Birou eliberare acte studii

Program Birou eliberare acte studii:

Luni-vineri: 9-12


Începând cu anul universitar 2016-2017, conform Regulamentului de taxe aprobat de Senatului USAMV Cluj-Napoca în data de 16.06.2016, se percep taxe pentru eliberarea actelor de studii (neridicate) mai vechi de 3 ani de la finalizarea studiilor și pentru eliberarea unor adeverințe absolvenților, la cerere. (link).

Documente necesare pentru eliberarea actelor de studii

 • Carte de identitate sau paşaport valabile (în original);
 • Pentru actele de studii prevăzute cu „Loc pentru fotografie”: 2 fotografii color, recente, mărime ¾ cm (numai în cazul în care nu au fost depuse la decanatul facultăţii la finalizarea studiilor);
 • Nu se aplică pe diplomă fotografii necorespunzătoare;
 • Pentru eliberarea diplomei de finalizare a studiilor (licenţă master, doctorat) este obligatorie completarea on-line unui chestionar de evaluare a inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor USAMV Cluj-Napoca;
 • La ridicarea actului de studiu persoana desemnată să gestioneze actele de studiu va verifica on-line dacă formularul este completat.
 • Pentru actele de studiu (neridicate) mai vechi de 3 ani de la finalizarea studiilor se percepe o taxa de 300 lei. (conform RU 44)

Chestionare: Înaintea ridicării actelor de studii se va completa unul din chestionarele de mai jos în funcție de situația dumneavoastră.

Hotărârea Consiliului de Administraţie al USAMV Cluj-Napoca (link) cu privire la obligativitatea completării chestionarului de evaluare a inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor USAMV Cluj-Napoca.

Chestionar pentru absolvenţii studiilor universitare de licenţă (link)
Chestionar pentru absolvenţii studiilor universitare de master (link)
Chestionar pentru absolvenţii studiilor universitare de doctorat (link)

Eliberarea actelor de studii

 • Actele de studii se eliberează numai titularului.
 • În situaţii bine motivate, când titularul nu se poate prezenta, actul de studii poste fi eliberat împuternicitului acestuia, cu aprobarea conducerii universităţii, pe baza unei procuri care să menţioneze în mod expres faptul că împuternicitul poate ridica acte de studii, autentificată la notariat. În cazul în care după absolvire a survenit o schimbare a numelui, titularul actului de studiu va specifica în procură numele avut în perioada studiilor. La procură se anexează o copie a certificatului de naştere al titularului, iar persoana împuternicită se va legitima cu actul de identitate prevăzut în procură. Şi la ridicarea actului de studiu prin împuternicit este obligatorie completarea chestionarului de evaluare a inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor USAMV Cluj-Napoca de către titular.
 • În cazul cetăţenilor români sau străini cu domiciliul/reşedinţa în străinătate, procura notarială va fi supralegalizată sau apostilată (apostila de la Haga), conform convenţiilor internaţionale, de către autorităţile competente din ţara respectivă.
 • Procura notarială, în original, se păstrează cu termen permanent, în arhiva instituţiei care eliberează actul de studii.

Eliberarea duplicatelor actelor de studii

În cazul pierderii, distrugerii complete, deteriorării parţiale sau plastifierii unui act de studii, se poate elibera un duplicat al acestuia.

Pentru eliberarea duplicatului unui act de studii, titularul sau un împuternicit al acestuia, se adresează, în scris, conducerii universităţii o cerere însoţită de următoarele documente:

 • Dovada publicării în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, a pierderii, distrugerii, deteriorării sau plastifierii actului de studii după care se cere duplicat;
 • Actul de studii în cauză, dacă acesta este deteriorat parţial sau plastifiat;
 • Declaraţie scrisă a titularului actului, autentificată la notariat, în care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificarea şi împrejurările în care actul a fost pierdut, distrus complet, deteriorat parţial sau plastifiat;
 • Copie legalizată a certificatului de naştere;
 • Două fotografii ale titularului, realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format ¾ cm;
 • Dovada plăţii taxei pentru eliberarea duplicatului (taxa de 150 RON se achită la Casieria USAMV Cluj-Napoca, str. Calea Mănăştur, nr.3-5, clădirea Rectoratului, la mansardă, program de lucru: Luni-Vineri 800-930 şi 1230-1430).

Duplicatul unui act de studii se eliberează, de regulă, o singură dată.

Dacă duplicatul unui act de studii a fost pierdut sau distrus complet în condiţii de forţă majoră (calamităţi naturale, incendii etc.) titularului i se poate elibera, o singură dată, un alt duplicat, la cerere şi pe baza aprobării acesteia.

Termenul pentru eliberarea duplicatului unui act de studii este de o lună de la data depunerii documentelor la Birou Acte de studii.

Eliberarea adeverinţei de autenticitate a actelor de studii

Adeverinţa de autenticitate a actelor de studii se eliberează la cerere !

Pentru obţinerea adeverinţei de autenticitate a actelor de studii, solicitate în vederea vizării actelor de studii de către MEC – CNRED, în vederea apostilării acestora sau în vederea echivalării studiilor în străinătate, titularul acestora se va prezenta la Biroul Acte de studii cu următoarele documente:

 • Cerere pentru eliberarea adeverinţei însoțită de chitanța în valoare de 50 lei (conform RU 44);
 • Actele de studii pentru care se solicită adeverinţa de autenticitate, în original şi copii xerox ale acestora (în cazul Programei analitice se va depune copie xerox după adeverinţa nominală).

Termenul pentru eliberarea adeverinţei de autenticitate a actelor de studii este de două zile lucrătoare de la data depunerii cererii.

Adeverinţa se eliberează titularului sau unei alte persoane, fără a fi necesară prezentarea unei procuri notariale.

Eliberarea adeverinţei necesare pentru obţinerea Certificatului de Conformitate în vederea recunoaşterii diplomei de medic veterinar în scopuri profesionale

Adeverinţa necesară pentru obţinerea Certificatului de Conformitate în vederea recunoaşterii diplomei de medic veterinar în scopuri profesionale se eliberează la cerere !

Pentru obţinerea adeverinţei necesară la obţinerea de către absolvenţii Facultăţii de Medicină Veterinară a Certificatului de Conformitate în vederea recunoaşterii diplomei de medic veterinar în scopuri profesionale, solicitantul se va prezenta la Biroul Acte de studii cu următoarele documente:

 • Cerere pentru eliberarea adeverinţei însoțită de chitanța în valoare de 50 lei (conform RU 44);
 • Diploma de medic veterinar, în original şi copie xerox.

Termenul pentru eliberarea adeverinţei necesară pentru obţinerea Certificatului de Conformitate în vederea recunoaşterii diplomei de medic veterinar în scopuri profesionale este de două zile lucrătoare de la data depunerii cererii.

Adeverinţa se eliberează titularului sau unei alte persoane, fără a fi necesară prezentarea unei procuri notariale.

Foi matricole la cerere pentru absolvenţii din perioada 1983-1994

Întrucât diplomele absolvenţilor care au susţinut examenul de finalizare a studiilor în perioada 1983-1994 nu au fost însoţite de foi matricole, aceştia se pot adresa decanatului facultăţii absolvite, prin depunerea unei cereri, în vederea întocmirii foii matricole. Foile matricole se eliberează de Biroul Acte de studii.

Important:

 • Păstraţi în bune condiţii originalele actelor de studii și evitaţi depunerea acestora în original la dosarele de concurs.
 • Nu plastifiaţi originalele actelor de studii deoarece puteţi avea dificultăţi în privinţa autentificării, vizării şi apostilării acestora.

Program eliberare acte studii

luni-vineri: 9.00-12.00

Contact

Daniela Safta
Tel: + 40 264 596384, int. 199
E-mail: actestudii@usamvcluj.ro