Legislație

 

 • 2021
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 31 martie 2021
  privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, publicată în Monitorul Oficial nr. 335 din 1 aprilie 2021
 • HG nr. 369 din 29.03.2021 privind organizarea si funcționarea Ministerului Educației
  • OME nr. 3.199 din 28 ianuarie 2021pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.102/2016
  •  

  OME nr. 3.235 din 4 februarie 2021pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

   

   

   

  2020

   

  • OMEC nr. 3.115 din 27 ianuarie 2020 privind aprobarea Metodologiei de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat

   

  • OMEC nr. 3.116 din 27 ianuarie 2020 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2020
  • OMEC nr. 3.063 din 16 ianuarie 2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi înregistrare a programelor postuniversitare de către instituţiile de învăţământ superior, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.750/2019
  • OMEC nr. 3.067 din 20 ianuarie 2020 privind aprobarea Normelor metodologice pentru vizarea actelor de studii, a anexelor la actele de studii şi a documentelor şcolare universitare emise de instituţiile de învăţământ superior din România
  • OMEC nr. 3.126 din 29 ianuarie 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a cluburilor sportive universitare din subordinea instituţiilor de învăţământ superior de stat
  • OMEC 3200/19.02.2020 – privind aprobarea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat și a sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în evaluare
  • OMEC nr. 4.156 din 27 aprilie 2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind regimul actelor de studii şi al documentelor universitare în sistemul de învăţământ superior
  • OMEC nr. 4.206 din 6 mai 2020 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului superior din România
  • OMEC nr. 4.216 din 8 mai 2020 pentru completarea Metodologiei-cadru de organizare şi înregistrare a programelor postuniversitare de către instituţiile de învăţământ superior, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.750/2019

  2019

  • OMEC  2830/3.12.2019 – privind acordarea burselor “Eugen Ionescu” în anul universitar 2019-2020
  • OMEC 5664/2019 – privind modificarea și completarea metodologiei de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație aprobată prin OMENCS nr. 6125/2016
  • OMEN 5146/12.09.2019 – privind aprobarea aplicării generalizate a sistemului european de credite transferabile – Anexa-Ghidul – utilizatorului sistemului european de transfer și acumulare a creditelor ECTS/SECT
  • OMEN 4750/12.08.2019 – privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și înregistrare a programelor postuniversitare de către instituțiile de învățământ superior
  • HG 318/23.05.2019 – privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2019-2020; HG 641/27.08.2019 pentru modificarea Anexelor 1 și 2 la HG 318
  •  HOT. 326/23.05.2019 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2019-2020  prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 640 din 27 august 201
  • Ordinul nr.3956/02.05.2019 – privind stabilirea modalităţii de acordare a voucherelor de vacanţă pentru unităţile/instituţiile de învăţământ de stat, Ministerul Educaţiei Naţionale şi alte unităţi/instituţii din subordinea/ coordonarea acestuia
  • 2018
  • Ordinul 5403/01.11.2018 (Anexa 2, Anexa 3) – privind stabilirea Metodologiei de evaluare a studilor universitare de doctorat și a sistemelor de criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în evaluare  abrogat de OMEN 3200/21.02.2019
  • OMEN nr. 5110/17.09.2018 – privind aprobarea standardelor naționale minimale pentru acordarea titlului de doctor
  • OMEN 4019/27.06.2018 și Anexa (extras)  – privind acordarea burselor “Eugen Ionescu” în anul universitar 2018-2019
  • OMEN 3619/2018 – pt. aprobarea Metodologiei privind susținerea măsurilor compensatorii în vederea recunoașterii actelor de studii de nivel licență, master sau postuniversitar eliberate de instituții acreditate de învățământ superior din străinătate
  • Ordinul nr.3751/25.05.2018 – pentru modificarea OMEN nr. 3.560/2018 privind stabilirea modalităţii de acordare a voucherelor de vacanţă pentru unităţile/instituţiile de învăţământ de stat, Ministerul Educaţiei Naţionale şi alte unităţi din subordinea/coordonarea acestuia
  • HG 34/2018 – pt. aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru personalul din familia ocupaţională de funcţii bugetare „învăţământ”
  • Ordinul 600/20.04.2018 – privind aprobarea Codului controlului Intern managerial al entitățílor publice
  • L 95/20.04.2018 – privind adoptarea unor măsuri în domeniul finanțării învățământului
  • HG 185/04.04.2018 – privind domeniile și programele de studii universitare de masterat acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2018-2019 (extras); HG nr. 691/5.09.2018 pentru modificarea și completarea HG 185/04.04.2018
  • HG 158/29.03.2018 – privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii institutelor de învățământ superior pentru anul universitar 2018-2019; HG 692/5.09.2018 pentru modificarea și completarea HG 158/2018
  • OMEN 3353/20.03.2018 – privind aprobarea de noi domenii în cadrul școlilor doctorale organizate în instituțiile organizatoare de studii universitare de doctorat acreditate
  • OMEN 3329/14.03.2018 – privind stabilirea cuantumului burselor pentru studenții doctoranzi înmatriculați cu frecvență în instituțiile de învățământ superior de stat
  • ORDIN nr. 3.131/30.01.2018 – privind includerea în planurile de învăţământ, pentru toate programele de studii universitare organizate în instituţiile de învăţământ superior din sistemul naţional de învăţământ, a cursurilor de etică şi integritate academică
  • OMEN 3062/16.01.2018 privind modificarea art.13 din anexa la OMENCS nr. 6102/15.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat

  2017

  • OMEN 5643/2017 modificare OMENCS_6125/20.12.2016 metodologie cadru organizare și desfasurare examene Licenta și disertatie
  • Hotărârea 905/14.12.2017 – privind registrul general de evidență a salariaților
  • OU 99/14.12.2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
  • Ordin MAE și MEN 4879/08.09.2017 privind acordarea burselor “Eugen Ionescu” în anul 2017-2018
  • OMEN 5376/19.10.2017 privind aprobarea domeniilor și specializărilor/programelor de studii universitare corelate cu sectoarele economice cu potențial de creștere în România
  • OMEN 5076/28.09.2017 pentru completarea anexei la OMEN 3392/27.02.2017 – privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învățămâtul superior de stat, învățământ cu frecvență
  • OMEN 4783/30.08.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de etică și management universitar
  • HG 615/30.08.2017 – privind modificarea și completarea  HG 140/16.03.2017 – privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii institutelor de învățământ superior pentru anul universitar 2017-2018; Anexa 1; Anexa 2 (extras); Anexa 7 (extras)
  •  HG 614/30.08.2017 – privind modificarea anexelor nr.1 și 2 la HG 117/16.03.2017 – privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2017-2018; Anexa 1 (extras)
  • HG 577/9.08.2017 – privind aprobarea denumirilor calificărilor și titlurilor conferite absolvenților învățământului universitar de licență înmatriculați în anul I de studii în anii universitari 2014-2015, 2015-2016 și 2016-2017
  • OMEN 3991/6.06.2017 – pentru modificarea și completarea anexelor 2 și 3 la OMENCS nr. 4106/2016 privind componența nominală a CNATDCU
  • L nr. 56/apr.2017- pentru completarea art. 352 alin (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011
  • OMEN 3473/17.03.2017 – privind aprobarea Metodologiei de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini începînd cu anul școlar/universitar 2017-2018
  • HG 140/16.03.2017 – privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii institutelor de învățământ superior pentru anul universitar 2017-2018
  • OMENCS_6125/20.12.2016 – privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație, cu includerea modificărilor şi completărilor aduse de ORD. nr. 3.471 din 17 martie 2017; ORD. nr. 5.643 din 12 decembrie 2017; ORD. nr. 5.664 din 30 decembrie 2019; ORD. nr. 4.020 din 7 aprilie 2020; ORD. nr. 4.206 din 6 mai 2020; ORD. nr. 3.200 din 28 ianuarie 2021.
  • OMEN 3475/17.03.2017 – pentru aprobarea Metodologiei de înscriere și înregistrare a calificărilor din învățământul superior în RNCIS cu includerea modificărilor şi completărilor aduse de: ORD. nr. 5.686 din 20 decembrie 2017; ORD. nr. 3.194 din 9 februarie 2018; ORD. nr. 4.007 din 15 mai 2019; ORD. nr. 6.100 din 2 decembrie 2020.
  • HG 117/16.03.2017 – privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2017-2018
  • HG 136/16.03.2017 – privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 2017-2018
  • OMEN 3392/27.02.2017 – privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învățămâtul superior de stat, învățământ cu frecvență cu includerea modificărilor şi completărilor aduse de: ORD. nr. 4.104 din 21 iunie 2017; ORD. nr. 4.366 din 13 iulie 2017; ORD. nr. 5.076 din 28 septembrie 2017.
  • OMEN 3236/10.02.2017 – privind aprobarea Metodologiei de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini pe locuri fără plata taxelor de școlarizare și cu bursă și pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în instituțiile de învățământ superior de stat acreditate
  • OMEN 3262/16.02.2017 – privind organizarea și funcționarea de societăți antreprenoriale studențești în sistemul de învățământ superior din România

  2016

   • Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare în forma consolidată- decembrie 2016
   • OMENCS 6129/20.12.2016 – privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare începând cu anul universitar 2017-2018
   • OMENCS nr. 6125/20.12.2016 privind aprobarea Metodologiei cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație cu includerea modificărilor şi completărilor aduse de: ORDINUL nr. 3.471 din 17 martie 2017; ORDINUL nr. 5.643 din 12 decembrie 2017; ORDINUL nr. 5.664 din 30 decembrie 2019; ORDINUL nr. 4.020 din 7 aprilie 2020; ORDINUL nr. 4.206 din 6 mai 2020; ORDINUL nr. 3.200 din 28 ianuarie 2021.
   • OMENCS 5923/6.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate
   • OMENCS 5922/6.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, a funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate
   • OMENCS 5921/6.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, respectiv instituţiile organizatoare de studii universitare de doctorat din România, a calităţii de conducător de doctorat obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate
  • Legea 184/25.10.2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică
  • Ordinul 1056/4435 din 2016 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal

  Legea 144/2016 pentru modificarea art.2 lit a) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

  • OMENCS 3855/2016 – Metodologie de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini în anul universitar 2016-2017
  • HG nr. 36/6.02.2013 pentru modificarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior
  • Legea nr. 78/24 iunie 2014 privind reglementarea activității de voluntariat
  • ORDIN nr. 6129/20 decembrie 2016 – privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare începând cu anul universitar 2017-2018
  • OUG nr.20/2016, pentru modificarea şi completarea OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: OUG nr. 43 din 31 august 2016; DECIZIA nr. 794 din 15 decembrie 2016; LEGEA nr. 250 din 17 decembrie 2016; RECTIFICAREA nr. 250 din 17 decembrie 2016; LEGEA-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017.
  • L 85/2016 – privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din invățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 – 13 mai 2011; HG nr.614/2016 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a L85/2016
  • L 1/2011 – Legea educaţiei naţionale în forma consolidată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: LEGEA nr. 166 din 5 octombrie 2011; LEGEA nr. 283 din 14 decembrie 2011; OUG nr. 21 din 30 mai 2012;OUG nr. 84 din 12 decembrie 2012; OUG nr. 92 din 18 decembrie 2012; OUG nr. 14 din 6 martie 2013; LEGEA nr. 62 din 21 martie 2013; LEGEA nr. 206 din 27 iunie 2013; DECIZIA nr. 397 din 1 octombrie 2013; OUG nr. 103 din 14 noiembrie 2013; OUG nr. 117 din 23 decembrie 2013; LEGEA nr. 1 din 8 ianuarie 2014; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 106 din 27 februarie 2014; OUG nr. 16 din 9 aprilie 2014; OUG nr. 49 din 26 iunie 2014; OUG nr. 83 din 12 decembrie 2014; OUG nr. 94 din 29 decembrie 2014; DECIZIA nr. 669 din 12 noiembrie 2014; LEGEA nr. 95 din 30 aprilie 2015; LEGEA nr. 118 din 21 mai 2015; LEGEA nr. 153 din 18 iunie 2015; LEGEA nr. 220 din 23 iulie 2015; OUG nr. 41 din 30 septembrie 2015; LEGEA nr. 6 din 18 ianuarie 2016; OUG nr. 4 din 2 martie 2016; LEGEA nr. 118 din 31 mai 2016; LEGEA nr. 140 din 12 iulie 2016; LEGEA nr. 141 din 12 iulie 2016; OUG nr. 69 din 12 octombrie 2016; OUG nr. 81 din 16 noiembrie 2016; OUG nr. 96 din 8 decembrie 2016; OUG nr. 99 din 15 decembrie 2016;OUG nr. 2 din 6 ianuarie 2017; OUG nr. 9 din 27 ianuarie 2017; LEGEA nr. 11 din 3 martie 2017; LEGEA nr. 56 din 10 aprilie 2017; LEGEA nr. 70 din 14 aprilie 2017; LEGEA nr. 90 din 28 aprilie 2017; LEGEA nr. 137 din 13 iunie 2017; LEGEA nr. 188 din 24 iulie 2017; LEGEA nr. 197 din 29 septembrie 2017; LEGEA nr. 211 din 8 noiembrie 2017; OUG nr. 90 din 6 decembrie 2017; LEGEA nr. 71 din 19 martie 2018; LEGEA nr. 82 din 30 martie 2018; OUG nr. 48 din 8 iunie 2018; DECIZIA nr. 307 din 8 mai 2018; LEGEA nr. 201 din 20 iulie 2018; ORDONANŢA nr. 9 din 23 august 2018; OUG nr. 87 din 27 septembrie 2018; OUG nr. 96 din 9 noiembrie 2018; LEGEA nr. 289 din 29 noiembrie 2018; OUG nr. 114 din 28 decembrie 2018; LEGEA nr. 19 din 8 ianuarie 2019; LEGEA nr. 38 din 17 ianuarie 2019; LEGEA nr. 48 din 11 martie 2019; LEGEA nr. 56 din 1 aprilie 2019; LEGEA nr. 57 din 1 aprilie 2019; OUG nr. 23 din 3 aprilie 2019; LEGEA nr. 87 din 25 aprilie 2019; LEGEA nr. 102 din 8 mai 2019; LEGEA nr. 103 din 8 mai 2019; LEGEA nr. 104 din 17 mai 2019; LEGEA nr. 114 din 7 iunie 2019; LEGEA nr. 139 din 18 iulie 2019; DECIZIA nr. 657 din 17 octombrie 2019; OUG nr. 68 din 6 noiembrie 2019; LEGEA nr. 221 din 18 noiembrie 2019; OUG nr. 79 din 20 decembrie 2019; OUG nr. 84 din 27 decembrie 2019; LEGEA nr. 260 din 24 decembrie 2019; OUG nr. 3 din 16 ianuarie 2020; OUG nr. 15 din 4 februarie 2020; RECTIFICAREA nr. 15 din 12 februarie 2020; LEGEA nr. 37 din 2 aprilie 2020; OUG nr. 58 din 23 aprilie 2020; OUG nr. 70 din 14 mai 2020; OUG nr. 79 din 21 mai 2020; LEGEA nr. 80 din 12 iunie 2020; LEGEA nr. 83 din 17 iunie 2020; LEGEA nr. 109 din 3 iulie 2020; LEGEA nr. 133 din 15 iulie 2020; OUG nr. 141 din 19 august 2020; LEGEA nr. 184 din 20 august 2020; LEGEA nr. 187 din 20 august 2020; LEGEA nr. 185 din 20 august 2020; LEGEA nr. 186 din 20 august 2020; OUG nr. 171 din 14 octombrie 2020; LEGEA nr. 226 din 30 octombrie 2020; OUG nr. 226 din 30 decembrie 2020;OUG nr. 6 din 3 februarie 2021.
  • OMECTS nr. 6551/13.12.2011 privind documentele şcolare şi universitare oficiale care se întocmesc numai în limba română
  • OMECTS nr. 4692/29.07.2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniile ştiintifice aferente panelului pe domenii fundamentale P5 – Arte şi ştiinţe umaniste din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
  • OMECTS nr. 4691/26.07.2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniile ştiinţifice aferente panelului pe domenii fundamentale P4 -Ştiinţe sociale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
  • OMECTS nr. 4478/23.06.2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniile ştiinţifice aferente panelului pe domenii fundamentale P1 -Matematică şi ştiinţe ale naturii, P2 – Ştiinţe inginereşti si P3 – Ştiinţe biomedicale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
  • L 288/2004 privind organizarea studiilor universitare în forma consolidată, prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: OUG nr. 78 din 12 iulie 2005; LEGEA nr. 346 din 29 noiembrie 2005; LEGEA nr. 49 din 14 martie 2013; OUG nr. 96 din 8 decembrie 2016; ORDONANŢA nr. 9 din 23 august 2018.
  • HG nr. 1021 /25.06.2004 pentru aprobarea modelului comun european de Curriculum Vitae
  • CODUL MUNCII din 24 ianuarie 2003, prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 147 din 23 iulie 2012; LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012***); LEGEA nr. 2 din 1 februarie 2013; LEGEA nr. 187 din 24 mai 2012; LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; LEGEA nr. 77 din 24 iunie 2014; LEGEA nr. 171 din 16 decembrie 2014; LEGEA nr. 12 din 20 ianuarie 2015; LEGEA nr. 97 din 7 mai 2015; DECIZIA nr. 279 din 23 aprilie 2015; DECIZIA nr. 814 din 24 noiembrie 2015; DECIZIA nr. 261 din 5 mai 2016; LEGEA nr. 57 din 11 aprilie 2016; LEGEA nr. 176 din 7 octombrie 2016; LEGEA nr. 220 din 17 noiembrie 2016; OUG nr. 53 din 4 august 2017; DECIZIA nr. 759 din 23 noiembrie 2017; LEGEA nr. 64 din 12 martie 2018; LEGEA nr. 88 din 4 aprilie 2018; LEGEA nr. 127 din 11 iunie 2018; DECIZIA nr. 387 din 5 iunie 2018; OUG nr. 96 din 9 noiembrie 2018; HOTĂRÂREA nr. 937 din 7 decembrie 2018; OUG nr. 26 din 18 aprilie 2019; LEGEA nr. 93 din 6 mai 2019; LEGEA nr. 153 din 24 iulie 2019; HOT. nr. 935 din 13 decembrie 2019; LEGEA nr. 37 din 2 aprilie 2020; LEGEA nr. 85 din 18 iunie 2020; LEGEA nr. 151 din 23 iulie 2020; LEGEA nr. 213 din 30 septembrie 2020; LEGEA nr. 298 din 24 decembrie 2020
Skip to content