Legislație

2020

 • OMEC_3200/19.02.2020 – privind aprobarea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat și a sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în evaluare

2019

 • OMEC  2830/3.12.2019 – privind acordarea burselor “Eugen Ionescu” în anul universitar 2019-2020
 • OMEC 5664/2019 – privind modificarea și completarea metodologiei de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație aprobată prin OMENCS nr. 6125/2016
 • OMEN 5146/12.09.2019 – privind aprobarea aplicării generalizate a sistemului european de credite transferabile – Anexa-Ghidul – utilizatorului sistemului european de transfer și acumulare a creditelor ECTS/SECT
 • OMEN 4750/12.08.2019 – privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și înregistrare a programelor postuniversitare de către instituțiile de învățământ superior
 • OMEN 4698/02.08.2019 – privind modificarea și completarea ordiniului ministrului educației și cercetării nr. 3617/2005 privind aplicarea generalizată a Sistemului European de Credite Transferabile
 • HG 318/23.05.2019 – privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2019-2020; HG 641/27.08.2019 pentru modificarea Anexelor 1 și 2 la HG 318
 • HG 326/23.05.2019 – privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii institutelor de învățământ superior pentru anul universitar 2019-2020
 • Ordinul nr.3956/02.05.2019 – privind stabilirea modalităţii de acordare a voucherelor de vacanţă pentru unităţile/instituţiile de învăţământ de stat, Ministerul Educaţiei Naţionale şi alte unităţi/instituţii din subordinea/ coordonarea acestuia
 • OMEN 3200/21.02.2019 – privind aprobarea  Metodologiei de evaluare a studilor universitare de doctorat și a sistemelor de criterii, standarde și indicatori de performanță

2018

 • Ordinul 5403/01.11.2018 (Anexa 2, Anexa 3) – privind stabilirea Metodologiei de evaluare a studilor universitare de doctorat și a sistemelor de criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în evaluare
 • OMENCS nr. 4106/2016 în forma consolidata la data de 10.10.2018 – privind comisii CNATDCU, domenii de doctorat arondate, componență nominală a comisiilor
 • OMEN nr. 5110/17.09.2018 – privind aprobarea standardelor naționale minimale pentru acordarea titlului de doctor
 • OMEN 4019/27.06.2018 și Anexa (extras)  – privind acordarea burselor “Eugen Ionescu” în anul universitar 2018-2019
 • OMEN 3619/2018 – pt. aprobarea Metodologiei privind susținerea măsurilor compensatorii în vederea recunoașterii actelor de studii de nivel licență, master sau postuniversitar eliberate de instituții acreditate de învățământ superior din străinătate
 • Ordinul nr.3751/25.05.2018 – pentru modificarea OMEN nr. 3.560/2018 privind stabilirea modalităţii de acordare a voucherelor de vacanţă pentru unităţile/instituţiile de învăţământ de stat, Ministerul Educaţiei Naţionale şi alte unităţi din subordinea/coordonarea acestuia
 • HG 34/2018 – pt. aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru personalul din familia ocupaţională de funcţii bugetare „învăţământ”
 • Ordinul 600/20.04.2018 – privind aprobarea Codului controlului Intern managerial al entitățílor publice
 • L 95/20.04.2018 – privind adoptarea unor măsuri în domeniul finanțării învățământului
 • HG 185/04.04.2018 – privind domeniile și programele de studii universitare de masterat acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2018-2019 (extras); HG nr. 691/5.09.2018 pentru modificarea și completarea HG 185/04.04.2018
 • HG 158/29.03.2018 – privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii institutelor de învățământ superior pentru anul universitar 2018-2019; HG 692/5.09.2018 pentru modificarea și completarea HG 158/2018
 • OMEN 3353/20.03.2018 – privind aprobarea de noi domenii în cadrul școlilor doctorale organizate în instituțiile organizatoare de studii universitare de doctorat acreditate
 • OMEN 3329/14.03.2018 – privind stabilirea cuantumului burselor pentru studenții doctoranzi înmatriculați cu frecvență în instituțiile de învățământ superior de stat
 • ORDIN nr. 3.131/30.01.2018 – privind includerea în planurile de învăţământ, pentru toate programele de studii universitare organizate în instituţiile de învăţământ superior din sistemul naţional de învăţământ, a cursurilor de etică şi integritate academică
 • OMEN 3062/16.01.2018 privind modificarea art.13 din anexa la OMENCS nr. 6102/15.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat

2017

 • OMEN 5643/2017 modificare OMENCS_6125/20.12.2016 metodologie cadru organizare și desfasurare examene Licenta și disertatie
 • Hotărârea 905/14.12.2017 – privind registrul general de evidență a salariaților
 • OU 99/14.12.2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
 • Ordin MAE și MEN 4879/08.09.2017 privind acordarea burselor “Eugen Ionescu” în anul 2017-2018
 • OMEN 5376/19.10.2017 privind aprobarea domeniilor și specializărilor/programelor de studii universitare corelate cu sectoarele economice cu potențial de creștere în România
 • OMEN 5076/28.09.2017 pentru completarea anexei la OMEN 3392/27.02.2017 – privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învățămâtul superior de stat, învățământ cu frecvență
 • OMEN 4783/30.08.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de etică și management universitar
 • HG 615/30.08.2017 – privind modificarea și completarea  HG 140/16.03.2017 – privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii institutelor de învățământ superior pentru anul universitar 2017-2018; Anexa 1; Anexa 2 (extras); Anexa 7 (extras)
 •  HG 614/30.08.2017 – privind modificarea anexelor nr.1 și 2 la HG 117/16.03.2017 – privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2017-2018; Anexa 1 (extras)
 • HG 577/9.08.2017 – privind aprobarea denumirilor calificărilor și titlurilor conferite absolvenților învățământului universitar de licență înmatriculați în anul I de studii în anii universitari 2014-2015, 2015-2016 și 2016-2017
 • OMEN 3991/6.06.2017 – pentru modificarea și completarea anexelor 2 și 3 la OMENCS nr. 4106/2016 privind componența nominală a CNATDCU
 • OMEN 3990/6.06.2017 – privind componența nominală a comisiilor de contestații ale CNATDCU
 • L nr. 56/apr.2017- pentru completarea art. 352 alin (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011
 • OMEN 3473/17.03.2017 – privind aprobarea Metodologiei de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini începînd cu anul școlar/universitar 2017-2018
 • HG 140/16.03.2017 – privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii institutelor de învățământ superior pentru anul universitar 2017-2018
 • OMENCS_6125/20.12.2016 – privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație; OMEN 3471/17.03.2017 – privind modificarea art.19 din OMENCS 6125
 • OMEN 3475/17.03.2017 – pentru aprobarea Metodologiei de înscriere și înregistrare a calificărilor din învățământul superior în RNCIS
 • HG 117/16.03.2017 – privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2017-2018
 • HG 136/16.03.2017 – privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 2017-2018
 • OMEN 3392/27.02.2017 – privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învățămâtul superior de stat, învățământ cu frecvență
 • OMEN 3236/10.02.2017 – privind aprobarea Metodologiei de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini pe locuri fără plata taxelor de școlarizare și cu bursă și pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în instituțiile de învățământ superior de stat acreditate
 • OMEN 3262/16.02.2017 – privind organizarea și funcționarea de societăți antreprenoriale studențești în sistemul de învățământ superior din România

2016

 • Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare în forma consolidată- decembrie 2016
 • OMENCS 6129/20.12.2016 – privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare începând cu anul universitar 2017-2018
 • OMENCS nr. 6125/20.12.2016 privind aprobarea Metodologiei cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație
 • OMENCS 5923/6.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate
 • OMENCS 5922/6.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, a funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate
 • OMENCS 5921/6.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, respectiv instituţiile organizatoare de studii universitare de doctorat din România, a calităţii de conducător de doctorat obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate
 • OMENCS 5712/04.11.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării (CNECSDITI)
 • Legea 184/25.10.2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică
 • Ordinul 1056/4435 din 2016 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal
 • OMENCS 5014/25.08.2016 privind constituirea și utilizarea fondului pentru finanțarea situațiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanțare a instituțiilor de învățământ superior de stat
 • Legea 144/2016 pentru modificarea art.2 lit a) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
 • OMENCS 3855/2016 – Metodologie de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini în anul universitar 2016-2017
 • OMECS_5651/10.11.2015 privind aprobarea Metodologiei de alocare și utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituțională a instituțiilor de învățământ superior de stat
 • OMEN nr.657/24.11.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învățământ superior
 • HG nr. 36/6.02.2013 pentru modificarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior
 • OMECTS nr. 6.560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare
 • OMECTS nr.3163/01.02.2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă
 • Legea nr. 78/24 iunie 2014 privind reglementarea activității de voluntariat
 • ORDIN nr. 6129/20 decembrie 2016 – privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare începând cu anul universitar 2017-2018
 • OUG nr.20/2016, OUG nr.43/2016 – pentru modificarea și completarea OU nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, propagarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru aplicarea unitară a dispozițiilor legale
 • L 85/2016 – privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din invățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 – 13 mai 2011; HG nr.614/2016 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a L85/2016
 • L 284/2010 – Lege cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, completare: Legea nr.193/28 octombrie 2016
 • L 285/2010 – Lege privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice
 • Legea educaţiei naţionale şi reglementări însoţitoare
 • L 1/2011 – Legea educaţiei naţionale în forma consolidată; L nr. 56/apr.2017; L nr.139/2019
 • OMECTS nr. 6551/13.12.2011 privind documentele şcolare şi universitare oficiale care se întocmesc numai în limba română
 • OMECTS nr. 5703/18.10.2011 privind implementarea Cadrului naţional al calificărilor din învăţământul superior (OMECTS, Anexe)
 • OMECTS nr. 4692/29.07.2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniile ştiintifice aferente panelului pe domenii fundamentale P5 – Arte şi ştiinţe umaniste din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
 • OMECTS nr. 4691/26.07.2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniile ştiinţifice aferente panelului pe domenii fundamentale P4 -Ştiinţe sociale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
 • OMECTS nr. 4478/23.06.2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniile ştiinţifice aferente panelului pe domenii fundamentale P1 -Matematică şi ştiinţe ale naturii, P2 – Ştiinţe inginereşti si P3 – Ştiinţe biomedicale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
 • OMECTS nr.4062/15.04.2011 privind Metodologia-cadru de organizare a referendumului la nivel de universităţi pentru alegerea modalităţii de desemnare a rectorului
 • L 288/2004 privind organizarea studiilor universitare în forma consolidată; OUG nr. 96/dec.2016
 • HG nr. 1021 /25.06.2004 pentru aprobarea modelului comun european de Curriculum Vitae
 • Codul muncii și reglementări însoțitoare (Legea nr.53/2003 și OU nr.53/2017)