Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Carta USAMV

Codul de asigurare a calității al USAMV Cluj-Napoca

Codul de etică și deontologie

Carta USAMV Cluj-Napoca din 2019

Carta USAMV Cluj-Napoca din 2015

Carta USAMV Cluj-Napoca din 2013

 

Regulamentele Cartei USAMV 

Nr.

DENUMIRE REGULAMENT

RU 1

Regulament de organizare şi funcţionare a USAMV Cluj-Napoca

RU 2

Organigrama universităţii

RU 3

Regulament de Ordine interioară

RU 4

Regulament de organizare și funcționare al Senatului USAMVCN

RU 5

Regulament privind procesul de constituire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul USAMV Cluj-Napoca pentru mandatul care debutează incepand cu anul universitar 2019-2020

RU 6

Regulament de organizare și funcționare a Consiliului de administraţie

RU 7

Regulamentul Consiliului didactic

RU 8

Regulament de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Cercetării, Dezvoltării și Inovării din USAMV Cluj-Napoca

RU 9

Regulamentul Consiliului cu activități sociale şi studenţeşti

RU 10

Regulament de organizare și funcționare a Consiliului Consultativ

RU 11

Regulament de organizare și funcționare a Direcţiei generale administrative (DGA)

RU 12

Regulament de organizare și funcționare a Direcţiei Economice

RU 13

Regulamentul Secretariatelor universităţii

RU 14

Regulamentul privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru asigurarea calității (DAC) în USAMV Cluj-Napoca

RU 15

Regulament de organizare și funcționare a Centrului de Transfer Tehnologic din cadrul USAMV Cluj-Napoca (CTT)

RU 16

Regulamentul privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru învăţământ la distanţă şi frecvenţă redusă (DIDFR)

RU 17

Regulamentul Centrului pentru organizarea practicii (COP)

RU 18

Regulament de organizare și funcționare a Departamentului de pregătire a personalului didactic al USAMV Cluj-Napoca (DPPD)

RU 19

Regulament de organizare și funcționare a Centrului de consiliere și orientare în carieră (CCOC)

RU 20

Regulamentul Biroului de imagine şi relaţii publice (BIRP)

RU 21

Regulament de organizare și funcționare a Biroului de relaţii internaţionale şi a Biroului pentru programe comunitare din USAMVCN  (BRI)

RU 22

Regulament de organizare și funcționare a Biroului de Managementul al proiectelor

RU 23

Regulament de organizare și funcționare a compartimentului audit public intern

RU 24

Regulament de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat la USAMVCN

RU 25

Regulament de organizare și funcționare a şcolii postdoctorale

RU 26

Regulamentul Comisiei de etică universitară

RU 27

Regulamentul Comisiei pentru patrimoniu

RU 28

Regulamentul Comisiei pentru relaţii cu absolvenţii

RU 29

Regulamentul Centrului de consultanţă

RU 30

Regulament de organizare și funcționare al Centrului de informatizare

RU 31

Regulament de organizare şi funcţionare a Bibliotecii USAMV Cluj-Napoca

RU 32

Regulament de organizare şi funcţionare a Editurii AcademicPres Cluj-Napoca

RU 33

Regulament de funcţionare a Clubului Studenţesc Agronomia

RU 34

Regulament privind organizarea şi funcţionarea a Căminelor studenţeşti

RU 35

Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea a Restaurantului studenţesc

RU 36

Regulament de organizare și funcționare a Staţiunii didactice şi experimentale USAMV Cluj-Napoca (SDE)

RU 37

Regulament privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare

RU 38

Regulament pentru acordarea titlului de Doctor Honoris Causa și Profesor Honoris Causa al USAMVCN

RU 39

Regulament pentru acordarea titlului de Senator de Onoare al USAMVCN

RU 40

Regulament privind activitatea profesională a studenților

RU 41

Metodologie pentru finalizarea a studiilor universitare de licență și master

RU 42

Regulament privind iniţierea, aprobarea, implementarea şi evaluarea periodică a programelor de studii

RU 43

Regulament de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții USAMV Cluj-Napoca

RU 44

Regulamentul privind stabilirea taxelor

RU 45

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru anul universitar 2019-2020

RU 46

Regulament privind înfiinţarea spin off-urilor în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca

RU 47 

Regulament de organizare și funcționare a arhivei USAMV Cluj-Napoca

RU 48

Regulament privind susținerea tezelor de abilitare  și cooptarea conducătorilor de doctorat

RU 49

Regulamentul privind organizarea şi responsabilităţile Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii USAMV Cluj-Napoca

RU 50

Regulament privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea programelor de studii postuniversitare, de formare şi dezvoltare profesională continuă

RU 51

Regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiei de monitorizare sistemul de control intern managerial (SCIM)

RU 52

Regulament/metodologie privind organiarea și desfășurarea examenului de promovare în cariera didactică,pentru învățământul superior

RU 53

Regulamentul Consiliului Studenților din USAMV

RU 54

Regulament privind înregistrarea și circulația documentelor în USAMV Cluj-Napoca

RU 55 

Regulament cu privire la activitatea de consiliere academică și tutoriatul studenților în Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca

RU 56

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului de Ştiinţele Vieţii "Regele Mihai I al României"

RU 57 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului de Cercetări Horticole Avansate al Transilvaniei 

RU 58 

Regulament privind acordarea de credite transferabile (ECTS) participanţilor la evenimente academice organizate de USAMV Cluj-Napoca

RU 59 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al societăţii antreprenoriale studenţeşti (SAS)

RU 60 

Regulamentul privind întocmirea statelor de funcții pentru anul universitar 2018-2019

RU 61 

Regulamentul Comisiei de audit intern

RU 62 

Regulament de organizare și funcționare a CTT BIOTECH în cadrul USAMV CN

RU 63 

Regulament de organizare și funcționare a CTT Compact în cadrul USAMV CN

RU 64 

Metodologie de desfășurare a concursului pentru funcția de Director de la IOSUD-USAMVCN

RU 65 

Regulament de organizare și funcționare al Școlii Doctorale de Științe Agricole Inginerești

RU 66 

Regulament de organizare și funcționare al Școlii Doctorale de Medicină Veterinară