Jucu

Lansare proiect Modernizarea infrastructurii educaționale universitare de nutriție și patologie animală a USAMV Cluj-Napoca la Jucu

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA, în calitate de BENEFICIAR, a încheiat Contractul de Finanţare cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, prin Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 pentru proiectul cu titlul Modernizarea infrastructurii educaționale universitare de nutriție și patologie animală a USAMV Cluj-Napoca la Jucu, COD MySMIS 125186.

Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10: Îmbunatațirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 – Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectivul Specific 10.3 – Creșterea relevanței învațământului terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive, Componenta 1, POR/2017/10.3/1/7regiuni.

Perioada de implementare a proiectului  este de 73 luni, respectiv între data 01.09.2017 și data 29.09.2023, iar contractul de finanțare a fost semnat în data de 11.02.2021.

 

Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea relevantei învățământului Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, modernizarea infrastructurii educaționale universitare de nutriție și patologie animală astfel încât pregătirea absolvenților universității să fie în relație directă cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive. Prin implementarea acestui proiect se va crea o baza didactică și practică care va corespunde ultimelor standarde din domeniile vizate de facultățile universității noastre: biotehnologii și medicină veterinară. În ultimii ani, s-au făcut numeroase progrese în ceea ce privește tehniicile și aparatura în domeniile vizate, din acest motiv este absolut necesar că studenții universității să aibă ocazia de a studia încă din primii ani de facultate în laboratoare perfomante care să simuleze activitatea din sectoarele economice-viitori angajatori. Universitatea noastră a dezvoltat multiple parteneriate cu fermieri, societăți comerciale de profil, fabrici, ONG-uri, care doresc să recruteze absolvenți din cadrul facultăților amintite anterior, însă în mod constant ni se solicită o mai mare implicare practică a studenților încă din perioada studiilor. Spațiile de practică oferite în prezent de instituția noastră, sunt insuficiente și multe dintre acestea nu mai corespund din punct de vedere tehnic realităților economice și tehnice. Proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific 10.3 al Axei Prioritare 10 prin creșterea relevanței învațamântului terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive deoarece va crea o infrastructură educaționala adecvată pentru dezvoltarea competenþelor profesionale și a capacitații de integrare socio-profesională.

Obiectivele specifice ale proiectului:

OS1. Reabilitarea și îmbunatațirea infrastructurii educaționale existente. Se urmareaste reabilitarea clădirilor existente astfel încât să corespundă din punct de vedere tehnic și funcțional activitaților didactice. Investițiile se vor realiza ținând cont de tendințele de dezvoltare economică în raport cu cerințele pieței și politicile naționale în domeniu (Strategia națională pentru învățământ terțiar, SNC și SNCDI). Vor fi reabilitați 1011 mp construiții.

OS2. Extinderea infrastructurii educaționale existente, prin construcții noi pentru completarea funcționalitații clădirilor existente pe același amplasament. Se dorește extinderea funcțională cu 7262,15 mp construiți, beneficiind de tehnologie modernă și echipamente pentru a oferi studenților competente cros-disciplinare.

OS3.  Echiparea infrastructurii didactice reabilitate și extinse prin dotarea cu tehnologia necesară pentru desfășurarea activităților didactice și practice destinate învățământului, conform specificului facultăților din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj Napoca. Dezvoltarea capacităților de cercetare-inovare prin dotarea laboratoarelor didactice și de cercetare vă contribui la creșterea competitivității economice și facilitarea introducerii în economie a produselor activității de cercetare-inovare.

 

Valoarea investiției

Valoarea totală a proiectului este de 32.969.810,69 lei, reprezentând valoarea totală eligibilă (29.993.025,69 lei) + valoarea neeligibilă inclusiv TVA (2.976.784,88 lei).

Valoarea totală eligibilă a proiectului se compune din:

  • valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR (85%): 25.494.071,96 lei;
  • valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național (13%): 3.899.093,34 lei;
  • valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului (2%): 599.860,51 lei.

Locația proiectului: proiectul propus se va implementa în comuna Jucu, sat Jucu-Herghelie, jud. Cluj, pe o suprafață de 41.699 mp.

Date de contact beneficiar: Cluj-Napoca, Strada Calea Mănăștur, nr. 3-5, jud. Cluj, cod poștal 400372, România, tel. 0264596384 / 0264593792, e-mail: rector@usamv.ro,  persoană de contact și manager de proiect: Prof. Dr. Cornel Cătoi, tel. 0264596384, int. 119, fax 0264593792, e-mail: cornel.catoi@usamvcluj.ro.

 

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României