Procedură privind recunoașterea de către USAMV Cluj-Napoca a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute într-o instituție de învățământ superior acreditată din străinătate

Prezenta procedură stabileşte modalitatea prin care se efectuează recunoașterea automată de către Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituțiile de învățământ universitar acreditate din străinătate, prevăzute în anexa din OM 5922/15.12.2016.
Prezenta procedură stabilește modul în care persoanele interesate pot beneficia de recunoașterea funcțiilor didactice obținute la alte instituții de învățământ acreditate, în baza unor convenții internaționale de recunoaștere reciprocă încheiată la nivel interguvernamental sau interuniversitar, cetățenii români, cetățenii din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elvețiană și cetățenilor din state terțe.
Recunoașterea de către Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca a funcțiilor didactice, în condițiile prezentei proceduri, se realizează în baza depunerii de către persoanele interesate a unui dosar de recunoaștere.
Ocuparea unui post didactic în sistemul românesc în învățământul superior se realizează conform normelor legale in vigoare. USAMVCN recunoaște funcția didactică obținută in instituții universitare din străinătate a persoanelor angajate in cadrul USAMVCN in calitate de cadre didactice asociate prin contract de muncă pe perioadă determinată la cererea acestora.
USAMVCN oferă recunoaștere automată, dacă solicitantul a obținut funcția didactică în cadrul unei instituții de învățământ superior acreditată de UE, din Spațiul Economic European sau din Elveția, respectiv din instituțiile cuprinse în Lista universităților de prestigiu din alte state aprobată prin OM nr. 5826/2016.
Recunoașterea funcției didactice se efectuează prin decizia rectorului , emisă în termen de 30 de zile în baza rezoluției Comisiei de evaluare/ Consiliului științific.
Exercitarea drepturilor și ocuparea unei funcții didactice în sistemul românesc de învățământ superior se realizează conform normelor legale în vigoare.

Căi de atac:

Decizia de recunoaştere sau nerecunoaştere poate fi contestată în termen de 3 (trei) zile de la comunicare, printr-o cerere motivată care se depune la Registratura Universității.
Contestațiile sunt soluționate în termen de 5 zile de la înregistrare de către Comisia de soluționare a contestațiilor numită prin decizia Rectorului.
Ulterior decizia definitivă a universității poate fi atacată la instanțele de judecată.

PO-122 Procedura operațională privind recunoașterea funcțiilor didactice din învățământul superior obținute într-o instituție de învățământ superior acreditată în străinătate

Procedura de recunoaștere de către USAMV Cluj-Napoca a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute într-o instituție de învățământ superior acreditată din străinătate poate fi consultată şi prin Punctul de Contact Unic Electronic.