai vechi de 3 ani de la finalizarea studiilor se percepe o taxa de 300 lei. (conform RU 44)

Chestionar pentru absolvenţii studiilor universitare de licenţă (LINK)
Questionnaire for graduates – BACHELOR DEGREE/ ENGINEER. The insertion of UASVM graduates Cluj-Napoca on the labor market  (link)
Questionnaire pour les diplômés – licence/ingénieur. L’insertion des diplômés USAMV Cluj-Napoca sur le marché du travail  (LINK)
Chestionar pentru absolvenţii studiilor universitare de master (LINK)
Chestionar pentru absolvenţii studiilor universitare de doctorat (LINK)
Chestionar pentru absolvenţii Departamentului pentru pregătirea Pedagogică (DPPD) (LINK)

Hotărârea Consiliului de Administraţie al USAMV Cluj-Napoca (link) cu privire la obligativitatea completării chestionarului de evaluare a inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor USAMV Cluj-Napoca.


Eliberarea actelor de studii

 • Actele de studii se eliberează titularilor în maximum 12 luni de la promovarea examenelor de finalizare a studiilor, respectiv în maximum două luni de la acordarea titlului de doctor.
 • În situaţii bine motivate, când titularul nu se poate prezenta, actul de studii poate fi eliberat împuternicitului acestuia, pe bază de procură autentificată la notariat/împuternicire avocaţială în original sau în copie certificată conform cu originalul, în care se menţionează în mod expres faptul că împuternicitul poate ridica acte de studii.
 • Pentru certificarea conformităţii cu originalul a procurii autentificată la notariat, respectiv a împuternicirii avocaţiale, împuternicitul va prezenta secretarului şef al universităţii documentul în original şi copie. Secretarul şef al universităţii va certifica „conform cu originalul” copiile prezentate, după verificarea atentă a datelor/înscrisurilor din actele originale şi copiile prezentate.
 • În cazul în care procura notarială a fost întocmită pe teritoriul altui stat, aceasta se depune în original, fiind însoţită de traducerea legalizată. Procura trebuie să fie apostilată sau supralegalizată de autorităţile competente ale statului pe al cărui teritoriu a fost întocmită, cu excepţia celor întocmite în statele care au încheiat cu România convenţii, tratate sau acorduri privind asistenţa juridică în materie civilă, care prevăd scutirea de orice legalizare. Se acceptă împuternicirile efectuate la ambasadele sau consulatele României din diverse state. Împuternicirile efectuate sub semnătura ambasadorului/ consulului nu trebuie traduse sau apostilate/supralegalizate.
 • Actul de studii se eliberează titularului/împuternicitului pe baza prezentării documentului de identitate (carte de identitate sau paşaport valabile).
 • Este interzisă solicitarea expedierii de către universitate a actelor de studii prin poştă sau pe altă cale.

Eliberarea duplicatelor actelor de studii

 • În cazul pierderii, distrugerii complete, deteriorării parţiale sau plastifierii unui act de studii, se poate elibera un duplicat al acestuia
 • Pentru eliberarea duplicatului unui act de studii, titularul adresează conducerii universităţii o cerere însoţită, de următoarele documente:

a) declaraţie scrisă a titularului actului, în care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificare şi împrejurările în care actul a fost pierdut, distrus sau deteriorat;

b) copie certificată conform cu originalul a certificatului de naştere;

c) două fotografii – realizate recent pe hârtie fotografică, color, format 3 x 4 cm – ale titularului actului;

d) dovada publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, în cazul pierderii sau distrugerii actului de studii;

e) dovada plăţii taxei pentru eliberarea duplicatului;

f) actul deteriorat sau plastifiat, în original;

g) procura notarială/împuternicirea avocaţială în copie certificată cu originalul.

 • Pentru certificarea conformităţii cu originalul a certificatului de naştere, respectiv a procurii notariale/împuternicirii avocaţiale, titularul/împuternicitul va prezenta secretarului şef al universităţii documentele în original şi copie. Secretarul şef al universităţii va certifica „conform cu originalul” copiile prezentate, după verificarea atentă a datelor/înscrisurilor din actele originale şi copiile prezentate.
 • Cererea se poate întocmi de către titularul actului de studii în cauză sau de împuternicitul acestuia.
 • Taxa pentru eliberarea duplicatului se va achita la casieria universităţii în conformitate cu prevederile Regulamentului privind stabilirea taxelor în USAMV Cluj-Napoca. Taxa de 200 RON se achită la Casieria USAMV Cluj-Napoca, str. Calea Mănăştur, nr.3-5, clădirea Rectoratului, la mansardă, program de lucru: Luni – Vineri 800-930 şi 1230-1430).
 • Pentru publicarea pierderii sau distrugerii actului de studii, titularul/împuternicitul acestuia se adresează Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, anunţul urmând să cuprindă următoarele date: denumirea actului de studii original; numele, iniţiala/iniţialele prenumelui/prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), prenumele titularului; anul finalizării studiilor în cauză; seria şi numărul actului respectiv, numărul şi data la care a fost înregistrat în registrul unic de evidenţă a formularelor şi de eliberare a actelor de studii; denumirea instituţiei emitente.
 • În cazul în care titularul/împuternicitul nu are toate datele necesare publicării anunțului în Monitorul Oficial, acesta se va adresa Biroului Acte de Studii de unde va primi o adeverinţă care va cuprinde informaţiile necesare.
 • Duplicatul actului de studii se eliberează în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data aprobării cererii, conform prevederilor Ordinului MEC nr. 4156/2020, art.25(1)

Eliberarea adeverinţei de autenticitate a actelor de studii

 • Adeverinţa de autenticitate a actelor de studii, însoţite de documente universitare (supliment la diplomă / foaie matricolă), se eliberează la cerere, contra cost (50 RON, conform RU 44) !!!
 • Pentru obţinerea adeverinţei de autenticitate a actelor de studii în vederea vizării actelor de studii de către MEC – CNRED, în vederea apostilării acestora sau în vederea echivalării studiilor în străinătate, titularul acestora se va prezenta la Biroul Acte de Studii cu următoarele documente:
 • Cerere pentru eliberarea adeverinţei;
 • Actele de studii şi documentele universitare (supliment la diplomă / foaie matricolă) pentru care se solicită adeverinţa de autenticitate, în copii xerox ale acestora (în cazul Programei analitice se va depune copie xerox după adeverinţa nominală).
 • Termenul pentru eliberarea adeverinţei de autenticitate este de două zile lucrătoare de la data depunerii cererii.
 • Adeverinţa se eliberează titularului sau unei alte persoane, fără a fi necesară prezentarea unei procuri notariale.

Eliberarea adeverinţei necesare pentru obţinerea Certificatului de Conformitate în vederea recunoaşterii diplomei de medic veterinar în scopuri profesionale

 • Adeverinţa necesară pentru obţinerea Certificatului de Conformitate în vederea recunoaşterii diplomei de medic veterinar în scopuri profesionale se eliberează la cerere, contra cost (50 RON, conform RU 44) !!!
 • Pentru obţinerea adeverinţei necesară la obţinerea Certificatului de Conformitate în vederea recunoaşterii diplomei de medic veterinar în scopuri profesionale, absolvenţii Facultăţii de Medicină Veterinară se vor prezenta la Biroul Acte de Studii cu următoarele documente:
 • Cerere pentru eliberarea adeverinţei;
 • Diploma de medic veterinar, în copie xerox.
 • Termenul pentru eliberarea adeverinţei necesară pentru obţinerea Certificatului de Conformitate în vederea recunoaşterii diplomei de medic veterinar în scopuri profesionale este de două zile lucrătoare de la data depunerii cererii.
 • Adeverinţa se eliberează titularului sau unei alte persoane, fără a fi necesară prezentarea unei procuri notariale.

Eliberarea duplicatelor documentelor universitare

 • În conformitate cu prevederile Art. 3, Art. 30(8) din Ordinul MEC nr. 4156/2020, în cazul pierderii, deteriorării, distrugerii sau plastifierii se întocmesc şi se eliberează alte documente universitare în original.
 • Cererea pentru eliberarea unor noi documente universitare poate fi descărcată de pe site sau ridicată de la Biroul Acte de Studii.
 • Taxa de eliberare a duplicatelor este de 200 RON și se achită la Casieria USAMV Cluj-Napoca, str. Calea Mănăştur, nr.3-5, clădirea Rectoratului, la mansardă, program de lucru: Luni – Vineri 800-930 şi 1230-1430).
 • Cererea va fi completată de solicitant şi înregistrată la Registratura universităţii.
 • După întocmirea documentelor universitare solicitantul este contactat să se prezinte în vederea eliberării.
 • Suplimentul la diplomă , foaia matricolă şi adeverinţa de autenticitate vor fi eliberare de la Biroul Acte de Studii, după înregistrarea lor în registru de evidenţă.
 • Adeverinţa privind şcolarizarea/absolvirea fără examen de finalizare a studiilor şi adeverinţa privind finalizarea studiilor vor fi eliberate de secretariatul facultăţii care le-a emis.
 • Pentru eliberarea de duplicate după situaţia şcolară sau adeverinţa care atestă calitatea de student solicitantul se adresează secretariatului facultăţii unde este / a fost student.

Foi matricole pentru absolvenţii din perioada 1983-1994

 • Întrucât diplomele absolvenţilor care au susţinut examenul de finalizare a studiilor în perioada 1983-1994 nu au fost însoţite de foi matricole, aceştia se pot adresa decanatului facultăţii absolvite, prin depunerea unei cereri, în vederea întocmirii foii matricole. Foile matricole se eliberează de Biroul Acte de Studii.

Important !!!

 • Păstraţi în bune condiţii originalele actelor de studii și evitaţi depunerea acestora în original la dosarele de concurs.
 • Nu plastifiaţi originalele actelor de studii deoarece veţi avea dificultăţi în privinţa autentificării, vizării şi apostilării acestora.

Legislaţie:

Ordin MEC  nr. 4.156 din 27 aprilie 2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind regimul actelor de studii şi al documentelor universitare în sistemul de învăţământ superior

xxx18.live

RU 67 – Regulament privind regimul actelor de studii şi al documentelor universitare în cadrul USAMV Cluj-Napoca


Program eliberare acte de studii:

luni-vineri: 9.00-12.00

Contact:

Daniela Safta
Tel: + 40 374492010, int. 199
E-mail: actestudii@usamvcluj.ro

Anca Popovici
Tel: + 40 374492010, int. 199
E-mail: anca.popovici@usamvcluj.ro

Skip to content