Plan strategic 2016-2020

In conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 1/2011 și a Cartei, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca elaborează şi adoptă Planul Strategic pentru perioada 2016 – 2020.

Planul strategic are la baza Planul Managerial al Rectorului şi a fost elaborat prin consultarea membrilor Consiliului de Administraţie. Planul strategic devine parte componentă a Contractul de Management semnat cu Senatul Universităţii şi va fi completat şi adaptat situațiilor concrete prin planurile operaţionale anuale.

1.      MISIUNEA ȘI VIZIUNEA UNIVERSITĂŢII

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca are ca misiune principală, conform Cartei, formarea profesională de nivel universitar şi producerea de cunoaştere prin cercetare ştiinţifică şi inovare. USAMVCN este o instituţie de învăţământ superior de cercetare avansată şi educaţie care se adaptează permanent cerinţelor regionale, naţionale şi europene în privința educaţiei, cercetării, inovării şi transferului tehnologic în domeniile specifice ştiinţelor vieţii, asumate prin programele de studii şi de cercetare.

Universitatea promovează excelenţa în învăţământ, cercetare şi inovare, prin formare academică universitară şi postuniversitară, prin educaţie pe tot parcursul vieţii şi integrare în circuitul de valori universale în acord cu exigenţele unei societăţi bazate pe cunoaştere.

Universitatea promovează conceptul potrivit căruia valorile cunoaşterii sunt universale, iar educația şi cercetarea presupun evaluare şi autoevaluare corectă, dialog constructiv şi libertate în exprimarea opiniilor, recunoaşterea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, precum şi respectul faţă de mediu şi faţă de tot ce este viu.

Prin calitatea serviciilor oferite, prin dialogul cu societatea şi adaptarea la nevoile concrete ale acesteia, universitatea îşi propune fie în continuare un pol de excelenţă şi să contribuie la dezvoltarea tehnologică, culturală, socială şi economică locală, regională, naţională şi europeană.

2.  OBIECTIVE STRATEGICE şi DIRECTII DE ACTIUNE SPECIFICE

2.1. Managementul universității

Universitatea adoptă principiile de management orientat spre performanță şi de stimulare a inițiativei:

 • Dezvoltarea managementului de tip antreprenorial;
 • Adoptarea unei politică bugetară care să pună mai bine în valoare eforturile individuale şi colective ale corpului academic;
 • Descentralizarea treptată a actului decizional şi de conducere, la nivel de departamente şi facultăţi, cu creşterea autorității și a responsabilităţii colectivelor de cadre didactice şi cercetători;
 • Stimularea inițiativelor personale sau colective care pot atrage resursele financiare necesare dezvoltării instituționale, inclusiv retribuirii salariale suplimentare adecvate; susţinerea proiectelor prioritare şi care sunt sustenabile;
 • Corelarea mai bună a actului de predare cu cercetarea, inovarea şi prestarea de servicii către comunitate;
 • Simplificarea procesului decizional în universitate, inclusiv prin aprobarea/semnarea electronică a documentelor interne;
 • Promovarea spiritului de cooperare la nivelul instituţiei şi în afara ei prin întreţinerea unor relaţii academice constructive în interiorul instituţiei şi prin dialogul cu partenerii;
 • Promovarea managementului participativ care să consolideze fidelitatea membrilor comunității academice;
 • Perfecționarea sistemului de management al calității și audit intern, care să permită consolidarea performanței în actul didactic, de cercetare şi administrativ;
 • Implicarea mai amplă a studenţilor în actul decizional și în evaluarea periodică a activităţii educative la toate ciclurile de studiu, inclusiv masterat, doctorat şi postdoctorat;
 • Optimizarea folosirii infrastructurii didactice şi de cercetare a universității, ca bun comun şi folosință comună pentru toți membrii comunității academice;

2.2.   Activitatea didactică

Activitatea didactică este principala preocupare a comunității academice din universitate, calitatea procesului de pregătire profesională a studenților de la toate ciclurile învățământului universitar fiind măsura asumării misiunii, măsura valorii și reputației universității.

Promovarea unui proces educațional modern, centrat pe rezultatele învățării, în acord cu nevoile societății, devine un obiectiv strategic important:

 • Reformarea permanentă a curriculei programelor de studii în acord cu bunele practici internaționale şi cu cerinţele în devenire ale pieței muncii;
 • Identificarea și verificarea prin sistemul de asigurare a calității a dobândirii competențelor şi abilităților practice de bază necesare exercitării profesiei;
 • Ameliorarea curriculei devine responsabilitatea tuturor departamentelor implicate în actul didactic al fiecărui program de studii și trebuie să reflecte cerințele societății fata de profesie;
 • Promovarea unui învăţământ inovativ, în care cercetarea aduce un aport major în formarea profesionala şi intelectuală, orientat spre problemele complexe a agriculturii româneşti, dar şi spre noile orientări din domeniul ştiinţelor vieţii din Europa;
 • Adoptarea/perfecționarea metodelor de predare moderne, interactive, perfecționarea învățământului centrat pe student, precum şi pe învățământul bazat pe rezolvarea de probleme;
 • Cercetarea aplicativă şi serviciile vor aduce un aport important de material didactic şi vor favoriza învățământul bazat pe rezolvarea de probleme;
 • Inițierea/extinderea sistemului de învăţământ modular la anumite discipline, mai ales în cadrul celor de specialitate;
 • Stimularea studiului individual al studenţilor prin metode precum self-directed learning, e-learning, învăţământ modular, referate şi proiecte;
 • Dezvoltarea relațiilor de colaborare cu universități prestigioase în vederea amplificării schimbului de cadre didactice şi studenți;
 • Autorizarea de noi programe de studii în limbile franceză şi engleză în fiecare facultate;
 • Specializarea mai îngustă a cadrelor didactice în vederea dobândirii de competenţe ştiinţifice la un nivel mult mai ridicat.
 • Îmbunătăţirea cantitativă şi calitativă a materialului bibliografic prin oferirea de cursuri proprii, tipărite sau pe suport electronic, şi recomandarea sau chiar impunerea unei bibliografii de specialitate consacrate internaţional; achiziţionarea de noi tratate şi reviste de referinţă (preferabil în format electronic);
 • Optimizarea numărului de studenţi la activitățile practice;
 • Creșterea numărului de programe de doctorat, de postdoctorat, de cercetare și de specializare postuniversitară în cotutelă.
 • Stimularea și susținerea cadrelor didactice în vederea abilitării și obținerii dreptului de a conduce doctorate.
 • Atragerea de doctori tineri performanți în programe de cercetare postdoctorală finanțate din programe de cercetare, programe operaționale sectoriale și parteneriate public-privat.

2.3.    Resursa umană

Asigurarea condițiilor propice dezvoltării profesionale și motivării resursei umane din universitate este un element cheie al strategiei de dezvoltare instituțională pe termen lung:

 • Promovarea valorii profesionale şi ştiinţifice autentice în corelație cu o politică salarială diferenţiată, inclusiv de salarizare suplimentară prin granturile de cercetare interne sau externe şi prin activități economice;
 • Susținerea personalului didactic şi de cercetare în a urma stagii de specializare europeană/internațională și de a-și perfecționa competențele de comunicare în limbi străine;
 • Susţinerea materială a cadrelor didactice tinere (doctoranzi, asistenţi, şefi de lucrări) prin dirijarea către ei, în primul rând, a activităţilor didactice în regim plata cu ora şi antrenarea lor în activităţile de servicii și cercetare remunerate;
 • Salarizarea la maximum grilei postului pentru colegii care obțin diplome de specializare recunoscute european;
 • Atragerea către studiile doctorale şi către cariera universitară  a absolvenţilor/a personalităților cu performanţe profesionale deosebite, cu spirit de echipă, energici şi cu caracter;
 • Creşterea numărului şi a calificării personalului administrativ şi recompensarea financiară a persoanelor cu contribuţii semnificative la reuşitele financiare ale instituţiei;
 • Susținerea colegilor în vederea abilitării și obținerii dreptului de a conduce doctorate.
 • Stimularea financiară a personalului care prestează servicii și consultanță prin alocarea de cote părți din încasări ca salarizare în regim de cumul de funcții sau suport pentru diferite activități independente (ex. mobilități, taxe de participare la manifestări științifice).
 • Stimularea reînființării școlilor medii, vocaționale/aplicate, antreprenoriale în agricultură şi celelalte domenii ale universității (ex. tehnicieni agronomi, viticultori, pomicultori, zootehniști, veterinari, în mecanizare, etc.); acest lucru ar duce la posibilitatea atragerii în universitate de personal auxiliar bine instruit;
 • Înființarea în universitate a unui restaurant şi a unei grădinițe care să deservească membrii comunității academice.

2.4.         Parteneriatul cu studenții universității

Studenții sunt parteneri și membri egali ai comunităţii academice, atât în raport cu personalul angajat, cât şi în raport cu ceilalți studenţi. Abordarea relaţiilor cadre didactice-studenţi dintr-o perspectivă de parteneriat bazat pe principii etice şi deontologice universitare şi profesionale asigură un climat propice implicării mai ample a studenţilor în activităţi didactice şi de cercetare, o mai bună pregătire profesională, o atractivitate mai mare a universității şi o relaţie mai bună cu absolvenţii.

Pornind de la aceste considerente generale, sunt oportune câteva direcții de acțiune:

 • Implicarea mai amplă a studenților în actul decizional al universității în revizuirea periodică a curriculei și în sistemul de asigurare al calității, inclusiv prin evaluarea prestației cadrelor didactice.
 • Implicarea mai largă a studenţilor în cercurile ştiinţifice, în cercetarea ştiinţifică contractuală și în serviciile de specialitate ale disciplinelor, în vederea lărgirii orizontului informaţional teoretic şi a însuşirii de tehnici de laborator folosite în diagnostic şi cercetare.
 • Îmbunătățirea calității pregătirii practice a studenților şi monitorizarea dobândirii abilitaților practice necesare în prima zii de angajare;
 • Extinderea procesului de formare a studenţilor prin promovarea valorilor moralei şi a dragostei pentru natură, artă şi sport; susținerea inițiativelor extracurriculare (cercuri şi publicații studențești, organizarea de manifestări științifice, cultural-artistice) prin alocarea unor sume din buget pe baza unor proiecte concrete.
 • Implementarea sistemului de tutoriat şi mentoring pentru identificarea şi soluționarea problemelor reale ale studenţilor;
 • Creșterea numărului de mobilități internaționale şi perfecționarea procedurilor de întocmire a convențiilor de mobilitate și de recunoaștere a creditelor (ECTS) obținute.
 • Sprijinirea organizațiilor studențești în a dezvolta contacte şi schimburi de experienţă cu asociaţii studenţeşti din ţară şi străinătate;
 • Sprijinirea studenților în organizarea de activităţi sportive, culturale şi turistice;
 • Recompensarea materială a studenţilor care se implică semnificativ în serviciile universității și activităţile de cercetare contractuale;
 • Extinderea și modernizarea spațiilor de cazare, de servire a mesei și a bazei sportive; darea în folosință a căminului studențesc Agronomia 2;
 • Majorarea fondului de burse, inclusiv prin alocări de la veniturile proprii ale universităţii şi prin atragerea de sponsori.
 • Organizarea școlilor de vară, târgurilor de job-uri și concursurilor studențești;

2.5.    Formarea continuă în domeniile specifice universității

Oferta educațională postuniversitară este un indicator important în evaluarea universităților. Dezvoltarea învăţământul continuu este una din priorităţile programelor şi finanţărilor europene până în anul 2020. USAMVCN se implica, alături de societățile profesionale şi științifice, în conceperea, implementarea și controlul calității programelor de educație continuă a profesioniștilor din domeniile specifice.

Majoritatea disciplinelor universității se pot implica în formarea continuă a practicienilor.

 • Organizarea unui învăţământ specializat pentru educaţia continuă, stabilirea clară a  misiunii şi a modului de funcţionare;
 • Prin cooperare cu societățile științifice şi profesionale din țară şi străinătate se vor iniția programe de specializare postuniversitară cu recunoaștere națională şi internațională.

2.6.   Cercetarea ştiinţifică, inovarea şi transferul tehnologic

Activitatea de cercetare ştiinţifică fructificată şi demonstrată prin publicații științifice este o preocupare importantă a oricărei comunităţi academice, în special a universităților de cercetare avansată şi educație. Cercetarea ştiinţifică este o condiție esențială a educaţiei universitare, este o

sursă importantă de fonduri necesare achiziţionării de aparatură, asigură perfecţionarea continuă și prestigiul cadrelor didactice, susţine studiile doctorale și postdoctorale, susține dezvoltarea mediului economic şi social regional şi naţional şi, de asemenea, susține internaționalizarea educației universitare.

Strategia USAMVCN în domeniul CDI ar putea urmări câteva obiective realizabile:

 • Constituirea de parteneriate regionale şi europene pentru accesarea de proiecte de tip Horizon 2020, în cadrul direcțiilor de specializare inteligentă promovate prin Strategia Europeană de Cercetare 2014-2020 (Bioeconomie, Tehnologia informației şi comunicației, Energie şi mediu şi Eco-tehnologii), completate cu cele 3 priorități de interes public (Sănătate, Spațiu și securitate și Patrimoniu);
 • Dezvoltarea cercetării aplicative, inovării și transferului tehnologic prin:
  • construirea şi operaționalizarea unei platforme de comunicare între universitate  și mediul economic, care să faciliteze interacțiunea rapidă;
  • constituirea de parteneriate CDI și transfer tehnologic cu mediul privat;
  • valorificarea și diversificarea relațiile parteneriale ale universității, pe baza de proiecte, cu parteneri europeni și euro-atlantici;
  • valorificarea rezultatelor cercetării printr-o abordare antreprenorială (ex. brevete vandabile, accesarea programelor naționale de cercetare şi a programelor de valorificare a cercetării precum Programul Operațional Competitivitate);
  • crearea și promovarea unor forme de pregătire profesională și cercetare sub formă de parteneriate tripartite (ex. universitate – masterand/doctorand/postdoctorand – agent economic) şi atragerea de burse private pentru cercetare;
  • Scoaterea la concurs şi ocuparea a aproximativ 20 posturi de cercetător cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, în institutele şi stațiunile de cercetare.
  • Amplificarea cercetării interdisciplinare din universitate;
  • Instruirea personalului didactic şi auxiliar în utilizarea aparaturii existente sau pe cale de a fi achiziţionată;
  • Susţinerea laboratoarelor și centrelor de cercetare existente, înfiinţarea de noi centre de cercetare şi acreditarea lor ca centre acreditate, de excelenţă;
  • Promovarea fermelor şi stațiunilor ca unități de cercetare pilot care integrează practica studenţilor şi formarea continua a specialiștilor şi fermierilor;
  • Colaborarea cu alte staţiuni de cercetare din regiune.
  • Creşterea producţiei ştiinţifice de calitate, prin:
   • creşterea numărului publicaţiilor ISI cu factor de impact şi scor de influenţă;
   • susţinerea financiară a cadrelor didactice în vederea publicării de articole ISI cu factor de impact;
   • evidențierea și recompensarea cadrelor care publică cu succes și cresc punctajul la evaluările programelor de studiu și ale universității;
   • participarea la manifestările ştiinţifice din ţară şi străinătate, cu lucrări originale, în calitate de moderator, lector invitat sau membru al bordului ştiinţific;
   • participarea anuală la Simpozionului internaţional Perspective ale agriculturii mileniului trei şi creşterea vizibilităţii internaţionale Buletinului ştiinţific („Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca”) prin asigurarea a minimum 20% participanţi străini;
   • creşterea vizibilităţii publicațiilor coordonate de universitate și editarea de publicații noi, în colaborare cu societăți științifice;
   • încurajarea cadrelor didactice care au publicaţii valoroase în depunerea  candidaturii pentru obţinerea de premii şi distincţii (CNCSIS, ASAS, Academia Română etc.) şi depunerea dosarului de abilitare.

2.7. Infrastructura universității

Creșterea capacității educaționale, CDI și transfer tehnologic a USAMV Cluj-Napoca se poate face prin protejarea şi operaționalizarea întregului patrimoniului actual, precum şi prin continuarea procesului investiţional de dezvoltare a infrastructurii. Susținerea financiară a acestor obiective poate fi obținută prin accesarea Programului Operațional Competitivitate (A.1.1.1, A1.1.3 şi A1.1.4), inclusiv prin realizarea de proiecte de dezvoltare asumate de disciplinele de specialitate și prin integrarea de componente din viitorul Smart City – Cluj Innovation City, dar și printr-o abordare complementară de universitate antreprenorială (ex. Centru de Excelență privind Dezvoltarea Antreprenorială şi Centru de Transfer Tehnologic);

Următoarele obiective strategice se impun în domeniul bazei materiale:

 • Facultatea de Agricultură:
  • Constituirea unei stațiuni de cercetare pentru diverse culturi agricole cu interes pentru zona Transilvaniei;
  • Continuarea dotării cu utilaje agricole performante pentru cercetare, servicii și învățământ;
  • Renovare și extinderea clădirilor departamentului de mecanizare;
 • Facultatea de Horticultură:
   • Revitalizarea Stațiunii de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca;
   • Realizarea unei baze de cercetare și practică pentru Silvicultură, care să includă pepiniere, plantații de fructe de pădure şi cabană de vânătoare inclusă în circuitul turistic;
   • Spații adecvate și dotări specifice specializărilor Măsurători Terestre şi Cadastru  precum şi pentru Științele Economice;
 • Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii:
  • Operaționalizarea Centrului Global de Excelență în Cercetarea Avansată în Sericicultură și Promovarea Producției de Mătase;
  • Înființarea Centrului Transilvan “HOIA” pentru biodiversitate și transfer tehnologic la specia ovină;
  • Amenajare de baze de cercetare pentru rase bovine de carne și lapte autohtone şi transfer tehnologic privind exploatarea raselor pure și a hibrizilor;
  • Dezvoltarea cercetării în ferma didactică şi experimentală Cojocna;
  • Biobaze cu diferite specii de fermă: păsări, suine;
  • Biobază de ecvine şi Club de echitație – în colaborare cu Medicina Veterinară;
  • Staţii pilot de Biotehnologii.
 • Facultatea de Știința şi Tehnologia Alimentelor:
  • Staţie pilot de Obţinere a Extractelor naturale şi Aditivilor alimentari naturali;
  • Amenajarea de spaţii adecvate desfăşurării activităţii didactice la disciplinele de Chimie, Biochimie;
  • Modernizarea laboratoarelor Fenomene de transfer, Utilaje în Industria alimentară şi Tehnica Frigului – în colaborare cu Departamentul de Mecanizare;
  • Staţii pilot de Biotehnologii alimentare – în colaborare cu Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii;
  • Reamenajarea spaţiilor din cadrul Facultăţii de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor;
 • Facultatea de Medicină Veterinară:
  • Construirea şi dotarea Institutului de Nutriție și Patologie Animală al Transilvaniei: A. Compartimentul de nutriție animală, B. Compartimentul clinic, C. Compartimentul de medicină sportivă, D. Compartimentul de biotehnologii în reproducție, E. Compartimentul de interacțiune om-animal;
  • Construirea și dotarea de noi laboratoare didactice, de cercetare şi de prestări servicii, (ex. centru transfuzii, hematologie, microscopie electronică, controlul calităţii furajelor, controlul reziduurilor medicamentoase, citogenetică şi genetică moleculară, siguranţă alimentară, toxicologie, germoplasmă);
  • Amenajarea şi dotarea de noi clinici de specialitate (ex. clinică oncologică, clinică dermatologică);

2.8.    Prestigiul naţional

 • Menținerea universității în topul universităților din țară;
 • Menținerea programelor de studiu în vârful ierarhiei naționale;
 • Dezvoltarea laboratoarelor, centrelor și stațiunilor de cercetare ca centre de referință şi surse de transfer tehnologic;
 • Implicată tot mai ampla în specializarea și formarea continuă a specialiștilor, prin programe specifice oferite în colaborare cu forurile profesionale din țară şi străinătate.
 • Creșterea numărului cadrelor didactice membre în academii, în forurile societăților științifice şi profesionale, în comisii ministeriale, în comisii de evaluare sau experți evaluatori ai proiectelor de cercetare.

2.9.   Prestigiul internaţional

Cultivarea relaţiilor de colaborare ştiinţifică cu instituții și personalităţi internaţionale este un deziderat al oricărei comunităţi universitare care doreşte să fie la curent cu tendinţele ştiinţifice şi organizatorice ale profesiilor specifice şi care, în egală măsură, doreşte să se afirme internaţional.

 • Activarea în continuare în rețele academice internaționale;
 • Internaționalizarea mai largă a învățământului prin implementarea de noi programe de studii în limbi străine, separat și/sau în cotutelă/colaborare cu instituții din străinătate, invitarea de cadre didactice şi cercetători de prestigiu de la instituții din străinătate, realizarea de doctorate în cotutelă, oferirea de burse de studii în străinătate şi continuarea participării în programele de mobilităţi ale UE.
 • Înscrierea cadrelor didactice în societăţi internaționale de specialitate şi susţinerea financiară a acestora (fonduri din cercetare sau venituri proprii) în vederea participării la întrunirile societăţilor.
 • Creșterea numărului de publicații ISI, a participării cu prezentări orale la congrese internaționale şi participarea în colective editoriale internaționale.
 • Perfecționarea procedurilor de recunoașterea și echivalarea perioadelor de studiu în străinătate;

2.10.    Susţinerea financiară a obiectivelor strategice

Bugetul universității trebuie să asigure un învățământ adecvat bazat pe cercetare, să atragă personal competent, să asigure un raport personal/studenți acceptabil european, să asigure o dotare și o aprovizionare cu consumabile corespunzătoare.

 • Fondurile bugetare ale universității depind într-o mică măsură de eforturile colectivităţii academice şi sunt limitate de numărul de studenţi bugetați de minister şi de nivelul finanţării fiecărui student.
 • Fondurile din cercetare vor fi la dispoziţia colectivelor care le-au atras şi pot susţine dezvoltarea unor discipline. În strategia de dezvoltare a universității vom urmări implicarea tuturor disciplinelor în activităţi de cercetare contractuale. Unele discipline, din cauza personalului redus, a lipsei unei dotări minime, nu au avut acces la fonduri consistente de cercetare. Aceste discipline pot fi ajutate, cu fonduri ale facultăţii şi universităţii precum şi prin cooptarea în echipe de cercetare, să-şi dezvolte laboratoarele pentru a putea demonstra capacitate de cercetare.
 • Fonduri atrase prin învăţământul cu taxă. În timp ce învățământul cu taxă în limbi străine este perfect sustenabil financiar, taxele aplicate la multe programe în limba română necesita o reevaluare.
 • Fondurile atrase prin prestări de servicii (diagnostic, analize, testări). Creşterea gamei şi calităţii serviciilor oferite poate duce la obţinerea unor fonduri importante. Se va urmări creşterea procentului care rămâne la dispoziţia disciplinelor, inclusiv pentru salarizarea în regim cumul de funcții a persoanelor care atrag asemenea fonduri.
 • Fondurile europene. Atragerea de fonduri europene este necesara pentru multe obiective strategice cum ar fi dezvoltarea infrastructurii, creșterea capacității CDI și de transfer tehnologic, specializarea europeană a personalului, inițierea de programe de specializare şi educație continuă, realizarea de mobilități internaționale şi implementarea unor programe doctorale şi postdoctorale în colaborare internațională.

Planul strategic instituțional 2016-2020 a fost adoptat de Consiliul de Administrație,  în ședința din 25.04.2016, şi a fost aprobat de Senatul USAMVCN, în ședința din data de 28.04.2016.

 

Rector,
Prof. Dr. Cornel CĂTOI

Forma semnată a planului strategic